GREEK NEW TESTAMENT - COLOSSIANS

GREEK NEW TESTAMENT
COLOSSIANS

Apparatus: Variant readings are given in the text in this presentation: | Westcott-Hort text | NA-26 text |
< > indicates a word where NA26 encloses only a part of the word in square brackets. Since this would affect the search tools, we use these brackets. The reader should consult the printed NA26 edition for the details.
[ ] indicates doubtful text.


1:1 paulos apostolos cristou ihsou dia qelhmatos qeou kai timoqeos o adelfos

1:2 tois en kolossais agiois kai pistois adelfois en cristw caris umin kai eirhnh apo qeou patros hmwn

1:3 eucaristoumen tw qew patri tou kuriou hmwn ihsou | [cristou] | cristou | pantote peri umwn proseucomenoi

1:4 akousantes thn pistin umwn en cristw ihsou kai thn agaphn | [hn ecete] | hn ecete | eis pantas tous agious

1:5 dia thn elpida thn apokeimenhn umin en tois ouranois hn prohkousate en tw logw ths alhqeias tou euaggeliou

1:6 tou parontos eis umas kaqws kai en panti tw kosmw estin karpoforoumenon kai auxanomenon kaqws kai en umin af hs hmeras hkousate kai epegnwte thn carin tou qeou en alhqeia

1:7 kaqws emaqete apo epafra tou agaphtou sundoulou hmwn os estin pistos uper | hmwn | umwn | diakonos tou cristou

1:8 o kai dhlwsas hmin thn umwn agaphn en pneumati

1:9 dia touto kai hmeis af hs hmeras hkousamen ou pauomeqa uper umwn proseucomenoi kai aitoumenoi ina plhrwqhte thn epignwsin tou qelhmatos autou en pash sofia kai sunesei pneumatikh

1:10 peripathsai axiws tou kuriou eis pasan areskeian en panti ergw agaqw karpoforountes kai auxanomenoi th epignwsei tou qeou

1:11 en pash dunamei dunamoumenoi kata to kratos ths doxhs autou eis pasan upomonhn kai makroqumian meta caras

1:12 eucaristountes tw patri tw ikanwsanti umas eis thn merida tou klhrou twn agiwn en tw fwti

1:13 os errusato hmas ek ths exousias tou skotous kai metesthsen eis thn basileian tou uiou ths agaphs autou

1:14 en w ecomen thn apolutrwsin thn afesin twn amartiwn

1:15 os estin eikwn tou qeou tou aoratou prwtotokos pashs ktisews

1:16 oti en autw ektisqh ta panta en tois ouranois kai epi ths ghs ta orata kai ta aorata eite qronoi eite kuriothtes eite arcai eite exousiai ta panta di autou kai eis auton ektistai

1:17 kai autos estin pro pantwn kai ta panta en autw sunesthken

1:18 kai autos estin h kefalh tou swmatos ths ekklhsias os estin | [h] | | arch prwtotokos ek twn nekrwn ina genhtai en pasin autos prwteuwn

1:19 oti en autw eudokhsen pan to plhrwma katoikhsai

1:20 kai di autou apokatallaxai ta panta eis auton eirhnopoihsas dia tou aimatos tou staurou autou [di autou] eite ta epi ths ghs eite ta en tois ouranois

1:21 kai umas pote ontas aphllotriwmenous kai ecqrous th dianoia en tois ergois tois ponhrois nuni de apokathllaxen

1:22 en tw swmati ths sarkos autou dia tou qanatou parasthsai umas agious kai amwmous kai anegklhtous katenwpion autou

1:23 ei ge epimenete th pistei teqemeliwmenoi kai edraioi kai mh metakinoumenoi apo ths elpidos tou euaggeliou ou hkousate tou khrucqentos en pash ktisei th upo ton ouranon ou egenomhn egw paulos diakonos

1:24 nun cairw en tois paqhmasin uper umwn kai antanaplhrw ta usterhmata twn qliyewn tou cristou en th sarki mou uper tou swmatos autou o estin h ekklhsia

1:25 hs egenomhn egw diakonos kata thn oikonomian tou qeou thn doqeisan moi eis umas plhrwsai ton logon tou qeou

1:26 to musthrion to apokekrummenon apo twn aiwnwn kai apo twn genewn nun de efanerwqh tois agiois autou

1:27 ois hqelhsen o qeos gnwrisai ti to ploutos ths doxhs tou musthriou toutou en tois eqnesin o estin cristos en umin h elpis ths doxhs

