GREEK NEW TESTAMENT - ACTS

GREEK NEW TESTAMENT
ACTS

Apparatus: Variant readings are given in the text in this presentation: | Westcott-Hort text | NA-26 text |
< > indicates a word where NA26 encloses only a part of the word in square brackets. Since this would affect the search tools, we use these brackets. The reader should consult the printed NA26 edition for the details.
[ ] indicates doubtful text.


1:1 ton men prwton logon epoihsamhn peri pantwn w qeofile wn hrxato | | o | ihsous poiein te kai didaskein

1:2 acri hs hmeras enteilamenos tois apostolois dia pneumatos agiou ous exelexato anelhmfqh

1:3 ois kai paresthsen eauton zwnta meta to paqein auton en pollois tekmhriois di hmerwn tesserakonta optanomenos autois kai legwn ta peri ths basileias tou qeou

1:4 kai sunalizomenos parhggeilen autois apo ierosolumwn mh cwrizesqai alla perimenein thn epaggelian tou patros hn hkousate mou

1:5 oti iwannhs men ebaptisen udati umeis de en pneumati baptisqhsesqe agiw ou meta pollas tautas hmeras

1:6 oi men oun sunelqontes hrwtwn auton legontes kurie ei en tw cronw toutw apokaqistaneis thn basileian tw israhl

1:7 eipen | | de | pros autous ouc umwn estin gnwnai cronous h kairous ous o pathr eqeto en th idia exousia

1:8 alla lhmyesqe dunamin epelqontos tou agiou pneumatos ef umas kai esesqe mou martures en te ierousalhm kai [en] pash th ioudaia kai samareia kai ews escatou ths ghs

1:9 kai tauta eipwn blepontwn autwn ephrqh kai nefelh upelaben auton apo twn ofqalmwn autwn

1:10 kai ws atenizontes hsan eis ton ouranon poreuomenou autou kai idou andres duo pareisthkeisan autois en esqhsesin leukais

1:11 oi kai eipan andres galilaioi ti esthkate | blepontes | <emblepontes> | eis ton ouranon outos o ihsous o analhmfqeis af umwn eis ton ouranon outws eleusetai on tropon eqeasasqe auton poreuomenon eis ton ouranon

1:12 tote upestreyan eis ierousalhm apo orous tou kaloumenou elaiwnos o estin eggus ierousalhm sabbatou econ odon

1:13 kai ote eishlqon eis to uperwon anebhsan ou hsan katamenontes o te petros kai iwannhs kai iakwbos kai andreas filippos kai qwmas barqolomaios kai maqqaios iakwbos alfaiou kai simwn o zhlwths kai ioudas iakwbou

1:14 outoi pantes hsan proskarterountes omoqumadon th proseuch sun gunaixin kai mariam th mhtri | [tou] | tou | ihsou kai | sun | | tois adelfois autou

1:15 kai en tais hmerais tautais anastas petros en mesw twn adelfwn eipen hn te oclos onomatwn epi to auto | ws | wsei | ekaton eikosi

1:16 andres adelfoi edei plhrwqhnai thn grafhn hn proeipen to pneuma to agion dia stomatos dauid peri iouda tou genomenou odhgou tois sullabousin ihsoun

1:17 oti kathriqmhmenos hn en hmin kai elacen ton klhron ths diakonias tauths

1:18 outos men oun ekthsato cwrion ek misqou ths adikias kai prhnhs genomenos elakhsen mesos kai execuqh panta ta splagcna autou

1:19 kai gnwston egeneto pasin tois katoikousin ierousalhm wste klhqhnai to cwrion ekeino th | | idia | dialektw autwn akeldamac tout estin cwrion aimatos

1:20 gegraptai gar en biblw yalmwn genhqhtw h epaulis autou erhmos kai mh estw o katoikwn en auth kai thn episkophn autou labetw eteros

1:21 dei oun twn sunelqontwn hmin andrwn en panti cronw w eishlqen kai exhlqen ef hmas o kurios ihsous

1:22 arxamenos apo tou baptismatos iwannou ews ths hmeras hs anelhmfqh af hmwn martura ths anastasews autou sun hmin genesqai ena toutwn

1:23 kai esthsan duo iwshf ton kaloumenon barsabban os epeklhqh ioustos kai maqqian

1:24 kai proseuxamenoi eipan su kurie kardiognwsta pantwn anadeixon on exelexw ek toutwn twn duo ena

1:25 labein ton topon ths diakonias tauths kai apostolhs af hs parebh ioudas poreuqhnai eis ton topon ton idion

1:26 kai edwkan klhrous autois kai epesen o klhros epi maqqian kai sugkateyhfisqh meta twn endeka apostolwn

2:1 kai en tw sumplhrousqai thn hmeran ths penthkosths hsan pantes omou epi to auto

2:2 kai egeneto afnw ek tou ouranou hcos wsper feromenhs pnohs biaias kai eplhrwsen olon ton oikon ou hsan kaqhmenoi

2:3 kai wfqhsan autois diamerizomenai glwssai wsei puros kai ekaqisen ef ena ekaston autwn

2:4 kai eplhsqhsan pantes pneumatos agiou kai hrxanto lalein eterais glwssais kaqws to pneuma edidou apofqeggesqai autois

2:5 hsan de | en | eis | ierousalhm katoikountes ioudaioi andres eulabeis apo pantos eqnous twn upo ton ouranon

2:6 genomenhs de ths fwnhs tauths sunhlqen to plhqos kai sunecuqh oti | hkousen | hkouon | eis ekastos th idia dialektw lalountwn autwn

2:7 existanto de kai eqaumazon legontes | ouci idou pantes | ouc idou apantes | outoi eisin oi lalountes galilaioi

2:8 kai pws hmeis akouomen ekastos th idia dialektw hmwn en h egennhqhmen

2:9 parqoi kai mhdoi kai elamitai kai oi katoikountes thn mesopotamian ioudaian te kai kappadokian ponton kai thn asian

2:10 frugian te kai pamfulian aigupton kai ta merh ths libuhs ths kata kurhnhn kai oi epidhmountes rwmaioi ioudaioi te kai proshlutoi

2:11 krhtes kai arabes akouomen lalountwn autwn tais hmeterais glwssais ta megaleia tou qeou

2:12 existanto de pantes kai | dihporounto | dihporoun | allos pros allon legontes ti qelei touto einai

2:13 eteroi de diacleuazontes elegon oti gleukous memestwmenoi eisin

2:14 staqeis de o petros sun tois endeka ephren thn fwnhn autou kai apefqegxato autois andres ioudaioi kai oi katoikountes ierousalhm pantes touto umin gnwston estw kai enwtisasqe ta rhmata mou

2:15 ou gar ws umeis upolambanete outoi mequousin estin gar wra trith ths hmeras

2:16 alla touto estin to eirhmenon dia tou profhtou iwhl

2:17 kai estai en tais escatais hmerais legei o qeos ekcew apo tou pneumatos mou epi pasan sarka kai profhteusousin oi uioi umwn kai ai qugateres umwn kai oi neaniskoi umwn oraseis oyontai kai oi presbuteroi umwn enupniois enupniasqhsontai

2:18 kai ge epi tous doulous mou kai epi tas doulas mou en tais hmerais ekeinais ekcew apo tou pneumatos mou kai profhteusousin

2:19 kai dwsw terata en tw ouranw anw kai shmeia epi ths ghs katw aima kai pur kai atmida kapnou

2:20 o hlios metastrafhsetai eis skotos kai h selhnh eis aima prin elqein hmeran kuriou thn megalhn kai epifanh

2:21 kai estai pas os | ean | an | epikaleshtai to onoma kuriou swqhsetai

2:22 andres israhlitai akousate tous logous toutous ihsoun ton nazwraion andra apodedeigmenon apo tou qeou eis umas dunamesin kai terasin kai shmeiois ois epoihsen di autou o qeos en mesw umwn kaqws autoi oidate

2:23 touton th wrismenh boulh kai prognwsei tou qeou ekdoton dia ceiros anomwn prosphxantes aneilate

2:24 on o qeos anesthsen lusas tas wdinas tou qanatou kaqoti ouk hn dunaton krateisqai auton up autou

2:25 dauid gar legei eis auton proorwmhn ton kurion enwpion mou dia pantos oti ek dexiwn mou estin ina mh saleuqw

2:26 dia touto hufranqh | mou h kardia | h kardia mou | kai hgalliasato h glwssa mou eti de kai h sarx mou kataskhnwsei ep elpidi

2:27 oti ouk egkataleiyeis thn yuchn mou eis adhn oude dwseis ton osion sou idein diafqoran

2:28 egnwrisas moi odous zwhs plhrwseis me eufrosunhs meta tou proswpou sou

2:29 andres adelfoi exon eipein meta parrhsias pros umas peri tou patriarcou dauid oti kai eteleuthsen kai etafh kai to mnhma autou estin en hmin acri ths hmeras tauths

2:30 profhths oun uparcwn kai eidws oti orkw wmosen autw o qeos ek karpou ths osfuos autou kaqisai epi ton qronon autou

2:31 proidwn elalhsen peri ths anastasews tou cristou oti oute egkateleifqh eis adhn oute h sarx autou eiden diafqoran

2:32 touton ton ihsoun anesthsen o qeos ou pantes hmeis esmen martures

2:33 th dexia oun tou qeou uywqeis thn te epaggelian tou pneumatos tou agiou labwn para tou patros execeen touto o umeis [kai] blepete kai akouete

2:34 ou gar dauid anebh eis tous ouranous legei de autos eipen | | [o] | kurios tw kuriw mou kaqou ek dexiwn mou

2:35 ews an qw tous ecqrous sou upopodion twn podwn sou

2:36 asfalws oun ginwsketw pas oikos israhl oti kai kurion auton kai criston epoihsen o qeos touton ton ihsoun on umeis estaurwsate

2:37 akousantes de katenughsan thn kardian eipon te pros ton petron kai tous loipous apostolous ti poihswmen andres adelfoi

2:38 petros de pros autous metanohsate | | [fhsin] | kai baptisqhtw ekastos umwn | en | epi | tw onomati ihsou cristou eis afesin twn amartiwn umwn kai lhmyesqe thn dwrean tou agiou pneumatos

2:39 umin gar estin h epaggelia kai tois teknois umwn kai pasin tois eis makran osous an proskaleshtai kurios o qeos hmwn

2:40 eterois te logois pleiosin diemarturato kai parekalei autous legwn swqhte apo ths geneas ths skolias tauths

2:41 oi men oun apodexamenoi ton logon autou ebaptisqhsan kai proseteqhsan en th hmera ekeinh yucai wsei trisciliai

2:42 hsan de proskarterountes th didach twn apostolwn kai th koinwnia th klasei tou artou kai tais proseucais

2:43 egineto de pash yuch fobos polla | de | te | terata kai shmeia dia twn apostolwn egineto

2:44 pantes de oi | pisteusantes | pisteuontes hsan | epi to auto | | kai | eicon apanta koina

2:45 kai ta kthmata kai tas uparxeis epipraskon kai diemerizon auta pasin kaqoti an tis creian eicen

2:46 kaq hmeran te proskarterountes omoqumadon en tw ierw klwntes te kat oikon arton metelambanon trofhs en agalliasei kai afelothti kardias

2:47 ainountes ton qeon kai econtes carin pros olon ton laon o de kurios prosetiqei tous swzomenous kaq hmeran epi to auto

3:1 petros de kai iwannhs anebainon eis to ieron epi thn wran ths proseuchs thn enathn

3:2 kai tis anhr cwlos ek koilias mhtros autou uparcwn ebastazeto on etiqoun kaq hmeran pros thn quran tou ierou thn legomenhn wraian tou aitein elehmosunhn para twn eisporeuomenwn eis to ieron

3:3 os idwn petron kai iwannhn mellontas eisienai eis to ieron hrwta elehmosunhn labein

3:4 atenisas de petros eis auton sun tw iwannh eipen bleyon eis hmas

3:5 o de epeicen autois prosdokwn ti par autwn labein

3:6 eipen de petros argurion kai crusion ouc uparcei moi o de ecw touto soi didwmi en tw onomati ihsou cristou tou nazwraiou | | [egeire kai] | peripatei

3:7 kai piasas auton ths dexias ceiros hgeiren auton paracrhma de esterewqhsan ai baseis autou kai ta sfudra

3:8 kai exallomenos esth kai periepatei kai eishlqen sun autois eis to ieron peripatwn kai allomenos kai ainwn ton qeon

3:9 kai eiden pas o laos auton peripatounta kai ainounta ton qeon

3:10 epeginwskon de auton oti | outos | autos | hn o pros thn elehmosunhn kaqhmenos epi th wraia pulh tou ierou kai eplhsqhsan qambous kai ekstasews epi tw sumbebhkoti autw

3:11 kratountos de autou ton petron kai ton iwannhn sunedramen pas o laos pros autous epi th stoa th kaloumenh solomwntos ekqamboi

3:12 idwn de o petros apekrinato pros ton laon andres israhlitai ti qaumazete epi toutw h hmin ti atenizete ws idia dunamei h eusebeia pepoihkosin tou peripatein auton

3:13 o qeos abraam kai | isaak kai | [o qeos] isaak kai [o qeos] | iakwb o qeos twn paterwn hmwn edoxasen ton paida autou ihsoun on umeis men paredwkate kai hrnhsasqe kata proswpon pilatou krinantos ekeinou apoluein

3:14 umeis de ton agion kai dikaion hrnhsasqe kai hthsasqe andra fonea carisqhnai umin

3:15 ton de archgon ths zwhs apekteinate on o qeos hgeiren ek nekrwn ou hmeis martures esmen

3:16 kai | | epi | th pistei tou onomatos autou touton on qewreite kai oidate esterewsen to onoma autou kai h pistis h di autou edwken autw thn oloklhrian tauthn apenanti pantwn umwn

3:17 kai nun adelfoi oida oti kata agnoian epraxate wsper kai oi arcontes umwn

3:18 o de qeos a prokathggeilen dia stomatos pantwn twn profhtwn paqein ton criston autou eplhrwsen outws

3:19 metanohsate oun kai epistreyate | pros | eis | to exaleifqhnai umwn tas amartias [3:20] opws an elqwsin kairoi anayuxews apo proswpou tou kuriou

3:20 kai aposteilh ton prokeceirismenon umin criston ihsoun

3:21 on dei ouranon men dexasqai acri cronwn apokatastasews pantwn wn elalhsen o qeos dia stomatos twn agiwn ap aiwnos autou profhtwn

3:22 mwushs men eipen oti profhthn umin anasthsei kurios o qeos | | umwn | ek twn adelfwn umwn ws eme autou akousesqe kata panta osa an lalhsh pros umas

3:23 estai de pasa yuch htis ean mh akoush tou profhtou ekeinou exoleqreuqhsetai ek tou laou

3:24 kai pantes de oi profhtai apo samouhl kai twn kaqexhs osoi elalhsan kai kathggeilan tas hmeras tautas

3:25 umeis este oi uioi twn profhtwn kai ths diaqhkhs hs | o qeos dieqeto | dieqeto o qeos | pros tous pateras umwn legwn pros abraam kai en tw spermati sou | euloghqhsontai | <eneuloghqhsontai> | pasai ai patriai ths ghs

3:26 umin prwton anasthsas o qeos ton paida autou apesteilen auton eulogounta umas en tw apostrefein ekaston apo twn ponhriwn | [umwn] | umwn |

4:1 lalountwn de autwn pros ton laon epesthsan autois oi | arciereis | iereis | kai o strathgos tou ierou kai oi saddoukaioi

4:2 diaponoumenoi dia to didaskein autous ton laon kai kataggellein en tw ihsou thn anastasin thn ek nekrwn

4:3 kai epebalon autois tas ceiras kai eqento eis thrhsin eis thn aurion hn gar espera hdh

4:4 polloi de twn akousantwn ton logon episteusan kai egenhqh | | [o] | ariqmos twn andrwn | ws | [ws] | ciliades pente

4:5 egeneto de epi thn aurion sunacqhnai autwn tous arcontas kai tous presbuterous kai tous grammateis en ierousalhm

4:6 kai annas o arciereus kai kaiafas kai iwannhs kai alexandros kai osoi hsan ek genous arcieratikou

4:7 kai sthsantes autous en tw mesw epunqanonto en poia dunamei h en poiw onomati epoihsate touto umeis

4:8 tote petros plhsqeis pneumatos agiou eipen pros autous arcontes tou laou kai presbuteroi

4:9 ei hmeis shmeron anakrinomeqa epi euergesia anqrwpou asqenous en tini outos | seswstai | seswtai |

4:10 gnwston estw pasin umin kai panti tw law israhl oti en tw onomati ihsou cristou tou nazwraiou on umeis estaurwsate on o qeos hgeiren ek nekrwn en toutw outos paresthken enwpion umwn ugihs

4:11 outos estin o liqos o exouqenhqeis uf umwn twn oikodomwn o genomenos eis kefalhn gwnias

4:12 kai ouk estin en allw oudeni h swthria oude gar onoma estin eteron upo ton ouranon to dedomenon en anqrwpois en w dei swqhnai hmas

4:13 qewrountes de thn tou petrou parrhsian kai iwannou kai katalabomenoi oti anqrwpoi agrammatoi eisin kai idiwtai eqaumazon epeginwskon te autous oti sun tw ihsou hsan

4:14 ton te anqrwpon blepontes sun autois estwta ton teqerapeumenon ouden eicon anteipein

4:15 keleusantes de autous exw tou sunedriou apelqein suneballon pros allhlous

4:16 legontes ti poihswmen tois anqrwpois toutois oti men gar gnwston shmeion gegonen di autwn pasin tois katoikousin ierousalhm faneron kai ou dunameqa arneisqai

4:17 all ina mh epi pleion dianemhqh eis ton laon apeilhswmeqa autois mhketi lalein epi tw onomati toutw mhdeni anqrwpwn

4:18 kai kalesantes autous parhggeilan | | to | kaqolou mh fqeggesqai mhde didaskein epi tw onomati | [tou] | tou | ihsou

4:19 o de petros kai iwannhs apokriqentes eipon pros autous ei dikaion estin enwpion tou qeou umwn akouein mallon h tou qeou krinate

4:20 ou dunameqa gar hmeis a eidamen kai hkousamen mh lalein

4:21 oi de prosapeilhsamenoi apelusan autous mhden euriskontes to pws kolaswntai autous dia ton laon oti pantes edoxazon ton qeon epi tw gegonoti

4:22 etwn gar hn pleionwn tesserakonta o anqrwpos ef on gegonei to shmeion touto ths iasews

4:23 apoluqentes de hlqon pros tous idious kai aphggeilan osa pros autous oi arciereis kai oi presbuteroi eipan

4:24 oi de akousantes omoqumadon hran fwnhn pros ton qeon kai eipan despota su o poihsas ton ouranon kai thn ghn kai thn qalassan kai panta ta en autois

4:25 o tou patros hmwn dia pneumatos agiou stomatos dauid paidos sou eipwn ina ti efruaxan eqnh kai laoi emelethsan kena

