GREEK NEW TESTAMENT - EPHESIAN

GREEK NEW TESTAMENT
EPHESIAN

Apparatus: Variant readings are given in the text in this presentation: | Westcott-Hort text | NA-26 text |
< > indicates a word where NA26 encloses only a part of the word in square brackets. Since this would affect the search tools, we use these brackets. The reader should consult the printed NA26 edition for the details.
[ ] indicates doubtful text.


1:1 paulos apostolos cristou ihsou dia qelhmatos qeou tois agiois tois ousin [en efesw] kai pistois en cristw ihsou

1:2 caris umin kai eirhnh apo qeou patros hmwn kai kuriou ihsou cristou

1:3 euloghtos o qeos kai pathr tou kuriou hmwn ihsou cristou o euloghsas hmas en pash eulogia pneumatikh en tois epouraniois en cristw

1:4 kaqws exelexato hmas en autw pro katabolhs kosmou einai hmas agious kai amwmous katenwpion autou en agaph

1:5 proorisas hmas eis uioqesian dia ihsou cristou eis auton kata thn eudokian tou qelhmatos autou

1:6 eis epainon doxhs ths caritos autou hs ecaritwsen hmas en tw hgaphmenw

1:7 en w ecomen thn apolutrwsin dia tou aimatos autou thn afesin twn paraptwmatwn kata to ploutos ths caritos autou

1:8 hs eperisseusen eis hmas en pash sofia kai fronhsei

1:9 gnwrisas hmin to musthrion tou qelhmatos autou kata thn eudokian autou hn proeqeto en autw

1:10 eis oikonomian tou plhrwmatos twn kairwn anakefalaiwsasqai ta panta en tw cristw ta epi tois ouranois kai ta epi ths ghs

1:11 en autw | | [1:11] | en w kai eklhrwqhmen proorisqentes kata proqesin tou ta panta energountos kata thn boulhn tou qelhmatos autou

1:12 eis to einai hmas eis epainon doxhs autou tous prohlpikotas en tw cristw

1:13 en w kai umeis akousantes ton logon ths alhqeias to euaggelion ths swthrias umwn en w kai pisteusantes esfragisqhte tw pneumati ths epaggelias tw agiw

1:14 o estin arrabwn ths klhronomias hmwn eis apolutrwsin ths peripoihsews eis epainon ths doxhs autou

1:15 dia touto kagw akousas thn kaq umas pistin en tw kuriw ihsou kai thn | | agaphn thn | eis pantas tous agious

1:16 ou pauomai eucaristwn uper umwn mneian poioumenos epi twn proseucwn mou

1:17 ina o qeos tou kuriou hmwn ihsou cristou o pathr ths doxhs dwh umin pneuma sofias kai apokaluyews en epignwsei autou

1:18 pefwtismenous tous ofqalmous ths kardias [umwn] eis to eidenai umas tis estin h elpis ths klhsews autou tis o ploutos ths doxhs ths klhronomias autou en tois agiois

1:19 kai ti to uperballon megeqos ths dunamews autou eis hmas tous pisteuontas kata thn energeian tou kratous ths iscuos autou

1:20 hn | enhrghken | enhrghsen | en tw cristw egeiras auton ek nekrwn kai kaqisas en dexia autou en tois epouraniois

1:21 uperanw pashs archs kai exousias kai dunamews kai kuriothtos kai pantos onomatos onomazomenou ou monon en tw aiwni toutw alla kai en tw mellonti

1:22 kai panta upetaxen upo tous podas autou kai auton edwken kefalhn uper panta th ekklhsia

1:23 htis estin to swma autou to plhrwma tou ta panta en pasin plhroumenou

2:1 kai umas ontas nekrous tois paraptwmasin kai tais amartiais umwn

2:2 en ais pote periepathsate kata ton aiwna tou kosmou toutou kata ton arconta ths exousias tou aeros tou pneumatos tou nun energountos en tois uiois ths apeiqeias

2:3 en ois kai hmeis pantes anestrafhmen pote en tais epiqumiais ths sarkos hmwn poiountes ta qelhmata ths sarkos kai twn dianoiwn kai hmeqa tekna fusei orghs ws kai oi loipoi

