GREEK NEW TESTAMENT - GALATIAN

GREEK NEW TESTAMENT
GALATIAN

Apparatus: Variant readings are given in the text in this presentation: | Westcott-Hort text | NA-26 text |
< > indicates a word where NA26 encloses only a part of the word in square brackets. Since this would affect the search tools, we use these brackets. The reader should consult the printed NA26 edition for the details.
[ ] indicates doubtful text.


1:1 paulos apostolos ouk ap anqrwpwn oude di anqrwpou alla dia ihsou cristou kai qeou patros tou egeirantos auton ek nekrwn

1:2 kai oi sun emoi pantes adelfoi tais ekklhsiais ths galatias

1:3 caris umin kai eirhnh apo qeou patros hmwn kai kuriou ihsou cristou

1:4 tou dontos eauton uper twn amartiwn hmwn opws exelhtai hmas ek tou aiwnos tou enestwtos ponhrou kata to qelhma tou qeou kai patros hmwn

1:5 w h doxa eis tous aiwnas twn aiwnwn amhn

1:6 qaumazw oti outws tacews metatiqesqe apo tou kalesantos umas en cariti | cristou | [cristou] | eis eteron euaggelion

1:7 o ouk estin allo ei mh tines eisin oi tarassontes umas kai qelontes metastreyai to euaggelion tou cristou

1:8 alla kai ean hmeis h aggelos ex ouranou | euaggelishtai | euaggelizhtai | [umin] par o euhggelisameqa umin anaqema estw

1:9 ws proeirhkamen kai arti palin legw ei tis umas euaggelizetai par o parelabete anaqema estw

1:10 arti gar anqrwpous peiqw h ton qeon h zhtw anqrwpois areskein ei eti anqrwpois hreskon cristou doulos ouk an hmhn

1:11 gnwrizw gar umin adelfoi to euaggelion to euaggelisqen up emou oti ouk estin kata anqrwpon

1:12 oude gar egw para anqrwpou parelabon auto oute edidacqhn alla di apokaluyews ihsou cristou

1:13 hkousate gar thn emhn anastrofhn pote en tw ioudaismw oti kaq uperbolhn ediwkon thn ekklhsian tou qeou kai eporqoun authn

1:14 kai proekopton en tw ioudaismw uper pollous sunhlikiwtas en tw genei mou perissoterws zhlwths uparcwn twn patrikwn mou paradosewn

1:15 ote de eudokhsen [o qeos] o aforisas me ek koilias mhtros mou kai kalesas dia ths caritos autou

1:16 apokaluyai ton uion autou en emoi ina euaggelizwmai auton en tois eqnesin euqews ou prosaneqemhn sarki kai aimati

1:17 oude anhlqon eis ierosoluma pros tous pro emou apostolous alla aphlqon eis arabian kai palin upestreya eis damaskon

1:18 epeita meta | tria eth | eth tria | anhlqon eis ierosoluma istorhsai khfan kai epemeina pros auton hmeras dekapente

1:19 eteron de twn apostolwn ouk eidon ei mh iakwbon ton adelfon tou kuriou

1:20 a de grafw umin idou enwpion tou qeou oti ou yeudomai

1:21 epeita hlqon eis ta klimata ths surias kai | [ths] | ths | kilikias

1:22 hmhn de agnooumenos tw proswpw tais ekklhsiais ths ioudaias tais en cristw

1:23 monon de akouontes hsan oti o diwkwn hmas pote nun euaggelizetai thn pistin hn pote eporqei

1:24 kai edoxazon en emoi ton qeon

2:1 epeita dia dekatessarwn etwn palin anebhn eis ierosoluma meta barnaba sumparalabwn kai titon

2:2 anebhn de kata apokaluyin kai aneqemhn autois to euaggelion o khrussw en tois eqnesin kat idian de tois dokousin mh pws eis kenon trecw h edramon