4:26 paresthsan oi basileis ths ghs kai oi arcontes sunhcqhsan epi to auto kata tou kuriou kai kata tou cristou autou

4:27 sunhcqhsan gar ep alhqeias en th polei tauth epi ton agion paida sou ihsoun on ecrisas hrwdhs te kai pontios pilatos sun eqnesin kai laois israhl

4:28 poihsai osa h ceir sou kai h boulh | | [sou] | prowrisen genesqai

4:29 kai ta nun kurie epide epi tas apeilas autwn kai dos tois doulois sou meta parrhsias pashs lalein ton logon sou

4:30 en tw thn ceira | | [sou] | ekteinein se eis iasin kai shmeia kai terata ginesqai dia tou onomatos tou agiou paidos sou ihsou

4:31 kai dehqentwn autwn esaleuqh o topos en w hsan sunhgmenoi kai eplhsqhsan apantes tou agiou pneumatos kai elaloun ton logon tou qeou meta parrhsias

4:32 tou de plhqous twn pisteusantwn hn kardia kai yuch mia kai oude eis ti twn uparcontwn autw elegen idion einai all hn autois | panta | apanta | koina

4:33 kai dunamei megalh apedidoun to marturion oi apostoloi | tou kuriou ihsou ths anastasews | ths anastasews tou kuriou ihsou | caris te megalh hn epi pantas autous

4:34 oude gar endehs tis hn en autois osoi gar kthtores cwriwn h oikiwn uphrcon pwlountes eferon tas timas twn pipraskomenwn

4:35 kai etiqoun para tous podas twn apostolwn diedideto de ekastw kaqoti an tis creian eicen

4:36 iwshf de o epiklhqeis barnabas apo twn apostolwn o estin meqermhneuomenon uios paraklhsews leuiths kuprios tw genei

4:37 uparcontos autw agrou pwlhsas hnegken to crhma kai eqhken | para | pros | tous podas twn apostolwn

5:1 anhr de tis ananias onomati sun sapfirh th gunaiki autou epwlhsen kthma

5:2 kai enosfisato apo ths timhs suneiduihs kai ths gunaikos kai enegkas meros ti para tous podas twn apostolwn eqhken

5:3 eipen de o petros anania dia ti eplhrwsen o satanas thn kardian sou yeusasqai se to pneuma to agion kai nosfisasqai apo ths timhs tou cwriou

5:4 ouci menon soi emenen kai praqen en th sh exousia uphrcen ti oti eqou en th kardia sou to pragma touto ouk eyeusw anqrwpois alla tw qew

5:5 akouwn de o ananias tous logous toutous peswn exeyuxen kai egeneto fobos megas epi pantas tous akouontas

5:6 anastantes de oi newteroi sunesteilan auton kai exenegkantes eqayan

5:7 egeneto de ws wrwn triwn diasthma kai h gunh autou mh eiduia to gegonos eishlqen

5:8 apekriqh de pros authn petros eipe moi ei tosoutou to cwrion apedosqe h de eipen nai tosoutou

5:9 o de petros pros authn ti oti sunefwnhqh umin peirasai to pneuma kuriou idou oi podes twn qayantwn ton andra sou epi th qura kai exoisousin se

5:10 epesen de paracrhma pros tous podas autou kai exeyuxen eiselqontes de oi neaniskoi euron authn nekran kai exenegkantes eqayan pros ton andra auths

5:11 kai egeneto fobos megas ef olhn thn ekklhsian kai epi pantas tous akouontas tauta

5:12 dia de twn ceirwn twn apostolwn egineto shmeia kai terata polla en tw law kai hsan omoqumadon | pantes | apantes | en th stoa solomwntos

5:13 twn de loipwn oudeis etolma kollasqai autois all emegalunen autous o laos

5:14 mallon de prosetiqento pisteuontes tw kuriw plhqh andrwn te kai gunaikwn

5:15 wste kai eis tas plateias ekferein tous asqeneis kai tiqenai epi klinariwn kai krabattwn ina ercomenou petrou kan h skia | episkiasei | episkiash | tini autwn

5:16 sunhrceto de kai to plhqos twn perix polewn ierousalhm ferontes asqeneis kai ocloumenous upo pneumatwn akaqartwn oitines eqerapeuonto apantes

5:17 anastas de o arciereus kai pantes oi sun autw h ousa airesis twn saddoukaiwn eplhsqhsan zhlou

5:18 kai epebalon tas ceiras epi tous apostolous kai eqento autous en thrhsei dhmosia

5:19 aggelos de kuriou dia nuktos | hnoixen | anoixas | tas quras ths fulakhs exagagwn te autous eipen

5:20 poreuesqe kai staqentes laleite en tw ierw tw law panta ta rhmata ths zwhs tauths

5:21 akousantes de eishlqon upo ton orqron eis to ieron kai edidaskon paragenomenos de o arciereus kai oi sun autw sunekalesan to sunedrion kai pasan thn gerousian twn uiwn israhl kai apesteilan eis to desmwthrion acqhnai autous

5:22 oi de paragenomenoi uphretai ouc euron autous en th fulakh anastreyantes de aphggeilan

5:23 legontes oti to desmwthrion euromen kekleismenon en pash asfaleia kai tous fulakas estwtas epi twn qurwn anoixantes de esw oudena euromen

5:24 ws de hkousan tous logous toutous o te strathgos tou ierou kai oi arciereis dihporoun peri autwn ti an genoito touto

5:25 paragenomenos de tis aphggeilen autois oti idou oi andres ous eqesqe en th fulakh eisin en tw ierw estwtes kai didaskontes ton laon

5:26 tote apelqwn o strathgos sun tois uphretais hgen autous ou meta bias efobounto gar ton laon mh liqasqwsin

5:27 agagontes de autous esthsan en tw sunedriw kai ephrwthsen autous o arciereus

5:28 legwn | | [ou] | paraggelia parhggeilamen umin mh didaskein epi tw onomati toutw kai idou peplhrwkate thn ierousalhm ths didachs umwn kai boulesqe epagagein ef hmas to aima tou anqrwpou toutou

5:29 apokriqeis de petros kai oi apostoloi eipan peiqarcein dei qew mallon h anqrwpois

5:30 o qeos twn paterwn hmwn hgeiren ihsoun on umeis dieceirisasqe kremasantes epi xulou

5:31 touton o qeos archgon kai swthra uywsen th dexia autou [tou] dounai metanoian tw israhl kai afesin amartiwn

5:32 kai hmeis esmen martures twn rhmatwn toutwn kai to pneuma to agion o edwken o qeos tois peiqarcousin autw

5:33 oi de akousantes dieprionto kai eboulonto anelein autous

5:34 anastas de tis en tw sunedriw farisaios onomati gamalihl nomodidaskalos timios panti tw law ekeleusen exw bracu tous anqrwpous poihsai

5:35 eipen te pros autous andres israhlitai prosecete eautois epi tois anqrwpois toutois ti mellete prassein

5:36 pro gar toutwn twn hmerwn anesth qeudas legwn einai tina eauton w prosekliqh andrwn ariqmos ws tetrakosiwn os anhreqh kai pantes osoi epeiqonto autw dieluqhsan kai egenonto eis ouden

5:37 meta touton anesth ioudas o galilaios en tais hmerais ths apografhs kai apesthsen laon opisw autou kakeinos apwleto kai pantes osoi epeiqonto autw dieskorpisqhsan

5:38 kai | [ta] | ta | nun legw umin aposthte apo twn anqrwpwn toutwn kai afete autous oti ean h ex anqrwpwn h boulh auth h to ergon touto kataluqhsetai

5:39 ei de ek qeou estin ou dunhsesqe katalusai autous mhpote kai qeomacoi eureqhte

5:40 epeisqhsan de autw kai proskalesamenoi tous apostolous deirantes parhggeilan mh lalein epi tw onomati tou ihsou kai apelusan

5:41 oi men oun eporeuonto cairontes apo proswpou tou sunedriou oti kathxiwqhsan uper tou onomatos atimasqhnai

5:42 pasan te hmeran en tw ierw kai kat oikon ouk epauonto didaskontes kai euaggelizomenoi ton criston ihsoun

6:1 en de tais hmerais tautais plhqunontwn twn maqhtwn egeneto goggusmos twn ellhnistwn pros tous ebraious oti pareqewrounto en th diakonia th kaqhmerinh ai chrai autwn

6:2 proskalesamenoi de oi dwdeka to plhqos twn maqhtwn eipan ouk areston estin hmas kataleiyantas ton logon tou qeou diakonein trapezais

6:3 episkeyasqe de adelfoi andras ex umwn marturoumenous epta plhreis pneumatos kai sofias ous katasthsomen epi ths creias tauths

6:4 hmeis de th proseuch kai th diakonia tou logou proskarterhsomen

6:5 kai hresen o logos enwpion pantos tou plhqous kai exelexanto stefanon andra | plhrh | plhrhs | pistews kai pneumatos agiou kai filippon kai procoron kai nikanora kai timwna kai parmenan kai nikolaon proshluton antiocea

6:6 ous esthsan enwpion twn apostolwn kai proseuxamenoi epeqhkan autois tas ceiras

6:7 kai o logos tou qeou huxanen kai eplhquneto o ariqmos twn maqhtwn en ierousalhm sfodra polus te oclos twn ierewn uphkouon th pistei

6:8 stefanos de plhrhs caritos kai dunamews epoiei terata kai shmeia megala en tw law

6:9 anesthsan de tines twn ek ths sunagwghs ths legomenhs libertinwn kai kurhnaiwn kai alexandrewn kai twn apo kilikias kai asias suzhtountes tw stefanw

6:10 kai ouk iscuon antisthnai th sofia kai tw pneumati w elalei

6:11 tote upebalon andras legontas oti akhkoamen autou lalountos rhmata blasfhma eis mwushn kai ton qeon

6:12 sunekinhsan te ton laon kai tous presbuterous kai tous grammateis kai epistantes sunhrpasan auton kai hgagon eis to sunedrion

6:13 esthsan te marturas yeudeis legontas o anqrwpos outos ou pauetai lalwn rhmata kata tou topou tou agiou [toutou] kai tou nomou

6:14 akhkoamen gar autou legontos oti ihsous o nazwraios outos katalusei ton topon touton kai allaxei ta eqh a paredwken hmin mwushs

6:15 kai atenisantes eis auton pantes oi kaqezomenoi en tw sunedriw eidon to proswpon autou wsei proswpon aggelou

7:1 eipen de o arciereus ei tauta outws ecei

7:2 o de efh andres adelfoi kai pateres akousate o qeos ths doxhs wfqh tw patri hmwn abraam onti en th mesopotamia prin h katoikhsai auton en carran

7:3 kai eipen pros auton exelqe ek ths ghs sou kai | | [ek] | ths suggeneias sou kai deuro eis thn ghn hn an soi deixw

7:4 tote exelqwn ek ghs caldaiwn katwkhsen en carran kakeiqen meta to apoqanein ton patera autou metwkisen auton eis thn ghn tauthn eis hn umeis nun katoikeite

7:5 kai ouk edwken autw klhronomian en auth oude bhma podos kai ephggeilato dounai autw eis katascesin authn kai tw spermati autou met auton ouk ontos autw teknou

7:6 elalhsen de outws o qeos oti estai to sperma autou paroikon en gh allotria kai doulwsousin auto kai kakwsousin eth tetrakosia

7:7 kai to eqnos w ean douleusousin krinw egw o qeos eipen kai meta tauta exeleusontai kai latreusousin moi en tw topw toutw

7:8 kai edwken autw diaqhkhn peritomhs kai outws egennhsen ton isaak kai perietemen auton th hmera th ogdoh kai isaak ton iakwb kai iakwb tous dwdeka patriarcas

7:9 kai oi patriarcai zhlwsantes ton iwshf apedonto eis aigupton kai hn o qeos met autou

7:10 kai exeilato auton ek paswn twn qliyewn autou kai edwken autw carin kai sofian enantion faraw basilews aiguptou kai katesthsen auton hgoumenon ep aigupton kai | | [ef] | olon ton oikon autou

7:11 hlqen de limos ef olhn thn aigupton kai canaan kai qliyis megalh kai ouc huriskon cortasmata oi pateres hmwn

7:12 akousas de iakwb onta sitia eis aigupton exapesteilen tous pateras hmwn prwton

7:13 kai en tw deuterw | egnwrisqh | anegnwrisqh | iwshf tois adelfois autou kai faneron egeneto tw faraw to genos | | [tou] | iwshf

7:14 aposteilas de iwshf metekalesato iakwb ton patera autou kai pasan thn suggeneian en yucais ebdomhkonta pente

7:15 | katebh de iakwb [eis aigupton] | kai katebh iakwb eis aigupton | kai eteleuthsen autos kai oi pateres hmwn

7:16 kai meteteqhsan eis sucem kai eteqhsan en tw mnhmati w wnhsato abraam timhs arguriou para twn uiwn emmwr en sucem

7:17 kaqws de hggizen o cronos ths epaggelias hs wmologhsen o qeos tw abraam huxhsen o laos kai eplhqunqh en aiguptw

7:18 acris ou anesth basileus eteros | ep aigupton | [ep aigupton] | os ouk hdei ton iwshf

7:19 outos katasofisamenos to genos hmwn ekakwsen tous pateras | | [hmwn] | tou poiein ta brefh ekqeta autwn eis to mh zwogoneisqai

7:20 en w kairw egennhqh mwushs kai hn asteios tw qew os anetrafh mhnas treis en tw oikw tou patros

7:21 ekteqentos de autou aneilato auton h qugathr faraw kai aneqreyato auton eauth eis uion

7:22 kai epaideuqh mwushs | | [en] | pash sofia aiguptiwn hn de dunatos en logois kai ergois autou

7:23 ws de eplhrouto autw tesserakontaeths cronos anebh epi thn kardian autou episkeyasqai tous adelfous autou tous uious israhl

7:24 kai idwn tina adikoumenon hmunato kai epoihsen ekdikhsin tw kataponoumenw pataxas ton aiguption

7:25 enomizen de sunienai tous adelfous | | [autou] | oti o qeos dia ceiros autou didwsin swthrian autois oi de ou sunhkan

7:26 th te epioush hmera wfqh autois macomenois kai sunhllassen autous eis eirhnhn eipwn andres adelfoi este ina ti adikeite allhlous

7:27 o de adikwn ton plhsion apwsato auton eipwn tis se katesthsen arconta kai dikasthn ef hmwn

7:28 mh anelein me su qeleis on tropon aneiles ecqes ton aiguption

7:29 efugen de mwushs en tw logw toutw kai egeneto paroikos en gh madiam ou egennhsen uious duo

7:30 kai plhrwqentwn etwn tesserakonta wfqh autw en th erhmw tou orous sina aggelos en flogi puros batou

7:31 o de mwushs idwn | eqaumasen | eqaumazen | to orama prosercomenou de autou katanohsai egeneto fwnh kuriou

7:32 egw o qeos twn paterwn sou o qeos abraam kai isaak kai iakwb entromos de genomenos mwushs ouk etolma katanohsai

7:33 eipen de autw o kurios luson to upodhma twn podwn sou o gar topos ef w esthkas gh agia estin

7:34 idwn eidon thn kakwsin tou laou mou tou en aiguptw kai tou stenagmou | autou | autwn | hkousa kai katebhn exelesqai autous kai nun deuro aposteilw se eis aigupton

7:35 touton ton mwushn on hrnhsanto eipontes tis se katesthsen arconta kai dikasthn touton o qeos | kai | [kai] | arconta kai lutrwthn apestalken sun ceiri aggelou tou ofqentos autw en th batw

7:36 outos exhgagen autous poihsas terata kai shmeia en | th | gh | aiguptw kai en eruqra qalassh kai en th erhmw eth tesserakonta

7:37 outos estin o mwushs o eipas tois uiois israhl profhthn umin anasthsei o qeos ek twn adelfwn umwn ws eme

7:38 outos estin o genomenos en th ekklhsia en th erhmw meta tou aggelou tou lalountos autw en tw orei sina kai twn paterwn hmwn os edexato logia zwnta dounai | umin | hmin |

7:39 w ouk hqelhsan uphkooi genesqai oi pateres hmwn alla apwsanto kai estrafhsan en tais kardiais autwn eis aigupton

7:40 eipontes tw aarwn poihson hmin qeous oi proporeusontai hmwn o gar mwushs outos os exhgagen hmas ek ghs aiguptou ouk oidamen ti egeneto autw

7:41 kai emoscopoihsan en tais hmerais ekeinais kai anhgagon qusian tw eidwlw kai eufrainonto en tois ergois twn ceirwn autwn

7:42 estreyen de o qeos kai paredwken autous latreuein th stratia tou ouranou kaqws gegraptai en biblw twn profhtwn mh sfagia kai qusias proshnegkate moi eth tesserakonta en th erhmw oikos israhl

7:43 kai anelabete thn skhnhn tou moloc kai to astron tou qeou | romfa | [umwn] raifan | tous tupous ous epoihsate proskunein autois kai metoikiw umas epekeina babulwnos

7:44 h skhnh tou marturiou hn tois patrasin hmwn en th erhmw kaqws dietaxato o lalwn tw mwush poihsai authn kata ton tupon on ewrakei

7:45 hn kai eishgagon diadexamenoi oi pateres hmwn meta ihsou en th katascesei twn eqnwn wn exwsen o qeos apo proswpou twn paterwn hmwn ews twn hmerwn dauid

7:46 os euren carin enwpion tou qeou kai hthsato eurein skhnwma tw | qew | oikw | iakwb

7:47 solomwn de oikodomhsen autw oikon

7:48 all ouc o uyistos en ceiropoihtois katoikei kaqws o profhths legei

7:49 o ouranos moi qronos | kai h | h de | gh upopodion twn podwn mou poion oikon oikodomhsete moi legei kurios h tis topos ths katapausews mou

7:50 ouci h ceir mou epoihsen tauta panta

7:51 sklhrotrachloi kai aperitmhtoi kardiais kai tois wsin umeis aei tw pneumati tw agiw antipiptete ws oi pateres umwn kai umeis

7:52 tina twn profhtwn ouk ediwxan oi pateres umwn kai apekteinan tous prokataggeilantas peri ths eleusews tou dikaiou ou nun umeis prodotai kai foneis egenesqe

7:53 oitines elabete ton nomon eis diatagas aggelwn kai ouk efulaxate

7:54 akouontes de tauta dieprionto tais kardiais autwn kai ebrucon tous odontas ep auton

7:55 uparcwn de plhrhs pneumatos agiou atenisas eis ton ouranon eiden doxan qeou kai ihsoun estwta ek dexiwn tou qeou

7:56 kai eipen idou qewrw tous ouranous dihnoigmenous kai ton uion tou anqrwpou ek dexiwn estwta tou qeou

7:57 kraxantes de fwnh megalh sunescon ta wta autwn kai wrmhsan omoqumadon ep auton

7:58 kai ekbalontes exw ths polews eliqoboloun kai oi martures apeqento ta imatia autwn para tous podas neaniou kaloumenou saulou