2:4 o de qeos plousios wn en eleei dia thn pollhn agaphn autou hn hgaphsen hmas

2:5 kai ontas hmas nekrous tois paraptwmasin sunezwopoihsen tw cristw cariti este seswsmenoi

2:6 kai sunhgeiren kai sunekaqisen en tois epouraniois en cristw ihsou

2:7 ina endeixhtai en tois aiwsin tois epercomenois to uperballon ploutos ths caritos autou en crhstothti ef hmas en cristw ihsou

2:8 th gar cariti este seswsmenoi dia pistews kai touto ouk ex umwn qeou to dwron

2:9 ouk ex ergwn ina mh tis kauchshtai

2:10 autou gar esmen poihma ktisqentes en cristw ihsou epi ergois agaqois ois prohtoimasen o qeos ina en autois peripathswmen

2:11 dio mnhmoneuete oti pote umeis ta eqnh en sarki oi legomenoi akrobustia upo ths legomenhs peritomhs en sarki ceiropoihtou

2:12 oti hte tw kairw ekeinw cwris cristou aphllotriwmenoi ths politeias tou israhl kai xenoi twn diaqhkwn ths epaggelias elpida mh econtes kai aqeoi en tw kosmw

2:13 nuni de en cristw ihsou umeis oi pote ontes makran egenhqhte eggus en tw aimati tou cristou

2:14 autos gar estin h eirhnh hmwn o poihsas ta amfotera en kai to mesotoicon tou fragmou lusas

2:15 thn ecqran en th sarki autou ton nomon twn entolwn en dogmasin katarghsas ina tous duo ktish en autw eis ena kainon anqrwpon poiwn eirhnhn

2:16 kai apokatallaxh tous amfoterous en eni swmati tw qew dia tou staurou apokteinas thn ecqran en autw

2:17 kai elqwn euhggelisato eirhnhn umin tois makran kai eirhnhn tois eggus

2:18 oti di autou ecomen thn prosagwghn oi amfoteroi en eni pneumati pros ton patera

2:19 ara oun ouketi este xenoi kai paroikoi alla este sumpolitai twn agiwn kai oikeioi tou qeou

2:20 epoikodomhqentes epi tw qemeliw twn apostolwn kai profhtwn ontos akrogwniaiou autou cristou ihsou

2:21 en w pasa oikodomh sunarmologoumenh auxei eis naon agion en kuriw

2:22 en w kai umeis sunoikodomeisqe eis katoikhthrion tou qeou en pneumati

3:1 toutou carin egw paulos o desmios tou cristou | ihsou | [ihsou] | uper umwn twn eqnwn

3:2 ei ge hkousate thn oikonomian ths caritos tou qeou ths doqeishs moi eis umas

3:3 [oti] kata apokaluyin egnwrisqh moi to musthrion kaqws proegraya en oligw

3:4 pros o dunasqe anaginwskontes nohsai thn sunesin mou en tw musthriw tou cristou

3:5 o eterais geneais ouk egnwrisqh tois uiois twn anqrwpwn ws nun apekalufqh tois agiois apostolois autou kai profhtais en pneumati

3:6 einai ta eqnh sugklhronoma kai susswma kai summetoca ths epaggelias en cristw ihsou dia tou euaggeliou

3:7 ou egenhqhn diakonos kata thn dwrean ths caritos tou qeou ths doqeishs moi kata thn energeian ths dunamews autou

3:8 emoi tw elacistoterw pantwn agiwn edoqh h caris auth tois eqnesin euaggelisasqai to anexicniaston ploutos tou cristou

3:9 kai fwtisai | | [pantas] | tis h oikonomia tou musthriou tou apokekrummenou apo twn aiwnwn en tw qew tw ta panta ktisanti

3:10 ina gnwrisqh nun tais arcais kai tais exousiais en tois epouraniois dia ths ekklhsias h polupoikilos sofia tou qeou

3:11 kata proqesin twn aiwnwn hn epoihsen en tw cristw ihsou tw kuriw hmwn

3:12 en w ecomen thn parrhsian kai prosagwghn en pepoiqhsei dia ths pistews autou

