GREEK NEW TESTAMENT - 2. CORINTHIAN

GREEK NEW TESTAMENT
2. CORINTHIAN

Apparatus: Variant readings are given in the text in this presentation: | Westcott-Hort text | NA-26 text |
< > indicates a word where NA26 encloses only a part of the word in square brackets. Since this would affect the search tools, we use these brackets. The reader should consult the printed NA26 edition for the details.
[ ] indicates doubtful text.


1:1 paulos apostolos cristou ihsou dia qelhmatos qeou kai timoqeos o adelfos th ekklhsia tou qeou th oush en korinqw sun tois agiois pasin tois ousin en olh th acaia

1:2 caris umin kai eirhnh apo qeou patros hmwn kai kuriou ihsou cristou

1:3 euloghtos o qeos kai pathr tou kuriou hmwn ihsou cristou o pathr twn oiktirmwn kai qeos pashs paraklhsews

1:4 o parakalwn hmas epi pash th qliyei hmwn eis to dunasqai hmas parakalein tous en pash qliyei dia ths paraklhsews hs parakaloumeqa autoi upo tou qeou

1:5 oti kaqws perisseuei ta paqhmata tou cristou eis hmas outws dia tou cristou perisseuei kai h paraklhsis hmwn

1:6 eite de qlibomeqa uper ths umwn paraklhsews kai swthrias eite parakaloumeqa uper ths umwn paraklhsews ths energoumenhs en upomonh twn autwn paqhmatwn wn kai hmeis pascomen kai h elpis hmwn bebaia uper umwn

1:7 eidotes oti ws koinwnoi este twn paqhmatwn outws kai ths paraklhsews

1:8 ou gar qelomen umas agnoein adelfoi uper ths qliyews hmwn ths genomenhs en th asia oti kaq uperbolhn uper dunamin ebarhqhmen wste exaporhqhnai hmas kai tou zhn

1:9 alla autoi en eautois to apokrima tou qanatou eschkamen ina mh pepoiqotes wmen ef eautois all epi tw qew tw egeironti tous nekrous

1:10 os ek thlikoutou qanatou errusato hmas kai rusetai eis on hlpikamen [oti] kai eti rusetai

1:11 sunupourgountwn kai umwn uper hmwn th dehsei ina ek pollwn proswpwn to eis hmas carisma dia pollwn eucaristhqh uper hmwn

1:12 h gar kauchsis hmwn auth estin to marturion ths suneidhsews hmwn oti en | agiothti | aplothti | kai eilikrineia tou qeou [kai] ouk en sofia sarkikh all en cariti qeou anestrafhmen en tw kosmw perissoterws de pros umas

1:13 ou gar alla grafomen umin all h a anaginwskete h kai epiginwskete elpizw de oti ews telous epignwsesqe

1:14 kaqws kai epegnwte hmas apo merous oti kauchma umwn esmen kaqaper kai umeis hmwn en th hmera tou kuriou | hmwn | [hmwn] | ihsou

1:15 kai tauth th pepoiqhsei eboulomhn proteron pros umas elqein ina deuteran | caran | carin | schte

1:16 kai di umwn dielqein eis makedonian kai palin apo makedonias elqein pros umas kai uf umwn propemfqhnai eis thn ioudaian

1:17 touto oun boulomenos mhti ara th elafria ecrhsamhn h a bouleuomai kata sarka bouleuomai ina h par emoi to nai nai kai to ou ou

1:18 pistos de o qeos oti o logos hmwn o pros umas ouk estin nai kai ou

1:19 o tou qeou gar uios | cristos ihsous | ihsous cristos | o en umin di hmwn khrucqeis di emou kai silouanou kai timoqeou ouk egeneto nai kai ou alla nai en autw gegonen

1:20 osai gar epaggeliai qeou en autw to nai dio kai di autou to amhn tw qew pros doxan di hmwn

1:21 o de bebaiwn hmas sun umin eis criston kai crisas hmas qeos

1:22 | [o] | o | kai sfragisamenos hmas kai dous ton arrabwna tou pneumatos en tais kardiais hmwn

1:23 egw de martura ton qeon epikaloumai epi thn emhn yuchn oti feidomenos umwn ouketi hlqon eis korinqon

1:24 ouc oti kurieuomen umwn ths pistews alla sunergoi esmen ths caras umwn th gar pistei esthkate

2:1 ekrina gar emautw touto to mh palin en luph pros umas elqein

2:2 ei gar egw lupw umas kai tis o eufrainwn me ei mh o lupoumenos ex emou

2:3 kai egraya touto auto ina mh elqwn luphn scw af wn edei me cairein pepoiqws epi pantas umas oti h emh cara pantwn umwn estin