7:59 kai eliqoboloun ton stefanon epikaloumenon kai legonta kurie ihsou dexai to pneuma mou

7:60 qeis de ta gonata ekraxen fwnh megalh kurie mh sthshs autois tauthn thn amartian kai touto eipwn ekoimhqh

8:1 saulos de hn suneudokwn th anairesei autou egeneto de en ekeinh th hmera diwgmos megas epi thn ekklhsian thn en ierosolumois pantes | [de] | de | diesparhsan kata tas cwras ths ioudaias kai samareias plhn twn apostolwn

8:2 sunekomisan de ton stefanon andres eulabeis kai epoihsan kopeton megan ep autw

8:3 saulos de elumaineto thn ekklhsian kata tous oikous eisporeuomenos surwn te andras kai gunaikas paredidou eis fulakhn

8:4 oi men oun diasparentes dihlqon euaggelizomenoi ton logon

8:5 filippos de katelqwn eis | thn | [thn] | polin ths samareias ekhrussen autois ton criston

8:6 proseicon de oi ocloi tois legomenois upo tou filippou omoqumadon en tw akouein autous kai blepein ta shmeia a epoiei

8:7 polloi gar twn econtwn pneumata akaqarta bownta fwnh megalh exhrconto polloi de paralelumenoi kai cwloi eqerapeuqhsan

8:8 egeneto de pollh cara en th polei ekeinh

8:9 anhr de tis onomati simwn prouphrcen en th polei mageuwn kai existanwn to eqnos ths samareias legwn einai tina eauton megan

8:10 w proseicon pantes apo mikrou ews megalou legontes outos estin h dunamis tou qeou h kaloumenh megalh

8:11 proseicon de autw dia to ikanw cronw tais mageiais exestakenai autous

8:12 ote de episteusan tw filippw euaggelizomenw peri ths basileias tou qeou kai tou onomatos ihsou cristou ebaptizonto andres te kai gunaikes

8:13 o de simwn kai autos episteusen kai baptisqeis hn proskarterwn tw filippw qewrwn te shmeia kai dunameis megalas ginomenas existato

8:14 akousantes de oi en ierosolumois apostoloi oti dedektai h samareia ton logon tou qeou apesteilan pros autous petron kai iwannhn

8:15 oitines katabantes proshuxanto peri autwn opws labwsin pneuma agion

8:16 oudepw gar hn ep oudeni autwn epipeptwkos monon de bebaptismenoi uphrcon eis to onoma tou kuriou ihsou

8:17 tote epetiqesan tas ceiras ep autous kai elambanon pneuma agion

8:18 idwn de o simwn oti dia ths epiqesews twn ceirwn twn apostolwn didotai to pneuma proshnegken autois crhmata

8:19 legwn dote kamoi thn exousian tauthn ina w ean epiqw tas ceiras lambanh pneuma agion

8:20 petros de eipen pros auton to argurion sou sun soi eih eis apwleian oti thn dwrean tou qeou enomisas dia crhmatwn ktasqai

8:21 ouk estin soi meris oude klhros en tw logw toutw h gar kardia sou ouk estin euqeia enanti tou qeou

8:22 metanohson oun apo ths kakias sou tauths kai dehqhti tou kuriou ei ara afeqhsetai soi h epinoia ths kardias sou

8:23 eis gar colhn pikrias kai sundesmon adikias orw se onta

8:24 apokriqeis de o simwn eipen dehqhte umeis uper emou pros ton kurion opws mhden epelqh ep eme wn eirhkate

8:25 oi men oun diamarturamenoi kai lalhsantes ton logon tou kuriou upestrefon eis ierosoluma pollas te kwmas twn samaritwn euhggelizonto

8:26 aggelos de kuriou elalhsen pros filippon legwn anasthqi kai poreuou kata meshmbrian epi thn odon thn katabainousan apo ierousalhm eis gazan auth estin erhmos

8:27 kai anastas eporeuqh kai idou anhr aiqioy eunoucos dunasths kandakhs basilisshs aiqiopwn os hn epi pashs ths gazhs auths | [os] | os | elhluqei proskunhswn eis ierousalhm

8:28 hn | de | te | upostrefwn kai kaqhmenos epi tou armatos autou kai aneginwsken ton profhthn hsaian

8:29 eipen de to pneuma tw filippw proselqe kai kollhqhti tw armati toutw

8:30 prosdramwn de o filippos hkousen autou anaginwskontos hsaian ton profhthn kai eipen ara ge ginwskeis a anaginwskeis

8:31 o de eipen pws gar an dunaimhn ean mh tis odhghsei me parekalesen te ton filippon anabanta kaqisai sun autw

8:32 h de perioch ths grafhs hn aneginwsken hn auth ws probaton epi sfaghn hcqh kai ws amnos enantion tou | keirontos | keirantos | auton afwnos outws ouk anoigei to stoma autou

8:33 en th tapeinwsei | | [autou] | h krisis autou hrqh thn genean autou tis dihghsetai oti airetai apo ths ghs h zwh autou

8:34 apokriqeis de o eunoucos tw filippw eipen deomai sou peri tinos o profhths legei touto peri eautou h peri eterou tinos

8:35 anoixas de o filippos to stoma autou kai arxamenos apo ths grafhs tauths euhggelisato autw ton ihsoun

8:36 ws de eporeuonto kata thn odon hlqon epi ti udwr kai fhsin o eunoucos idou udwr ti kwluei me baptisqhnai

8:37

8:38 kai ekeleusen sthnai to arma kai katebhsan amfoteroi eis to udwr o te filippos kai o eunoucos kai ebaptisen auton

8:39 ote de anebhsan ek tou udatos pneuma kuriou hrpasen ton filippon kai ouk eiden auton ouketi o eunoucos eporeueto gar thn odon autou cairwn

8:40 filippos de eureqh eis azwton kai diercomenos euhggelizeto tas poleis pasas ews tou elqein auton eis kaisareian

9:1 o de saulos eti empnewn apeilhs kai fonou eis tous maqhtas tou kuriou proselqwn tw arcierei

9:2 hthsato par autou epistolas eis damaskon pros tas sunagwgas opws ean tinas eurh ths odou ontas andras te kai gunaikas dedemenous agagh eis ierousalhm

9:3 en de tw poreuesqai egeneto auton eggizein th damaskw exaifnhs te auton perihstrayen fws ek tou ouranou

9:4 kai peswn epi thn ghn hkousen fwnhn legousan autw saoul saoul ti me diwkeis

9:5 eipen de tis ei kurie o de egw eimi ihsous on su diwkeis

9:6 alla anasthqi kai eiselqe eis thn polin kai lalhqhsetai soi o ti se dei poiein

9:7 oi de andres oi sunodeuontes autw eisthkeisan eneoi akouontes men ths fwnhs mhdena de qewrountes

9:8 hgerqh de saulos apo ths ghs anewgmenwn de twn ofqalmwn autou ouden eblepen ceiragwgountes de auton eishgagon eis damaskon

9:9 kai hn hmeras treis mh blepwn kai ouk efagen oude epien

9:10 hn de tis maqhths en damaskw onomati ananias kai eipen pros auton en oramati o kurios anania o de eipen idou egw kurie

9:11 o de kurios pros auton | anasta | anastas | poreuqhti epi thn rumhn thn kaloumenhn euqeian kai zhthson en oikia iouda saulon onomati tarsea idou gar proseucetai

9:12 kai eiden andra [en oramati] ananian onomati eiselqonta kai epiqenta autw [tas] ceiras opws anableyh

9:13 apekriqh de ananias kurie hkousa apo pollwn peri tou andros toutou osa kaka tois agiois sou epoihsen en ierousalhm

9:14 kai wde ecei exousian para twn arcierewn dhsai pantas tous epikaloumenous to onoma sou

9:15 eipen de pros auton o kurios poreuou oti skeuos ekloghs estin moi outos tou bastasai to onoma mou enwpion | [twn] | | eqnwn te kai basilewn uiwn te israhl

9:16 egw gar upodeixw autw osa dei auton uper tou onomatos mou paqein

9:17 aphlqen de ananias kai eishlqen eis thn oikian kai epiqeis ep auton tas ceiras eipen saoul adelfe o kurios apestalken me ihsous o ofqeis soi en th odw h hrcou opws anableyhs kai plhsqhs pneumatos agiou

9:18 kai euqews apepesan autou apo twn ofqalmwn ws lepides anebleyen te kai anastas ebaptisqh

9:19 kai labwn trofhn | eniscuqh | eniscusen | egeneto de meta twn en damaskw maqhtwn hmeras tinas

9:20 kai euqews en tais sunagwgais ekhrussen ton ihsoun oti outos estin o uios tou qeou

9:21 existanto de pantes oi akouontes kai elegon ouc outos estin o porqhsas | en | eis | ierousalhm tous epikaloumenous to onoma touto kai wde eis touto elhluqei ina dedemenous autous agagh epi tous arciereis

9:22 saulos de mallon enedunamouto kai sunecunnen | | [tous] | ioudaious tous katoikountas en damaskw sumbibazwn oti outos estin o cristos

9:23 ws de eplhrounto hmerai ikanai sunebouleusanto oi ioudaioi anelein auton

9:24 egnwsqh de tw saulw h epiboulh autwn parethrounto de kai tas pulas hmeras te kai nuktos opws auton anelwsin

9:25 labontes de oi maqhtai autou nuktos dia tou teicous kaqhkan auton calasantes en spuridi

9:26 paragenomenos de eis ierousalhm epeirazen kollasqai tois maqhtais kai pantes efobounto auton mh pisteuontes oti estin maqhths

9:27 barnabas de epilabomenos auton hgagen pros tous apostolous kai dihghsato autois pws en th odw eiden ton kurion kai oti elalhsen autw kai pws en damaskw eparrhsiasato en tw onomati | | tou | ihsou

9:28 kai hn met autwn eisporeuomenos kai ekporeuomenos eis ierousalhm parrhsiazomenos en tw onomati tou kuriou

9:29 elalei te kai sunezhtei pros tous ellhnistas oi de epeceiroun anelein auton

9:30 epignontes de oi adelfoi kathgagon auton eis kaisareian kai exapesteilan auton eis tarson

9:31 h men oun ekklhsia kaq olhs ths ioudaias kai galilaias kai samareias eicen eirhnhn oikodomoumenh kai poreuomenh tw fobw tou kuriou kai th paraklhsei tou agiou pneumatos eplhquneto

9:32 egeneto de petron diercomenon dia pantwn katelqein kai pros tous agious tous katoikountas ludda

9:33 euren de ekei anqrwpon tina onomati ainean ex etwn oktw katakeimenon epi krabattou os hn paralelumenos

9:34 kai eipen autw o petros ainea iatai se ihsous cristos anasthqi kai strwson seautw kai euqews anesth

9:35 kai eidan auton pantes oi katoikountes ludda kai ton sarwna oitines epestreyan epi ton kurion

9:36 en iopph de tis hn maqhtria onomati tabiqa h diermhneuomenh legetai dorkas auth hn plhrhs ergwn agaqwn kai elehmosunwn wn epoiei

9:37 egeneto de en tais hmerais ekeinais asqenhsasan authn apoqanein lousantes de eqhkan | | [authn] | en uperww

9:38 eggus de oushs luddas th iopph oi maqhtai akousantes oti petros estin en auth apesteilan duo andras pros auton parakalountes mh oknhshs dielqein ews hmwn

9:39 anastas de petros sunhlqen autois on paragenomenon anhgagon eis to uperwon kai paresthsan autw pasai ai chrai klaiousai kai epideiknumenai citwnas kai imatia osa epoiei met autwn ousa h dorkas

9:40 ekbalwn de exw pantas o petros kai qeis ta gonata proshuxato kai epistreyas pros to swma eipen tabiqa anasthqi h de hnoixen tous ofqalmous auths kai idousa ton petron anekaqisen

9:41 dous de auth ceira anesthsen authn fwnhsas de tous agious kai tas chras paresthsen authn zwsan

9:42 gnwston de egeneto kaq olhs | | ths | iopphs kai episteusan polloi epi ton kurion

9:43 egeneto de hmeras ikanas meinai en iopph para tini simwni bursei

10:1 anhr de tis en kaisareia onomati kornhlios ekatontarchs ek speirhs ths kaloumenhs italikhs

10:2 eusebhs kai foboumenos ton qeon sun panti tw oikw autou poiwn elehmosunas pollas tw law kai deomenos tou qeou dia pantos

10:3 eiden en oramati fanerws wsei peri wran enathn ths hmeras aggelon tou qeou eiselqonta pros auton kai eiponta autw kornhlie

10:4 o de atenisas autw kai emfobos genomenos eipen ti estin kurie eipen de autw ai proseucai sou kai ai elehmosunai sou anebhsan eis mnhmosunon emprosqen tou qeou

10:5 kai nun pemyon andras eis iopphn kai metapemyai simwna tina os epikaleitai petros

10:6 outos xenizetai para tini simwni bursei w estin oikia para qalassan

10:7 ws de aphlqen o aggelos o lalwn autw fwnhsas duo twn oiketwn kai stratiwthn eusebh twn proskarterountwn autw

10:8 kai exhghsamenos apanta autois apesteilen autous eis thn iopphn

10:9 th de epaurion odoiporountwn ekeinwn kai th polei eggizontwn anebh petros epi to dwma proseuxasqai peri wran ekthn

10:10 egeneto de prospeinos kai hqelen geusasqai paraskeuazontwn de autwn egeneto ep auton ekstasis

10:11 kai qewrei ton ouranon anewgmenon kai katabainon skeuos ti ws oqonhn megalhn tessarsin arcais kaqiemenon epi ths ghs

10:12 en w uphrcen panta ta tetrapoda kai erpeta ths ghs kai peteina tou ouranou

10:13 kai egeneto fwnh pros auton anastas petre quson kai fage

10:14 o de petros eipen mhdamws kurie oti oudepote efagon pan koinon kai akaqarton

10:15 kai fwnh palin ek deuterou pros auton a o qeos ekaqarisen su mh koinou

10:16 touto de egeneto epi tris kai euqus anelhmfqh to skeuos eis ton ouranon

10:17 ws de en eautw dihporei o petros ti an eih to orama o eiden idou oi andres oi apestalmenoi upo tou kornhliou dierwthsantes thn oikian tou simwnos epesthsan epi ton pulwna

10:18 kai fwnhsantes | epuqonto | epunqanonto | ei simwn o epikaloumenos petros enqade xenizetai

10:19 tou de petrou dienqumoumenou peri tou oramatos eipen | | [autw] | to pneuma idou andres | duo | treis | zhtountes se

10:20 alla anastas katabhqi kai poreuou sun autois mhden diakrinomenos oti egw apestalka autous

10:21 katabas de petros pros tous andras eipen idou egw eimi on zhteite tis h aitia di hn pareste

10:22 oi de eipan kornhlios ekatontarchs anhr dikaios kai foboumenos ton qeon marturoumenos te upo olou tou eqnous twn ioudaiwn ecrhmatisqh upo aggelou agiou metapemyasqai se eis ton oikon autou kai akousai rhmata para sou

10:23 eiskalesamenos oun autous exenisen th de epaurion anastas exhlqen sun autois kai tines twn adelfwn twn apo iopphs sunhlqon autw

10:24 th de epaurion eishlqen eis thn kaisareian o de kornhlios hn prosdokwn autous sugkalesamenos tous suggeneis autou kai tous anagkaious filous

10:25 ws de egeneto tou eiselqein ton petron sunanthsas autw o kornhlios peswn epi tous podas prosekunhsen

10:26 o de petros hgeiren auton legwn anasthqi kai egw autos anqrwpos eimi

10:27 kai sunomilwn autw eishlqen kai euriskei sunelhluqotas pollous

10:28 efh te pros autous umeis epistasqe ws aqemiton estin andri ioudaiw kollasqai h prosercesqai allofulw kamoi o qeos edeixen mhdena koinon h akaqarton legein anqrwpon

10:29 dio kai anantirrhtws hlqon metapemfqeis punqanomai oun tini logw metepemyasqe me

10:30 kai o kornhlios efh apo tetarths hmeras mecri tauths ths wras hmhn thn enathn proseucomenos en tw oikw mou kai idou anhr esth enwpion mou en esqhti lampra

10:31 kai fhsin kornhlie eishkousqh sou h proseuch kai ai elehmosunai sou emnhsqhsan enwpion tou qeou

10:32 pemyon oun eis iopphn kai metakalesai simwna os epikaleitai petros outos xenizetai en oikia simwnos bursews para qalassan

10:33 exauths oun epemya pros se su te kalws epoihsas paragenomenos nun oun pantes hmeis enwpion tou qeou paresmen akousai panta ta prostetagmena soi upo tou kuriou

10:34 anoixas de petros to stoma eipen ep alhqeias katalambanomai oti ouk estin proswpolhmpths o qeos

10:35 all en panti eqnei o foboumenos auton kai ergazomenos dikaiosunhn dektos autw estin

10:36 ton logon | | [on] | apesteilen tois uiois israhl euaggelizomenos eirhnhn dia ihsou cristou outos estin pantwn kurios

10:37 umeis oidate to genomenon rhma kaq olhs ths ioudaias arxamenos apo ths galilaias meta to baptisma o ekhruxen iwannhs

10:38 ihsoun ton apo nazareq ws ecrisen auton o qeos pneumati agiw kai dunamei os dihlqen euergetwn kai iwmenos pantas tous katadunasteuomenous upo tou diabolou oti o qeos hn met autou

10:39 kai hmeis martures pantwn wn epoihsen en te th cwra twn ioudaiwn kai | | [en] | ierousalhm on kai aneilan kremasantes epi xulou

10:40 touton o qeos hgeiren | | [en] | th trith hmera kai edwken auton emfanh genesqai

10:41 ou panti tw law alla martusin tois prokeceirotonhmenois upo tou qeou hmin oitines sunefagomen kai sunepiomen autw meta to anasthnai auton ek nekrwn

10:42 kai parhggeilen hmin khruxai tw law kai diamarturasqai oti outos estin o wrismenos upo tou qeou kriths zwntwn kai nekrwn

10:43 toutw pantes oi profhtai marturousin afesin amartiwn labein dia tou onomatos autou panta ton pisteuonta eis auton

10:44 eti lalountos tou petrou ta rhmata tauta epepesen to pneuma to agion epi pantas tous akouontas ton logon

10:45 kai exesthsan oi ek peritomhs pistoi | oi | osoi | sunhlqan tw petrw oti kai epi ta eqnh h dwrea tou | pneumatos tou agiou | agiou pneumatos | ekkecutai

10:46 hkouon gar autwn lalountwn glwssais kai megalunontwn ton qeon tote apekriqh petros

10:47 mhti to udwr dunatai kwlusai tis tou mh baptisqhnai toutous oitines to pneuma to agion elabon ws kai hmeis

10:48 prosetaxen de autous en tw onomati ihsou cristou baptisqhnai tote hrwthsan auton epimeinai hmeras tinas