3:13 dio aitoumai mh egkakein en tais qliyesin mou uper umwn htis estin doxa umwn

3:14 toutou carin kamptw ta gonata mou pros ton patera

3:15 ex ou pasa patria en ouranois kai epi ghs onomazetai

3:16 ina dw umin kata to ploutos ths doxhs autou dunamei krataiwqhnai dia tou pneumatos autou eis ton esw anqrwpon

3:17 katoikhsai ton criston dia ths pistews en tais kardiais umwn

3:18 en agaph errizwmenoi kai teqemeliwmenoi [3:18] ina exiscushte katalabesqai sun pasin tois agiois ti to platos kai mhkos kai uyos kai baqos

3:19 gnwnai te thn uperballousan ths gnwsews agaphn tou cristou ina plhrwqhte eis pan to plhrwma tou qeou

3:20 tw de dunamenw uper panta poihsai uper ekperissou wn aitoumeqa h nooumen kata thn dunamin thn energoumenhn en hmin

3:21 autw h doxa en th ekklhsia kai en cristw ihsou eis pasas tas geneas tou aiwnos twn aiwnwn amhn

4:1 parakalw oun umas egw o desmios en kuriw axiws peripathsai ths klhsews hs eklhqhte

4:2 meta pashs tapeinofrosunhs kai prauthtos meta makroqumias anecomenoi allhlwn en agaph

4:3 spoudazontes threin thn enothta tou pneumatos en tw sundesmw ths eirhnhs

4:4 en swma kai en pneuma kaqws | [kai] | kai | eklhqhte en mia elpidi ths klhsews umwn

4:5 eis kurios mia pistis en baptisma

4:6 eis qeos kai pathr pantwn o epi pantwn kai dia pantwn kai en pasin

4:7 eni de ekastw hmwn edoqh | [h] | h | caris kata to metron ths dwreas tou cristou

4:8 dio legei anabas eis uyos hcmalwteusen aicmalwsian | [kai] | | edwken domata tois anqrwpois

4:9 to de anebh ti estin ei mh oti kai katebh eis ta katwtera | merh | [merh] | ths ghs

4:10 o katabas autos estin kai o anabas uperanw pantwn twn ouranwn ina plhrwsh ta panta

4:11 kai autos edwken tous men apostolous tous de profhtas tous de euaggelistas tous de poimenas kai didaskalous

4:12 pros ton katartismon twn agiwn eis ergon diakonias eis oikodomhn tou swmatos tou cristou

4:13 mecri katanthswmen oi pantes eis thn enothta ths pistews kai ths epignwsews tou uiou tou qeou eis andra teleion eis metron hlikias tou plhrwmatos tou cristou

4:14 ina mhketi wmen nhpioi kludwnizomenoi kai periferomenoi panti anemw ths didaskalias en th kubeia twn anqrwpwn en panourgia pros thn meqodeian ths planhs

4:15 alhqeuontes de en agaph auxhswmen eis auton ta panta os estin h kefalh cristos

4:16 ex ou pan to swma sunarmologoumenon kai sumbibazomenon dia pashs afhs ths epicorhgias kat energeian en metrw enos ekastou merous thn auxhsin tou swmatos poieitai eis oikodomhn eautou en agaph

4:17 touto oun legw kai marturomai en kuriw mhketi umas peripatein kaqws kai ta eqnh peripatei en mataiothti tou noos autwn

4:18 eskotwmenoi th dianoia ontes aphllotriwmenoi ths zwhs tou qeou dia thn agnoian thn ousan en autois dia thn pwrwsin ths kardias autwn

4:19 oitines aphlghkotes eautous paredwkan th aselgeia eis ergasian akaqarsias pashs en pleonexia

4:20 umeis de ouc outws emaqete ton criston

4:21 ei ge auton hkousate kai en autw edidacqhte kaqws estin alhqeia en tw ihsou

4:22 apoqesqai umas kata thn proteran anastrofhn ton palaion anqrwpon ton fqeiromenon kata tas epiqumias ths apaths