2:3 all oude titos o sun emoi ellhn wn hnagkasqh peritmhqhnai

2:4 dia de tous pareisaktous yeudadelfous oitines pareishlqon kataskophsai thn eleuqerian hmwn hn ecomen en cristw ihsou ina hmas katadoulwsousin

2:5 ois oude pros wran eixamen th upotagh ina h alhqeia tou euaggeliou diameinh pros umas

2:6 apo de twn dokountwn einai ti opoioi pote hsan ouden moi diaferei proswpon [o] qeos anqrwpou ou lambanei emoi gar oi dokountes ouden prosaneqento

2:7 alla tounantion idontes oti pepisteumai to euaggelion ths akrobustias kaqws petros ths peritomhs

2:8 o gar energhsas petrw eis apostolhn ths peritomhs enhrghsen kai emoi eis ta eqnh

2:9 kai gnontes thn carin thn doqeisan moi iakwbos kai khfas kai iwannhs oi dokountes stuloi einai dexias edwkan emoi kai barnaba koinwnias ina hmeis eis ta eqnh autoi de eis thn peritomhn

2:10 monon twn ptwcwn ina mnhmoneuwmen o kai espoudasa auto touto poihsai

2:11 ote de hlqen khfas eis antioceian kata proswpon autw antesthn oti kategnwsmenos hn

2:12 pro tou gar elqein tinas apo iakwbou meta twn eqnwn sunhsqien ote de hlqon upestellen kai afwrizen eauton foboumenos tous ek peritomhs

2:13 kai sunupekriqhsan autw [kai] oi loipoi ioudaioi wste kai barnabas sunaphcqh autwn th upokrisei

2:14 all ote eidon oti ouk orqopodousin pros thn alhqeian tou euaggeliou eipon tw khfa emprosqen pantwn ei su ioudaios uparcwn eqnikws kai | ouk | ouci | ioudaikws zhs pws ta eqnh anagkazeis ioudaizein

2:15 hmeis fusei ioudaioi kai ouk ex eqnwn amartwloi

2:16 eidotes | de | [de] | oti ou dikaioutai anqrwpos ex ergwn nomou ean mh dia pistews | cristou ihsou | ihsou cristou | kai hmeis eis criston ihsoun episteusamen ina dikaiwqwmen ek pistews cristou kai ouk ex ergwn nomou oti ex ergwn nomou ou dikaiwqhsetai pasa sarx

2:17 ei de zhtountes dikaiwqhnai en cristw eureqhmen kai autoi amartwloi ara cristos amartias diakonos mh genoito

2:18 ei gar a katelusa tauta palin oikodomw parabathn emauton sunistanw

2:19 egw gar dia nomou nomw apeqanon ina qew zhsw

2:20 cristw sunestaurwmai zw de ouketi egw zh de en emoi cristos o de nun zw en sarki en pistei zw th tou uiou tou qeou tou agaphsantos me kai paradontos eauton uper emou

2:21 ouk aqetw thn carin tou qeou ei gar dia nomou dikaiosunh ara cristos dwrean apeqanen

3:1 w anohtoi galatai tis umas ebaskanen ois kat ofqalmous ihsous cristos proegrafh estaurwmenos

3:2 touto monon qelw maqein af umwn ex ergwn nomou to pneuma elabete h ex akohs pistews

3:3 outws anohtoi este enarxamenoi pneumati nun sarki epiteleisqe

3:4 tosauta epaqete eikh ei ge kai eikh

3:5 o oun epicorhgwn umin to pneuma kai energwn dunameis en umin ex ergwn nomou h ex akohs pistews

3:6 kaqws abraam episteusen tw qew kai elogisqh autw eis dikaiosunhn

3:7 ginwskete ara oti oi ek pistews outoi uioi eisin abraam

3:8 proidousa de h grafh oti ek pistews dikaioi ta eqnh o qeos proeuhggelisato tw abraam oti eneuloghqhsontai en soi panta ta eqnh