2:4 ek gar pollhs qliyews kai sunochs kardias egraya umin dia pollwn dakruwn ouc ina luphqhte alla thn agaphn ina gnwte hn ecw perissoterws eis umas

2:5 ei de tis leluphken ouk eme leluphken alla apo merous ina mh epibarw pantas umas

2:6 ikanon tw toioutw h epitimia auth h upo twn pleionwn

2:7 wste tounantion | | mallon | umas carisasqai kai parakalesai mh pws th perissotera luph katapoqh o toioutos

2:8 dio parakalw umas kurwsai eis auton agaphn

2:9 eis touto gar kai egraya ina gnw thn dokimhn umwn ei eis panta uphkooi este

2:10 w de ti carizesqe kagw kai gar egw o kecarismai ei ti kecarismai di umas en proswpw cristou

2:11 ina mh pleonekthqwmen upo tou satana ou gar autou ta nohmata agnooumen

2:12 elqwn de eis thn trwada eis to euaggelion tou cristou kai quras moi anewgmenhs en kuriw

2:13 ouk eschka anesin tw pneumati mou tw mh eurein me titon ton adelfon mou alla apotaxamenos autois exhlqon eis makedonian

2:14 tw de qew caris tw pantote qriambeuonti hmas en tw cristw kai thn osmhn ths gnwsews autou fanerounti di hmwn en panti topw

2:15 oti cristou euwdia esmen tw qew en tois swzomenois kai en tois apollumenois

2:16 ois men osmh ek qanatou eis qanaton ois de osmh ek zwhs eis zwhn kai pros tauta tis ikanos

2:17 ou gar esmen ws oi polloi kaphleuontes ton logon tou qeou all ws ex eilikrineias all ws ek qeou katenanti qeou en cristw laloumen

3:1 arcomeqa palin eautous sunistanein h mh crhzomen ws tines sustatikwn epistolwn pros umas h ex umwn

3:2 h epistolh hmwn umeis este eggegrammenh en tais kardiais hmwn ginwskomenh kai anaginwskomenh upo pantwn anqrwpwn

3:3 faneroumenoi oti este epistolh cristou diakonhqeisa uf hmwn eggegrammenh ou melani alla pneumati qeou zwntos ouk en plaxin liqinais all en plaxin kardiais sarkinais

3:4 pepoiqhsin de toiauthn ecomen dia tou cristou pros ton qeon

3:5 ouc oti af eautwn ikanoi esmen logisasqai ti ws ex eautwn all h ikanoths hmwn ek tou qeou

3:6 os kai ikanwsen hmas diakonous kainhs diaqhkhs ou grammatos alla pneumatos to gar gramma | apokteinei | apoktennei | to de pneuma zwopoiei

3:7 ei de h diakonia tou qanatou en grammasin entetupwmenh liqois egenhqh en doxh wste mh dunasqai atenisai tous uious israhl eis to proswpon mwusews dia thn doxan tou proswpou autou thn katargoumenhn

3:8 pws ouci mallon h diakonia tou pneumatos estai en doxh

3:9 ei gar | h | th | diakonia ths katakrisews doxa pollw mallon perisseuei h diakonia ths dikaiosunhs doxh

3:10 kai gar ou dedoxastai to dedoxasmenon en toutw tw merei eineken ths uperballoushs doxhs

3:11 ei gar to katargoumenon dia doxhs pollw mallon to menon en doxh

3:12 econtes oun toiauthn elpida pollh parrhsia crwmeqa

3:13 kai ou kaqaper mwushs etiqei kalumma epi to proswpon autou pros to mh atenisai tous uious israhl eis to telos tou katargoumenou

3:14 alla epwrwqh ta nohmata autwn acri gar ths shmeron hmeras to auto kalumma epi th anagnwsei ths palaias diaqhkhs menei mh anakaluptomenon oti en cristw katargeitai

3:15 all ews shmeron hnika an anaginwskhtai mwushs kalumma epi thn kardian autwn keitai

3:16 hnika de ean epistreyh pros kurion periaireitai to kalumma

3:17 o de kurios to pneuma estin ou de to pneuma kuriou eleuqeria

3:18 hmeis de pantes anakekalummenw proswpw thn doxan kuriou katoptrizomenoi thn authn eikona metamorfoumeqa apo doxhs eis doxan kaqaper apo kuriou pneumatos

4:1 dia touto econtes thn diakonian tauthn kaqws hlehqhmen ouk egkakoumen

4:2 alla apeipameqa ta krupta ths aiscunhs mh peripatountes en panourgia mhde dolountes ton logon tou qeou alla th fanerwsei ths alhqeias sunistanontes eautous pros pasan suneidhsin anqrwpwn enwpion tou qeou

