GREEK NEW TESTAMENT - 1. CORINTHIAN

GREEK NEW TESTAMENT
1. CORINTHIAN

Apparatus: Variant readings are given in the text in this presentation: | Westcott-Hort text | NA-26 text |
< > indicates a word where NA26 encloses only a part of the word in square brackets. Since this would affect the search tools, we use these brackets. The reader should consult the printed NA26 edition for the details.
[ ] indicates doubtful text.


1:1 paulos klhtos apostolos | ihsou cristou | cristou ihsou | dia qelhmatos qeou kai swsqenhs o adelfos

1:2 th ekklhsia tou qeou th oush en korinqw hgiasmenois en cristw ihsou klhtois agiois sun pasin tois epikaloumenois to onoma tou kuriou hmwn ihsou cristou en panti topw autwn kai hmwn

1:3 caris umin kai eirhnh apo qeou patros hmwn kai kuriou ihsou cristou

1:4 eucaristw tw qew | | mou | pantote peri umwn epi th cariti tou qeou th doqeish umin en cristw ihsou

1:5 oti en panti eploutisqhte en autw en panti logw kai pash gnwsei

1:6 kaqws to marturion tou cristou ebebaiwqh en umin

1:7 wste umas mh ustereisqai en mhdeni carismati apekdecomenous thn apokaluyin tou kuriou hmwn ihsou cristou

1:8 os kai bebaiwsei umas ews telous anegklhtous en th hmera tou kuriou hmwn ihsou [cristou]

1:9 pistos o qeos di ou eklhqhte eis koinwnian tou uiou autou ihsou cristou tou kuriou hmwn

1:10 parakalw de umas adelfoi dia tou onomatos tou kuriou hmwn ihsou cristou ina to auto leghte pantes kai mh h en umin scismata hte de kathrtismenoi en tw autw noi kai en th auth gnwmh

1:11 edhlwqh gar moi peri umwn adelfoi mou upo twn clohs oti erides en umin eisin

1:12 legw de touto oti ekastos umwn legei egw men eimi paulou egw de apollw egw de khfa egw de cristou

1:13 memeristai o cristos mh paulos estaurwqh uper umwn h eis to onoma paulou ebaptisqhte

1:14 eucaristw | | [tw qew] | oti oudena umwn ebaptisa ei mh krispon kai gaion

1:15 ina mh tis eiph oti eis to emon onoma ebaptisqhte

1:16 ebaptisa de kai ton stefana oikon loipon ouk oida ei tina allon ebaptisa

1:17 ou gar apesteilen me cristos baptizein alla euaggelizesqai ouk en sofia logou ina mh kenwqh o stauros tou cristou

1:18 o logos gar o tou staurou tois men apollumenois mwria estin tois de swzomenois hmin dunamis qeou estin

1:19 gegraptai gar apolw thn sofian twn sofwn kai thn sunesin twn sunetwn aqethsw

1:20 pou sofos pou grammateus pou suzhthths tou aiwnos toutou ouci emwranen o qeos thn sofian tou kosmou

1:21 epeidh gar en th sofia tou qeou ouk egnw o kosmos dia ths sofias ton qeon eudokhsen o qeos dia ths mwrias tou khrugmatos swsai tous pisteuontas

1:22 epeidh kai ioudaioi shmeia aitousin kai ellhnes sofian zhtousin

1:23 hmeis de khrussomen criston estaurwmenon ioudaiois men skandalon eqnesin de mwrian

1:24 autois de tois klhtois ioudaiois te kai ellhsin criston qeou dunamin kai qeou sofian

1:25 oti to mwron tou qeou sofwteron twn anqrwpwn estin kai to asqenes tou qeou iscuroteron twn anqrwpwn

1:26 blepete gar thn klhsin umwn adelfoi oti ou polloi sofoi kata sarka ou polloi dunatoi ou polloi eugeneis

1:27 alla ta mwra tou kosmou exelexato o qeos ina kataiscunh tous sofous kai ta asqenh tou kosmou exelexato o qeos ina kataiscunh ta iscura

1:28 kai ta agenh tou kosmou kai ta exouqenhmena exelexato o qeos | [kai] | | ta mh onta ina ta onta katarghsh

1:29 opws mh kauchshtai pasa sarx enwpion tou qeou

1:30 ex autou de umeis este en cristw ihsou os egenhqh sofia hmin apo qeou dikaiosunh te kai agiasmos kai apolutrwsis

1:31 ina kaqws gegraptai o kaucwmenos en kuriw kaucasqw

2:1 kagw elqwn pros umas adelfoi hlqon ou kaq uperochn logou h sofias kataggellwn umin to musthrion tou qeou

2:2 ou gar ekrina ti eidenai en umin ei mh ihsoun criston kai touton estaurwmenon

2:3 kagw en asqeneia kai en fobw kai en tromw pollw egenomhn pros umas

2:4 kai o logos mou kai to khrugma mou ouk en | peiqois sofias logois | <peiqois> sofias [logois] | all en apodeixei pneumatos kai dunamews

2:5 ina h pistis umwn mh h en sofia anqrwpwn all en dunamei qeou

2:6 sofian de laloumen en tois teleiois sofian de ou tou aiwnos toutou oude twn arcontwn tou aiwnos toutou twn katargoumenwn

2:7 alla laloumen qeou sofian en musthriw thn apokekrummenhn hn prowrisen o qeos pro twn aiwnwn eis doxan hmwn

2:8 hn oudeis twn arcontwn tou aiwnos toutou egnwken ei gar egnwsan ouk an ton kurion ths doxhs estaurwsan

2:9 alla kaqws gegraptai a ofqalmos ouk eiden kai ous ouk hkousen kai epi kardian anqrwpou ouk anebh | osa | a | htoimasen o qeos tois agapwsin auton

2:10 hmin | gar | de | apekaluyen o qeos dia tou pneumatos to gar pneuma panta erauna kai ta baqh tou qeou

2:11 tis gar oiden anqrwpwn ta tou anqrwpou ei mh to pneuma tou anqrwpou to en autw outws kai ta tou qeou oudeis egnwken ei mh to pneuma tou qeou

2:12 hmeis de ou to pneuma tou kosmou elabomen alla to pneuma to ek tou qeou ina eidwmen ta upo tou qeou carisqenta hmin

2:13 a kai laloumen ouk en didaktois anqrwpinhs sofias logois all en didaktois pneumatos pneumatikois pneumatika sugkrinontes

2:14 yucikos de anqrwpos ou decetai ta tou pneumatos tou qeou mwria gar autw estin kai ou dunatai gnwnai oti pneumatikws anakrinetai

2:15 o de pneumatikos anakrinei | men | [ta] | panta autos de up oudenos anakrinetai

2:16 tis gar egnw noun kuriou os sumbibasei auton hmeis de noun cristou ecomen

3:1 kagw adelfoi ouk hdunhqhn lalhsai umin ws pneumatikois all ws sarkinois ws nhpiois en cristw