3:9 wste oi ek pistews eulogountai sun tw pistw abraam

3:10 osoi gar ex ergwn nomou eisin upo kataran eisin gegraptai gar oti epikataratos pas os ouk emmenei pasin tois gegrammenois en tw bibliw tou nomou tou poihsai auta

3:11 oti de en nomw oudeis dikaioutai para tw qew dhlon oti o dikaios ek pistews zhsetai

3:12 o de nomos ouk estin ek pistews all o poihsas auta zhsetai en autois

3:13 cristos hmas exhgorasen ek ths kataras tou nomou genomenos uper hmwn katara oti gegraptai epikataratos pas o kremamenos epi xulou

3:14 ina eis ta eqnh h eulogia tou abraam genhtai en | ihsou cristw | cristw ihsou | ina thn epaggelian tou pneumatos labwmen dia ths pistews

3:15 adelfoi kata anqrwpon legw omws anqrwpou kekurwmenhn diaqhkhn oudeis aqetei h epidiatassetai

3:16 tw de abraam erreqhsan ai epaggeliai kai tw spermati autou ou legei kai tois spermasin ws epi pollwn all ws ef enos kai tw spermati sou os estin cristos

3:17 touto de legw diaqhkhn prokekurwmenhn upo tou qeou o meta tetrakosia kai triakonta eth gegonws nomos ouk akuroi eis to katarghsai thn epaggelian

3:18 ei gar ek nomou h klhronomia ouketi ex epaggelias tw de abraam di epaggelias kecaristai o qeos

3:19 ti oun o nomos twn parabasewn carin proseteqh acris | an | ou | elqh to sperma w ephggeltai diatageis di aggelwn en ceiri mesitou

3:20 o de mesiths enos ouk estin o de qeos eis estin

3:21 o oun nomos kata twn epaggeliwn [tou qeou] mh genoito ei gar edoqh nomos o dunamenos zwopoihsai ontws | en nomw | ek nomou | an hn h dikaiosunh

3:22 alla sunekleisen h grafh ta panta upo amartian ina h epaggelia ek pistews ihsou cristou doqh tois pisteuousin

3:23 pro tou de elqein thn pistin upo nomon efrouroumeqa sugkleiomenoi eis thn mellousan pistin apokalufqhnai

3:24 wste o nomos paidagwgos hmwn gegonen eis criston ina ek pistews dikaiwqwmen

3:25 elqoushs de ths pistews ouketi upo paidagwgon esmen

3:26 pantes gar uioi qeou este dia ths pistews en cristw ihsou

3:27 osoi gar eis criston ebaptisqhte criston enedusasqe

3:28 ouk eni ioudaios oude ellhn ouk eni doulos oude eleuqeros ouk eni arsen kai qhlu pantes gar umeis eis este en cristw ihsou

3:29 ei de umeis cristou ara tou abraam sperma este kat epaggelian klhronomoi

4:1 legw de ef oson cronon o klhronomos nhpios estin ouden diaferei doulou kurios pantwn wn

4:2 alla upo epitropous estin kai oikonomous acri ths proqesmias tou patros

4:3 outws kai hmeis ote hmen nhpioi upo ta stoiceia tou kosmou hmeqa dedoulwmenoi

4:4 ote de hlqen to plhrwma tou cronou exapesteilen o qeos ton uion autou genomenon ek gunaikos genomenon upo nomon

4:5 ina tous upo nomon exagorash ina thn uioqesian apolabwmen

4:6 oti de este uioi exapesteilen o qeos to pneuma tou uiou autou eis tas kardias hmwn krazon abba o pathr

4:7 wste ouketi ei doulos alla uios ei de uios kai klhronomos dia qeou

4:8 alla tote men ouk eidotes qeon edouleusate tois fusei mh ousin qeois

4:9 nun de gnontes qeon mallon de gnwsqentes upo qeou pws epistrefete palin epi ta asqenh kai ptwca stoiceia ois palin anwqen | douleusai | douleuein | qelete