4:3 ei de kai estin kekalummenon to euaggelion hmwn en tois apollumenois estin kekalummenon

4:4 en ois o qeos tou aiwnos toutou etuflwsen ta nohmata twn apistwn eis to mh augasai ton fwtismon tou euaggeliou ths doxhs tou cristou os estin eikwn tou qeou

4:5 ou gar eautous khrussomen alla | criston ihsoun | ihsoun criston | kurion eautous de doulous umwn dia ihsoun

4:6 oti o qeos o eipwn ek skotous fws lamyei os elamyen en tais kardiais hmwn pros fwtismon ths gnwsews ths doxhs tou qeou en proswpw | | [ihsou] | cristou

4:7 ecomen de ton qhsauron touton en ostrakinois skeuesin ina h uperbolh ths dunamews h tou qeou kai mh ex hmwn

4:8 en panti qlibomenoi all ou stenocwroumenoi aporoumenoi all ouk exaporoumenoi

4:9 diwkomenoi all ouk egkataleipomenoi kataballomenoi all ouk apollumenoi

4:10 pantote thn nekrwsin tou ihsou en tw swmati periferontes ina kai h zwh tou ihsou en tw swmati hmwn fanerwqh

4:11 aei gar hmeis oi zwntes eis qanaton paradidomeqa dia ihsoun ina kai h zwh tou ihsou fanerwqh en th qnhth sarki hmwn

4:12 wste o qanatos en hmin energeitai h de zwh en umin

4:13 econtes de to auto pneuma ths pistews kata to gegrammenon episteusa dio elalhsa kai hmeis pisteuomen dio kai laloumen

4:14 eidotes oti o egeiras ton | [kurion] | kurion | ihsoun kai hmas sun ihsou egerei kai parasthsei sun umin

4:15 ta gar panta di umas ina h caris pleonasasa dia twn pleionwn thn eucaristian perisseush eis thn doxan tou qeou

4:16 dio ouk egkakoumen all ei kai o exw hmwn anqrwpos diafqeiretai all o esw hmwn anakainoutai hmera kai hmera

4:17 to gar parautika elafron ths qliyews | | hmwn | kaq uperbolhn eis uperbolhn aiwnion baros doxhs katergazetai hmin

4:18 mh skopountwn hmwn ta blepomena alla ta mh blepomena ta gar blepomena proskaira ta de mh blepomena aiwnia

5:1 oidamen gar oti ean h epigeios hmwn oikia tou skhnous kataluqh oikodomhn ek qeou ecomen oikian aceiropoihton aiwnion en tois ouranois

5:2 kai gar en toutw stenazomen to oikhthrion hmwn to ex ouranou ependusasqai epipoqountes

5:3 ei ge kai | endusamenoi | ekdusamenoi | ou gumnoi eureqhsomeqa

5:4 kai gar oi ontes en tw skhnei stenazomen baroumenoi ef w ou qelomen ekdusasqai all ependusasqai ina katapoqh to qnhton upo ths zwhs

5:5 o de katergasamenos hmas eis auto touto qeos o dous hmin ton arrabwna tou pneumatos

5:6 qarrountes oun pantote kai eidotes oti endhmountes en tw swmati ekdhmoumen apo tou kuriou

5:7 dia pistews gar peripatoumen ou dia eidous

5:8 qarroumen de kai eudokoumen mallon ekdhmhsai ek tou swmatos kai endhmhsai pros ton kurion

5:9 dio kai filotimoumeqa eite endhmountes eite ekdhmountes euarestoi autw einai

5:10 tous gar pantas hmas fanerwqhnai dei emprosqen tou bhmatos tou cristou ina komishtai ekastos ta dia tou swmatos pros a epraxen eite agaqon eite faulon

5:11 eidotes oun ton fobon tou kuriou anqrwpous peiqomen qew de pefanerwmeqa elpizw de kai en tais suneidhsesin umwn pefanerwsqai

5:12 ou palin eautous sunistanomen umin alla aformhn didontes umin kauchmatos uper hmwn ina echte pros tous en proswpw kaucwmenous kai mh en kardia

5:13 eite gar exesthmen qew eite swfronoumen umin

5:14 h gar agaph tou cristou sunecei hmas krinantas touto oti eis uper pantwn apeqanen ara oi pantes apeqanon

5:15 kai uper pantwn apeqanen ina oi zwntes mhketi eautois zwsin alla tw uper autwn apoqanonti kai egerqenti

5:16 wste hmeis apo tou nun oudena oidamen kata sarka ei kai egnwkamen kata sarka criston alla nun ouketi ginwskomen

5:17 wste ei tis en cristw kainh ktisis ta arcaia parhlqen idou gegonen kaina

5:18 ta de panta ek tou qeou tou katallaxantos hmas eautw dia cristou kai dontos hmin thn diakonian ths katallaghs