3:2 gala umas epotisa ou brwma oupw gar edunasqe all oude | [eti] | eti | nun dunasqe

3:3 eti gar sarkikoi este opou gar en umin zhlos kai eris ouci sarkikoi este kai kata anqrwpon peripateite

3:4 otan gar legh tis egw men eimi paulou eteros de egw apollw ouk anqrwpoi este

3:5 ti oun estin apollws ti de estin paulos diakonoi di wn episteusate kai ekastw ws o kurios edwken

3:6 egw efuteusa apollws epotisen alla o qeos huxanen

3:7 wste oute o futeuwn estin ti oute o potizwn all o auxanwn qeos

3:8 o futeuwn de kai o potizwn en eisin ekastos de ton idion misqon lhmyetai kata ton idion kopon

3:9 qeou gar esmen sunergoi qeou gewrgion qeou oikodomh este

3:10 kata thn carin tou qeou thn doqeisan moi ws sofos arcitektwn qemelion eqhka allos de epoikodomei ekastos de blepetw pws epoikodomei

3:11 qemelion gar allon oudeis dunatai qeinai para ton keimenon os estin ihsous cristos

3:12 ei de tis epoikodomei epi ton qemelion | crusion argurion | cruson arguron | liqous timious xula corton kalamhn

3:13 ekastou to ergon faneron genhsetai h gar hmera dhlwsei oti en puri apokaluptetai kai ekastou to ergon opoion estin to pur | auto | [auto] | dokimasei

3:14 ei tinos to ergon menei o epoikodomhsen misqon lhmyetai

3:15 ei tinos to ergon katakahsetai zhmiwqhsetai autos de swqhsetai outws de ws dia puros

3:16 ouk oidate oti naos qeou este kai to pneuma tou qeou | en umin oikei | oikei en umin |

3:17 ei tis ton naon tou qeou fqeirei fqerei touton o qeos o gar naos tou qeou agios estin oitines este umeis

3:18 mhdeis eauton exapatatw ei tis dokei sofos einai en umin en tw aiwni toutw mwros genesqw ina genhtai sofos

3:19 h gar sofia tou kosmou toutou mwria para tw qew estin gegraptai gar o drassomenos tous sofous en th panourgia autwn

3:20 kai palin kurios ginwskei tous dialogismous twn sofwn oti eisin mataioi

3:21 wste mhdeis kaucasqw en anqrwpois panta gar umwn estin

3:22 eite paulos eite apollws eite khfas eite kosmos eite zwh eite qanatos eite enestwta eite mellonta panta umwn

3:23 umeis de cristou cristos de qeou

4:1 outws hmas logizesqw anqrwpos ws uphretas cristou kai oikonomous musthriwn qeou

4:2 wde loipon zhteitai en tois oikonomois ina pistos tis eureqh

4:3 emoi de eis elaciston estin ina uf umwn anakriqw h upo anqrwpinhs hmeras all oude emauton anakrinw

4:4 ouden gar emautw sunoida all ouk en toutw dedikaiwmai o de anakrinwn me kurios estin

4:5 wste mh pro kairou ti krinete ews an elqh o kurios os kai fwtisei ta krupta tou skotous kai fanerwsei tas boulas twn kardiwn kai tote o epainos genhsetai ekastw apo tou qeou

4:6 tauta de adelfoi meteschmatisa eis emauton kai apollwn di umas ina en hmin maqhte to mh uper a gegraptai ina mh eis uper tou enos fusiousqe kata tou eterou

4:7 tis gar se diakrinei ti de eceis o ouk elabes ei de kai elabes ti kaucasai ws mh labwn

4:8 hdh kekoresmenoi este hdh eplouthsate cwris hmwn ebasileusate kai ofelon ge ebasileusate ina kai hmeis umin sumbasileuswmen

4:9 dokw gar o qeos hmas tous apostolous escatous apedeixen ws epiqanatious oti qeatron egenhqhmen tw kosmw kai aggelois kai anqrwpois

4:10 hmeis mwroi dia criston umeis de fronimoi en cristw hmeis asqeneis umeis de iscuroi umeis endoxoi hmeis de atimoi

4:11 acri ths arti wras kai peinwmen kai diywmen kai gumniteuomen kai kolafizomeqa kai astatoumen

4:12 kai kopiwmen ergazomenoi tais idiais cersin loidoroumenoi eulogoumen diwkomenoi anecomeqa

4:13 dusfhmoumenoi parakaloumen ws perikaqarmata tou kosmou egenhqhmen pantwn periyhma ews arti

4:14 ouk entrepwn umas grafw tauta all ws tekna mou agaphta | nouqetwn | <nouqetwn> |

4:15 ean gar murious paidagwgous echte en cristw all ou pollous pateras en gar cristw ihsou dia tou euaggeliou egw umas egennhsa

4:16 parakalw oun umas mimhtai mou ginesqe

4:17 dia touto epemya umin timoqeon os estin mou teknon agaphton kai piston en kuriw os umas anamnhsei tas odous mou tas en cristw [ihsou] kaqws pantacou en pash ekklhsia didaskw

4:18 ws mh ercomenou de mou pros umas efusiwqhsan tines

4:19 eleusomai de tacews pros umas ean o kurios qelhsh kai gnwsomai ou ton logon twn pefusiwmenwn alla thn dunamin

4:20 ou gar en logw h basileia tou qeou all en dunamei

4:21 ti qelete en rabdw elqw pros umas h en agaph pneumati te prauthtos

5:1 olws akouetai en umin porneia kai toiauth porneia htis oude en tois eqnesin wste gunaika tina tou patros ecein

5:2 kai umeis pefusiwmenoi este kai ouci mallon epenqhsate ina arqh ek mesou umwn o to ergon touto praxas

5:3 egw men gar apwn tw swmati parwn de tw pneumati hdh kekrika ws parwn ton outws touto katergasamenon

5:4 en tw onomati tou kuriou [hmwn] ihsou sunacqentwn umwn kai tou emou pneumatos sun th dunamei tou kuriou hmwn ihsou

5:5 paradounai ton toiouton tw satana eis oleqron ths sarkos ina to pneuma swqh en th hmera tou kuriou

5:6 ou kalon to kauchma umwn ouk oidate oti mikra zumh olon to furama zumoi

5:7 ekkaqarate thn palaian zumhn ina hte neon furama kaqws este azumoi kai gar to pasca hmwn etuqh cristos

5:8 wste eortazwmen mh en zumh palaia mhde en zumh kakias kai ponhrias all en azumois eilikrineias kai alhqeias

5:9 egraya umin en th epistolh mh sunanamignusqai pornois

5:10 ou pantws tois pornois tou kosmou toutou h tois pleonektais kai arpaxin h eidwlolatrais epei wfeilete ara ek tou kosmou exelqein

5:11 nun de egraya umin mh sunanamignusqai ean tis adelfos onomazomenos h pornos h pleonekths h eidwlolatrhs h loidoros h mequsos h arpax tw toioutw mhde sunesqiein