11:1 hkousan de oi apostoloi kai oi adelfoi oi ontes kata thn ioudaian oti kai ta eqnh edexanto ton logon tou qeou

11:2 ote de anebh petros eis ierousalhm diekrinonto pros auton oi ek peritomhs

11:3 legontes oti | eishlqen | eishlqes | pros andras akrobustian econtas kai | sunefagen | sunefages | autois

11:4 arxamenos de petros exetiqeto autois kaqexhs legwn

11:5 egw hmhn en polei iopph proseucomenos kai eidon en ekstasei orama katabainon skeuos ti ws oqonhn megalhn tessarsin arcais kaqiemenhn ek tou ouranou kai hlqen acris emou

11:6 eis hn atenisas katenooun kai eidon ta tetrapoda ths ghs kai ta qhria kai ta erpeta kai ta peteina tou ouranou

11:7 hkousa de kai fwnhs legoushs moi anastas petre quson kai fage

11:8 eipon de mhdamws kurie oti koinon h akaqarton oudepote eishlqen eis to stoma mou

11:9 apekriqh de | ek deuterou fwnh | fwnh ek deuterou | ek tou ouranou a o qeos ekaqarisen su mh koinou

11:10 touto de egeneto epi tris kai anespasqh palin apanta eis ton ouranon

11:11 kai idou exauths treis andres epesthsan epi thn oikian en h hmen apestalmenoi apo kaisareias pros me

11:12 eipen de to pneuma moi sunelqein autois mhden diakrinanta hlqon de sun emoi kai oi ex adelfoi outoi kai eishlqomen eis ton oikon tou andros

11:13 aphggeilen de hmin pws eiden | ton | [ton] | aggelon en tw oikw autou staqenta kai eiponta aposteilon eis iopphn kai metapemyai simwna ton epikaloumenon petron

11:14 os lalhsei rhmata pros se en ois swqhsh su kai pas o oikos sou

11:15 en de tw arxasqai me lalein epepesen to pneuma to agion ep autous wsper kai ef hmas en arch

11:16 emnhsqhn de tou rhmatos tou kuriou ws elegen iwannhs men ebaptisen udati umeis de baptisqhsesqe en pneumati agiw

11:17 ei oun thn ishn dwrean edwken autois o qeos ws kai hmin pisteusasin epi ton kurion ihsoun criston egw tis hmhn dunatos kwlusai ton qeon

11:18 akousantes de tauta hsucasan kai edoxasan ton qeon legontes ara kai tois eqnesin o qeos thn metanoian eis zwhn edwken

11:19 oi men oun diasparentes apo ths qliyews ths genomenhs epi stefanw dihlqon ews foinikhs kai kuprou kai antioceias mhdeni lalountes ton logon ei mh monon ioudaiois

11:20 hsan de tines ex autwn andres kuprioi kai kurhnaioi oitines elqontes eis antioceian elaloun kai pros tous ellhnistas euaggelizomenoi ton kurion ihsoun

11:21 kai hn ceir kuriou met autwn polus te ariqmos o pisteusas epestreyen epi ton kurion

11:22 hkousqh de o logos eis ta wta ths ekklhsias ths oushs en ierousalhm peri autwn kai exapesteilan barnaban | | [dielqein] | ews antioceias

11:23 os paragenomenos kai idwn thn carin | thn | [thn] | tou qeou ecarh kai parekalei pantas th proqesei ths kardias prosmenein | [en] | | tw kuriw

11:24 oti hn anhr agaqos kai plhrhs pneumatos agiou kai pistews kai proseteqh oclos ikanos tw kuriw

11:25 exhlqen de eis tarson anazhthsai saulon

11:26 kai eurwn hgagen eis antioceian egeneto de autois kai eniauton olon sunacqhnai en th ekklhsia kai didaxai oclon ikanon crhmatisai te prwtws en antioceia tous maqhtas cristianous

11:27 en tautais de tais hmerais kathlqon apo ierosolumwn profhtai eis antioceian

11:28 anastas de eis ex autwn onomati agabos | eshmainen | eshmanen | dia tou pneumatos limon megalhn mellein esesqai ef olhn thn oikoumenhn htis egeneto epi klaudiou

11:29 twn de maqhtwn kaqws euporeito tis wrisan ekastos autwn eis diakonian pemyai tois katoikousin en th ioudaia adelfois

11:30 o kai epoihsan aposteilantes pros tous presbuterous dia ceiros barnaba kai saulou

12:1 kat ekeinon de ton kairon epebalen hrwdhs o basileus tas ceiras kakwsai tinas twn apo ths ekklhsias

12:2 aneilen de iakwbon ton adelfon iwannou macairh

12:3 idwn de oti areston estin tois ioudaiois proseqeto sullabein kai petron hsan de | | [ai] | hmerai twn azumwn

12:4 on kai piasas eqeto eis fulakhn paradous tessarsin tetradiois stratiwtwn fulassein auton boulomenos meta to pasca anagagein auton tw law

12:5 o men oun petros ethreito en th fulakh proseuch de hn ektenws ginomenh upo ths ekklhsias pros ton qeon peri autou

12:6 ote de hmellen | prosagagein | proagagein | auton o hrwdhs th nukti ekeinh hn o petros koimwmenos metaxu duo stratiwtwn dedemenos alusesin dusin fulakes te pro ths quras ethroun thn fulakhn

12:7 kai idou aggelos kuriou epesth kai fws elamyen en tw oikhmati pataxas de thn pleuran tou petrou hgeiren auton legwn anasta en tacei kai exepesan autou ai aluseis ek twn ceirwn

12:8 eipen de o aggelos pros auton zwsai kai upodhsai ta sandalia sou epoihsen de outws kai legei autw peribalou to imation sou kai akolouqei moi

12:9 kai exelqwn hkolouqei kai ouk hdei oti alhqes estin to ginomenon dia tou aggelou edokei de orama blepein

12:10 dielqontes de prwthn fulakhn kai deuteran hlqan epi thn pulhn thn sidhran thn ferousan eis thn polin htis automath hnoigh autois kai exelqontes prohlqon rumhn mian kai euqews apesth o aggelos ap autou

12:11 kai o petros en eautw genomenos eipen nun oida alhqws oti exapesteilen | o | [o] | kurios ton aggelon autou kai exeilato me ek ceiros hrwdou kai pashs ths prosdokias tou laou twn ioudaiwn

12:12 sunidwn te hlqen epi thn oikian ths marias ths mhtros iwannou tou epikaloumenou markou ou hsan ikanoi sunhqroismenoi kai proseucomenoi

12:13 krousantos de autou thn quran tou pulwnos proshlqen paidiskh upakousai onomati rodh

12:14 kai epignousa thn fwnhn tou petrou apo ths caras ouk hnoixen ton pulwna eisdramousa de aphggeilen estanai ton petron pro tou pulwnos

12:15 oi de pros authn eipan mainh h de diiscurizeto outws ecein oi de elegon o aggelos estin autou

12:16 o de petros epemenen krouwn anoixantes de eidan auton kai exesthsan

12:17 kataseisas de autois th ceiri sigan dihghsato | autois | [autois] | pws o kurios auton exhgagen ek ths fulakhs eipen te apaggeilate iakwbw kai tois adelfois tauta kai exelqwn eporeuqh eis eteron topon

12:18 genomenhs de hmeras hn taracos ouk oligos en tois stratiwtais ti ara o petros egeneto

12:19 hrwdhs de epizhthsas auton kai mh eurwn anakrinas tous fulakas ekeleusen apacqhnai kai katelqwn apo ths ioudaias eis kaisareian dietriben

12:20 hn de qumomacwn turiois kai sidwniois omoqumadon de parhsan pros auton kai peisantes blaston ton epi tou koitwnos tou basilews htounto eirhnhn dia to trefesqai autwn thn cwran apo ths basilikhs

12:21 takth de hmera | [o] | o | hrwdhs endusamenos esqhta basilikhn | | [kai] | kaqisas epi tou bhmatos edhmhgorei pros autous

12:22 o de dhmos epefwnei qeou fwnh kai ouk anqrwpou

12:23 paracrhma de epataxen auton aggelos kuriou anq wn ouk edwken thn doxan tw qew kai genomenos skwlhkobrwtos exeyuxen

12:24 o de logos tou | kuriou | qeou | huxanen kai eplhquneto

12:25 barnabas de kai saulos upestreyan eis ierousalhm plhrwsantes thn diakonian sumparalabontes iwannhn ton epiklhqenta markon

13:1 hsan de en antioceia kata thn ousan ekklhsian profhtai kai didaskaloi o te barnabas kai sumewn o kaloumenos niger kai loukios o kurhnaios manahn te hrwdou tou tetraarcou suntrofos kai saulos

13:2 leitourgountwn de autwn tw kuriw kai nhsteuontwn eipen to pneuma to agion aforisate dh moi ton barnaban kai saulon eis to ergon o proskeklhmai autous

13:3 tote nhsteusantes kai proseuxamenoi kai epiqentes tas ceiras autois apelusan

13:4 autoi men oun ekpemfqentes upo tou agiou pneumatos kathlqon eis seleukeian ekeiqen te apepleusan eis kupron

13:5 kai genomenoi en salamini kathggellon ton logon tou qeou en tais sunagwgais twn ioudaiwn eicon de kai iwannhn uphrethn

13:6 dielqontes de olhn thn nhson acri pafou euron andra tina magon yeudoprofhthn ioudaion w onoma | barihsous | barihsou |

13:7 os hn sun tw anqupatw sergiw paulw andri sunetw outos proskalesamenos barnaban kai saulon epezhthsen akousai ton logon tou qeou

13:8 anqistato de autois elumas o magos outws gar meqermhneuetai to onoma autou zhtwn diastreyai ton anqupaton apo ths pistews

13:9 saulos de o kai paulos plhsqeis pneumatos agiou atenisas eis auton

13:10 eipen w plhrhs pantos dolou kai pashs radiourgias uie diabolou ecqre pashs dikaiosunhs ou paush diastrefwn tas odous | tou | [tou] | kuriou tas euqeias

13:11 kai nun idou ceir kuriou epi se kai esh tuflos mh blepwn ton hlion acri kairou paracrhma | de | te | epesen ep auton aclus kai skotos kai periagwn ezhtei ceiragwgous

13:12 tote idwn o anqupatos to gegonos episteusen ekplhssomenos epi th didach tou kuriou

13:13 anacqentes de apo ths pafou oi peri paulon hlqon eis perghn ths pamfulias iwannhs de apocwrhsas ap autwn upestreyen eis ierosoluma

13:14 autoi de dielqontes apo ths perghs paregenonto eis antioceian thn pisidian kai | elqontes | <eiselqontes> | eis thn sunagwghn th hmera twn sabbatwn ekaqisan

13:15 meta de thn anagnwsin tou nomou kai twn profhtwn apesteilan oi arcisunagwgoi pros autous legontes andres adelfoi ei tis estin en umin logos paraklhsews pros ton laon legete

13:16 anastas de paulos kai kataseisas th ceiri eipen andres israhlitai kai oi foboumenoi ton qeon akousate

13:17 o qeos tou laou toutou israhl exelexato tous pateras hmwn kai ton laon uywsen en th paroikia en gh aiguptou kai meta bracionos uyhlou exhgagen autous ex auths

13:18 kai ws tesserakontaeth cronon etropoforhsen autous en th erhmw

13:19 | | kai | kaqelwn eqnh epta en gh canaan kateklhronomhsen thn ghn autwn

13:20 ws etesin tetrakosiois kai penthkonta kai meta tauta edwken kritas ews samouhl | | [tou] | profhtou

13:21 kakeiqen hthsanto basilea kai edwken autois o qeos ton saoul uion kis andra ek fulhs beniamin eth tesserakonta

13:22 kai metasthsas auton hgeiren ton dauid autois eis basilea w kai eipen marturhsas euron dauid ton tou iessai | [andra] | andra | kata thn kardian mou os poihsei panta ta qelhmata mou

13:23 toutou o qeos apo tou spermatos kat epaggelian hgagen tw israhl swthra ihsoun

13:24 prokhruxantos iwannou pro proswpou ths eisodou autou baptisma metanoias panti tw law israhl

13:25 ws de eplhrou iwannhs ton dromon elegen ti eme uponoeite einai ouk eimi egw all idou ercetai met eme ou ouk eimi axios to upodhma twn podwn lusai

13:26 andres adelfoi uioi genous abraam kai oi en umin foboumenoi ton qeon hmin o logos ths swthrias tauths exapestalh

13:27 oi gar katoikountes en ierousalhm kai oi arcontes autwn touton agnohsantes kai tas fwnas twn profhtwn tas kata pan sabbaton anaginwskomenas krinantes eplhrwsan

13:28 kai mhdemian aitian qanatou eurontes hthsanto pilaton anaireqhnai auton

13:29 ws de etelesan panta ta peri autou gegrammena kaqelontes apo tou xulou eqhkan eis mnhmeion

13:30 o de qeos hgeiren auton ek nekrwn

13:31 os wfqh epi hmeras pleious tois sunanabasin autw apo ths galilaias eis ierousalhm oitines [nun] eisin martures autou pros ton laon

13:32 kai hmeis umas euaggelizomeqa thn pros tous pateras epaggelian genomenhn [13:33] oti tauthn o qeos ekpeplhrwken tois teknois | hmwn | [autwn] hmin | anasthsas ihsoun

13:33 ws kai en tw yalmw gegraptai tw deuterw uios mou ei su egw shmeron gegennhka se

13:34 oti de anesthsen auton ek nekrwn mhketi mellonta upostrefein eis diafqoran outws eirhken oti dwsw umin ta osia dauid ta pista

13:35 dioti kai en eterw legei ou dwseis ton osion sou idein diafqoran

13:36 dauid men gar idia genea uphrethsas th tou qeou boulh ekoimhqh kai proseteqh pros tous pateras autou kai eiden diafqoran

13:37 on de o qeos hgeiren ouk eiden diafqoran

13:38 gnwston oun estw umin andres adelfoi oti dia toutou umin afesis amartiwn kataggelletai

13:39 | kai | [kai] | apo pantwn wn ouk hdunhqhte en nomw mwusews dikaiwqhnai [13:39] en toutw pas o pisteuwn dikaioutai

13:40 blepete oun mh epelqh to eirhmenon en tois profhtais

13:41 idete oi katafronhtai kai qaumasate kai afanisqhte oti ergon ergazomai egw en tais hmerais umwn ergon o ou mh pisteushte ean tis ekdihghtai umin

13:42 exiontwn de autwn parekaloun eis to metaxu sabbaton lalhqhnai autois ta rhmata tauta

13:43 luqeishs de ths sunagwghs hkolouqhsan polloi twn ioudaiwn kai twn sebomenwn proshlutwn tw paulw kai tw barnaba oitines proslalountes autois epeiqon autous prosmenein th cariti tou qeou

13:44 tw de ercomenw sabbatw scedon pasa h polis sunhcqh akousai ton logon tou | qeou | kuriou |

13:45 idontes de oi ioudaioi tous oclous eplhsqhsan zhlou kai antelegon tois upo paulou laloumenois blasfhmountes

13:46 parrhsiasamenoi te o paulos kai o barnabas eipan umin hn anagkaion prwton lalhqhnai ton logon tou qeou epeidh apwqeisqe auton kai ouk axious krinete eautous ths aiwniou zwhs idou strefomeqa eis ta eqnh

13:47 outws gar entetaltai hmin o kurios teqeika se eis fws eqnwn tou einai se eis swthrian ews escatou ths ghs

13:48 akouonta de ta eqnh ecairon kai edoxazon ton logon tou | qeou | kuriou | kai episteusan osoi hsan tetagmenoi eis zwhn aiwnion

13:49 diefereto de o logos tou kuriou di olhs ths cwras

13:50 oi de ioudaioi parwtrunan tas sebomenas gunaikas tas euschmonas kai tous prwtous ths polews kai ephgeiran diwgmon epi ton paulon kai barnaban kai exebalon autous apo twn oriwn autwn

13:51 oi de ektinaxamenoi ton koniorton twn podwn ep autous hlqon eis ikonion

13:52 oi te maqhtai eplhrounto caras kai pneumatos agiou

14:1 egeneto de en ikoniw kata to auto eiselqein autous eis thn sunagwghn twn ioudaiwn kai lalhsai outws wste pisteusai ioudaiwn te kai ellhnwn polu plhqos

14:2 oi de apeiqhsantes ioudaioi ephgeiran kai ekakwsan tas yucas twn eqnwn kata twn adelfwn

14:3 ikanon men oun cronon dietriyan parrhsiazomenoi epi tw kuriw tw marturounti | | [epi] | tw logw ths caritos autou didonti shmeia kai terata ginesqai dia twn ceirwn autwn

14:4 escisqh de to plhqos ths polews kai oi men hsan sun tois ioudaiois oi de sun tois apostolois

14:5 ws de egeneto ormh twn eqnwn te kai ioudaiwn sun tois arcousin autwn ubrisai kai liqobolhsai autous

14:6 sunidontes katefugon eis tas poleis ths lukaonias lustran kai derbhn kai thn pericwron

14:7 kakei euaggelizomenoi hsan

14:8 kai tis anhr adunatos en lustrois tois posin ekaqhto cwlos ek koilias mhtros autou os oudepote periepathsen

14:9 outos | hkouen | hkousen | tou paulou lalountos os atenisas autw kai idwn oti ecei pistin tou swqhnai

14:10 eipen megalh fwnh anasthqi epi tous podas sou orqos kai hlato kai periepatei

14:11 oi te ocloi idontes o epoihsen paulos ephran thn fwnhn autwn lukaonisti legontes oi qeoi omoiwqentes anqrwpois katebhsan pros hmas

14:12 ekaloun te ton barnaban dia ton de paulon ermhn epeidh autos hn o hgoumenos tou logou

14:13 o te iereus tou dios tou ontos pro ths polews taurous kai stemmata epi tous pulwnas enegkas sun tois oclois hqelen quein

14:14 akousantes de oi apostoloi barnabas kai paulos diarrhxantes ta imatia | eautwn | autwn | exephdhsan eis ton oclon krazontes

14:15 kai legontes andres ti tauta poieite kai hmeis omoiopaqeis esmen umin anqrwpoi euaggelizomenoi umas apo toutwn twn mataiwn epistrefein epi qeon zwnta os epoihsen ton ouranon kai thn ghn kai thn qalassan kai panta ta en autois

14:16 os en tais parwchmenais geneais eiasen panta ta eqnh poreuesqai tais odois autwn

14:17 kaitoi ouk amarturon auton afhken agaqourgwn ouranoqen umin uetous didous kai kairous karpoforous empiplwn trofhs kai eufrosunhs tas kardias umwn

14:18 kai tauta legontes molis katepausan tous oclous tou mh quein autois

14:19 ephlqan de apo antioceias kai ikoniou ioudaioi kai peisantes tous oclous kai liqasantes ton paulon esuron exw ths polews nomizontes auton teqnhkenai

14:20 kuklwsantwn de twn maqhtwn auton anastas eishlqen eis thn polin kai th epaurion exhlqen sun tw barnaba eis derbhn

