GREEK NEW TESTAMENT - HEBREWS

GREEK NEW TESTAMENT
HEBREWS

Apparatus: Variant readings are given in the text in this presentation: | Westcott-Hort text | NA-26 text |
< > indicates a word where NA26 encloses only a part of the word in square brackets. Since this would affect the search tools, we use these brackets. The reader should consult the printed NA26 edition for the details.
[ ] indicates doubtful text.


1:1 polumerws kai polutropws palai o qeos lalhsas tois patrasin en tois profhtais ep escatou twn hmerwn toutwn elalhsen hmin en uiw

1:2 on eqhken klhronomon pantwn di ou kai epoihsen tous aiwnas

1:3 os wn apaugasma ths doxhs kai carakthr ths upostasews autou ferwn te ta panta tw rhmati ths dunamews autou kaqarismon twn amartiwn poihsamenos ekaqisen en dexia ths megalwsunhs en uyhlois

1:4 tosoutw kreittwn genomenos twn aggelwn osw diaforwteron par autous keklhronomhken onoma

1:5 tini gar eipen pote twn aggelwn uios mou ei su egw shmeron gegennhka se kai palin egw esomai autw eis patera kai autos estai moi eis uion

1:6 otan de palin eisagagh ton prwtotokon eis thn oikoumenhn legei kai proskunhsatwsan autw pantes aggeloi qeou

1:7 kai pros men tous aggelous legei o poiwn tous aggelous autou pneumata kai tous leitourgous autou puros floga

1:8 pros de ton uion o qronos sou o qeos eis ton aiwna | [tou aiwnos] | tou aiwnos | kai h rabdos ths euquthtos rabdos ths basileias | autou | sou |

1:9 hgaphsas dikaiosunhn kai emishsas anomian dia touto ecrisen se o qeos o qeos sou elaion agalliasews para tous metocous sou

1:10 kai su kat arcas kurie thn ghn eqemeliwsas kai erga twn ceirwn sou eisin oi ouranoi

1:11 autoi apolountai su de diameneis kai pantes ws imation palaiwqhsontai

1:12 kai wsei peribolaion elixeis autous ws imation kai allaghsontai su de o autos ei kai ta eth sou ouk ekleiyousin

1:13 pros tina de twn aggelwn eirhken pote kaqou ek dexiwn mou ews an qw tous ecqrous sou upopodion twn podwn sou

1:14 ouci pantes eisin leitourgika pneumata eis diakonian apostellomena dia tous mellontas klhronomein swthrian

2:1 dia touto dei perissoterws prosecein hmas tois akousqeisin mhpote pararuwmen

2:2 ei gar o di aggelwn lalhqeis logos egeneto bebaios kai pasa parabasis kai parakoh elaben endikon misqapodosian

2:3 pws hmeis ekfeuxomeqa thlikauths amelhsantes swthrias htis archn labousa laleisqai dia tou kuriou upo twn akousantwn eis hmas ebebaiwqh

2:4 sunepimarturountos tou qeou shmeiois te kai terasin kai poikilais dunamesin kai pneumatos agiou merismois kata thn autou qelhsin

2:5 ou gar aggelois upetaxen thn oikoumenhn thn mellousan peri hs laloumen

2:6 diemarturato de pou tis legwn ti estin anqrwpos oti mimnhskh autou h uios anqrwpou oti episkepth auton

2:7 hlattwsas auton bracu ti par aggelous doxh kai timh estefanwsas auton | [kai katesthsas auton epi ta erga twn ceirwn sou] | |

2:8 panta upetaxas upokatw twn podwn autou en tw gar upotaxai [autw] ta panta ouden afhken autw anupotakton nun de oupw orwmen autw ta panta upotetagmena

2:9 ton de bracu ti par aggelous hlattwmenon blepomen ihsoun dia to paqhma tou qanatou doxh kai timh estefanwmenon opws cariti qeou uper pantos geushtai qanatou

2:10 eprepen gar autw di on ta panta kai di ou ta panta pollous uious eis doxan agagonta ton archgon ths swthrias autwn dia paqhmatwn teleiwsai

2:11 o te gar agiazwn kai oi agiazomenoi ex enos pantes di hn aitian ouk epaiscunetai adelfous autous kalein

2:12 legwn apaggelw to onoma sou tois adelfois mou en mesw ekklhsias umnhsw se

2:13 kai palin egw esomai pepoiqws ep autw kai palin idou egw kai ta paidia a moi edwken o qeos

2:14 epei oun ta paidia kekoinwnhken aimatos kai sarkos kai autos paraplhsiws metescen twn autwn ina dia tou qanatou katarghsh ton to kratos econta tou qanatou tout estin ton diabolon

2:15 kai apallaxh toutous osoi fobw qanatou dia pantos tou zhn enocoi hsan douleias