5:19 ws oti qeos hn en cristw kosmon katallasswn eautw mh logizomenos autois ta paraptwmata autwn kai qemenos en hmin ton logon ths katallaghs

5:20 uper cristou oun presbeuomen ws tou qeou parakalountos di hmwn deomeqa uper cristou katallaghte tw qew

5:21 ton mh gnonta amartian uper hmwn amartian epoihsen ina hmeis genwmeqa dikaiosunh qeou en autw

6:1 sunergountes de kai parakaloumen mh eis kenon thn carin tou qeou dexasqai umas

6:2 legei gar kairw dektw ephkousa sou kai en hmera swthrias ebohqhsa soi idou nun kairos euprosdektos idou nun hmera swthrias

6:3 mhdemian en mhdeni didontes proskophn ina mh mwmhqh h diakonia

6:4 all en panti | sunistanontes | sunistantes | eautous ws qeou diakonoi en upomonh pollh en qliyesin en anagkais en stenocwriais

6:5 en plhgais en fulakais en akatastasiais en kopois en agrupniais en nhsteiais

6:6 en agnothti en gnwsei en makroqumia en crhstothti en pneumati agiw en agaph anupokritw

6:7 en logw alhqeias en dunamei qeou dia twn oplwn ths dikaiosunhs twn dexiwn kai aristerwn

6:8 dia doxhs kai atimias dia dusfhmias kai eufhmias ws planoi kai alhqeis

6:9 ws agnooumenoi kai epiginwskomenoi ws apoqnhskontes kai idou zwmen ws paideuomenoi kai mh qanatoumenoi

6:10 ws lupoumenoi aei de cairontes ws ptwcoi pollous de ploutizontes ws mhden econtes kai panta katecontes

6:11 to stoma hmwn anewgen pros umas korinqioi h kardia hmwn peplatuntai

6:12 ou stenocwreisqe en hmin stenocwreisqe de en tois splagcnois umwn

6:13 thn de authn antimisqian ws teknois legw platunqhte kai umeis

6:14 mh ginesqe eterozugountes apistois tis gar metoch dikaiosunh kai anomia h tis koinwnia fwti pros skotos

6:15 tis de sumfwnhsis cristou pros beliar h tis meris pistw meta apistou

6:16 tis de sugkataqesis naw qeou meta eidwlwn hmeis gar naos qeou esmen zwntos kaqws eipen o qeos oti enoikhsw en autois kai emperipathsw kai esomai autwn qeos kai autoi esontai mou laos

6:17 dio exelqate ek mesou autwn kai aforisqhte legei kurios kai akaqartou mh aptesqe kagw eisdexomai umas

6:18 kai esomai umin eis patera kai umeis esesqe moi eis uious kai qugateras legei kurios pantokratwr

7:1 tautas oun econtes tas epaggelias agaphtoi kaqariswmen eautous apo pantos molusmou sarkos kai pneumatos epitelountes agiwsunhn en fobw qeou

7:2 cwrhsate hmas oudena hdikhsamen oudena efqeiramen oudena epleonekthsamen

7:3 pros katakrisin ou legw proeirhka gar oti en tais kardiais hmwn este eis to sunapoqanein kai suzhn

7:4 pollh moi parrhsia pros umas pollh moi kauchsis uper umwn peplhrwmai th paraklhsei uperperisseuomai th cara epi pash th qliyei hmwn

7:5 kai gar elqontwn hmwn eis makedonian oudemian eschken anesin h sarx hmwn all en panti qlibomenoi exwqen macai eswqen foboi

7:6 all o parakalwn tous tapeinous parekalesen hmas o qeos en th parousia titou

7:7 ou monon de en th parousia autou alla kai en th paraklhsei h pareklhqh ef umin anaggellwn hmin thn umwn epipoqhsin ton umwn odurmon ton umwn zhlon uper emou wste me mallon carhnai

7:8 oti ei kai eluphsa umas en th epistolh ou metamelomai ei kai metemelomhn blepw | | [gar] | oti h epistolh ekeinh ei kai pros wran eluphsen umas

7:9 nun cairw ouc oti eluphqhte all oti eluphqhte eis metanoian eluphqhte gar kata qeon ina en mhdeni zhmiwqhte ex hmwn

7:10 h gar kata qeon luph metanoian eis swthrian ametamelhton ergazetai h de tou kosmou luph qanaton katergazetai

7:11 idou gar auto touto to kata qeon luphqhnai poshn kateirgasato umin spoudhn alla apologian alla aganakthsin alla fobon alla epipoqhsin alla zhlon alla ekdikhsin en panti sunesthsate eautous agnous einai tw pragmati