14:21 euaggelisamenoi te thn polin ekeinhn kai maqhteusantes ikanous upestreyan eis thn lustran kai eis ikonion kai | [eis] | eis | antioceian

14:22 episthrizontes tas yucas twn maqhtwn parakalountes emmenein th pistei kai oti dia pollwn qliyewn dei hmas eiselqein eis thn basileian tou qeou

14:23 ceirotonhsantes de autois kat ekklhsian presbuterous proseuxamenoi meta nhsteiwn pareqento autous tw kuriw eis on pepisteukeisan

14:24 kai dielqontes thn pisidian hlqon eis thn pamfulian

14:25 kai lalhsantes en pergh ton logon katebhsan eis attaleian

14:26 kakeiqen apepleusan eis antioceian oqen hsan paradedomenoi th cariti tou qeou eis to ergon o eplhrwsan

14:27 paragenomenoi de kai sunagagontes thn ekklhsian anhggellon osa epoihsen o qeos met autwn kai oti hnoixen tois eqnesin quran pistews

14:28 dietribon de cronon ouk oligon sun tois maqhtais

15:1 kai tines katelqontes apo ths ioudaias edidaskon tous adelfous oti ean mh peritmhqhte tw eqei tw mwusews ou dunasqe swqhnai

15:2 genomenhs de stasews kai zhthsews ouk olighs tw paulw kai tw barnaba pros autous etaxan anabainein paulon kai barnaban kai tinas allous ex autwn pros tous apostolous kai presbuterous eis ierousalhm peri tou zhthmatos toutou

15:3 oi men oun propemfqentes upo ths ekklhsias dihrconto thn te foinikhn kai samareian ekdihgoumenoi thn epistrofhn twn eqnwn kai epoioun caran megalhn pasin tois adelfois

15:4 paragenomenoi de eis | ierosoluma | ierousalhm | paredecqhsan apo ths ekklhsias kai twn apostolwn kai twn presbuterwn anhggeilan te osa o qeos epoihsen met autwn

15:5 exanesthsan de tines twn apo ths airesews twn farisaiwn pepisteukotes legontes oti dei peritemnein autous paraggellein te threin ton nomon mwusews

15:6 sunhcqhsan te oi apostoloi kai oi presbuteroi idein peri tou logou toutou

15:7 pollhs de zhthsews genomenhs anastas petros eipen pros autous andres adelfoi umeis epistasqe oti af hmerwn arcaiwn en umin exelexato o qeos dia tou stomatos mou akousai ta eqnh ton logon tou euaggeliou kai pisteusai

15:8 kai o kardiognwsths qeos emarturhsen autois dous to pneuma to agion kaqws kai hmin

15:9 kai ouqen diekrinen metaxu hmwn te kai autwn th pistei kaqarisas tas kardias autwn

15:10 nun oun ti peirazete ton qeon epiqeinai zugon epi ton trachlon twn maqhtwn on oute oi pateres hmwn oute hmeis iscusamen bastasai

15:11 alla dia ths caritos tou kuriou ihsou pisteuomen swqhnai kaq on tropon kakeinoi

15:12 esighsen de pan to plhqos kai hkouon barnaba kai paulou exhgoumenwn osa epoihsen o qeos shmeia kai terata en tois eqnesin di autwn

15:13 meta de to sighsai autous apekriqh iakwbos legwn andres adelfoi akousate mou

15:14 sumewn exhghsato kaqws prwton o qeos epeskeyato labein ex eqnwn laon tw onomati autou

15:15 kai toutw sumfwnousin oi logoi twn profhtwn kaqws gegraptai

15:16 meta tauta anastreyw kai anoikodomhsw thn skhnhn dauid thn peptwkuian kai ta | katestrammena | kateskammena | auths anoikodomhsw kai anorqwsw authn

15:17 opws an ekzhthswsin oi kataloipoi twn anqrwpwn ton kurion kai panta ta eqnh ef ous epikeklhtai to onoma mou ep autous legei kurios poiwn tauta

15:18 gnwsta ap aiwnos

15:19 dio egw krinw mh parenoclein tois apo twn eqnwn epistrefousin epi ton qeon

15:20 alla episteilai autois tou apecesqai twn alisghmatwn twn eidwlwn kai ths porneias kai | | tou | pniktou kai tou aimatos

15:21 mwushs gar ek genewn arcaiwn kata polin tous khrussontas auton ecei en tais sunagwgais kata pan sabbaton anaginwskomenos

15:22 tote edoxen tois apostolois kai tois presbuterois sun olh th ekklhsia eklexamenous andras ex autwn pemyai eis antioceian sun tw paulw kai barnaba ioudan ton kaloumenon barsabban kai silan andras hgoumenous en tois adelfois

15:23 grayantes dia ceiros autwn oi apostoloi kai oi presbuteroi adelfoi tois kata thn antioceian kai surian kai kilikian adelfois tois ex eqnwn cairein

15:24 epeidh hkousamen oti tines ex hmwn | | [exelqontes] | etaraxan umas logois anaskeuazontes tas yucas umwn ois ou diesteilameqa

15:25 edoxen hmin genomenois omoqumadon eklexamenois andras pemyai pros umas sun tois agaphtois hmwn barnaba kai paulw

15:26 anqrwpois paradedwkosin tas yucas autwn uper tou onomatos tou kuriou hmwn ihsou cristou

15:27 apestalkamen oun ioudan kai silan kai autous dia logou apaggellontas ta auta

15:28 edoxen gar tw pneumati tw agiw kai hmin mhden pleon epitiqesqai umin baros plhn toutwn twn epanagkes

15:29 apecesqai eidwloqutwn kai aimatos kai pniktwn kai porneias ex wn diathrountes eautous eu praxete errwsqe

15:30 oi men oun apoluqentes kathlqon eis antioceian kai sunagagontes to plhqos epedwkan thn epistolhn

15:31 anagnontes de ecarhsan epi th paraklhsei

15:32 ioudas te kai silas kai autoi profhtai ontes dia logou pollou parekalesan tous adelfous kai epesthrixan

15:33 poihsantes de cronon apeluqhsan met eirhnhs apo twn adelfwn pros tous aposteilantas autous

15:34

15:35 paulos de kai barnabas dietribon en antioceia didaskontes kai euaggelizomenoi meta kai eterwn pollwn ton logon tou kuriou

15:36 meta de tinas hmeras eipen pros barnaban paulos epistreyantes dh episkeywmeqa tous adelfous kata polin pasan en ais kathggeilamen ton logon tou kuriou pws ecousin

15:37 barnabas de ebouleto sumparalabein kai ton iwannhn ton kaloumenon markon

15:38 paulos de hxiou ton apostanta ap autwn apo pamfulias kai mh sunelqonta autois eis to ergon mh sumparalambanein touton

15:39 egeneto de paroxusmos wste apocwrisqhnai autous ap allhlwn ton te barnaban paralabonta ton markon ekpleusai eis kupron

15:40 paulos de epilexamenos silan exhlqen paradoqeis th cariti tou kuriou upo twn adelfwn

15:41 dihrceto de thn surian kai [thn] kilikian episthrizwn tas ekklhsias

16:1 kathnthsen de | kai | [kai] | eis derbhn kai eis lustran kai idou maqhths tis hn ekei onomati timoqeos uios gunaikos ioudaias pisths patros de ellhnos

16:2 os emartureito upo twn en lustrois kai ikoniw adelfwn

16:3 touton hqelhsen o paulos sun autw exelqein kai labwn perietemen auton dia tous ioudaious tous ontas en tois topois ekeinois hdeisan gar apantes oti ellhn o pathr autou uphrcen

16:4 ws de dieporeuonto tas poleis paredidosan autois fulassein ta dogmata ta kekrimena upo twn apostolwn kai presbuterwn twn en ierosolumois

16:5 ai men oun ekklhsiai estereounto th pistei kai eperisseuon tw ariqmw kaq hmeran

16:6 dihlqon de thn frugian kai galatikhn cwran kwluqentes upo tou agiou pneumatos lalhsai ton logon en th asia

16:7 elqontes de kata thn musian epeirazon eis thn biqunian poreuqhnai kai ouk eiasen autous to pneuma ihsou

16:8 parelqontes de thn musian katebhsan eis trwada

16:9 kai orama dia | | [ths] | nuktos tw paulw wfqh anhr makedwn tis hn estws kai parakalwn auton kai legwn diabas eis makedonian bohqhson hmin

16:10 ws de to orama eiden euqews ezhthsamen exelqein eis makedonian sumbibazontes oti proskeklhtai hmas o qeos euaggelisasqai autous

16:11 anacqentes | oun | de | apo trwados euqudromhsamen eis samoqrakhn th de epioush eis nean polin

16:12 kakeiqen eis filippous htis estin | prwth ths meridos | <prwths> meridos ths | makedonias polis kolwnia hmen de en tauth th polei diatribontes hmeras tinas

16:13 th te hmera twn sabbatwn exhlqomen exw ths pulhs para potamon ou enomizomen proseuchn einai kai kaqisantes elaloumen tais sunelqousais gunaixin

16:14 kai tis gunh onomati ludia porfuropwlis polews quateirwn sebomenh ton qeon hkouen hs o kurios dihnoixen thn kardian prosecein tois laloumenois upo | | tou | paulou

16:15 ws de ebaptisqh kai o oikos auths parekalesen legousa ei kekrikate me pisthn tw kuriw einai eiselqontes eis ton oikon mou menete kai parebiasato hmas

16:16 egeneto de poreuomenwn hmwn eis thn proseuchn paidiskhn tina ecousan pneuma puqwna upanthsai hmin htis ergasian pollhn pareicen tois kuriois auths manteuomenh

16:17 auth katakolouqousa | [tw] | tw | paulw kai hmin ekrazen legousa outoi oi anqrwpoi douloi tou qeou tou uyistou eisin oitines kataggellousin umin odon swthrias

16:18 touto de epoiei epi pollas hmeras diaponhqeis de paulos kai epistreyas tw pneumati eipen paraggellw soi en onomati ihsou cristou exelqein ap auths kai exhlqen auth th wra

16:19 idontes de oi kurioi auths oti exhlqen h elpis ths ergasias autwn epilabomenoi ton paulon kai ton silan eilkusan eis thn agoran epi tous arcontas

16:20 kai prosagagontes autous tois strathgois eipan outoi oi anqrwpoi ektarassousin hmwn thn polin ioudaioi uparcontes

16:21 kai kataggellousin eqh a ouk exestin hmin paradecesqai oude poiein rwmaiois ousin

16:22 kai sunepesth o oclos kat autwn kai oi strathgoi perirhxantes autwn ta imatia ekeleuon rabdizein

16:23 pollas | de | te | epiqentes autois plhgas ebalon eis fulakhn paraggeilantes tw desmofulaki asfalws threin autous

16:24 os paraggelian toiauthn labwn ebalen autous eis thn eswteran fulakhn kai tous podas hsfalisato autwn eis to xulon

16:25 kata de to mesonuktion paulos kai silas proseucomenoi umnoun ton qeon ephkrownto de autwn oi desmioi

16:26 afnw de seismos egeneto megas wste saleuqhnai ta qemelia tou desmwthriou hnewcqhsan de | [paracrhma] | paracrhma | ai qurai pasai kai pantwn ta desma aneqh

16:27 exupnos de genomenos o desmofulax kai idwn anewgmenas tas quras ths fulakhs spasamenos | thn | [thn] | macairan hmellen eauton anairein nomizwn ekpefeugenai tous desmious

16:28 efwnhsen de | paulos megalh fwnh | megalh fwnh [o] paulos | legwn mhden praxhs seautw kakon apantes gar esmen enqade

16:29 aithsas de fwta eisephdhsen kai entromos genomenos prosepesen tw paulw kai | | [tw] | sila

16:30 kai proagagwn autous exw efh kurioi ti me dei poiein ina swqw

16:31 oi de eipan pisteuson epi ton kurion ihsoun kai swqhsh su kai o oikos sou

16:32 kai elalhsan autw ton logon tou | qeou | kuriou | sun pasin tois en th oikia autou

16:33 kai paralabwn autous en ekeinh th wra ths nuktos elousen apo twn plhgwn kai ebaptisqh autos kai oi autou | apantes | pantes | paracrhma

16:34 anagagwn te autous eis ton oikon pareqhken trapezan kai hgalliasato panoikei pepisteukws tw qew

16:35 hmeras de genomenhs apesteilan oi strathgoi tous rabdoucous legontes apoluson tous anqrwpous ekeinous

16:36 aphggeilen de o desmofulax tous logous | | [toutous] | pros ton paulon oti apestalkan oi strathgoi ina apoluqhte nun oun exelqontes poreuesqe en eirhnh

16:37 o de paulos efh pros autous deirantes hmas dhmosia akatakritous anqrwpous rwmaious uparcontas ebalan eis fulakhn kai nun laqra hmas ekballousin ou gar alla elqontes autoi hmas exagagetwsan

16:38 aphggeilan de tois strathgois oi rabdoucoi ta rhmata tauta efobhqhsan de akousantes oti rwmaioi eisin

16:39 kai elqontes parekalesan autous kai exagagontes hrwtwn apelqein apo ths polews

16:40 exelqontes de apo ths fulakhs eishlqon pros thn ludian kai idontes parekalesan tous adelfous kai exhlqan

17:1 diodeusantes de thn amfipolin kai thn apollwnian hlqon eis qessalonikhn opou hn sunagwgh twn ioudaiwn

17:2 kata de to eiwqos tw paulw eishlqen pros autous kai epi sabbata tria dielexato autois apo twn grafwn

17:3 dianoigwn kai paratiqemenos oti ton criston edei paqein kai anasthnai ek nekrwn kai oti outos estin o cristos | o | [o] | ihsous on egw kataggellw umin

17:4 kai tines ex autwn epeisqhsan kai proseklhrwqhsan tw paulw kai | [tw] | tw | sila twn te sebomenwn ellhnwn plhqos polu gunaikwn te twn prwtwn ouk oligai

17:5 zhlwsantes de oi ioudaioi kai proslabomenoi twn agoraiwn andras tinas ponhrous kai oclopoihsantes eqoruboun thn polin kai epistantes th oikia iasonos ezhtoun autous proagagein eis ton dhmon

17:6 mh eurontes de autous esuron iasona kai tinas adelfous epi tous politarcas bowntes oti oi thn oikoumenhn anastatwsantes outoi kai enqade pareisin

17:7 ous upodedektai iaswn kai outoi pantes apenanti twn dogmatwn kaisaros prassousin basilea eteron legontes einai ihsoun

17:8 etaraxan de ton oclon kai tous politarcas akouontas tauta

17:9 kai labontes to ikanon para tou iasonos kai twn loipwn apelusan autous

17:10 oi de adelfoi euqews dia nuktos exepemyan ton te paulon kai ton silan eis beroian oitines paragenomenoi eis thn sunagwghn twn ioudaiwn aphesan

17:11 outoi de hsan eugenesteroi twn en qessalonikh oitines edexanto ton logon meta pashs proqumias | [to] | | kaq hmeran anakrinontes tas grafas ei ecoi tauta outws

17:12 polloi men oun ex autwn episteusan kai twn ellhnidwn gunaikwn twn euschmonwn kai andrwn ouk oligoi

17:13 ws de egnwsan oi apo ths qessalonikhs ioudaioi oti kai en th beroia kathggelh upo tou paulou o logos tou qeou hlqon kakei saleuontes kai tarassontes tous oclous

17:14 euqews de tote ton paulon exapesteilan oi adelfoi poreuesqai ews epi thn qalassan upemeinan te o te silas kai o timoqeos ekei

17:15 oi de kaqistanontes ton paulon hgagon ews aqhnwn kai labontes entolhn pros ton silan kai ton timoqeon ina ws tacista elqwsin pros auton exhesan

17:16 en de tais aqhnais ekdecomenou autous tou paulou parwxuneto to pneuma autou en autw qewrountos kateidwlon ousan thn polin

17:17 dielegeto men oun en th sunagwgh tois ioudaiois kai tois sebomenois kai en th agora kata pasan hmeran pros tous paratugcanontas

17:18 tines de kai twn epikoureiwn kai stoikwn filosofwn suneballon autw kai tines elegon ti an qeloi o spermologos outos legein oi de xenwn daimoniwn dokei kataggeleus einai oti ton ihsoun kai thn anastasin euhggelizeto

17:19 epilabomenoi | de | te | autou epi ton areion pagon hgagon legontes dunameqa gnwnai tis h kainh auth | [h] | h | upo sou laloumenh didach

17:20 xenizonta gar tina eisfereis eis tas akoas hmwn boulomeqa oun gnwnai tina qelei tauta einai

17:21 aqhnaioi de pantes kai oi epidhmountes xenoi eis ouden eteron hukairoun h legein ti h akouein ti kainoteron

17:22 staqeis de | | [o] | paulos en mesw tou areiou pagou efh andres aqhnaioi kata panta ws deisidaimonesterous umas qewrw

17:23 diercomenos gar kai anaqewrwn ta sebasmata umwn euron kai bwmon en w epegegrapto agnwstw qew o oun agnoountes eusebeite touto egw kataggellw umin

17:24 o qeos o poihsas ton kosmon kai panta ta en autw outos ouranou kai ghs uparcwn kurios ouk en ceiropoihtois naois katoikei

17:25 oude upo ceirwn anqrwpinwn qerapeuetai prosdeomenos tinos autos didous pasin zwhn kai pnohn kai ta panta

17:26 epoihsen te ex enos pan eqnos anqrwpwn katoikein epi pantos proswpou ths ghs orisas prostetagmenous kairous kai tas oroqesias ths katoikias autwn

17:27 zhtein ton qeon ei ara ge yhlafhseian auton kai euroien kai ge ou makran apo enos ekastou hmwn uparconta

17:28 en autw gar zwmen kai kinoumeqa kai esmen ws kai tines twn kaq umas poihtwn eirhkasin tou gar kai genos esmen

17:29 genos oun uparcontes tou qeou ouk ofeilomen nomizein crusw h argurw h liqw caragmati tecnhs kai enqumhsews anqrwpou to qeion einai omoion

17:30 tous men oun cronous ths agnoias uperidwn o qeos ta nun | apaggellei | paraggellei | tois anqrwpois pantas pantacou metanoein

17:31 kaqoti esthsen hmeran en h mellei krinein thn oikoumenhn en dikaiosunh en andri w wrisen pistin parascwn pasin anasthsas auton ek nekrwn

17:32 akousantes de anastasin nekrwn oi men ecleuazon oi de eipan akousomeqa sou peri toutou kai palin

17:33 outws o paulos exhlqen ek mesou autwn

17:34 tines de andres kollhqentes autw episteusan en ois kai dionusios | [o] | o | areopagiths kai gunh onomati damaris kai eteroi sun autois

18:1 meta tauta cwrisqeis ek twn aqhnwn hlqen eis korinqon

18:2 kai eurwn tina ioudaion onomati akulan pontikon tw genei prosfatws elhluqota apo ths italias kai priskillan gunaika autou dia to diatetacenai klaudion cwrizesqai pantas tous ioudaious apo ths rwmhs proshlqen autois