2:16 ou gar dhpou aggelwn epilambanetai alla spermatos abraam epilambanetai

2:17 oqen wfeilen kata panta tois adelfois omoiwqhnai ina elehmwn genhtai kai pistos arciereus ta pros ton qeon eis to ilaskesqai tas amartias tou laou

2:18 en w gar peponqen autos peirasqeis dunatai tois peirazomenois bohqhsai

3:1 oqen adelfoi agioi klhsews epouraniou metocoi katanohsate ton apostolon kai arcierea ths omologias hmwn ihsoun

3:2 piston onta tw poihsanti auton ws kai mwushs en [olw] tw oikw autou

3:3 pleionos gar outos doxhs para mwushn hxiwtai kaq oson pleiona timhn ecei tou oikou o kataskeuasas auton

3:4 pas gar oikos kataskeuazetai upo tinos o de panta kataskeuasas qeos

3:5 kai mwushs men pistos en olw tw oikw autou ws qerapwn eis marturion twn lalhqhsomenwn

3:6 cristos de ws uios epi ton oikon autou ou oikos esmen hmeis | ean | <eanper> | thn parrhsian kai to kauchma ths elpidos | [mecri telous bebaian] | | katascwmen

3:7 dio kaqws legei to pneuma to agion shmeron ean ths fwnhs autou akoushte

3:8 mh sklhrunhte tas kardias umwn ws en tw parapikrasmw kata thn hmeran tou peirasmou en th erhmw

3:9 ou epeirasan oi pateres umwn en dokimasia kai eidon ta erga mou tesserakonta eth

3:10 dio proswcqisa th genea tauth kai eipon aei planwntai th kardia autoi de ouk egnwsan tas odous mou

3:11 ws wmosa en th orgh mou ei eiseleusontai eis thn katapausin mou

3:12 blepete adelfoi mhpote estai en tini umwn kardia ponhra apistias en tw aposthnai apo qeou zwntos

3:13 alla parakaleite eautous kaq ekasthn hmeran acris ou to shmeron kaleitai ina mh sklhrunqh tis ex umwn apath ths amartias

3:14 metocoi gar tou cristou gegonamen eanper thn archn ths upostasews mecri telous bebaian katascwmen

3:15 en tw legesqai shmeron ean ths fwnhs autou akoushte mh sklhrunhte tas kardias umwn ws en tw parapikrasmw

3:16 tines gar akousantes parepikranan all ou pantes oi exelqontes ex aiguptou dia mwusews

3:17 tisin de proswcqisen tesserakonta eth ouci tois amarthsasin wn ta kwla epesen en th erhmw

3:18 tisin de wmosen mh eiseleusesqai eis thn katapausin autou ei mh tois apeiqhsasin

3:19 kai blepomen oti ouk hdunhqhsan eiselqein di apistian

4:1 fobhqwmen oun mhpote kataleipomenhs epaggelias eiselqein eis thn katapausin autou dokh tis ex umwn usterhkenai

4:2 kai gar esmen euhggelismenoi kaqaper kakeinoi all ouk wfelhsen o logos ths akohs ekeinous mh sugkekerasmenous th pistei tois akousasin

4:3 eisercomeqa gar eis [thn] katapausin oi pisteusantes kaqws eirhken ws wmosa en th orgh mou ei eiseleusontai eis thn katapausin mou kaitoi twn ergwn apo katabolhs kosmou genhqentwn

4:4 eirhken gar pou peri ths ebdomhs outws kai katepausen o qeos en th hmera th ebdomh apo pantwn twn ergwn autou

4:5 kai en toutw palin ei eiseleusontai eis thn katapausin mou

4:6 epei oun apoleipetai tinas eiselqein eis authn kai oi proteron euaggelisqentes ouk eishlqon di apeiqeian

4:7 palin tina orizei hmeran shmeron en dauid legwn meta tosouton cronon kaqws proeirhtai shmeron ean ths fwnhs autou akoushte mh sklhrunhte tas kardias umwn

4:8 ei gar autous ihsous katepausen ouk an peri allhs elalei meta tauta hmeras

4:9 ara apoleipetai sabbatismos tw law tou qeou

4:10 o gar eiselqwn eis thn katapausin autou kai autos katepausen apo twn ergwn autou wsper apo twn idiwn o qeos

4:11 spoudaswmen oun eiselqein eis ekeinhn thn katapausin ina mh en tw autw tis upodeigmati pesh ths apeiqeias

4:12 zwn gar o logos tou qeou kai energhs kai tomwteros uper pasan macairan distomon kai diiknoumenos acri merismou yuchs kai pneumatos armwn te kai muelwn kai kritikos enqumhsewn kai ennoiwn kardias

4:13 kai ouk estin ktisis afanhs enwpion autou panta de gumna kai tetrachlismena tois ofqalmois autou pros on hmin o logos

4:14 econtes oun arcierea megan dielhluqota tous ouranous ihsoun ton uion tou qeou kratwmen ths omologias