7:12 ara ei kai egraya umin ouc eneken tou adikhsantos | [all] | | oude eneken tou adikhqentos all eneken tou fanerwqhnai thn spoudhn umwn thn uper hmwn pros umas enwpion tou qeou

7:13 dia touto parakeklhmeqa epi de th paraklhsei hmwn perissoterws mallon ecarhmen epi th cara titou oti anapepautai to pneuma autou apo pantwn umwn

7:14 oti ei ti autw uper umwn kekauchmai ou kathscunqhn all ws panta en alhqeia elalhsamen umin outws kai h kauchsis hmwn | | h | epi titou alhqeia egenhqh

7:15 kai ta splagcna autou perissoterws eis umas estin anamimnhskomenou thn pantwn umwn upakohn ws meta fobou kai tromou edexasqe auton

7:16 cairw oti en panti qarrw en umin

8:1 gnwrizomen de umin adelfoi thn carin tou qeou thn dedomenhn en tais ekklhsiais ths makedonias

8:2 oti en pollh dokimh qliyews h perisseia ths caras autwn kai h kata baqous ptwceia autwn eperisseusen eis to ploutos ths aplothtos autwn

8:3 oti kata dunamin marturw kai para dunamin auqairetoi

8:4 meta pollhs paraklhsews deomenoi hmwn thn carin kai thn koinwnian ths diakonias ths eis tous agious

8:5 kai ou kaqws hlpisamen alla eautous edwkan prwton tw kuriw kai hmin dia qelhmatos qeou

8:6 eis to parakalesai hmas titon ina kaqws proenhrxato outws kai epitelesh eis umas kai thn carin tauthn

8:7 all wsper en panti perisseuete pistei kai logw kai gnwsei kai pash spoudh kai th ex hmwn en umin agaph ina kai en tauth th cariti perisseuhte

8:8 ou kat epitaghn legw alla dia ths eterwn spoudhs kai to ths umeteras agaphs gnhsion dokimazwn

8:9 ginwskete gar thn carin tou kuriou hmwn ihsou | [cristou] | cristou | oti di umas eptwceusen plousios wn ina umeis th ekeinou ptwceia plouthshte

8:10 kai gnwmhn en toutw didwmi touto gar umin sumferei oitines ou monon to poihsai alla kai to qelein proenhrxasqe apo perusi

8:11 nuni de kai to poihsai epitelesate opws kaqaper h proqumia tou qelein outws kai to epitelesai ek tou ecein

8:12 ei gar h proqumia prokeitai kaqo ean ech euprosdektos ou kaqo ouk ecei

8:13 ou gar ina allois anesis umin qliyis all ex isothtos en tw nun kairw to umwn perisseuma eis to ekeinwn usterhma

8:14 ina kai to ekeinwn perisseuma genhtai eis to umwn usterhma opws genhtai isoths

8:15 kaqws gegraptai o to polu ouk epleonasen kai o to oligon ouk hlattonhsen

8:16 caris de tw qew tw | didonti | donti | thn authn spoudhn uper umwn en th kardia titou

8:17 oti thn men paraklhsin edexato spoudaioteros de uparcwn auqairetos exhlqen pros umas

8:18 sunepemyamen de met autou ton adelfon ou o epainos en tw euaggeliw dia paswn twn ekklhsiwn

8:19 ou monon de alla kai ceirotonhqeis upo twn ekklhsiwn sunekdhmos hmwn | en | sun | th cariti tauth th diakonoumenh uf hmwn pros thn | | [autou] | tou kuriou doxan kai proqumian hmwn

8:20 stellomenoi touto mh tis hmas mwmhshtai en th adrothti tauth th diakonoumenh uf hmwn

8:21 pronooumen gar kala ou monon enwpion kuriou alla kai enwpion anqrwpwn

8:22 sunepemyamen de autois ton adelfon hmwn on edokimasamen en pollois pollakis spoudaion onta nuni de polu spoudaioteron pepoiqhsei pollh th eis umas

8:23 eite uper titou koinwnos emos kai eis umas sunergos eite adelfoi hmwn apostoloi ekklhsiwn doxa cristou

8:24 thn oun endeixin ths agaphs umwn kai hmwn kauchsews uper umwn eis autous | endeixasqe | endeiknumenoi | eis proswpon twn ekklhsiwn

9:1 peri men gar ths diakonias ths eis tous agious perisson moi estin to grafein umin

9:2 oida gar thn proqumian umwn hn uper umwn kaucwmai makedosin oti acaia pareskeuastai apo perusi kai to umwn zhlos hreqisen tous pleionas

9:3 epemya de tous adelfous ina mh to kauchma hmwn to uper umwn kenwqh en tw merei toutw ina kaqws elegon pareskeuasmenoi hte