5:12 ti gar moi tous exw krinein ouci tous esw umeis krinete

5:13 tous de exw o qeos krinei exarate ton ponhron ex umwn autwn

6:1 tolma tis umwn pragma ecwn pros ton eteron krinesqai epi twn adikwn kai ouci epi twn agiwn

6:2 h ouk oidate oti oi agioi ton kosmon krinousin kai ei en umin krinetai o kosmos anaxioi este krithriwn elacistwn

6:3 ouk oidate oti aggelous krinoumen mhti ge biwtika

6:4 biwtika men oun krithria ean echte tous exouqenhmenous en th ekklhsia toutous kaqizete

6:5 pros entrophn umin legw outws ouk eni en umin oudeis sofos os dunhsetai diakrinai ana meson tou adelfou autou

6:6 alla adelfos meta adelfou krinetai kai touto epi apistwn

6:7 hdh men | oun | [oun] | olws htthma umin estin oti krimata ecete meq eautwn dia ti ouci mallon adikeisqe dia ti ouci mallon apostereisqe

6:8 alla umeis adikeite kai apostereite kai touto adelfous

6:9 h ouk oidate oti adikoi qeou basileian ou klhronomhsousin mh planasqe oute pornoi oute eidwlolatrai oute moicoi oute malakoi oute arsenokoitai

6:10 oute kleptai oute pleonektai ou mequsoi ou loidoroi ouc arpages basileian qeou klhronomhsousin

6:11 kai tauta tines hte alla apelousasqe alla hgiasqhte alla edikaiwqhte en tw onomati tou kuriou | [hmwn] | | ihsou cristou kai en tw pneumati tou qeou hmwn

6:12 panta moi exestin all ou panta sumferei panta moi exestin all ouk egw exousiasqhsomai upo tinos

6:13 ta brwmata th koilia kai h koilia tois brwmasin o de qeos kai tauthn kai tauta katarghsei to de swma ou th porneia alla tw kuriw kai o kurios tw swmati

6:14 o de qeos kai ton kurion hgeiren kai hmas exegerei dia ths dunamews autou

6:15 ouk oidate oti ta swmata umwn melh cristou estin aras oun ta melh tou cristou poihsw pornhs melh mh genoito

6:16 | h | [h] | ouk oidate oti o kollwmenos th pornh en swma estin esontai gar fhsin oi duo eis sarka mian

6:17 o de kollwmenos tw kuriw en pneuma estin

6:18 feugete thn porneian pan amarthma o ean poihsh anqrwpos ektos tou swmatos estin o de porneuwn eis to idion swma amartanei

6:19 h ouk oidate oti to swma umwn naos tou en umin agiou pneumatos estin ou ecete apo qeou kai ouk este eautwn

6:20 hgorasqhte gar timhs doxasate dh ton qeon en tw swmati umwn

7:1 peri de wn egrayate kalon anqrwpw gunaikos mh aptesqai

7:2 dia de tas porneias ekastos thn eautou gunaika ecetw kai ekasth ton idion andra ecetw

7:3 th gunaiki o anhr thn ofeilhn apodidotw omoiws de kai h gunh tw andri

7:4 h gunh tou idiou swmatos ouk exousiazei alla o anhr omoiws de kai o anhr tou idiou swmatos ouk exousiazei alla h gunh

7:5 mh apostereite allhlous ei mhti | [an] | an | ek sumfwnou pros kairon ina scolashte th proseuch kai palin epi to auto hte ina mh peirazh umas o satanas dia thn akrasian | [umwn] | umwn |

7:6 touto de legw kata suggnwmhn ou kat epitaghn

7:7 qelw de pantas anqrwpous einai ws kai emauton alla ekastos idion ecei carisma ek qeou o men outws o de outws

7:8 legw de tois agamois kai tais chrais kalon autois ean meinwsin ws kagw

7:9 ei de ouk egkrateuontai gamhsatwsan kreitton gar estin | gamein | gamhsai | h purousqai

7:10 tois de gegamhkosin paraggellw ouk egw alla o kurios gunaika apo andros mh cwrisqhnai

7:11 ean de kai cwrisqh menetw agamos h tw andri katallaghtw kai andra gunaika mh afienai

7:12 tois de loipois legw egw ouc o kurios ei tis adelfos gunaika ecei apiston kai auth suneudokei oikein met autou mh afietw authn

7:13 kai gunh | htis | ei tis | ecei andra apiston kai outos suneudokei oikein met auths mh afietw ton andra

7:14 hgiastai gar o anhr o apistos en th gunaiki kai hgiastai h gunh h apistos en tw adelfw epei ara ta tekna umwn akaqarta estin nun de agia estin

7:15 ei de o apistos cwrizetai cwrizesqw ou dedoulwtai o adelfos h h adelfh en tois toioutois en de eirhnh keklhken umas o qeos

7:16 ti gar oidas gunai ei ton andra swseis h ti oidas aner ei thn gunaika swseis

7:17 ei mh ekastw ws | memeriken | emerisen | o kurios ekaston ws keklhken o qeos outws peripateitw kai outws en tais ekklhsiais pasais diatassomai

7:18 peritetmhmenos tis eklhqh mh epispasqw en akrobustia keklhtai tis mh peritemnesqw

7:19 h peritomh ouden estin kai h akrobustia ouden estin alla thrhsis entolwn qeou

7:20 ekastos en th klhsei h eklhqh en tauth menetw

7:21 doulos eklhqhs mh soi meletw all ei kai dunasai eleuqeros genesqai mallon crhsai

7:22 o gar en kuriw klhqeis doulos apeleuqeros kuriou estin omoiws o eleuqeros klhqeis doulos estin cristou

7:23 timhs hgorasqhte mh ginesqe douloi anqrwpwn

7:24 ekastos en w eklhqh adelfoi en toutw menetw para qew

7:25 peri de twn parqenwn epitaghn kuriou ouk ecw gnwmhn de didwmi ws hlehmenos upo kuriou pistos einai

7:26 nomizw oun touto kalon uparcein dia thn enestwsan anagkhn oti kalon anqrwpw to outws einai

7:27 dedesai gunaiki mh zhtei lusin lelusai apo gunaikos mh zhtei gunaika

7:28 ean de kai gamhshs ouc hmartes kai ean ghmh | [h] | h | parqenos ouc hmarten qliyin de th sarki exousin oi toioutoi egw de umwn feidomai

7:29 touto de fhmi adelfoi o kairos sunestalmenos estin to loipon ina kai oi econtes gunaikas ws mh econtes wsin

7:30 kai oi klaiontes ws mh klaiontes kai oi cairontes ws mh cairontes kai oi agorazontes ws mh katecontes

7:31 kai oi crwmenoi ton kosmon ws mh katacrwmenoi paragei gar to schma tou kosmou toutou

7:32 qelw de umas amerimnous einai o agamos merimna ta tou kuriou pws aresh tw kuriw