4:23 ananeousqai de tw pneumati tou noos umwn

4:24 kai endusasqai ton kainon anqrwpon ton kata qeon ktisqenta en dikaiosunh kai osiothti ths alhqeias

4:25 dio apoqemenoi to yeudos laleite alhqeian ekastos meta tou plhsion autou oti esmen allhlwn melh

4:26 orgizesqe kai mh amartanete o hlios mh epiduetw epi | | [tw] | parorgismw umwn

4:27 mhde didote topon tw diabolw

4:28 o kleptwn mhketi kleptetw mallon de kopiatw ergazomenos tais | | [idiais] | cersin to agaqon ina ech metadidonai tw creian econti

4:29 pas logos sapros ek tou stomatos umwn mh ekporeuesqw alla ei tis agaqos pros oikodomhn ths creias ina dw carin tois akouousin

4:30 kai mh lupeite to pneuma to agion tou qeou en w esfragisqhte eis hmeran apolutrwsews

4:31 pasa pikria kai qumos kai orgh kai kraugh kai blasfhmia arqhtw af umwn sun pash kakia

4:32 ginesqe [de] eis allhlous crhstoi eusplagcnoi carizomenoi eautois kaqws kai o qeos en cristw ecarisato umin

5:1 ginesqe oun mimhtai tou qeou ws tekna agaphta

5:2 kai peripateite en agaph kaqws kai o cristos hgaphsen | umas | hmas | kai paredwken eauton uper | umwn | hmwn | prosforan kai qusian tw qew eis osmhn euwdias

5:3 porneia de kai akaqarsia pasa h pleonexia mhde onomazesqw en umin kaqws prepei agiois

5:4 kai aiscroths kai mwrologia h eutrapelia a ouk anhken alla mallon eucaristia

5:5 touto gar iste ginwskontes oti pas pornos h akaqartos h pleonekths o estin eidwlolatrhs ouk ecei klhronomian en th basileia tou cristou kai qeou

5:6 mhdeis umas apatatw kenois logois dia tauta gar ercetai h orgh tou qeou epi tous uious ths apeiqeias

5:7 mh oun ginesqe summetocoi autwn

5:8 hte gar pote skotos nun de fws en kuriw ws tekna fwtos peripateite

5:9 o gar karpos tou fwtos en pash agaqwsunh kai dikaiosunh kai alhqeia

5:10 dokimazontes ti estin euareston tw kuriw

5:11 kai mh sugkoinwneite tois ergois tois akarpois tou skotous mallon de kai elegcete

5:12 ta gar krufh ginomena up autwn aiscron estin kai legein

5:13 ta de panta elegcomena upo tou fwtos faneroutai pan gar to faneroumenon fws estin

5:14 dio legei egeire o kaqeudwn kai anasta ek twn nekrwn kai epifausei soi o cristos

5:15 blepete oun akribws pws peripateite mh ws asofoi all ws sofoi

5:16 exagorazomenoi ton kairon oti ai hmerai ponhrai eisin

5:17 dia touto mh ginesqe afrones alla suniete ti to qelhma tou kuriou

5:18 kai mh mequskesqe oinw en w estin aswtia alla plhrousqe en pneumati

5:19 lalountes eautois | | [en] | yalmois kai umnois kai wdais pneumatikais adontes kai yallontes th kardia umwn tw kuriw

5:20 eucaristountes pantote uper pantwn en onomati tou kuriou hmwn ihsou cristou tw qew kai patri

5:21 upotassomenoi allhlois en fobw cristou

5:22 ai gunaikes tois idiois andrasin ws tw kuriw

5:23 oti anhr estin kefalh ths gunaikos ws kai o cristos kefalh ths ekklhsias autos swthr tou swmatos

5:24 alla ws h ekklhsia upotassetai tw cristw outws kai ai gunaikes tois andrasin en panti

5:25 oi andres agapate tas gunaikas kaqws kai o cristos hgaphsen thn ekklhsian kai eauton paredwken uper auths

5:26 ina authn agiash kaqarisas tw loutrw tou udatos en rhmati

5:27 ina parasthsh autos eautw endoxon thn ekklhsian mh ecousan spilon h rutida h ti twn toioutwn all ina h agia kai amwmos