1:28 on hmeis kataggellomen nouqetountes panta anqrwpon kai didaskontes panta anqrwpon en pash sofia ina parasthswmen panta anqrwpon teleion en cristw

1:29 eis o kai kopiw agwnizomenos kata thn energeian autou thn energoumenhn en emoi en dunamei

2:1 qelw gar umas eidenai hlikon agwna ecw uper umwn kai twn en laodikeia kai osoi ouc eorakan to proswpon mou en sarki

2:2 ina paraklhqwsin ai kardiai autwn sumbibasqentes en agaph kai eis pan ploutos ths plhroforias ths sunesews eis epignwsin tou musthriou tou qeou cristou

2:3 en w eisin pantes oi qhsauroi ths sofias kai gnwsews apokrufoi

2:4 touto legw ina mhdeis umas paralogizhtai en piqanologia

2:5 ei gar kai th sarki apeimi alla tw pneumati sun umin eimi cairwn kai blepwn umwn thn taxin kai to sterewma ths eis criston pistews umwn

2:6 ws oun parelabete ton criston ihsoun ton kurion en autw peripateite

2:7 errizwmenoi kai epoikodomoumenoi en autw kai bebaioumenoi th pistei kaqws edidacqhte perisseuontes | [en auth] | | en eucaristia

2:8 blepete mh tis umas estai o sulagwgwn dia ths filosofias kai kenhs apaths kata thn paradosin twn anqrwpwn kata ta stoiceia tou kosmou kai ou kata criston

2:9 oti en autw katoikei pan to plhrwma ths qeothtos swmatikws

2:10 kai este en autw peplhrwmenoi os estin h kefalh pashs archs kai exousias

2:11 en w kai perietmhqhte peritomh aceiropoihtw en th apekdusei tou swmatos ths sarkos en th peritomh tou cristou

2:12 suntafentes autw en tw | baptismati | baptismw | en w kai sunhgerqhte dia ths pistews ths energeias tou qeou tou egeirantos auton ek nekrwn

2:13 kai umas nekrous ontas | | [en] | tois paraptwmasin kai th akrobustia ths sarkos umwn sunezwopoihsen umas sun autw carisamenos hmin panta ta paraptwmata

2:14 exaleiyas to kaq hmwn ceirografon tois dogmasin o hn upenantion hmin kai auto hrken ek tou mesou proshlwsas auto tw staurw

2:15 apekdusamenos tas arcas kai tas exousias edeigmatisen en parrhsia qriambeusas autous en autw

2:16 mh oun tis umas krinetw en brwsei kai en posei h en merei eorths h neomhnias h sabbatwn

2:17 a estin skia twn mellontwn to de swma tou cristou

2:18 mhdeis umas katabrabeuetw qelwn en tapeinofrosunh kai qrhskeia twn aggelwn a eoraken embateuwn eikh fusioumenos upo tou noos ths sarkos autou

2:19 kai ou kratwn thn kefalhn ex ou pan to swma dia twn afwn kai sundesmwn epicorhgoumenon kai sumbibazomenon auxei thn auxhsin tou qeou

2:20 ei apeqanete sun cristw apo twn stoiceiwn tou kosmou ti ws zwntes en kosmw dogmatizesqe

2:21 mh ayh mhde geush mhde qighs

2:22 a estin panta eis fqoran th apocrhsei kata ta entalmata kai didaskalias twn anqrwpwn

2:23 atina estin logon men econta sofias en eqeloqrhskia kai tapeinofrosunh [kai] afeidia swmatos ouk en timh tini pros plhsmonhn ths sarkos

3:1 ei oun sunhgerqhte tw cristw ta anw zhteite ou o cristos estin en dexia tou qeou kaqhmenos

3:2 ta anw froneite mh ta epi ths ghs

3:3 apeqanete gar kai h zwh umwn kekruptai sun tw cristw en tw qew

3:4 otan o cristos fanerwqh h zwh | hmwn | umwn | tote kai umeis sun autw fanerwqhsesqe en doxh

3:5 nekrwsate oun ta melh ta epi ths ghs porneian akaqarsian paqos epiqumian kakhn kai thn pleonexian htis estin eidwlolatria

3:6 di a ercetai h orgh tou qeou | | [epi tous uious ths apeiqeias] |

3:7 en ois kai umeis periepathsate pote ote ezhte en toutois

3:8 nuni de apoqesqe kai umeis ta panta orghn qumon kakian blasfhmian aiscrologian ek tou stomatos umwn

3:9 mh yeudesqe eis allhlous apekdusamenoi ton palaion anqrwpon sun tais praxesin autou