7:33 o de gamhsas merimna ta tou kosmou pws aresh th gunaiki

7:34 kai memeristai kai h gunh h agamos kai h parqenos merimna ta tou kuriou ina h agia | [kai] | kai | tw swmati kai tw pneumati h de gamhsasa merimna ta tou kosmou pws aresh tw andri

7:35 touto de pros to umwn autwn sumforon legw ouc ina brocon umin epibalw alla pros to euschmon kai euparedron tw kuriw aperispastws

7:36 ei de tis aschmonein epi thn parqenon autou nomizei ean h uperakmos kai outws ofeilei ginesqai o qelei poieitw ouc amartanei gameitwsan

7:37 os de esthken en th kardia autou edraios mh ecwn anagkhn exousian de ecei peri tou idiou qelhmatos kai touto kekriken en th idia kardia threin thn eautou parqenon kalws poihsei

7:38 wste kai o gamizwn thn eautou parqenon kalws poiei kai o mh gamizwn kreisson poihsei

7:39 gunh dedetai ef oson cronon zh o anhr auths ean de koimhqh o anhr eleuqera estin w qelei gamhqhnai monon en kuriw

7:40 makariwtera de estin ean outws meinh kata thn emhn gnwmhn dokw | gar | de | kagw pneuma qeou ecein

8:1 peri de twn eidwloqutwn oidamen oti pantes gnwsin ecomen h gnwsis fusioi h de agaph oikodomei

8:2 ei tis dokei egnwkenai ti oupw egnw kaqws dei gnwnai

8:3 ei de tis agapa ton qeon outos egnwstai up autou

8:4 peri ths brwsews oun twn eidwloqutwn oidamen oti ouden eidwlon en kosmw kai oti oudeis qeos ei mh eis

8:5 kai gar eiper eisin legomenoi qeoi eite en ouranw eite epi ghs wsper eisin qeoi polloi kai kurioi polloi

8:6 | [all] | all | hmin eis qeos o pathr ex ou ta panta kai hmeis eis auton kai eis kurios ihsous cristos di ou ta panta kai hmeis di autou

8:7 all ouk en pasin h gnwsis tines de th sunhqeia ews arti tou eidwlou ws eidwloquton esqiousin kai h suneidhsis autwn asqenhs ousa molunetai

8:8 brwma de hmas ou parasthsei tw qew oute ean mh fagwmen usteroumeqa oute ean fagwmen perisseuomen

8:9 blepete de mh pws h exousia umwn auth proskomma genhtai tois asqenesin

8:10 ean gar tis idh | [se] | se | ton econta gnwsin en eidwleiw katakeimenon ouci h suneidhsis autou asqenous ontos oikodomhqhsetai eis to ta eidwloquta esqiein

8:11 apollutai gar o asqenwn en th sh gnwsei o adelfos di on cristos apeqanen

8:12 outws de amartanontes eis tous adelfous kai tuptontes autwn thn suneidhsin asqenousan eis criston amartanete

8:13 dioper ei brwma skandalizei ton adelfon mou ou mh fagw krea eis ton aiwna ina mh ton adelfon mou skandalisw

9:1 ouk eimi eleuqeros ouk eimi apostolos ouci ihsoun ton kurion hmwn eoraka ou to ergon mou umeis este en kuriw

9:2 ei allois ouk eimi apostolos alla ge umin eimi h gar sfragis mou ths apostolhs umeis este en kuriw

9:3 h emh apologia tois eme anakrinousin estin auth

9:4 mh ouk ecomen exousian fagein kai pein

9:5 mh ouk ecomen exousian adelfhn gunaika periagein ws kai oi loipoi apostoloi kai oi adelfoi tou kuriou kai khfas

9:6 h monos egw kai barnabas ouk ecomen exousian mh ergazesqai

9:7 tis strateuetai idiois oywniois pote tis futeuei ampelwna kai ton karpon autou ouk esqiei | [h] | h | tis poimainei poimnhn kai ek tou galaktos ths poimnhs ouk esqiei

9:8 mh kata anqrwpon tauta lalw h kai o nomos tauta ou legei

9:9 en gar tw mwusews nomw gegraptai ou | fimwseis | khmwseis | boun alownta mh twn bown melei tw qew

9:10 h di hmas pantws legei di hmas gar egrafh oti ofeilei ep elpidi o arotriwn arotrian kai o alown ep elpidi tou metecein

9:11 ei hmeis umin ta pneumatika espeiramen mega ei hmeis umwn ta sarkika qerisomen

9:12 ei alloi ths umwn exousias metecousin ou mallon hmeis all ouk ecrhsameqa th exousia tauth alla panta stegomen ina mh tina egkophn dwmen tw euaggeliw tou cristou

9:13 ouk oidate oti oi ta iera ergazomenoi | ta | [ta] | ek tou ierou esqiousin oi tw qusiasthriw paredreuontes tw qusiasthriw summerizontai

9:14 outws kai o kurios dietaxen tois to euaggelion kataggellousin ek tou euaggeliou zhn

9:15 egw de ou kecrhmai oudeni toutwn ouk egraya de tauta ina outws genhtai en emoi kalon gar moi mallon apoqanein h to kauchma mou oudeis kenwsei

9:16 ean gar euaggelizwmai ouk estin moi kauchma anagkh gar moi epikeitai ouai gar moi estin ean mh euaggeliswmai

9:17 ei gar ekwn touto prassw misqon ecw ei de akwn oikonomian pepisteumai

9:18 tis oun mou estin o misqos ina euaggelizomenos adapanon qhsw to euaggelion eis to mh katacrhsasqai th exousia mou en tw euaggeliw

9:19 eleuqeros gar wn ek pantwn pasin emauton edoulwsa ina tous pleionas kerdhsw

9:20 kai egenomhn tois ioudaiois ws ioudaios ina ioudaious kerdhsw tois upo nomon ws upo nomon mh wn autos upo nomon ina tous upo nomon kerdhsw

9:21 tois anomois ws anomos mh wn anomos qeou all ennomos cristou ina kerdanw tous anomous

9:22 egenomhn tois asqenesin asqenhs ina tous asqeneis kerdhsw tois pasin gegona panta ina pantws tinas swsw

9:23 panta de poiw dia to euaggelion ina sugkoinwnos autou genwmai

9:24 ouk oidate oti oi en stadiw trecontes pantes men trecousin eis de lambanei to brabeion outws trecete ina katalabhte

9:25 pas de o agwnizomenos panta egkrateuetai ekeinoi men oun ina fqarton stefanon labwsin hmeis de afqarton

9:26 egw toinun outws trecw ws ouk adhlws outws pukteuw ws ouk aera derwn

9:27 alla upwpiazw mou to swma kai doulagwgw mh pws allois khruxas autos adokimos genwmai

10:1 ou qelw gar umas agnoein adelfoi oti oi pateres hmwn pantes upo thn nefelhn hsan kai pantes dia ths qalasshs dihlqon

10:2 kai pantes eis ton mwushn | ebaptisanto | ebaptisqhsan | en th nefelh kai en th qalassh