5:28 outws ofeilousin [kai] oi andres agapan tas eautwn gunaikas ws ta eautwn swmata o agapwn thn eautou gunaika eauton agapa

5:29 oudeis gar pote thn eautou sarka emishsen alla ektrefei kai qalpei authn kaqws kai o cristos thn ekklhsian

5:30 oti melh esmen tou swmatos autou

5:31 anti toutou kataleiyei anqrwpos [ton] patera kai [thn] mhtera kai proskollhqhsetai pros thn gunaika autou kai esontai oi duo eis sarka mian

5:32 to musthrion touto mega estin egw de legw eis criston kai | [eis] | eis | thn ekklhsian

5:33 plhn kai umeis oi kaq ena ekastos thn eautou gunaika outws agapatw ws eauton h de gunh ina fobhtai ton andra

6:1 ta tekna upakouete tois goneusin umwn [en kuriw] touto gar estin dikaion

6:2 tima ton patera sou kai thn mhtera htis estin entolh prwth en epaggelia

6:3 ina eu soi genhtai kai esh makrocronios epi ths ghs

6:4 kai oi pateres mh parorgizete ta tekna umwn alla ektrefete auta en paideia kai nouqesia kuriou

6:5 oi douloi upakouete tois kata sarka kuriois meta fobou kai tromou en aplothti ths kardias umwn ws tw cristw

6:6 mh kat ofqalmodoulian ws anqrwpareskoi all ws douloi cristou poiountes to qelhma tou qeou ek yuchs

6:7 met eunoias douleuontes ws tw kuriw kai ouk anqrwpois

6:8 eidotes oti ekastos ean ti poihsh agaqon touto komisetai para kuriou eite doulos eite eleuqeros

6:9 kai oi kurioi ta auta poieite pros autous anientes thn apeilhn eidotes oti kai autwn kai umwn o kurios estin en ouranois kai proswpolhmyia ouk estin par autw

6:10 tou loipou endunamousqe en kuriw kai en tw kratei ths iscuos autou

6:11 endusasqe thn panoplian tou qeou pros to dunasqai umas sthnai pros tas meqodeias tou diabolou

6:12 oti ouk estin hmin h palh pros aima kai sarka alla pros tas arcas pros tas exousias pros tous kosmokratoras tou skotous toutou pros ta pneumatika ths ponhrias en tois epouraniois

6:13 dia touto analabete thn panoplian tou qeou ina dunhqhte antisthnai en th hmera th ponhra kai apanta katergasamenoi sthnai

6:14 sthte oun perizwsamenoi thn osfun umwn en alhqeia kai endusamenoi ton qwraka ths dikaiosunhs

6:15 kai upodhsamenoi tous podas en etoimasia tou euaggeliou ths eirhnhs

6:16 en pasin analabontes ton qureon ths pistews en w dunhsesqe panta ta belh tou ponhrou [ta] pepurwmena sbesai

6:17 kai thn perikefalaian tou swthriou dexasqe kai thn macairan tou pneumatos o estin rhma qeou

6:18 dia pashs proseuchs kai dehsews proseucomenoi en panti kairw en pneumati kai eis auto agrupnountes en pash proskarterhsei kai dehsei peri pantwn twn agiwn

6:19 kai uper emou ina moi doqh logos en anoixei tou stomatos mou en parrhsia gnwrisai to musthrion | [tou euaggeliou] | tou euaggeliou |

6:20 uper ou presbeuw en alusei ina en autw parrhsiaswmai ws dei me lalhsai

6:21 ina de eidhte kai umeis ta kat eme ti prassw panta gnwrisei umin tucikos o agaphtos adelfos kai pistos diakonos en kuriw

6:22 on epemya pros umas eis auto touto ina gnwte ta peri hmwn kai parakalesh tas kardias umwn

6:23 eirhnh tois adelfois kai agaph meta pistews apo qeou patros kai kuriou ihsou cristou

6:24 h caris meta pantwn twn agapwntwn ton kurion hmwn ihsoun criston en afqarsia