9:4 mh pws ean elqwsin sun emoi makedones kai eurwsin umas aparaskeuastous kataiscunqwmen hmeis ina mh | legwmen | legw | umeis en th upostasei tauth

9:5 anagkaion oun hghsamhn parakalesai tous adelfous ina proelqwsin eis umas kai prokatartiswsin thn proephggelmenhn eulogian umwn tauthn etoimhn einai outws ws eulogian kai mh ws pleonexian

9:6 touto de o speirwn feidomenws feidomenws kai qerisei kai o speirwn ep eulogiais ep eulogiais kai qerisei

9:7 ekastos kaqws prohrhtai th kardia mh ek luphs h ex anagkhs ilaron gar dothn agapa o qeos

9:8 dunatei de o qeos pasan carin perisseusai eis umas ina en panti pantote pasan autarkeian econtes perisseuhte eis pan ergon agaqon

9:9 kaqws gegraptai eskorpisen edwken tois penhsin h dikaiosunh autou menei eis ton aiwna

9:10 o de epicorhgwn | sperma | sporon | tw speironti kai arton eis brwsin corhghsei kai plhqunei ton sporon umwn kai auxhsei ta genhmata ths dikaiosunhs umwn

9:11 en panti ploutizomenoi eis pasan aplothta htis katergazetai di hmwn eucaristian tw qew

9:12 oti h diakonia ths leitourgias tauths ou monon estin prosanaplhrousa ta usterhmata twn agiwn alla kai perisseuousa dia pollwn eucaristiwn tw qew

9:13 dia ths dokimhs ths diakonias tauths doxazontes ton qeon epi th upotagh ths omologias umwn eis to euaggelion tou cristou kai aplothti ths koinwnias eis autous kai eis pantas

9:14 kai autwn dehsei uper umwn epipoqountwn umas dia thn uperballousan carin tou qeou ef umin

9:15 caris tw qew epi th anekdihghtw autou dwrea

10:1 autos de egw paulos parakalw umas dia ths prauthtos kai epieikeias tou cristou os kata proswpon men tapeinos en umin apwn de qarrw eis umas

10:2 deomai de to mh parwn qarrhsai th pepoiqhsei h logizomai tolmhsai epi tinas tous logizomenous hmas ws kata sarka peripatountas

10:3 en sarki gar peripatountes ou kata sarka strateuomeqa

10:4 ta gar opla ths strateias hmwn ou sarkika alla dunata tw qew pros kaqairesin ocurwmatwn

10:5 logismous kaqairountes kai pan uywma epairomenon kata ths gnwsews tou qeou kai aicmalwtizontes pan nohma eis thn upakohn tou cristou

10:6 kai en etoimw econtes ekdikhsai pasan parakohn otan plhrwqh umwn h upakoh

10:7 ta kata proswpon blepete ei tis pepoiqen eautw cristou einai touto logizesqw palin ef eautou oti kaqws autos cristou outws kai hmeis

10:8 ean | te | [te] | gar perissoteron ti kauchswmai peri ths exousias hmwn hs edwken o kurios eis oikodomhn kai ouk eis kaqairesin umwn ouk aiscunqhsomai

10:9 ina mh doxw ws an ekfobein umas dia twn epistolwn

10:10 oti ai epistolai men fhsin bareiai kai iscurai h de parousia tou swmatos asqenhs kai o logos exouqenhmenos

10:11 touto logizesqw o toioutos oti oioi esmen tw logw di epistolwn apontes toioutoi kai parontes tw ergw

10:12 ou gar tolmwmen egkrinai h sugkrinai eautous tisin twn eautous sunistanontwn alla autoi en eautois eautous metrountes kai sugkrinontes eautous eautois ou suniasin

10:13 hmeis de ouk eis ta ametra kauchsomeqa alla kata to metron tou kanonos ou emerisen hmin o qeos metrou efikesqai acri kai umwn

10:14 ou gar ws mh efiknoumenoi eis umas uperekteinomen eautous acri gar kai umwn efqasamen en tw euaggeliw tou cristou

10:15 ouk eis ta ametra kaucwmenoi en allotriois kopois elpida de econtes auxanomenhs ths pistews umwn en umin megalunqhnai kata ton kanona hmwn eis perisseian

10:16 eis ta uperekeina umwn euaggelisasqai ouk en allotriw kanoni eis ta etoima kauchsasqai

10:17 o de kaucwmenos en kuriw kaucasqw

10:18 ou gar o eauton sunistanwn ekeinos estin dokimos alla on o kurios sunisthsin

11:1 ofelon aneicesqe mou mikron ti afrosunhs alla kai anecesqe mou

11:2 zhlw gar umas qeou zhlw hrmosamhn gar umas eni andri parqenon agnhn parasthsai tw cristw