10:3 kai pantes | [to auto] | to auto | pneumatikon brwma efagon

10:4 kai pantes to auto pneumatikon epion poma epinon gar ek pneumatikhs akolouqoushs petras h petra de hn o cristos

10:5 all ouk en tois pleiosin autwn eudokhsen o qeos katestrwqhsan gar en th erhmw

10:6 tauta de tupoi hmwn egenhqhsan eis to mh einai hmas epiqumhtas kakwn kaqws kakeinoi epequmhsan

10:7 mhde eidwlolatrai ginesqe kaqws tines autwn wsper gegraptai ekaqisen o laos fagein kai pein kai anesthsan paizein

10:8 mhde porneuwmen kaqws tines autwn eporneusan kai epesan mia hmera eikosi treis ciliades

10:9 mhde ekpeirazwmen ton | kurion | criston | kaqws tines autwn epeirasan kai upo twn ofewn apwllunto

10:10 mhde gogguzete kaqaper tines autwn egoggusan kai apwlonto upo tou oloqreutou

10:11 tauta de tupikws sunebainen ekeinois egrafh de pros nouqesian hmwn eis ous ta telh twn aiwnwn kathnthken

10:12 wste o dokwn estanai blepetw mh pesh

10:13 peirasmos umas ouk eilhfen ei mh anqrwpinos pistos de o qeos os ouk easei umas peirasqhnai uper o dunasqe alla poihsei sun tw peirasmw kai thn ekbasin tou dunasqai upenegkein

10:14 dioper agaphtoi mou feugete apo ths eidwlolatrias

10:15 ws fronimois legw krinate umeis o fhmi

10:16 to pothrion ths eulogias o eulogoumen ouci koinwnia estin tou aimatos tou cristou ton arton on klwmen ouci koinwnia tou swmatos tou cristou estin

10:17 oti eis artos en swma oi polloi esmen oi gar pantes ek tou enos artou metecomen

10:18 blepete ton israhl kata sarka ouc oi esqiontes tas qusias koinwnoi tou qusiasthriou eisin

10:19 ti oun fhmi oti eidwloquton ti estin h oti eidwlon ti estin

10:20 all oti a quousin | [ta eqnh] | | daimoniois kai ou qew | quousin | [quousin] | ou qelw de umas koinwnous twn daimoniwn ginesqai

10:21 ou dunasqe pothrion kuriou pinein kai pothrion daimoniwn ou dunasqe trapezhs kuriou metecein kai trapezhs daimoniwn

10:22 h parazhloumen ton kurion mh iscuroteroi autou esmen

10:23 panta exestin all ou panta sumferei panta exestin all ou panta oikodomei

10:24 mhdeis to eautou zhteitw alla to tou eterou

10:25 pan to en makellw pwloumenon esqiete mhden anakrinontes dia thn suneidhsin

10:26 tou kuriou gar h gh kai to plhrwma auths

10:27 ei tis kalei umas twn apistwn kai qelete poreuesqai pan to paratiqemenon umin esqiete mhden anakrinontes dia thn suneidhsin

10:28 ean de tis umin eiph touto ieroquton estin mh esqiete di ekeinon ton mhnusanta kai thn suneidhsin

10:29 suneidhsin de legw ouci thn eautou alla thn tou eterou ina ti gar h eleuqeria mou krinetai upo allhs suneidhsews

10:30 ei egw cariti metecw ti blasfhmoumai uper ou egw eucaristw

10:31 eite oun esqiete eite pinete eite ti poieite panta eis doxan qeou poieite

10:32 aproskopoi kai ioudaiois ginesqe kai ellhsin kai th ekklhsia tou qeou

10:33 kaqws kagw panta pasin areskw mh zhtwn to emautou sumforon alla to twn pollwn ina swqwsin

11:1 mimhtai mou ginesqe kaqws kagw cristou

11:2 epainw de umas oti panta mou memnhsqe kai kaqws paredwka umin tas paradoseis katecete

11:3 qelw de umas eidenai oti pantos andros h kefalh o cristos estin kefalh de gunaikos o anhr kefalh de tou cristou o qeos

11:4 pas anhr proseucomenos h profhteuwn kata kefalhs ecwn kataiscunei thn kefalhn autou

11:5 pasa de gunh proseucomenh h profhteuousa akatakaluptw th kefalh kataiscunei thn kefalhn auths en gar estin kai to auto th exurhmenh

11:6 ei gar ou katakaluptetai gunh kai keirasqw ei de aiscron gunaiki to keirasqai h xurasqai katakaluptesqw

11:7 anhr men gar ouk ofeilei katakaluptesqai thn kefalhn eikwn kai doxa qeou uparcwn h gunh de doxa andros estin

11:8 ou gar estin anhr ek gunaikos alla gunh ex andros

11:9 kai gar ouk ektisqh anhr dia thn gunaika alla gunh dia ton andra

11:10 dia touto ofeilei h gunh exousian ecein epi ths kefalhs dia tous aggelous

11:11 plhn oute gunh cwris andros oute anhr cwris gunaikos en kuriw

11:12 wsper gar h gunh ek tou andros outws kai o anhr dia ths gunaikos ta de panta ek tou qeou

11:13 en umin autois krinate prepon estin gunaika akatakalupton tw qew proseucesqai

11:14 oude h fusis auth didaskei umas oti anhr men ean koma atimia autw estin

11:15 gunh de ean koma doxa auth estin oti h komh anti peribolaiou dedotai | auth | [auth] |

11:16 ei de tis dokei filoneikos einai hmeis toiauthn sunhqeian ouk ecomen oude ai ekklhsiai tou qeou

11:17 touto de paraggellwn ouk epainw oti ouk eis to kreisson alla eis to hsson sunercesqe

11:18 prwton men gar sunercomenwn umwn en ekklhsia akouw scismata en umin uparcein kai meros ti pisteuw

11:19 dei gar kai aireseis en umin einai ina [kai] oi dokimoi faneroi genwntai en umin

11:20 sunercomenwn oun umwn epi to auto ouk estin kuriakon deipnon fagein

11:21 ekastos gar to idion deipnon prolambanei en tw fagein kai os men peina os de mequei

11:22 mh gar oikias ouk ecete eis to esqiein kai pinein h ths ekklhsias tou qeou katafroneite kai kataiscunete tous mh econtas ti eipw umin epainesw umas en toutw ouk epainw

11:23 egw gar parelabon apo tou kuriou o kai paredwka umin oti o kurios ihsous en th nukti h paredideto elaben arton

11:24 kai eucaristhsas eklasen kai eipen touto mou estin to swma to uper umwn touto poieite eis thn emhn anamnhsin

11:25 wsautws kai to pothrion meta to deipnhsai legwn touto to pothrion h kainh diaqhkh estin en tw emw aimati touto poieite osakis ean pinhte eis thn emhn anamnhsin

11:26 osakis gar ean esqihte ton arton touton kai to pothrion pinhte ton qanaton tou kuriou kataggellete acris ou elqh