18:3 kai dia to omotecnon einai emenen par autois kai | hrgazonto | hrgazeto | hsan gar skhnopoioi th tecnh

18:4 dielegeto de en th sunagwgh kata pan sabbaton epeiqen te ioudaious kai ellhnas

18:5 ws de kathlqon apo ths makedonias o te silas kai o timoqeos suneiceto tw logw o paulos diamarturomenos tois ioudaiois einai ton criston ihsoun

18:6 antitassomenwn de autwn kai blasfhmountwn ektinaxamenos ta imatia eipen pros autous to aima umwn epi thn kefalhn umwn kaqaros egw apo tou nun eis ta eqnh poreusomai

18:7 kai metabas ekeiqen | hlqen | eishlqen | eis oikian tinos onomati titiou ioustou sebomenou ton qeon ou h oikia hn sunomorousa th sunagwgh

18:8 krispos de o arcisunagwgos episteusen tw kuriw sun olw tw oikw autou kai polloi twn korinqiwn akouontes episteuon kai ebaptizonto

18:9 eipen de o kurios en nukti di oramatos tw paulw mh fobou alla lalei kai mh siwphshs

18:10 dioti egw eimi meta sou kai oudeis epiqhsetai soi tou kakwsai se dioti laos estin moi polus en th polei tauth

18:11 ekaqisen de eniauton kai mhnas ex didaskwn en autois ton logon tou qeou

18:12 galliwnos de anqupatou ontos ths acaias katepesthsan | oi ioudaioi omoqumadon | omoqumadon oi ioudaioi | tw paulw kai hgagon auton epi to bhma

18:13 legontes oti para ton nomon anapeiqei outos tous anqrwpous sebesqai ton qeon

18:14 mellontos de tou paulou anoigein to stoma eipen o galliwn pros tous ioudaious ei men hn adikhma ti h radiourghma ponhron w ioudaioi kata logon an anescomhn umwn

18:15 ei de zhthmata estin peri logou kai onomatwn kai nomou tou kaq umas oyesqe autoi kriths egw toutwn ou boulomai einai

18:16 kai aphlasen autous apo tou bhmatos

18:17 epilabomenoi de pantes swsqenhn ton arcisunagwgon etupton emprosqen tou bhmatos kai ouden toutwn tw galliwni emelen

18:18 o de paulos eti prosmeinas hmeras ikanas tois adelfois apotaxamenos exeplei eis thn surian kai sun autw priskilla kai akulas keiramenos en kegcreais thn kefalhn eicen gar euchn

18:19 kathnthsan de eis efeson kakeinous katelipen autou autos de eiselqwn eis thn sunagwghn dielexato tois ioudaiois

18:20 erwtwntwn de autwn epi pleiona cronon meinai ouk epeneusen

18:21 alla apotaxamenos kai eipwn palin anakamyw pros umas tou qeou qelontos anhcqh apo ths efesou

18:22 kai katelqwn eis kaisareian anabas kai aspasamenos thn ekklhsian katebh eis antioceian

18:23 kai poihsas cronon tina exhlqen diercomenos kaqexhs thn galatikhn cwran kai frugian | sthrizwn | episthrizwn | pantas tous maqhtas

18:24 ioudaios de tis apollws onomati alexandreus tw genei anhr logios kathnthsen eis efeson dunatos wn en tais grafais

18:25 outos hn kathchmenos thn odon tou kuriou kai zewn tw pneumati elalei kai edidasken akribws ta peri tou ihsou epistamenos monon to baptisma iwannou

18:26 outos te hrxato parrhsiazesqai en th sunagwgh akousantes de autou priskilla kai akulas proselabonto auton kai akribesteron autw exeqento thn odon | tou qeou | [tou qeou] |

18:27 boulomenou de autou dielqein eis thn acaian protreyamenoi oi adelfoi egrayan tois maqhtais apodexasqai auton os paragenomenos sunebaleto polu tois pepisteukosin dia ths caritos

18:28 eutonws gar tois ioudaiois diakathlegceto dhmosia epideiknus dia twn grafwn einai ton criston ihsoun

19:1 egeneto de en tw ton apollw einai en korinqw paulon dielqonta ta anwterika merh | elqein | <katelqein> | eis efeson kai eurein tinas maqhtas

19:2 eipen te pros autous ei pneuma agion elabete pisteusantes oi de pros auton all oud ei pneuma agion estin hkousamen

19:3 eipen te eis ti oun ebaptisqhte oi de eipan eis to iwannou baptisma

19:4 eipen de paulos iwannhs ebaptisen baptisma metanoias tw law legwn eis ton ercomenon met auton ina pisteuswsin tout estin eis ton ihsoun

19:5 akousantes de ebaptisqhsan eis to onoma tou kuriou ihsou

19:6 kai epiqentos autois tou paulou | | [tas] | ceiras hlqen to pneuma to agion ep autous elaloun te glwssais kai eprofhteuon

19:7 hsan de oi pantes andres wsei dwdeka

19:8 eiselqwn de eis thn sunagwghn eparrhsiazeto epi mhnas treis dialegomenos kai peiqwn | | [ta] | peri ths basileias tou qeou

19:9 ws de tines esklhrunonto kai hpeiqoun kakologountes thn odon enwpion tou plhqous apostas ap autwn afwrisen tous maqhtas kaq hmeran dialegomenos en th scolh turannou

19:10 touto de egeneto epi eth duo wste pantas tous katoikountas thn asian akousai ton logon tou kuriou ioudaious te kai ellhnas

19:11 dunameis te ou tas tucousas o qeos epoiei dia twn ceirwn paulou

19:12 wste kai epi tous asqenountas apoferesqai apo tou crwtos autou soudaria h simikinqia kai apallassesqai ap autwn tas nosous ta te pneumata ta ponhra ekporeuesqai

19:13 epeceirhsan de tines kai twn periercomenwn ioudaiwn exorkistwn onomazein epi tous econtas ta pneumata ta ponhra to onoma tou kuriou ihsou legontes orkizw umas ton ihsoun on paulos khrussei

19:14 hsan de tinos skeua ioudaiou arcierews epta uioi touto poiountes

19:15 apokriqen de to pneuma to ponhron eipen autois ton [men] ihsoun ginwskw kai ton paulon epistamai umeis de tines este

19:16 kai efalomenos o anqrwpos ep autous en w hn to pneuma to ponhron katakurieusas amfoterwn iscusen kat autwn wste gumnous kai tetraumatismenous ekfugein ek tou oikou ekeinou

19:17 touto de egeneto gnwston pasin ioudaiois te kai ellhsin tois katoikousin thn efeson kai epepesen fobos epi pantas autous kai emegaluneto to onoma tou kuriou ihsou

19:18 polloi te twn pepisteukotwn hrconto exomologoumenoi kai anaggellontes tas praxeis autwn

19:19 ikanoi de twn ta perierga praxantwn sunenegkantes tas biblous katekaion enwpion pantwn kai suneyhfisan tas timas autwn kai euron arguriou muriadas pente

19:20 outws kata kratos tou kuriou o logos huxanen kai iscuen

19:21 ws de eplhrwqh tauta eqeto o paulos en tw pneumati dielqwn thn makedonian kai acaian poreuesqai eis ierosoluma eipwn oti meta to genesqai me ekei dei me kai rwmhn idein

19:22 aposteilas de eis thn makedonian duo twn diakonountwn autw timoqeon kai eraston autos epescen cronon eis thn asian

19:23 egeneto de kata ton kairon ekeinon taracos ouk oligos peri ths odou

19:24 dhmhtrios gar tis onomati argurokopos poiwn naous | [argurous] | argurous | artemidos pareiceto tois tecnitais ouk olighn ergasian

19:25 ous sunaqroisas kai tous peri ta toiauta ergatas eipen andres epistasqe oti ek tauths ths ergasias h euporia hmin estin

19:26 kai qewreite kai akouete oti ou monon efesou alla scedon pashs ths asias o paulos outos peisas metesthsen ikanon oclon legwn oti ouk eisin qeoi oi dia ceirwn ginomenoi

19:27 ou monon de touto kinduneuei hmin to meros eis apelegmon elqein alla kai to ths megalhs qeas artemidos ieron eis ouqen logisqhnai mellein te kai kaqaireisqai ths megaleiothtos auths hn olh | [h] | h | asia kai | [h] | h | oikoumenh sebetai

19:28 akousantes de kai genomenoi plhreis qumou ekrazon legontes megalh h artemis efesiwn

19:29 kai eplhsqh h polis ths sugcusews wrmhsan te omoqumadon eis to qeatron sunarpasantes gaion kai aristarcon makedonas sunekdhmous paulou

19:30 paulou de boulomenou eiselqein eis ton dhmon ouk eiwn auton oi maqhtai

19:31 tines de kai twn asiarcwn ontes autw filoi pemyantes pros auton parekaloun mh dounai eauton eis to qeatron

19:32 alloi men oun allo ti ekrazon hn gar h ekklhsia sugkecumenh kai oi pleious ouk hdeisan tinos eneka sunelhluqeisan

19:33 ek de tou oclou sunebibasan alexandron probalontwn auton twn ioudaiwn o de alexandros kataseisas thn ceira hqelen apologeisqai tw dhmw

19:34 epignontes de oti ioudaios estin fwnh egeneto mia ek pantwn | wsei | ws | epi wras duo krazontwn megalh h artemis efesiwn

19:35 katasteilas de | ton oclon o grammateus | o grammateus ton oclon | fhsin andres efesioi tis gar estin anqrwpwn os ou ginwskei thn efesiwn polin newkoron ousan ths megalhs artemidos kai tou diopetous

19:36 anantirrhtwn oun ontwn toutwn deon estin umas katestalmenous uparcein kai mhden propetes prassein

19:37 hgagete gar tous andras toutous oute ierosulous oute blasfhmountas thn qeon hmwn

19:38 ei men oun dhmhtrios kai oi sun autw tecnitai ecousin pros tina logon agoraioi agontai kai anqupatoi eisin egkaleitwsan allhlois

19:39 ei de ti peraiterw epizhteite en th ennomw ekklhsia epiluqhsetai

19:40 kai gar kinduneuomen egkaleisqai stasews peri ths shmeron mhdenos aitiou uparcontos peri ou | ou | [ou] | dunhsomeqa apodounai logon peri ths sustrofhs tauths

19:41 kai tauta eipwn apelusen thn ekklhsian

20:1 meta de to pausasqai ton qorubon metapemyamenos o paulos tous maqhtas kai parakalesas aspasamenos exhlqen poreuesqai eis makedonian

20:2 dielqwn de ta merh ekeina kai parakalesas autous logw pollw hlqen eis thn ellada

20:3 poihsas te mhnas treis genomenhs epiboulhs autw upo twn ioudaiwn mellonti anagesqai eis thn surian egeneto gnwmhs tou upostrefein dia makedonias

20:4 suneipeto de autw swpatros purrou beroiaios qessalonikewn de aristarcos kai sekoundos kai gaios derbaios kai timoqeos asianoi de tucikos kai trofimos

20:5 outoi de | proselqontes | proelqontes | emenon hmas en trwadi

20:6 hmeis de exepleusamen meta tas hmeras twn azumwn apo filippwn kai hlqomen pros autous eis thn trwada acris hmerwn pente | ou | opou | dietriyamen hmeras epta

20:7 en de th mia twn sabbatwn sunhgmenwn hmwn klasai arton o paulos dielegeto autois mellwn exienai th epaurion pareteinen te ton logon mecri mesonuktiou

20:8 hsan de lampades ikanai en tw uperww ou hmen sunhgmenoi

20:9 kaqezomenos de tis neanias onomati eutucos epi ths quridos kataferomenos upnw baqei dialegomenou tou paulou epi pleion katenecqeis apo tou upnou epesen apo tou tristegou katw kai hrqh nekros

20:10 katabas de o paulos epepesen autw kai sumperilabwn eipen mh qorubeisqe h gar yuch autou en autw estin

20:11 anabas de | [kai] | kai | klasas ton arton kai geusamenos ef ikanon te omilhsas acris aughs outws exhlqen

20:12 hgagon de ton paida zwnta kai pareklhqhsan ou metriws

20:13 hmeis de proelqontes epi to ploion anhcqhmen epi thn asson ekeiqen mellontes analambanein ton paulon outws gar diatetagmenos hn mellwn autos pezeuein

20:14 ws de suneballen hmin eis thn asson analabontes auton hlqomen eis mitulhnhn

20:15 kakeiqen apopleusantes th epioush kathnthsamen antikrus ciou th de etera parebalomen eis samon th de ecomenh hlqomen eis milhton

20:16 kekrikei gar o paulos parapleusai thn efeson opws mh genhtai autw cronotribhsai en th asia espeuden gar ei dunaton eih autw thn hmeran ths penthkosths genesqai eis ierosoluma

20:17 apo de ths milhtou pemyas eis efeson metekalesato tous presbuterous ths ekklhsias

20:18 ws de paregenonto pros auton eipen autois umeis epistasqe apo prwths hmeras af hs epebhn eis thn asian pws meq umwn ton panta cronon egenomhn

20:19 douleuwn tw kuriw meta pashs tapeinofrosunhs kai dakruwn kai peirasmwn twn sumbantwn moi en tais epiboulais twn ioudaiwn

20:20 ws ouden upesteilamhn twn sumferontwn tou mh anaggeilai umin kai didaxai umas dhmosia kai kat oikous

20:21 diamarturomenos ioudaiois te kai ellhsin thn eis qeon metanoian kai pistin eis ton kurion hmwn ihsoun

20:22 kai nun idou dedemenos egw tw pneumati poreuomai eis ierousalhm ta en auth sunanthsonta | emoi | moi | mh eidws

20:23 plhn oti to pneuma to agion kata polin diamarturetai moi legon oti desma kai qliyeis me menousin

20:24 all oudenos logou poioumai thn yuchn timian emautw ws | teleiwsw | teleiwsai | ton dromon mou kai thn diakonian hn elabon para tou kuriou ihsou diamarturasqai to euaggelion ths caritos tou qeou

20:25 kai nun idou egw oida oti ouketi oyesqe to proswpon mou umeis pantes en ois dihlqon khrusswn thn basileian

20:26 dioti marturomai umin en th shmeron hmera oti kaqaros eimi apo tou aimatos pantwn

20:27 ou gar upesteilamhn tou mh anaggeilai pasan thn boulhn tou qeou umin

20:28 prosecete eautois kai panti tw poimniw en w umas to pneuma to agion eqeto episkopous poimainein thn ekklhsian tou qeou hn periepoihsato dia tou aimatos tou idiou

20:29 egw oida oti eiseleusontai meta thn afixin mou lukoi bareis eis umas mh feidomenoi tou poimniou

20:30 kai ex umwn | [autwn] | autwn | anasthsontai andres lalountes diestrammena tou apospan tous maqhtas opisw | eautwn | autwn |

20:31 dio grhgoreite mnhmoneuontes oti trietian nukta kai hmeran ouk epausamhn meta dakruwn nouqetwn ena ekaston

20:32 kai ta nun paratiqemai umas tw | kuriw | qew | kai tw logw ths caritos autou tw dunamenw oikodomhsai kai dounai thn klhronomian en tois hgiasmenois pasin

20:33 arguriou h crusiou h imatismou oudenos epequmhsa

20:34 autoi ginwskete oti tais creiais mou kai tois ousin met emou uphrethsan ai ceires autai

20:35 panta upedeixa umin oti outws kopiwntas dei antilambanesqai twn asqenountwn mnhmoneuein te twn logwn tou kuriou ihsou oti autos eipen makarion estin mallon didonai h lambanein

20:36 kai tauta eipwn qeis ta gonata autou sun pasin autois proshuxato

20:37 ikanos de klauqmos egeneto pantwn kai epipesontes epi ton trachlon tou paulou katefiloun auton

20:38 odunwmenoi malista epi tw logw w eirhkei oti ouketi mellousin to proswpon autou qewrein proepempon de auton eis to ploion

21:1 ws de egeneto anacqhnai hmas apospasqentas ap autwn euqudromhsantes hlqomen eis thn kw th de exhs eis thn rodon kakeiqen eis patara

21:2 kai eurontes ploion diaperwn eis foinikhn epibantes anhcqhmen

21:3 anafanantes de thn kupron kai katalipontes authn euwnumon epleomen eis surian kai kathlqomen eis turon ekeise gar to ploion hn apofortizomenon ton gomon

21:4 aneurontes de tous maqhtas epemeinamen autou hmeras epta oitines tw paulw elegon dia tou pneumatos mh epibainein eis ierosoluma

21:5 ote de egeneto | exartisai hmas | hmas exartisai | tas hmeras exelqontes eporeuomeqa propempontwn hmas pantwn sun gunaixin kai teknois ews exw ths polews kai qentes ta gonata epi ton aigialon proseuxamenoi

21:6 aphspasameqa allhlous kai | enebhmen | anebhmen | eis to ploion ekeinoi de upestreyan eis ta idia

21:7 hmeis de ton ploun dianusantes apo turou kathnthsamen eis ptolemaida kai aspasamenoi tous adelfous emeinamen hmeran mian par autois

21:8 th de epaurion exelqontes hlqomen eis kaisareian kai eiselqontes eis ton oikon filippou tou euaggelistou ontos ek twn epta emeinamen par autw

21:9 toutw de hsan qugateres tessares parqenoi profhteuousai

21:10 epimenontwn de hmeras pleious kathlqen tis apo ths ioudaias profhths onomati agabos

21:11 kai elqwn pros hmas kai aras thn zwnhn tou paulou dhsas eautou tous podas kai tas ceiras eipen tade legei to pneuma to agion ton andra ou estin h zwnh auth outws dhsousin en ierousalhm oi ioudaioi kai paradwsousin eis ceiras eqnwn

21:12 ws de hkousamen tauta parekaloumen hmeis te kai oi entopioi tou mh anabainein auton eis ierousalhm

21:13 tote apekriqh | [o] | o | paulos ti poieite klaiontes kai sunqruptontes mou thn kardian egw gar ou monon deqhnai alla kai apoqanein eis ierousalhm etoimws ecw uper tou onomatos tou kuriou ihsou

21:14 mh peiqomenou de autou hsucasamen eipontes tou kuriou to qelhma ginesqw

21:15 meta de tas hmeras tautas episkeuasamenoi anebainomen eis ierosoluma

21:16 sunhlqon de kai twn maqhtwn apo kaisareias sun hmin agontes par w xenisqwmen mnaswni tini kupriw arcaiw maqhth

21:17 genomenwn de hmwn eis ierosoluma asmenws apedexanto hmas oi adelfoi

21:18 th de epioush eishei o paulos sun hmin pros iakwbon pantes te paregenonto oi presbuteroi

21:19 kai aspasamenos autous exhgeito kaq en ekaston wn epoihsen o qeos en tois eqnesin dia ths diakonias autou