4:10 hmeras parathreisqe kai mhnas kai kairous kai eniautous

4:11 foboumai umas mh pws eikh kekopiaka eis umas

4:12 ginesqe ws egw oti kagw ws umeis adelfoi deomai umwn ouden me hdikhsate

4:13 oidate de oti di asqeneian ths sarkos euhggelisamhn umin to proteron

4:14 kai ton peirasmon umwn en th sarki mou ouk exouqenhsate oude exeptusate alla ws aggelon qeou edexasqe me ws criston ihsoun

4:15 pou oun o makarismos umwn marturw gar umin oti ei dunaton tous ofqalmous umwn exoruxantes edwkate moi

4:16 wste ecqros umwn gegona alhqeuwn umin

4:17 zhlousin umas ou kalws alla ekkleisai umas qelousin ina autous zhloute

4:18 kalon de zhlousqai en kalw pantote kai mh monon en tw pareinai me pros umas

4:19 | teknia | tekna | mou ous palin wdinw mecris ou morfwqh cristos en umin

4:20 hqelon de pareinai pros umas arti kai allaxai thn fwnhn mou oti aporoumai en umin

4:21 legete moi oi upo nomon qelontes einai ton nomon ouk akouete

4:22 gegraptai gar oti abraam duo uious escen ena ek ths paidiskhs kai ena ek ths eleuqeras

4:23 all o | [men] | men | ek ths paidiskhs kata sarka gegennhtai o de ek ths eleuqeras di epaggelias

4:24 atina estin allhgoroumena autai gar eisin duo diaqhkai mia men apo orous sina eis douleian gennwsa htis estin agar

4:25 to de agar sina oros estin en th arabia sustoicei de th nun ierousalhm douleuei gar meta twn teknwn auths

4:26 h de anw ierousalhm eleuqera estin htis estin mhthr hmwn

4:27 gegraptai gar eufranqhti steira h ou tiktousa rhxon kai bohson h ouk wdinousa oti polla ta tekna ths erhmou mallon h ths ecoushs ton andra

4:28 | hmeis | umeis | de adelfoi kata isaak epaggelias tekna | esmen | este |

4:29 all wsper tote o kata sarka gennhqeis ediwken ton kata pneuma outws kai nun

4:30 alla ti legei h grafh ekbale thn paidiskhn kai ton uion auths ou gar mh klhronomhsei o uios ths paidiskhs meta tou uiou ths eleuqeras

4:31 dio adelfoi ouk esmen paidiskhs tekna alla ths eleuqeras

5:1 th eleuqeria hmas cristos hleuqerwsen sthkete oun kai mh palin zugw douleias enecesqe

5:2 ide egw paulos legw umin oti ean peritemnhsqe cristos umas ouden wfelhsei

5:3 marturomai de palin panti anqrwpw peritemnomenw oti ofeileths estin olon ton nomon poihsai

5:4 kathrghqhte apo cristou oitines en nomw dikaiousqe ths caritos exepesate

5:5 hmeis gar pneumati ek pistews elpida dikaiosunhs apekdecomeqa

5:6 en gar cristw | [ihsou] | ihsou | oute peritomh ti iscuei oute akrobustia alla pistis di agaphs energoumenh

5:7 etrecete kalws tis umas enekoyen | | [th] | alhqeia mh peiqesqai

5:8 h peismonh ouk ek tou kalountos umas

5:9 mikra zumh olon to furama zumoi

5:10 egw pepoiqa eis umas en kuriw oti ouden allo fronhsete o de tarasswn umas bastasei to krima ostis ean h

5:11 egw de adelfoi ei peritomhn eti khrussw ti eti diwkomai ara kathrghtai to skandalon tou staurou

5:12 ofelon kai apokoyontai oi anastatountes umas

5:13 umeis gar ep eleuqeria eklhqhte adelfoi monon mh thn eleuqerian eis aformhn th sarki alla dia ths agaphs douleuete allhlois