11:27 wste os an esqih ton arton h pinh to pothrion tou kuriou anaxiws enocos estai tou swmatos kai tou aimatos tou kuriou

11:28 dokimazetw de anqrwpos eauton kai outws ek tou artou esqietw kai ek tou pothriou pinetw

11:29 o gar esqiwn kai pinwn krima eautw esqiei kai pinei mh diakrinwn to swma

11:30 dia touto en umin polloi asqeneis kai arrwstoi kai koimwntai ikanoi

11:31 ei de eautous diekrinomen ouk an ekrinomeqa

11:32 krinomenoi de upo | tou | [tou] | kuriou paideuomeqa ina mh sun tw kosmw katakriqwmen

11:33 wste adelfoi mou sunercomenoi eis to fagein allhlous ekdecesqe

11:34 ei tis peina en oikw esqietw ina mh eis krima sunerchsqe ta de loipa ws an elqw diataxomai

12:1 peri de twn pneumatikwn adelfoi ou qelw umas agnoein

12:2 oidate oti ote eqnh hte pros ta eidwla ta afwna ws an hgesqe apagomenoi

12:3 dio gnwrizw umin oti oudeis en pneumati qeou lalwn legei anaqema ihsous kai oudeis dunatai eipein kurios ihsous ei mh en pneumati agiw

12:4 diaireseis de carismatwn eisin to de auto pneuma

12:5 kai diaireseis diakoniwn eisin kai o autos kurios

12:6 kai diaireseis energhmatwn eisin | kai o | o de | autos qeos o energwn ta panta en pasin

12:7 ekastw de didotai h fanerwsis tou pneumatos pros to sumferon

12:8 w men gar dia tou pneumatos didotai logos sofias allw de logos gnwsews kata to auto pneuma

12:9 eterw pistis en tw autw pneumati allw de carismata iamatwn en tw eni pneumati

12:10 allw de energhmata dunamewn allw [de] profhteia allw [de] diakriseis pneumatwn eterw genh glwsswn allw de ermhneia glwsswn

12:11 panta de tauta energei to en kai to auto pneuma diairoun idia ekastw kaqws bouletai

12:12 kaqaper gar to swma en estin kai melh polla ecei panta de ta melh tou swmatos polla onta en estin swma outws kai o cristos

12:13 kai gar en eni pneumati hmeis pantes eis en swma ebaptisqhmen eite ioudaioi eite ellhnes eite douloi eite eleuqeroi kai pantes en pneuma epotisqhmen

12:14 kai gar to swma ouk estin en melos alla polla

12:15 ean eiph o pous oti ouk eimi ceir ouk eimi ek tou swmatos ou para touto ouk estin ek tou swmatos

12:16 kai ean eiph to ous oti ouk eimi ofqalmos ouk eimi ek tou swmatos ou para touto ouk estin ek tou swmatos

12:17 ei olon to swma ofqalmos pou h akoh ei olon akoh pou h osfrhsis

12:18 | nun | nuni | de o qeos eqeto ta melh en ekaston autwn en tw swmati kaqws hqelhsen

12:19 ei de hn | [ta] | ta | panta en melos pou to swma

12:20 nun de polla | | men | melh en de swma

12:21 ou dunatai | [de] | de | o ofqalmos eipein th ceiri creian sou ouk ecw h palin h kefalh tois posin creian umwn ouk ecw

12:22 alla pollw mallon ta dokounta melh tou swmatos asqenestera uparcein anagkaia estin

12:23 kai a dokoumen atimotera einai tou swmatos toutois timhn perissoteran peritiqemen kai ta aschmona hmwn euschmosunhn perissoteran ecei

12:24 ta de euschmona hmwn ou creian ecei alla o qeos sunekerasen to swma tw usteroumenw perissoteran dous timhn

12:25 ina mh h scisma en tw swmati alla to auto uper allhlwn merimnwsin ta melh

12:26 kai eite pascei en melos sumpascei panta ta melh eite doxazetai | | [en] | melos sugcairei panta ta melh

12:27 umeis de este swma cristou kai melh ek merous

12:28 kai ous men eqeto o qeos en th ekklhsia prwton apostolous deuteron profhtas triton didaskalous epeita dunameis epeita carismata iamatwn antilhmyeis kubernhseis genh glwsswn

12:29 mh pantes apostoloi mh pantes profhtai mh pantes didaskaloi mh pantes dunameis

12:30 mh pantes carismata ecousin iamatwn mh pantes glwssais lalousin mh pantes diermhneuousin

12:31 zhloute de ta carismata ta meizona kai eti kaq uperbolhn odon umin deiknumi

13:1 ean tais glwssais twn anqrwpwn lalw kai twn aggelwn agaphn de mh ecw gegona calkos hcwn h kumbalon alalazon

13:2 | kan | kai ean | ecw profhteian kai eidw ta musthria panta kai pasan thn gnwsin | kan | kai ean | ecw pasan thn pistin wste orh | meqistanein | meqistanai | agaphn de mh ecw ouqen eimi

13:3 kan ywmisw panta ta uparconta mou | kan | kai ean | paradw to swma mou ina kauchswmai agaphn de mh ecw ouden wfeloumai

13:4 h agaph makroqumei crhsteuetai h agaph ou zhloi | | [h agaph] | ou perpereuetai ou fusioutai

13:5 ouk aschmonei ou zhtei ta eauths ou paroxunetai ou logizetai to kakon

13:6 ou cairei epi th adikia sugcairei de th alhqeia

13:7 panta stegei panta pisteuei panta elpizei panta upomenei

13:8 h agaph oudepote piptei eite de profhteiai katarghqhsontai eite glwssai pausontai eite gnwsis katarghqhsetai

13:9 ek merous gar ginwskomen kai ek merous profhteuomen

13:10 otan de elqh to teleion to ek merous katarghqhsetai

13:11 ote hmhn nhpios elaloun ws nhpios efronoun ws nhpios elogizomhn ws nhpios ote gegona anhr kathrghka ta tou nhpiou

13:12 blepomen gar arti di esoptrou en ainigmati tote de proswpon pros proswpon arti ginwskw ek merous tote de epignwsomai kaqws kai epegnwsqhn

13:13 nuni de menei pistis elpis agaph ta tria tauta meizwn de toutwn h agaph

14:1 diwkete thn agaphn zhloute de ta pneumatika mallon de ina profhteuhte

14:2 o gar lalwn glwssh ouk anqrwpois lalei alla qew oudeis gar akouei pneumati de lalei musthria

14:3 o de profhteuwn anqrwpois lalei oikodomhn kai paraklhsin kai paramuqian

14:4 o lalwn glwssh eauton oikodomei o de profhteuwn ekklhsian oikodomei

14:5 qelw de pantas umas lalein glwssais mallon de ina profhteuhte meizwn de o profhteuwn h o lalwn glwssais ektos ei mh diermhneuh ina h ekklhsia oikodomhn labh

14:6 nun de adelfoi ean elqw pros umas glwssais lalwn ti umas wfelhsw ean mh umin lalhsw h en apokaluyei h en gnwsei h en profhteia h | en | [en] | didach