3:10 kai endusamenoi ton neon ton anakainoumenon eis epignwsin kat eikona tou ktisantos auton

3:11 opou ouk eni ellhn kai ioudaios peritomh kai akrobustia barbaros skuqhs doulos eleuqeros alla | | [ta] | panta kai en pasin cristos

3:12 endusasqe oun ws eklektoi tou qeou agioi kai hgaphmenoi splagcna oiktirmou crhstothta tapeinofrosunhn prauthta makroqumian

3:13 anecomenoi allhlwn kai carizomenoi eautois ean tis pros tina ech momfhn kaqws kai o kurios ecarisato umin outws kai umeis

3:14 epi pasin de toutois thn agaphn o estin sundesmos ths teleiothtos

3:15 kai h eirhnh tou cristou brabeuetw en tais kardiais umwn eis hn kai eklhqhte en | [eni] | eni | swmati kai eucaristoi ginesqe

3:16 o logos tou cristou enoikeitw en umin plousiws en pash sofia didaskontes kai nouqetountes eautous yalmois umnois wdais pneumatikais en | | [th] | cariti adontes en tais kardiais umwn tw qew

3:17 kai pan o ti ean poihte en logw h en ergw panta en onomati kuriou ihsou eucaristountes tw qew patri di autou

3:18 ai gunaikes upotassesqe tois andrasin ws anhken en kuriw

3:19 oi andres agapate tas gunaikas kai mh pikrainesqe pros autas

3:20 ta tekna upakouete tois goneusin kata panta touto gar euareston estin en kuriw

3:21 oi pateres mh ereqizete ta tekna umwn ina mh aqumwsin

3:22 oi douloi upakouete kata panta tois kata sarka kuriois mh en | ofqalmodouliais | ofqalmodoulia | ws anqrwpareskoi all en aplothti kardias foboumenoi ton kurion

3:23 o ean poihte ek yuchs ergazesqe ws tw kuriw kai ouk anqrwpois

3:24 eidotes oti apo kuriou apolhmyesqe thn antapodosin ths klhronomias tw kuriw cristw douleuete

3:25 o gar adikwn komisetai o hdikhsen kai ouk estin proswpolhmyia

4:1 oi kurioi to dikaion kai thn isothta tois doulois parecesqe eidotes oti kai umeis ecete kurion en ouranw

4:2 th proseuch proskartereite grhgorountes en auth en eucaristia

4:3 proseucomenoi ama kai peri hmwn ina o qeos anoixh hmin quran tou logou lalhsai to musthrion tou cristou di o kai dedemai

4:4 ina fanerwsw auto ws dei me lalhsai

4:5 en sofia peripateite pros tous exw ton kairon exagorazomenoi

4:6 o logos umwn pantote en cariti alati hrtumenos eidenai pws dei umas eni ekastw apokrinesqai

4:7 ta kat eme panta gnwrisei umin tucikos o agaphtos adelfos kai pistos diakonos kai sundoulos en kuriw

4:8 on epemya pros umas eis auto touto ina gnwte ta peri hmwn kai parakalesh tas kardias umwn

4:9 sun onhsimw tw pistw kai agaphtw adelfw os estin ex umwn panta umin gnwrisousin ta wde

4:10 aspazetai umas aristarcos o sunaicmalwtos mou kai markos o aneyios barnaba peri ou elabete entolas ean elqh pros umas dexasqe auton

4:11 kai ihsous o legomenos ioustos oi ontes ek peritomhs outoi monoi sunergoi eis thn basileian tou qeou oitines egenhqhsan moi parhgoria

4:12 aspazetai umas epafras o ex umwn doulos cristou | ihsou | [ihsou] | pantote agwnizomenos uper umwn en tais proseucais ina staqhte teleioi kai peplhroforhmenoi en panti qelhmati tou qeou

4:13 marturw gar autw oti ecei polun ponon uper umwn kai twn en laodikeia kai twn en ierapolei

4:14 aspazetai umas loukas o iatros o agaphtos kai dhmas

4:15 aspasasqe tous en laodikeia adelfous kai numfan kai thn kat oikon auths ekklhsian

4:16 kai otan anagnwsqh par umin h epistolh poihsate ina kai en th laodikewn ekklhsia anagnwsqh kai thn ek laodikeias ina kai umeis anagnwte

4:17 kai eipate arcippw blepe thn diakonian hn parelabes en kuriw ina authn plhrois

4:18 o aspasmos th emh ceiri paulou mnhmoneuete mou twn desmwn h caris meq umwn