11:3 foboumai de mh pws ws o ofis exhpathsen euan en th panourgia autou fqarh ta nohmata umwn apo ths aplothtos [kai ths agnothtos] ths eis ton criston

11:4 ei men gar o ercomenos allon ihsoun khrussei on ouk ekhruxamen h pneuma eteron lambanete o ouk elabete h euaggelion eteron o ouk edexasqe kalws anecesqe

11:5 logizomai gar mhden usterhkenai twn uper lian apostolwn

11:6 ei de kai idiwths tw logw all ou th gnwsei all en panti fanerwsantes en pasin eis umas

11:7 h amartian epoihsa emauton tapeinwn ina umeis uywqhte oti dwrean to tou qeou euaggelion euhggelisamhn umin

11:8 allas ekklhsias esulhsa labwn oywnion pros thn umwn diakonian

11:9 kai parwn pros umas kai usterhqeis ou katenarkhsa ouqenos to gar usterhma mou prosaneplhrwsan oi adelfoi elqontes apo makedonias kai en panti abarh emauton umin ethrhsa kai thrhsw

11:10 estin alhqeia cristou en emoi oti h kauchsis auth ou fraghsetai eis eme en tois klimasin ths acaias

11:11 dia ti oti ouk agapw umas o qeos oiden

11:12 o de poiw kai poihsw ina ekkoyw thn aformhn twn qelontwn aformhn ina en w kaucwntai eureqwsin kaqws kai hmeis

11:13 oi gar toioutoi yeudapostoloi ergatai dolioi metaschmatizomenoi eis apostolous cristou

11:14 kai ou qauma autos gar o satanas metaschmatizetai eis aggelon fwtos

11:15 ou mega oun ei kai oi diakonoi autou metaschmatizontai ws diakonoi dikaiosunhs wn to telos estai kata ta erga autwn

11:16 palin legw mh tis me doxh afrona einai ei de mh ge kan ws afrona dexasqe me ina kagw mikron ti kauchswmai

11:17 o lalw ou kata kurion lalw all ws en afrosunh en tauth th upostasei ths kauchsews

11:18 epei polloi kaucwntai kata | [thn] | | sarka kagw kauchsomai

11:19 hdews gar anecesqe twn afronwn fronimoi ontes

11:20 anecesqe gar ei tis umas katadouloi ei tis katesqiei ei tis lambanei ei tis epairetai ei tis eis proswpon umas derei

11:21 kata atimian legw ws oti hmeis hsqenhkamen en w d an tis tolma en afrosunh legw tolmw kagw

11:22 ebraioi eisin kagw israhlitai eisin kagw sperma abraam eisin kagw

11:23 diakonoi cristou eisin parafronwn lalw uper egw en kopois perissoterws en fulakais perissoterws en plhgais uperballontws en qanatois pollakis

11:24 upo ioudaiwn pentakis tesserakonta para mian elabon

11:25 tris errabdisqhn apax eliqasqhn tris enauaghsa nucqhmeron en tw buqw pepoihka

11:26 odoiporiais pollakis kindunois potamwn kindunois lhstwn kindunois ek genous kindunois ex eqnwn kindunois en polei kindunois en erhmia kindunois en qalassh kindunois en yeudadelfois

11:27 kopw kai mocqw en agrupniais pollakis en limw kai diyei en nhsteiais pollakis en yucei kai gumnothti

11:28 cwris twn parektos h epistasis moi h kaq hmeran h merimna paswn twn ekklhsiwn

11:29 tis asqenei kai ouk asqenw tis skandalizetai kai ouk egw puroumai

11:30 ei kaucasqai dei ta ths asqeneias | [mou] | mou | kauchsomai

11:31 o qeos kai pathr tou kuriou ihsou oiden o wn euloghtos eis tous aiwnas oti ou yeudomai

11:32 en damaskw o eqnarchs areta tou basilews efrourei thn polin damaskhnwn piasai me

11:33 kai dia quridos en sarganh ecalasqhn dia tou teicous kai exefugon tas ceiras autou

12:1 kaucasqai dei ou sumferon men eleusomai de eis optasias kai apokaluyeis kuriou

12:2 oida anqrwpon en cristw pro etwn dekatessarwn eite en swmati ouk oida eite ektos tou swmatos ouk oida o qeos oiden arpagenta ton toiouton ews tritou ouranou

12:3 kai oida ton toiouton anqrwpon eite en swmati eite cwris tou swmatos | [ouk oida] | ouk oida | o qeos oiden

12:4 oti hrpagh eis ton paradeison kai hkousen arrhta rhmata a ouk exon anqrwpw lalhsai

12:5 uper tou toioutou kauchsomai uper de emautou ou kauchsomai ei mh en tais asqeneiais