5:14 o gar pas nomos en eni logw peplhrwtai en tw agaphseis ton plhsion sou ws seauton

5:15 ei de allhlous daknete kai katesqiete blepete mh up allhlwn analwqhte

5:16 legw de pneumati peripateite kai epiqumian sarkos ou mh teleshte

5:17 h gar sarx epiqumei kata tou pneumatos to de pneuma kata ths sarkos tauta gar allhlois antikeitai ina mh a ean qelhte tauta poihte

5:18 ei de pneumati agesqe ouk este upo nomon

5:19 fanera de estin ta erga ths sarkos atina estin porneia akaqarsia aselgeia

5:20 eidwlolatria farmakeia ecqrai eris zhlos qumoi eriqeiai dicostasiai aireseis

5:21 fqonoi meqai kwmoi kai ta omoia toutois a prolegw umin kaqws proeipon oti oi ta toiauta prassontes basileian qeou ou klhronomhsousin

5:22 o de karpos tou pneumatos estin agaph cara eirhnh makroqumia crhstoths agaqwsunh pistis

5:23 prauths egkrateia kata twn toioutwn ouk estin nomos

5:24 oi de tou cristou | ihsou | [ihsou] | thn sarka estaurwsan sun tois paqhmasin kai tais epiqumiais

5:25 ei zwmen pneumati pneumati kai stoicwmen

5:26 mh ginwmeqa kenodoxoi allhlous prokaloumenoi allhlois fqonountes

6:1 adelfoi ean kai prolhmfqh anqrwpos en tini paraptwmati umeis oi pneumatikoi katartizete ton toiouton en pneumati prauthtos skopwn seauton mh kai su peirasqhs

6:2 allhlwn ta barh bastazete kai outws | anaplhrwsate | anaplhrwsete | ton nomon tou cristou

6:3 ei gar dokei tis einai ti mhden wn frenapata eauton

6:4 to de ergon eautou dokimazetw | [ekastos] | ekastos | kai tote eis eauton monon to kauchma exei kai ouk eis ton eteron

6:5 ekastos gar to idion fortion bastasei

6:6 koinwneitw de o kathcoumenos ton logon tw kathcounti en pasin agaqois

6:7 mh planasqe qeos ou mukthrizetai o gar ean speirh anqrwpos touto kai qerisei

6:8 oti o speirwn eis thn sarka eautou ek ths sarkos qerisei fqoran o de speirwn eis to pneuma ek tou pneumatos qerisei zwhn aiwnion

6:9 to de kalon poiountes mh egkakwmen kairw gar idiw qerisomen mh ekluomenoi

6:10 ara oun ws kairon | ecwmen | ecomen | ergazwmeqa to agaqon pros pantas malista de pros tous oikeious ths pistews

6:11 idete phlikois umin grammasin egraya th emh ceiri

6:12 osoi qelousin euproswphsai en sarki outoi anagkazousin umas peritemnesqai monon ina tw staurw tou cristou | [ihsou] | | mh diwkwntai

6:13 oude gar oi peritemnomenoi autoi nomon fulassousin alla qelousin umas peritemnesqai ina en th umetera sarki kauchswntai

6:14 emoi de mh genoito kaucasqai ei mh en tw staurw tou kuriou hmwn ihsou cristou di ou emoi kosmos estaurwtai kagw kosmw

6:15 oute gar peritomh ti estin oute akrobustia alla kainh ktisis

6:16 kai osoi tw kanoni toutw stoichsousin eirhnh ep autous kai eleos kai epi ton israhl tou qeou

6:17 tou loipou kopous moi mhdeis parecetw egw gar ta stigmata tou ihsou en tw swmati mou bastazw

6:18 h caris tou kuriou | [hmwn] | hmwn | ihsou cristou meta tou pneumatos umwn adelfoi amhn