21:20 oi de akousantes edoxazon ton qeon eipon te autw qewreis adelfe posai muriades eisin en tois ioudaiois twn pepisteukotwn kai pantes zhlwtai tou nomou uparcousin

21:21 kathchqhsan de peri sou oti apostasian didaskeis apo mwusews tous kata ta eqnh pantas ioudaious legwn mh peritemnein autous ta tekna mhde tois eqesin peripatein

21:22 ti oun estin pantws akousontai oti elhluqas

21:23 touto oun poihson o soi legomen eisin hmin andres tessares euchn econtes | af | ef | eautwn

21:24 toutous paralabwn agnisqhti sun autois kai dapanhson ep autois ina xurhsontai thn kefalhn kai gnwsontai pantes oti wn kathchntai peri sou ouden estin alla stoiceis kai autos fulasswn ton nomon

21:25 peri de twn pepisteukotwn eqnwn hmeis | apesteilamen | epesteilamen | krinantes fulassesqai autous to te eidwloquton kai aima kai pnikton kai porneian

21:26 tote o paulos paralabwn tous andras th ecomenh hmera sun autois agnisqeis eishei eis to ieron diaggellwn thn ekplhrwsin twn hmerwn tou agnismou ews ou proshnecqh uper enos ekastou autwn h prosfora

21:27 ws de emellon ai epta hmerai sunteleisqai oi apo ths asias ioudaioi qeasamenoi auton en tw ierw suneceon panta ton oclon kai epebalon ep auton tas ceiras

21:28 krazontes andres israhlitai bohqeite outos estin o anqrwpos o kata tou laou kai tou nomou kai tou topou toutou pantas pantach didaskwn eti te kai ellhnas eishgagen eis to ieron kai kekoinwken ton agion topon touton

21:29 hsan gar proewrakotes trofimon ton efesion en th polei sun autw on enomizon oti eis to ieron eishgagen o paulos

21:30 ekinhqh te h polis olh kai egeneto sundromh tou laou kai epilabomenoi tou paulou eilkon auton exw tou ierou kai euqews ekleisqhsan ai qurai

21:31 zhtountwn te auton apokteinai anebh fasis tw ciliarcw ths speirhs oti olh sugcunnetai ierousalhm

21:32 os exauths paralabwn stratiwtas kai ekatontarcas katedramen ep autous oi de idontes ton ciliarcon kai tous stratiwtas epausanto tuptontes ton paulon

21:33 tote eggisas o ciliarcos epelabeto autou kai ekeleusen deqhnai alusesin dusin kai epunqaneto tis eih kai ti estin pepoihkws

21:34 alloi de allo ti epefwnoun en tw oclw mh dunamenou de autou gnwnai to asfales dia ton qorubon ekeleusen agesqai auton eis thn parembolhn

21:35 ote de egeneto epi tous anabaqmous sunebh bastazesqai auton upo twn stratiwtwn dia thn bian tou oclou

21:36 hkolouqei gar to plhqos tou laou krazontes aire auton

21:37 mellwn te eisagesqai eis thn parembolhn o paulos legei tw ciliarcw ei exestin moi eipein ti pros se o de efh ellhnisti ginwskeis

21:38 ouk ara su ei o aiguptios o pro toutwn twn hmerwn anastatwsas kai exagagwn eis thn erhmon tous tetrakiscilious andras twn sikariwn

21:39 eipen de o paulos egw anqrwpos men eimi ioudaios tarseus ths kilikias ouk ashmou polews poliths deomai de sou epitreyon moi lalhsai pros ton laon

21:40 epitreyantos de autou o paulos estws epi twn anabaqmwn kateseisen th ceiri tw law pollhs de sighs genomenhs prosefwnhsen th ebraidi dialektw legwn

22:1 andres adelfoi kai pateres akousate mou ths pros umas nuni apologias

22:2 akousantes de oti th ebraidi dialektw prosefwnei autois mallon parescon hsucian kai fhsin

22:3 egw eimi anhr ioudaios gegennhmenos en tarsw ths kilikias anateqrammenos de en th polei tauth para tous podas gamalihl pepaideumenos kata akribeian tou patrwou nomou zhlwths uparcwn tou qeou kaqws pantes umeis este shmeron

22:4 os tauthn thn odon ediwxa acri qanatou desmeuwn kai paradidous eis fulakas andras te kai gunaikas

22:5 ws kai o arciereus marturei moi kai pan to presbuterion par wn kai epistolas dexamenos pros tous adelfous eis damaskon eporeuomhn axwn kai tous ekeise ontas dedemenous eis ierousalhm ina timwrhqwsin

22:6 egeneto de moi poreuomenw kai eggizonti th damaskw peri meshmbrian exaifnhs ek tou ouranou periastrayai fws ikanon peri eme

22:7 epesa te eis to edafos kai hkousa fwnhs legoushs moi saoul saoul ti me diwkeis

22:8 egw de apekriqhn tis ei kurie eipen te pros | eme | me | egw eimi ihsous o nazwraios on su diwkeis

22:9 oi de sun emoi ontes to men fws eqeasanto thn de fwnhn ouk hkousan tou lalountos moi

22:10 eipon de ti poihsw kurie o de kurios eipen pros me anastas poreuou eis damaskon kakei soi lalhqhsetai peri pantwn wn tetaktai soi poihsai

22:11 ws de ouk eneblepon apo ths doxhs tou fwtos ekeinou ceiragwgoumenos upo twn sunontwn moi hlqon eis damaskon

22:12 ananias de tis anhr eulabhs kata ton nomon marturoumenos upo pantwn twn katoikountwn ioudaiwn

22:13 elqwn pros | eme | me | kai epistas eipen moi saoul adelfe anableyon kagw auth th wra anebleya eis auton

22:14 o de eipen o qeos twn paterwn hmwn proeceirisato se gnwnai to qelhma autou kai idein ton dikaion kai akousai fwnhn ek tou stomatos autou

22:15 oti esh martus autw pros pantas anqrwpous wn ewrakas kai hkousas

22:16 kai nun ti melleis anastas baptisai kai apolousai tas amartias sou epikalesamenos to onoma autou

22:17 egeneto de moi upostreyanti eis ierousalhm kai proseucomenou mou en tw ierw genesqai me en ekstasei

22:18 kai idein auton legonta moi speuson kai exelqe en tacei ex ierousalhm dioti ou paradexontai sou marturian peri emou

22:19 kagw eipon kurie autoi epistantai oti egw hmhn fulakizwn kai derwn kata tas sunagwgas tous pisteuontas epi se

22:20 kai ote execunneto to aima stefanou tou marturos sou kai autos hmhn efestws kai suneudokwn kai fulasswn ta imatia twn anairountwn auton

22:21 kai eipen pros me poreuou oti egw eis eqnh makran exapostelw se

22:22 hkouon de autou acri toutou tou logou kai ephran thn fwnhn autwn legontes aire apo ths ghs ton toiouton ou gar kaqhken auton zhn

22:23 kraugazontwn te autwn kai riptountwn ta imatia kai koniorton ballontwn eis ton aera

22:24 ekeleusen o ciliarcos eisagesqai auton eis thn parembolhn eipas mastixin anetazesqai auton ina epignw di hn aitian outws epefwnoun autw

22:25 ws de proeteinan auton tois imasin eipen pros ton estwta ekatontarcon o paulos ei anqrwpon rwmaion kai akatakriton exestin umin mastizein

22:26 akousas de o ekatontarchs proselqwn tw ciliarcw aphggeilen legwn ti melleis poiein o gar anqrwpos outos rwmaios estin

22:27 proselqwn de o ciliarcos eipen autw lege moi su rwmaios ei o de efh nai

22:28 apekriqh de o ciliarcos egw pollou kefalaiou thn politeian tauthn ekthsamhn o de paulos efh egw de kai gegennhmai

22:29 euqews oun apesthsan ap autou oi mellontes auton anetazein kai o ciliarcos de efobhqh epignous oti rwmaios estin kai oti auton hn dedekws

22:30 th de epaurion boulomenos gnwnai to asfales to ti kathgoreitai upo twn ioudaiwn elusen auton kai ekeleusen sunelqein tous arciereis kai pan to sunedrion kai katagagwn ton paulon esthsen eis autous

23:1 atenisas de | | o | paulos tw sunedriw eipen andres adelfoi egw pash suneidhsei agaqh pepoliteumai tw qew acri tauths ths hmeras

23:2 o de arciereus ananias epetaxen tois parestwsin autw tuptein autou to stoma

23:3 tote o paulos pros auton eipen tuptein se mellei o qeos toice kekoniamene kai su kaqh krinwn me kata ton nomon kai paranomwn keleueis me tuptesqai

23:4 oi de parestwtes eipan ton arcierea tou qeou loidoreis

23:5 efh te o paulos ouk hdein adelfoi oti estin arciereus gegraptai gar oti arconta tou laou sou ouk ereis kakws

23:6 gnous de o paulos oti to en meros estin saddoukaiwn to de eteron farisaiwn ekrazen en tw sunedriw andres adelfoi egw farisaios eimi uios farisaiwn peri elpidos kai anastasews nekrwn | | [egw] | krinomai

23:7 touto de autou | lalountos | eipontos | egeneto stasis twn farisaiwn kai saddoukaiwn kai escisqh to plhqos

23:8 saddoukaioi | | men | gar legousin mh einai anastasin mhte aggelon mhte pneuma farisaioi de omologousin ta amfotera

23:9 egeneto de kraugh megalh kai anastantes tines twn grammatewn tou merous twn farisaiwn diemaconto legontes ouden kakon euriskomen en tw anqrwpw toutw ei de pneuma elalhsen autw h aggelos

23:10 pollhs de ginomenhs stasews fobhqeis o ciliarcos mh diaspasqh o paulos up autwn ekeleusen to strateuma kataban arpasai auton ek mesou autwn agein | | te | eis thn parembolhn

23:11 th de epioush nukti epistas autw o kurios eipen qarsei ws gar diemarturw ta peri emou eis ierousalhm outws se dei kai eis rwmhn marturhsai

23:12 genomenhs de hmeras poihsantes sustrofhn oi ioudaioi aneqematisan eautous legontes mhte fagein mhte piein ews ou apokteinwsin ton paulon

23:13 hsan de pleious tesserakonta oi tauthn thn sunwmosian poihsamenoi

23:14 oitines proselqontes tois arciereusin kai tois presbuterois eipan anaqemati aneqematisamen eautous mhdenos geusasqai ews ou apokteinwmen ton paulon

23:15 nun oun umeis emfanisate tw ciliarcw sun tw sunedriw opws katagagh auton eis umas ws mellontas diaginwskein akribesteron ta peri autou hmeis de pro tou eggisai auton etoimoi esmen tou anelein auton

23:16 akousas de o uios ths adelfhs paulou thn enedran paragenomenos kai eiselqwn eis thn parembolhn aphggeilen tw paulw

23:17 proskalesamenos de o paulos ena twn ekatontarcwn efh ton neanian touton | apage | apagage | pros ton ciliarcon ecei gar apaggeilai ti autw

23:18 o men oun paralabwn auton hgagen pros ton ciliarcon kai fhsin o desmios paulos proskalesamenos me hrwthsen touton ton | neanian | neaniskon | agagein pros se econta ti lalhsai soi

23:19 epilabomenos de ths ceiros autou o ciliarcos kai anacwrhsas kat idian epunqaneto ti estin o eceis apaggeilai moi

23:20 eipen de oti oi ioudaioi suneqento tou erwthsai se opws aurion ton paulon katagaghs eis to sunedrion ws | mellwn | mellon | ti akribesteron punqanesqai peri autou

23:21 su oun mh peisqhs autois enedreuousin gar auton ex autwn andres pleious tesserakonta oitines aneqematisan eautous mhte fagein mhte piein ews ou anelwsin auton kai nun eisin etoimoi prosdecomenoi thn apo sou epaggelian

23:22 o men oun ciliarcos apelusen ton neaniskon paraggeilas mhdeni eklalhsai oti tauta enefanisas pros | eme | me |

23:23 kai proskalesamenos | tinas duo | duo [tinas] | twn ekatontarcwn eipen etoimasate stratiwtas diakosious opws poreuqwsin ews kaisareias kai ippeis ebdomhkonta kai dexiolabous diakosious apo triths wras ths nuktos

23:24 kthnh te parasthsai ina epibibasantes ton paulon diaswswsin pros fhlika ton hgemona

23:25 grayas epistolhn ecousan ton tupon touton

23:26 klaudios lusias tw kratistw hgemoni fhliki cairein

23:27 ton andra touton sullhmfqenta upo twn ioudaiwn kai mellonta anaireisqai up autwn epistas sun tw strateumati exeilamhn maqwn oti rwmaios estin

23:28 boulomenos te epignwnai thn aitian di hn enekaloun autw | [kathgagon eis to sunedrion autwn] | kathgagon eis to sunedrion autwn |

23:29 on euron egkaloumenon peri zhthmatwn tou nomou autwn mhden de axion qanatou h desmwn econta egklhma

23:30 mhnuqeishs de moi epiboulhs eis ton andra esesqai exauths epemya pros se paraggeilas kai tois kathgorois legein | | [ta] | pros auton epi sou

23:31 oi men oun stratiwtai kata to diatetagmenon autois analabontes ton paulon hgagon dia nuktos eis thn antipatrida

23:32 th de epaurion easantes tous ippeis apercesqai sun autw upestreyan eis thn parembolhn

23:33 oitines eiselqontes eis thn kaisareian kai anadontes thn epistolhn tw hgemoni paresthsan kai ton paulon autw

23:34 anagnous de kai eperwthsas ek poias eparceias estin kai puqomenos oti apo kilikias

23:35 diakousomai sou efh otan kai oi kathgoroi sou paragenwntai keleusas en tw praitwriw tou hrwdou fulassesqai auton

24:1 meta de pente hmeras katebh o arciereus ananias meta presbuterwn tinwn kai rhtoros tertullou tinos oitines enefanisan tw hgemoni kata tou paulou

24:2 klhqentos de | [autou] | autou | hrxato kathgorein o tertullos legwn [24:3] pollhs eirhnhs tugcanontes dia sou kai diorqwmatwn ginomenwn tw eqnei toutw dia ths shs pronoias

24:3 panth te kai pantacou apodecomeqa kratiste fhlix meta pashs eucaristias

24:4 ina de mh epi pleion se egkoptw parakalw akousai se hmwn suntomws th sh epieikeia

24:5 eurontes gar ton andra touton loimon kai kinounta staseis pasin tois ioudaiois tois kata thn oikoumenhn prwtostathn te ths twn nazwraiwn airesews

24:6 os kai to ieron epeirasen bebhlwsai on kai ekrathsamen

24:7

24:8 par ou dunhsh autos anakrinas peri pantwn toutwn epignwnai wn hmeis kathgoroumen autou

24:9 sunepeqento de kai oi ioudaioi faskontes tauta outws ecein

24:10 apekriqh te o paulos neusantos autw tou hgemonos legein ek pollwn etwn onta se krithn tw eqnei toutw epistamenos euqumws ta peri emautou apologoumai

24:11 dunamenou sou epignwnai oti ou pleious eisin moi hmerai dwdeka af hs anebhn proskunhswn eis ierousalhm

24:12 kai oute en tw ierw euron me pros tina dialegomenon h epistasin poiounta oclou oute en tais sunagwgais oute kata thn polin

24:13 oude parasthsai dunantai soi peri wn nuni kathgorousin mou

24:14 omologw de touto soi oti kata thn odon hn legousin airesin outws latreuw tw patrww qew pisteuwn pasin tois kata ton nomon kai tois en tois profhtais gegrammenois

24:15 elpida ecwn eis ton qeon hn kai autoi outoi prosdecontai anastasin mellein esesqai dikaiwn te kai adikwn

24:16 en toutw kai autos askw aproskopon suneidhsin ecein pros ton qeon kai tous anqrwpous dia pantos

24:17 di etwn de pleionwn elehmosunas poihswn eis to eqnos mou paregenomhn kai prosforas

24:18 en ais euron me hgnismenon en tw ierw ou meta oclou oude meta qorubou tines de apo ths asias ioudaioi

24:19 ous edei epi sou pareinai kai kathgorein ei ti ecoien pros eme

24:20 h autoi outoi eipatwsan ti euron adikhma stantos mou epi tou sunedriou

24:21 h peri mias tauths fwnhs hs ekekraxa en autois estws oti peri anastasews nekrwn egw krinomai shmeron ef umwn

24:22 anebaleto de autous o fhlix akribesteron eidws ta peri ths odou eipas otan lusias o ciliarcos katabh diagnwsomai ta kaq umas

24:23 diataxamenos tw ekatontarch threisqai auton ecein te anesin kai mhdena kwluein twn idiwn autou uphretein autw

24:24 meta de hmeras tinas paragenomenos o fhlix sun drousillh th idia gunaiki oush ioudaia metepemyato ton paulon kai hkousen autou peri ths eis criston ihsoun pistews

24:25 dialegomenou de autou peri dikaiosunhs kai egkrateias kai tou krimatos tou mellontos emfobos genomenos o fhlix apekriqh to nun econ poreuou kairon de metalabwn metakalesomai se

24:26 ama kai elpizwn oti crhmata doqhsetai | [autw] | autw | upo tou paulou dio kai puknoteron auton metapempomenos wmilei autw

24:27 dietias de plhrwqeishs elaben diadocon o fhlix porkion fhston qelwn te carita kataqesqai tois ioudaiois o fhlix katelipen ton paulon dedemenon

25:1 fhstos oun epibas th eparceia meta treis hmeras anebh eis ierosoluma apo kaisareias

25:2 enefanisan te autw oi arciereis kai oi prwtoi twn ioudaiwn kata tou paulou kai parekaloun auton

25:3 aitoumenoi carin kat autou opws metapemyhtai auton eis ierousalhm enedran poiountes anelein auton kata thn odon

25:4 o men oun fhstos apekriqh threisqai ton paulon eis kaisareian eauton de mellein en tacei ekporeuesqai

25:5 oi oun en umin fhsin dunatoi sugkatabantes ei ti estin en tw andri atopon kathgoreitwsan autou

25:6 diatriyas de en autois hmeras ou pleious oktw h deka katabas eis kaisareian th epaurion kaqisas epi tou bhmatos ekeleusen ton paulon acqhnai

25:7 paragenomenou de autou periesthsan auton oi apo ierosolumwn katabebhkotes ioudaioi polla kai barea aitiwmata kataferontes a ouk iscuon apodeixai

25:8 tou paulou apologoumenou oti oute eis ton nomon twn ioudaiwn oute eis to ieron oute eis kaisara ti hmarton

25:9 o fhstos de qelwn tois ioudaiois carin kataqesqai apokriqeis tw paulw eipen qeleis eis ierosoluma anabas ekei peri toutwn kriqhnai ep emou

25:10 eipen de o paulos | estws epi tou bhmatos kaisaros | epi tou bhmatos kaisaros estws | eimi ou me dei krinesqai ioudaious ouden | hdikhka | hdikhsa | ws kai su kallion epiginwskeis