14:7 omws ta ayuca fwnhn didonta eite aulos eite kiqara ean diastolhn tois fqoggois mh dw pws gnwsqhsetai to auloumenon h to kiqarizomenon

14:8 kai gar ean adhlon salpigx fwnhn dw tis paraskeuasetai eis polemon

14:9 outws kai umeis dia ths glwsshs ean mh eushmon logon dwte pws gnwsqhsetai to laloumenon esesqe gar eis aera lalountes

14:10 tosauta ei tucoi genh fwnwn eisin en kosmw kai ouden afwnon

14:11 ean oun mh eidw thn dunamin ths fwnhs esomai tw lalounti barbaros kai o lalwn en emoi barbaros

14:12 outws kai umeis epei zhlwtai este pneumatwn pros thn oikodomhn ths ekklhsias zhteite ina perisseuhte

14:13 dio o lalwn glwssh proseucesqw ina diermhneuh

14:14 ean [gar] proseucwmai glwssh to pneuma mou proseucetai o de nous mou akarpos estin

14:15 ti oun estin proseuxomai tw pneumati proseuxomai de kai tw noi yalw tw pneumati yalw | [de] | de | kai tw noi

14:16 epei ean euloghs [en] pneumati o anaplhrwn ton topon tou idiwtou pws erei to amhn epi th sh eucaristia epeidh ti legeis ouk oiden

14:17 su men gar kalws eucaristeis all o eteros ouk oikodomeitai

14:18 eucaristw tw qew pantwn umwn mallon glwssais lalw

14:19 alla en ekklhsia qelw pente logous tw noi mou lalhsai ina kai allous kathchsw h murious logous en glwssh

14:20 adelfoi mh paidia ginesqe tais fresin alla th kakia nhpiazete tais de fresin teleioi ginesqe

14:21 en tw nomw gegraptai oti en eteroglwssois kai en ceilesin eterwn lalhsw tw law toutw kai oud outws eisakousontai mou legei kurios

14:22 wste ai glwssai eis shmeion eisin ou tois pisteuousin alla tois apistois h de profhteia ou tois apistois alla tois pisteuousin

14:23 ean oun sunelqh h ekklhsia olh epi to auto kai pantes lalwsin glwssais eiselqwsin de idiwtai h apistoi ouk erousin oti mainesqe

14:24 ean de pantes profhteuwsin eiselqh de tis apistos h idiwths elegcetai upo pantwn anakrinetai upo pantwn

14:25 ta krupta ths kardias autou fanera ginetai kai outws peswn epi proswpon proskunhsei tw qew apaggellwn oti ontws o qeos en umin estin

14:26 ti oun estin adelfoi otan sunerchsqe ekastos yalmon ecei didachn ecei apokaluyin ecei glwssan ecei ermhneian ecei panta pros oikodomhn ginesqw

14:27 eite glwssh tis lalei kata duo h to pleiston treis kai ana meros kai eis diermhneuetw

14:28 ean de mh h diermhneuths sigatw en ekklhsia eautw de laleitw kai tw qew

14:29 profhtai de duo h treis laleitwsan kai oi alloi diakrinetwsan

14:30 ean de allw apokalufqh kaqhmenw o prwtos sigatw

14:31 dunasqe gar kaq ena pantes profhteuein ina pantes manqanwsin kai pantes parakalwntai

14:32 kai pneumata profhtwn profhtais upotassetai

14:33 ou gar estin akatastasias o qeos alla eirhnhs ws en pasais tais ekklhsiais twn agiwn

14:34 ai gunaikes en tais ekklhsiais sigatwsan ou gar epitrepetai autais lalein alla upotassesqwsan kaqws kai o nomos legei

14:35 ei de ti | manqanein | maqein | qelousin en oikw tous idious andras eperwtatwsan aiscron gar estin gunaiki lalein en ekklhsia

14:36 h af umwn o logos tou qeou exhlqen h eis umas monous kathnthsen

14:37 ei tis dokei profhths einai h pneumatikos epiginwsketw a grafw umin oti kuriou estin entolh

14:38 ei de tis agnoei agnoeitai

14:39 wste adelfoi | mou | [mou] | zhloute to profhteuein kai to lalein mh kwluete glwssais

14:40 panta de euschmonws kai kata taxin ginesqw

15:1 gnwrizw de umin adelfoi to euaggelion o euhggelisamhn umin o kai parelabete en w kai esthkate

15:2 di ou kai swzesqe tini logw euhggelisamhn umin ei katecete ektos ei mh eikh episteusate

15:3 paredwka gar umin en prwtois o kai parelabon oti cristos apeqanen uper twn amartiwn hmwn kata tas grafas

15:4 kai oti etafh kai oti eghgertai th hmera th trith kata tas grafas

15:5 kai oti wfqh khfa eita tois dwdeka

15:6 epeita wfqh epanw pentakosiois adelfois efapax ex wn oi pleiones menousin ews arti tines de ekoimhqhsan

15:7 epeita wfqh iakwbw eita tois apostolois pasin

15:8 escaton de pantwn wsperei tw ektrwmati wfqh kamoi

15:9 egw gar eimi o elacistos twn apostolwn os ouk eimi ikanos kaleisqai apostolos dioti ediwxa thn ekklhsian tou qeou

15:10 cariti de qeou eimi o eimi kai h caris autou h eis eme ou kenh egenhqh alla perissoteron autwn pantwn ekopiasa ouk egw de alla h caris tou qeou | | [h] | sun emoi

15:11 eite oun egw eite ekeinoi outws khrussomen kai outws episteusate

15:12 ei de cristos khrussetai oti ek nekrwn eghgertai pws legousin en umin tines oti anastasis nekrwn ouk estin

15:13 ei de anastasis nekrwn ouk estin oude cristos eghgertai

15:14 ei de cristos ouk eghgertai kenon ara | | [kai] | to khrugma hmwn kenh kai h pistis | hmwn | umwn |

15:15 euriskomeqa de kai yeudomartures tou qeou oti emarturhsamen kata tou qeou oti hgeiren ton criston on ouk hgeiren eiper ara nekroi ouk egeirontai

15:16 ei gar nekroi ouk egeirontai oude cristos eghgertai

15:17 ei de cristos ouk eghgertai mataia h pistis umwn | [estin] | | eti este en tais amartiais umwn

15:18 ara kai oi koimhqentes en cristw apwlonto

15:19 ei en th zwh tauth en cristw hlpikotes esmen monon eleeinoteroi pantwn anqrwpwn esmen

15:20 nuni de cristos eghgertai ek nekrwn aparch twn kekoimhmenwn

15:21 epeidh gar di anqrwpou qanatos kai di anqrwpou anastasis nekrwn

15:22 wsper gar en tw adam pantes apoqnhskousin outws kai en tw cristw pantes zwopoihqhsontai

15:23 ekastos de en tw idiw tagmati aparch cristos epeita oi tou cristou en th parousia autou