12:6 ean gar qelhsw kauchsasqai ouk esomai afrwn alhqeian gar erw feidomai de mh tis eis eme logishtai uper o blepei me h akouei | | [ti] | ex emou

12:7 kai th uperbolh twn apokaluyewn dio ina mh uperairwmai edoqh moi skoloy th sarki aggelos satana ina me kolafizh ina mh uperairwmai

12:8 uper toutou tris ton kurion parekalesa ina aposth ap emou

12:9 kai eirhken moi arkei soi h caris mou h gar dunamis en asqeneia teleitai hdista oun mallon kauchsomai en tais asqeneiais | | mou | ina episkhnwsh ep eme h dunamis tou cristou

12:10 dio eudokw en asqeneiais en ubresin en anagkais en diwgmois kai stenocwriais uper cristou otan gar asqenw tote dunatos eimi

12:11 gegona afrwn umeis me hnagkasate egw gar wfeilon uf umwn sunistasqai ouden gar usterhsa twn uper lian apostolwn ei kai ouden eimi

12:12 ta men shmeia tou apostolou kateirgasqh en umin en pash upomonh shmeiois | [te] | te | kai terasin kai dunamesin

12:13 ti gar estin o hsswqhte uper tas loipas ekklhsias ei mh oti autos egw ou katenarkhsa umwn carisasqe moi thn adikian tauthn

12:14 idou triton touto etoimws ecw elqein pros umas kai ou katanarkhsw ou gar zhtw ta umwn alla umas ou gar ofeilei ta tekna tois goneusin qhsaurizein alla oi goneis tois teknois

12:15 egw de hdista dapanhsw kai ekdapanhqhsomai uper twn yucwn umwn ei perissoterws umas | agapw | <agapwn> | hsson agapwmai

12:16 estw de egw ou katebarhsa umas alla uparcwn panourgos dolw umas elabon

12:17 mh tina wn apestalka pros umas di autou epleonekthsa umas

12:18 parekalesa titon kai sunapesteila ton adelfon mhti epleonekthsen umas titos ou tw autw pneumati periepathsamen ou tois autois icnesin

12:19 palai dokeite oti umin apologoumeqa katenanti qeou en cristw laloumen ta de panta agaphtoi uper ths umwn oikodomhs

12:20 foboumai gar mh pws elqwn ouc oious qelw eurw umas kagw eureqw umin oion ou qelete mh pws eris zhlos qumoi eriqeiai katalaliai yiqurismoi fusiwseis akatastasiai

12:21 mh palin elqontos mou tapeinwsh me o qeos mou pros umas kai penqhsw pollous twn prohmarthkotwn kai mh metanohsantwn epi th akaqarsia kai porneia kai aselgeia h epraxan

13:1 triton touto ercomai pros umas epi stomatos duo marturwn kai triwn staqhsetai pan rhma

13:2 proeirhka kai prolegw ws parwn to deuteron kai apwn nun tois prohmarthkosin kai tois loipois pasin oti ean elqw eis to palin ou feisomai

13:3 epei dokimhn zhteite tou en emoi lalountos cristou os eis umas ouk asqenei alla dunatei en umin

13:4 kai gar estaurwqh ex asqeneias alla zh ek dunamews qeou kai gar hmeis asqenoumen en autw alla zhsomen sun autw ek dunamews qeou | [eis umas] | eis umas |

13:5 eautous peirazete ei este en th pistei eautous dokimazete h ouk epiginwskete eautous oti ihsous cristos en umin ei mhti adokimoi este

13:6 elpizw de oti gnwsesqe oti hmeis ouk esmen adokimoi

13:7 eucomeqa de pros ton qeon mh poihsai umas kakon mhden ouc ina hmeis dokimoi fanwmen all ina umeis to kalon poihte hmeis de ws adokimoi wmen

13:8 ou gar dunameqa ti kata ths alhqeias alla uper ths alhqeias

13:9 cairomen gar otan hmeis asqenwmen umeis de dunatoi hte touto kai eucomeqa thn umwn katartisin

13:10 dia touto tauta apwn grafw ina parwn mh apotomws crhswmai kata thn exousian hn o kurios edwken moi eis oikodomhn kai ouk eis kaqairesin

13:11 loipon adelfoi cairete katartizesqe parakaleisqe to auto froneite eirhneuete kai o qeos ths agaphs kai eirhnhs estai meq umwn

13:12 aspasasqe allhlous en agiw filhmati

13:13 [13:12] aspazontai umas oi agioi pantes

13:14 [13:13] h caris tou kuriou ihsou | [cristou] | cristou | kai h agaph tou qeou kai h koinwnia tou agiou pneumatos meta pantwn umwn