25:11 ei men oun adikw kai axion qanatou pepraca ti ou paraitoumai to apoqanein ei de ouden estin wn outoi kathgorousin mou oudeis me dunatai autois carisasqai kaisara epikaloumai

25:12 tote o fhstos sullalhsas meta tou sumbouliou apekriqh kaisara epikeklhsai epi kaisara poreush

25:13 hmerwn de diagenomenwn tinwn agrippas o basileus kai bernikh kathnthsan eis kaisareian aspasamenoi ton fhston

25:14 ws de pleious hmeras dietribon ekei o fhstos tw basilei aneqeto ta kata ton paulon legwn anhr tis estin kataleleimmenos upo fhlikos desmios

25:15 peri ou genomenou mou eis ierosoluma enefanisan oi arciereis kai oi presbuteroi twn ioudaiwn aitoumenoi kat autou katadikhn

25:16 pros ous apekriqhn oti ouk estin eqos rwmaiois carizesqai tina anqrwpon prin h o kathgoroumenos kata proswpon ecoi tous kathgorous topon te apologias laboi peri tou egklhmatos

25:17 sunelqontwn oun | | [autwn] | enqade anabolhn mhdemian poihsamenos th exhs kaqisas epi tou bhmatos ekeleusa acqhnai ton andra

25:18 peri ou staqentes oi kathgoroi oudemian aitian eferon wn egw upenooun ponhrwn

25:19 zhthmata de tina peri ths idias deisidaimonias eicon pros auton kai peri tinos ihsou teqnhkotos on efasken o paulos zhn

25:20 aporoumenos de egw thn peri toutwn zhthsin elegon ei bouloito poreuesqai eis ierosoluma kakei krinesqai peri toutwn

25:21 tou de paulou epikalesamenou thrhqhnai auton eis thn tou sebastou diagnwsin ekeleusa threisqai auton ews ou anapemyw auton pros kaisara

25:22 agrippas de pros ton fhston eboulomhn kai autos tou anqrwpou akousai aurion fhsin akoush autou

25:23 th oun epaurion elqontos tou agrippa kai ths bernikhs meta pollhs fantasias kai eiselqontwn eis to akroathrion sun te ciliarcois kai andrasin tois kat exochn ths polews kai keleusantos tou fhstou hcqh o paulos

25:24 kai fhsin o fhstos agrippa basileu kai pantes oi sumparontes hmin andres qewreite touton peri ou apan to plhqos twn ioudaiwn | enetucen | enetucon | moi en te ierosolumois kai enqade bowntes mh dein auton zhn mhketi

25:25 egw de katelabomhn mhden axion auton qanatou pepracenai autou de toutou epikalesamenou ton sebaston ekrina pempein

25:26 peri ou asfales ti grayai tw kuriw ouk ecw dio prohgagon auton ef umwn kai malista epi sou basileu agrippa opws ths anakrisews genomenhs scw ti grayw

25:27 alogon gar moi dokei pemponta desmion mh kai tas kat autou aitias shmanai

26:1 agrippas de pros ton paulon efh epitrepetai soi | uper | peri | seautou legein tote o paulos ekteinas thn ceira apelogeito

26:2 peri pantwn wn egkaloumai upo ioudaiwn basileu agrippa hghmai emauton makarion epi sou mellwn shmeron apologeisqai

26:3 malista gnwsthn onta se pantwn twn kata ioudaious eqwn te kai zhthmatwn dio deomai makroqumws akousai mou

26:4 thn men oun biwsin mou | | [thn] | ek neothtos thn ap archs genomenhn en tw eqnei mou en te ierosolumois isasin pantes | | [oi] | ioudaioi

26:5 proginwskontes me anwqen ean qelwsin marturein oti kata thn akribestathn airesin ths hmeteras qrhskeias ezhsa farisaios

26:6 kai nun ep elpidi ths eis tous pateras hmwn epaggelias genomenhs upo tou qeou esthka krinomenos

26:7 eis hn to dwdekafulon hmwn en ekteneia nukta kai hmeran latreuon elpizei katanthsai peri hs elpidos egkaloumai upo ioudaiwn basileu

26:8 ti apiston krinetai par umin ei o qeos nekrous egeirei

26:9 egw men oun edoxa emautw pros to onoma ihsou tou nazwraiou dein polla enantia praxai

26:10 o kai epoihsa en ierosolumois kai pollous te twn agiwn egw en fulakais katekleisa thn para twn arcierewn exousian labwn anairoumenwn te autwn kathnegka yhfon

26:11 kai kata pasas tas sunagwgas pollakis timwrwn autous hnagkazon blasfhmein perissws te emmainomenos autois ediwkon ews kai eis tas exw poleis

26:12 en ois poreuomenos eis thn damaskon met exousias kai epitrophs ths twn arcierewn

26:13 hmeras meshs kata thn odon eidon basileu ouranoqen uper thn lamprothta tou hliou perilamyan me fws kai tous sun emoi poreuomenous

26:14 pantwn te katapesontwn hmwn eis thn ghn hkousa fwnhn legousan pros me th ebraidi dialektw saoul saoul ti me diwkeis sklhron soi pros kentra laktizein

26:15 egw de eipa tis ei kurie o de kurios eipen egw eimi ihsous on su diwkeis

26:16 alla anasthqi kai sthqi epi tous podas sou eis touto gar wfqhn soi proceirisasqai se uphrethn kai martura wn te eides | me | [me] | wn te ofqhsomai soi

26:17 exairoumenos se ek tou laou kai ek twn eqnwn eis ous egw apostellw se

26:18 anoixai ofqalmous autwn tou epistreyai apo skotous eis fws kai ths exousias tou satana epi ton qeon tou labein autous afesin amartiwn kai klhron en tois hgiasmenois pistei th eis eme

26:19 oqen basileu agrippa ouk egenomhn apeiqhs th ouraniw optasia

26:20 alla tois en damaskw prwton te kai ierosolumois pasan te thn cwran ths ioudaias kai tois eqnesin aphggellon metanoein kai epistrefein epi ton qeon axia ths metanoias erga prassontas

26:21 eneka toutwn me ioudaioi sullabomenoi | | [onta] | en tw ierw epeirwnto diaceirisasqai

26:22 epikourias oun tucwn ths apo tou qeou acri ths hmeras tauths esthka marturomenos mikrw te kai megalw ouden ektos legwn wn te oi profhtai elalhsan mellontwn ginesqai kai mwushs

26:23 ei paqhtos o cristos ei prwtos ex anastasews nekrwn fws mellei kataggellein tw te law kai tois eqnesin

26:24 tauta de autou apologoumenou o fhstos megalh th fwnh fhsin mainh paule ta polla se grammata eis manian peritrepei

26:25 o de paulos ou mainomai fhsin kratiste fhste alla alhqeias kai swfrosunhs rhmata apofqeggomai

26:26 epistatai gar peri toutwn o basileus pros on | | kai | parrhsiazomenos lalw lanqanein gar auton | | [ti] | toutwn ou peiqomai ouqen ou gar estin en gwnia pepragmenon touto

26:27 pisteueis basileu agrippa tois profhtais oida oti pisteueis

26:28 o de agrippas pros ton paulon en oligw me peiqeis cristianon poihsai

26:29 o de paulos euxaimhn an tw qew kai en oligw kai en megalw ou monon se alla kai pantas tous akouontas mou shmeron genesqai toioutous opoios kai egw eimi parektos twn desmwn toutwn

26:30 anesth te o basileus kai o hgemwn h te bernikh kai oi sugkaqhmenoi autois

26:31 kai anacwrhsantes elaloun pros allhlous legontes oti ouden qanatou h desmwn axion | | [ti] | prassei o anqrwpos outos

26:32 agrippas de tw fhstw efh apolelusqai edunato o anqrwpos outos ei mh epekeklhto kaisara

27:1 ws de ekriqh tou apoplein hmas eis thn italian paredidoun ton te paulon kai tinas eterous desmwtas ekatontarch onomati iouliw speirhs sebasths

27:2 epibantes de ploiw adramutthnw mellonti plein eis tous kata thn asian topous anhcqhmen ontos sun hmin aristarcou makedonos qessalonikews

27:3 th te etera kathcqhmen eis sidwna filanqrwpws te o ioulios tw paulw crhsamenos epetreyen pros tous filous poreuqenti epimeleias tucein

27:4 kakeiqen anacqentes upepleusamen thn kupron dia to tous anemous einai enantious

27:5 to te pelagos to kata thn kilikian kai pamfulian diapleusantes kathlqomen eis mura ths lukias

27:6 kakei eurwn o ekatontarchs ploion alexandrinon pleon eis thn italian enebibasen hmas eis auto

27:7 en ikanais de hmerais braduploountes kai molis genomenoi kata thn knidon mh prosewntos hmas tou anemou upepleusamen thn krhthn kata salmwnhn

27:8 molis te paralegomenoi authn hlqomen eis topon tina kaloumenon kalous limenas w eggus | hn polis lasea | polis hn lasaia |

27:9 ikanou de cronou diagenomenou kai ontos hdh episfalous tou ploos dia to kai thn nhsteian hdh parelhluqenai parhnei o paulos

27:10 legwn autois andres qewrw oti meta ubrews kai pollhs zhmias ou monon tou fortiou kai tou ploiou alla kai twn yucwn hmwn mellein esesqai ton ploun

27:11 o de ekatontarchs tw kubernhth kai tw nauklhrw mallon epeiqeto h tois upo paulou legomenois

27:12 aneuqetou de tou limenos uparcontos pros paraceimasian oi pleiones eqento boulhn anacqhnai ekeiqen eipws dunainto katanthsantes eis foinika paraceimasai limena ths krhths bleponta kata liba kai kata cwron

27:13 upopneusantos de notou doxantes ths proqesews kekrathkenai arantes asson parelegonto thn krhthn

27:14 met ou polu de ebalen kat auths anemos tufwnikos o kaloumenos eurakulwn

27:15 sunarpasqentos de tou ploiou kai mh dunamenou antofqalmein tw anemw epidontes eferomeqa

27:16 nhsion de ti upodramontes kaloumenon kauda iscusamen molis perikrateis genesqai ths skafhs

27:17 hn arantes bohqeiais ecrwnto upozwnnuntes to ploion foboumenoi te mh eis thn surtin ekpeswsin calasantes to skeuos outws eferonto

27:18 sfodrws de ceimazomenwn hmwn th exhs ekbolhn epoiounto

27:19 kai th trith autoceires thn skeuhn tou ploiou erriyan

27:20 mhte de hliou mhte astrwn epifainontwn epi pleionas hmeras ceimwnos te ouk oligou epikeimenou loipon perihreito elpis pasa tou swzesqai hmas

27:21 pollhs te asitias uparcoushs tote staqeis o paulos en mesw autwn eipen edei men w andres peiqarchsantas moi mh anagesqai apo ths krhths kerdhsai te thn ubrin tauthn kai thn zhmian

27:22 kai ta nun parainw umas euqumein apobolh gar yuchs oudemia estai ex umwn plhn tou ploiou

27:23 paresth gar moi tauth th nukti tou qeou ou eimi | | [egw] | w kai latreuw aggelos

27:24 legwn mh fobou paule kaisari se dei parasthnai kai idou kecaristai soi o qeos pantas tous pleontas meta sou

27:25 dio euqumeite andres pisteuw gar tw qew oti outws estai kaq on tropon lelalhtai moi

27:26 eis nhson de tina dei hmas ekpesein

27:27 ws de tessareskaidekath nux egeneto diaferomenwn hmwn en tw adria kata meson ths nuktos upenooun oi nautai prosagein tina autois cwran

27:28 kai bolisantes euron orguias eikosi bracu de diasthsantes kai palin bolisantes euron orguias dekapente

27:29 foboumenoi te mh pou kata traceis topous ekpeswmen ek prumnhs riyantes agkuras tessaras huconto hmeran genesqai

27:30 twn de nautwn zhtountwn fugein ek tou ploiou kai calasantwn thn skafhn eis thn qalassan profasei ws ek prwrhs agkuras mellontwn ekteinein

27:31 eipen o paulos tw ekatontarch kai tois stratiwtais ean mh outoi meinwsin en tw ploiw umeis swqhnai ou dunasqe

27:32 tote apekoyan oi stratiwtai ta scoinia ths skafhs kai eiasan authn ekpesein

27:33 acri de ou hmera hmellen ginesqai parekalei o paulos apantas metalabein trofhs legwn tessareskaidekathn shmeron hmeran prosdokwntes asitoi diateleite mhqen proslabomenoi

27:34 dio parakalw umas metalabein trofhs touto gar pros ths umeteras swthrias uparcei oudenos gar umwn qrix apo ths kefalhs apoleitai

27:35 eipas de tauta kai labwn arton eucaristhsen tw qew enwpion pantwn kai klasas hrxato esqiein

27:36 euqumoi de genomenoi pantes kai autoi proselabonto trofhs

27:37 hmeqa de ai pasai yucai en tw ploiw | ws | diakosiai | ebdomhkonta ex

27:38 koresqentes de trofhs ekoufizon to ploion ekballomenoi ton siton eis thn qalassan

27:39 ote de hmera egeneto thn ghn ouk epeginwskon kolpon de tina katenooun econta aigialon eis on ebouleuonto ei dunainto | ekswsai | exwsai | to ploion

27:40 kai tas agkuras perielontes eiwn eis thn qalassan ama anentes tas zeukthrias twn phdaliwn kai eparantes ton artemwna th pneoush kateicon eis ton aigialon

27:41 peripesontes de eis topon diqalasson epekeilan thn naun kai h men prwra ereisasa emeinen asaleutos h de prumna elueto upo ths bias | | [twn kumatwn] |

27:42 twn de stratiwtwn boulh egeneto ina tous desmwtas apokteinwsin mh tis ekkolumbhsas diafugh

27:43 o de ekatontarchs boulomenos diaswsai ton paulon ekwlusen autous tou boulhmatos ekeleusen te tous dunamenous kolumban aporiyantas prwtous epi thn ghn exienai

27:44 kai tous loipous ous men epi sanisin ous de epi tinwn twn apo tou ploiou kai outws egeneto pantas diaswqhnai epi thn ghn

28:1 kai diaswqentes tote epegnwmen oti | melithnh | melith | h nhsos kaleitai

28:2 oi te barbaroi pareicon ou thn tucousan filanqrwpian hmin ayantes gar puran proselabonto pantas hmas dia ton ueton ton efestwta kai dia to yucos

28:3 sustreyantos de tou paulou fruganwn ti plhqos kai epiqentos epi thn puran ecidna apo ths qermhs exelqousa kaqhyen ths ceiros autou

28:4 ws de eidon oi barbaroi kremamenon to qhrion ek ths ceiros autou pros allhlous elegon pantws foneus estin o anqrwpos outos on diaswqenta ek ths qalasshs h dikh zhn ouk eiasen

28:5 o men oun apotinaxas to qhrion eis to pur epaqen ouden kakon

28:6 oi de prosedokwn auton mellein pimprasqai h katapiptein afnw nekron epi polu de autwn prosdokwntwn kai qewrountwn mhden atopon eis auton ginomenon metabalomenoi elegon auton einai qeon

28:7 en de tois peri ton topon ekeinon uphrcen cwria tw prwtw ths nhsou onomati popliw os anadexamenos hmas | hmeras treis | treis hmeras | filofronws exenisen

28:8 egeneto de ton patera tou popliou puretois kai dusenteriw sunecomenon katakeisqai pros on o paulos eiselqwn kai proseuxamenos epiqeis tas ceiras autw iasato auton

28:9 toutou de genomenou | [kai] | kai | oi loipoi oi en th nhsw econtes asqeneias proshrconto kai eqerapeuonto

28:10 oi kai pollais timais etimhsan hmas kai anagomenois epeqento ta pros tas creias

28:11 meta de treis mhnas anhcqhmen en ploiw parakeceimakoti en th nhsw alexandrinw parashmw dioskourois

28:12 kai katacqentes eis surakousas epemeinamen hmeras treis

28:13 oqen perielontes kathnthsamen eis rhgion kai meta mian hmeran epigenomenou notou deuteraioi hlqomen eis potiolous

28:14 ou eurontes adelfous pareklhqhmen par autois epimeinai hmeras epta kai outws eis thn rwmhn hlqamen

28:15 kakeiqen oi adelfoi akousantes ta peri hmwn hlqan eis apanthsin hmin acris appiou forou kai triwn tabernwn ous idwn o paulos eucaristhsas tw qew elaben qarsos

28:16 ote de eishlqomen eis rwmhn epetraph tw paulw menein kaq eauton sun tw fulassonti auton stratiwth

28:17 egeneto de meta hmeras treis sugkalesasqai auton tous ontas twn ioudaiwn prwtous sunelqontwn de autwn elegen pros autous egw andres adelfoi ouden enantion poihsas tw law h tois eqesin tois patrwois desmios ex ierosolumwn paredoqhn eis tas ceiras twn rwmaiwn

28:18 oitines anakrinantes me eboulonto apolusai dia to mhdemian aitian qanatou uparcein en emoi

28:19 antilegontwn de twn ioudaiwn hnagkasqhn epikalesasqai kaisara ouc ws tou eqnous mou ecwn ti kathgorein

28:20 dia tauthn oun thn aitian parekalesa umas idein kai proslalhsai eneken gar ths elpidos tou israhl thn alusin tauthn perikeimai

28:21 oi de pros auton eipan hmeis oute grammata peri sou edexameqa apo ths ioudaias oute paragenomenos tis twn adelfwn aphggeilen h elalhsen ti peri sou ponhron

28:22 axioumen de para sou akousai a froneis peri men gar ths airesews tauths gnwston hmin estin oti pantacou antilegetai

28:23 taxamenoi de autw hmeran hlqon pros auton eis thn xenian pleiones ois exetiqeto diamarturomenos thn basileian tou qeou peiqwn te autous peri tou ihsou apo te tou nomou mwusews kai twn profhtwn apo prwi ews esperas

28:24 kai oi men epeiqonto tois legomenois oi de hpistoun

28:25 asumfwnoi de ontes pros allhlous apeluonto eipontos tou paulou rhma en oti kalws to pneuma to agion elalhsen dia hsaiou tou profhtou pros tous pateras umwn

28:26 legwn poreuqhti pros ton laon touton kai eipon akoh akousete kai ou mh sunhte kai blepontes bleyete kai ou mh idhte

28:27 epacunqh gar h kardia tou laou toutou kai tois wsin barews hkousan kai tous ofqalmous autwn ekammusan mhpote idwsin tois ofqalmois kai tois wsin akouswsin kai th kardia sunwsin kai epistreywsin kai iasomai autous

28:28 gnwston oun | umin estw | estw umin | oti tois eqnesin apestalh touto to swthrion tou qeou autoi kai akousontai

28:29

28:30 enemeinen de dietian olhn en idiw misqwmati kai apedeceto pantas tous eisporeuomenous pros auton

28:31 khrusswn thn basileian tou qeou kai didaskwn ta peri tou kuriou ihsou cristou meta pashs parrhsias akwlutws