15:24 eita to telos otan paradidw thn basileian tw qew kai patri otan katarghsh pasan archn kai pasan exousian kai dunamin

15:25 dei gar auton basileuein acris ou qh pantas tous ecqrous upo tous podas autou

15:26 escatos ecqros katargeitai o qanatos

15:27 panta gar upetaxen upo tous podas autou otan de eiph oti panta upotetaktai dhlon oti ektos tou upotaxantos autw ta panta

15:28 otan de upotagh autw ta panta tote [kai] autos o uios upotaghsetai tw upotaxanti autw ta panta ina h o qeos | | [ta] | panta en pasin

15:29 epei ti poihsousin oi baptizomenoi uper twn nekrwn ei olws nekroi ouk egeirontai ti kai baptizontai uper autwn

15:30 ti kai hmeis kinduneuomen pasan wran

15:31 kaq hmeran apoqnhskw nh thn umeteran kauchsin | adelfoi | [adelfoi] | hn ecw en cristw ihsou tw kuriw hmwn

15:32 ei kata anqrwpon eqhriomachsa en efesw ti moi to ofelos ei nekroi ouk egeirontai fagwmen kai piwmen aurion gar apoqnhskomen

15:33 mh planasqe fqeirousin hqh crhsta omiliai kakai

15:34 eknhyate dikaiws kai mh amartanete agnwsian gar qeou tines ecousin pros entrophn umin lalw

15:35 alla erei tis pws egeirontai oi nekroi poiw de swmati ercontai

15:36 afrwn su o speireis ou zwopoieitai ean mh apoqanh

15:37 kai o speireis ou to swma to genhsomenon speireis alla gumnon kokkon ei tucoi sitou h tinos twn loipwn

15:38 o de qeos didwsin autw swma kaqws hqelhsen kai ekastw twn spermatwn idion swma

15:39 ou pasa sarx h auth sarx alla allh men anqrwpwn allh de sarx kthnwn allh de sarx pthnwn allh de icquwn

15:40 kai swmata epourania kai swmata epigeia alla etera men h twn epouraniwn doxa etera de h twn epigeiwn

15:41 allh doxa hliou kai allh doxa selhnhs kai allh doxa asterwn asthr gar asteros diaferei en doxh

15:42 outws kai h anastasis twn nekrwn speiretai en fqora egeiretai en afqarsia

15:43 speiretai en atimia egeiretai en doxh speiretai en asqeneia egeiretai en dunamei

15:44 speiretai swma yucikon egeiretai swma pneumatikon ei estin swma yucikon estin kai pneumatikon

15:45 outws kai gegraptai egeneto o prwtos anqrwpos adam eis yuchn zwsan o escatos adam eis pneuma zwopoioun

15:46 all ou prwton to pneumatikon alla to yucikon epeita to pneumatikon

15:47 o prwtos anqrwpos ek ghs coikos o deuteros anqrwpos ex ouranou

15:48 oios o coikos toioutoi kai oi coikoi kai oios o epouranios toioutoi kai oi epouranioi

15:49 kai kaqws eforesamen thn eikona tou coikou | foreswmen | foresomen | kai thn eikona tou epouraniou

15:50 touto de fhmi adelfoi oti sarx kai aima basileian qeou klhronomhsai ou dunatai oude h fqora thn afqarsian klhronomei

15:51 idou musthrion umin legw pantes ou koimhqhsomeqa pantes de allaghsomeqa

15:52 en atomw en riph ofqalmou en th escath salpiggi salpisei gar kai oi nekroi egerqhsontai afqartoi kai hmeis allaghsomeqa

15:53 dei gar to fqarton touto endusasqai afqarsian kai to qnhton touto endusasqai aqanasian

15:54 otan de to | | fqarton touto endushtai afqarsian kai to | qnhton touto endushtai | [thn] | | aqanasian tote genhsetai o logos o gegrammenos katepoqh o qanatos eis nikos

15:55 pou sou qanate to nikos pou sou qanate to kentron

15:56 to de kentron tou qanatou h amartia h de dunamis ths amartias o nomos

15:57 tw de qew caris tw didonti hmin to nikos dia tou kuriou hmwn ihsou cristou

15:58 wste adelfoi mou agaphtoi edraioi ginesqe ametakinhtoi perisseuontes en tw ergw tou kuriou pantote eidotes oti o kopos umwn ouk estin kenos en kuriw

16:1 peri de ths logeias ths eis tous agious wsper dietaxa tais ekklhsiais ths galatias outws kai umeis poihsate

16:2 kata mian sabbatou ekastos umwn par eautw tiqetw qhsaurizwn o ti ean euodwtai ina mh otan elqw tote logeiai ginwntai

16:3 otan de paragenwmai ous ean dokimashte di epistolwn toutous pemyw apenegkein thn carin umwn eis ierousalhm

16:4 ean de axion h tou kame poreuesqai sun emoi poreusontai

16:5 eleusomai de pros umas otan makedonian dielqw makedonian gar diercomai

16:6 pros umas de tucon | katamenw h | paramenw h kai | paraceimasw ina umeis me propemyhte ou ean poreuwmai

16:7 ou qelw gar umas arti en parodw idein elpizw gar cronon tina epimeinai pros umas ean o kurios epitreyh

16:8 epimenw de en efesw ews ths penthkosths

16:9 qura gar moi anewgen megalh kai energhs kai antikeimenoi polloi

16:10 ean de elqh timoqeos blepete ina afobws genhtai pros umas to gar ergon kuriou ergazetai ws | egw | kagw |

16:11 mh tis oun auton exouqenhsh propemyate de auton en eirhnh ina elqh pros me ekdecomai gar auton meta twn adelfwn

16:12 peri de apollw tou adelfou polla parekalesa auton ina elqh pros umas meta twn adelfwn kai pantws ouk hn qelhma ina nun elqh eleusetai de otan eukairhsh

16:13 grhgoreite sthkete en th pistei andrizesqe krataiousqe

16:14 panta umwn en agaph ginesqw

16:15 parakalw de umas adelfoi oidate thn oikian stefana oti estin aparch ths acaias kai eis diakonian tois agiois etaxan eautous

16:16 ina kai umeis upotasshsqe tois toioutois kai panti tw sunergounti kai kopiwnti

16:17 cairw de epi th parousia stefana kai fortounatou kai acaikou oti to umeteron usterhma outoi aneplhrwsan

16:18 anepausan gar to emon pneuma kai to umwn epiginwskete oun tous toioutous

16:19 aspazontai umas ai ekklhsiai ths asias aspazetai umas en kuriw polla akulas kai priska sun th kat oikon autwn ekklhsia

16:20 aspazontai umas oi adelfoi pantes aspasasqe allhlous en filhmati agiw

16:21 o aspasmos th emh ceiri paulou

16:22 ei tis ou filei ton kurion htw anaqema marana qa

16:23 h caris tou kuriou ihsou meq umwn

16:24 h agaph mou meta pantwn umwn en cristw ihsou