4:15 ou gar ecomen arcierea mh dunamenon sumpaqhsai tais asqeneiais hmwn pepeirasmenon de kata panta kaq omoiothta cwris amartias

4:16 prosercwmeqa oun meta parrhsias tw qronw ths caritos ina labwmen eleos kai carin eurwmen eis eukairon bohqeian

5:1 pas gar arciereus ex anqrwpwn lambanomenos uper anqrwpwn kaqistatai ta pros ton qeon ina prosferh dwra | [te] | te | kai qusias uper amartiwn

5:2 metriopaqein dunamenos tois agnoousin kai planwmenois epei kai autos perikeitai asqeneian

5:3 kai di authn ofeilei kaqws peri tou laou outws kai peri | eautou | autou | prosferein peri amartiwn

5:4 kai ouc eautw tis lambanei thn timhn alla kaloumenos upo tou qeou kaqwsper kai aarwn

5:5 outws kai o cristos ouc eauton edoxasen genhqhnai arcierea all o lalhsas pros auton uios mou ei su egw shmeron gegennhka se

5:6 kaqws kai en eterw legei su iereus eis ton aiwna kata thn taxin melcisedek

5:7 os en tais hmerais ths sarkos autou dehseis te kai ikethrias pros ton dunamenon swzein auton ek qanatou meta kraughs iscuras kai dakruwn prosenegkas kai eisakousqeis apo ths eulabeias

5:8 kaiper wn uios emaqen af wn epaqen thn upakohn

5:9 kai teleiwqeis egeneto pasin tois upakouousin autw aitios swthrias aiwniou

5:10 prosagoreuqeis upo tou qeou arciereus kata thn taxin melcisedek

5:11 peri ou polus hmin o logos kai dusermhneutos legein epei nwqroi gegonate tais akoais

5:12 kai gar ofeilontes einai didaskaloi dia ton cronon palin creian ecete tou didaskein umas tina ta stoiceia ths archs twn logiwn tou qeou kai gegonate creian econtes galaktos | | [kai] | ou stereas trofhs

5:13 pas gar o metecwn galaktos apeiros logou dikaiosunhs nhpios gar estin

5:14 teleiwn de estin h sterea trofh twn dia thn exin ta aisqhthria gegumnasmena econtwn pros diakrisin kalou te kai kakou

6:1 dio afentes ton ths archs tou cristou logon epi thn teleiothta ferwmeqa mh palin qemelion kataballomenoi metanoias apo nekrwn ergwn kai pistews epi qeon

6:2 baptismwn | didachn | didachs | epiqesews te ceirwn anastasews | | te | nekrwn kai krimatos aiwniou

6:3 kai touto poihsomen eanper epitreph o qeos

6:4 adunaton gar tous apax fwtisqentas geusamenous te ths dwreas ths epouraniou kai metocous genhqentas pneumatos agiou

6:5 kai kalon geusamenous qeou rhma dunameis te mellontos aiwnos

6:6 kai parapesontas palin anakainizein eis metanoian anastaurountas eautois ton uion tou qeou kai paradeigmatizontas

6:7 gh gar h piousa ton ep auths ercomenon pollakis ueton kai tiktousa botanhn euqeton ekeinois di ous kai gewrgeitai metalambanei eulogias apo tou qeou

6:8 ekferousa de akanqas kai tribolous adokimos kai kataras eggus hs to telos eis kausin

6:9 pepeismeqa de peri umwn agaphtoi ta kreissona kai ecomena swthrias ei kai outws laloumen

6:10 ou gar adikos o qeos epilaqesqai tou ergou umwn kai ths agaphs hs enedeixasqe eis to onoma autou diakonhsantes tois agiois kai diakonountes

6:11 epiqumoumen de ekaston umwn thn authn endeiknusqai spoudhn pros thn plhroforian ths elpidos acri telous

6:12 ina mh nwqroi genhsqe mimhtai de twn dia pistews kai makroqumias klhronomountwn tas epaggelias

6:13 tw gar abraam epaggeilamenos o qeos epei kat oudenos eicen meizonos omosai wmosen kaq eautou

6:14 legwn ei mhn eulogwn euloghsw se kai plhqunwn plhqunw se

6:15 kai outws makroqumhsas epetucen ths epaggelias

6:16 anqrwpoi gar kata tou meizonos omnuousin kai pashs autois antilogias peras eis bebaiwsin o orkos

6:17 en w perissoteron boulomenos o qeos epideixai tois klhronomois ths epaggelias to ametaqeton ths boulhs autou emesiteusen orkw

6:18 ina dia duo pragmatwn ametaqetwn en ois adunaton yeusasqai | | [ton] | qeon iscuran paraklhsin ecwmen oi katafugontes krathsai ths prokeimenhs elpidos

6:19 hn ws agkuran ecomen ths yuchs asfalh te kai bebaian kai eisercomenhn eis to eswteron tou katapetasmatos

6:20 opou prodromos uper hmwn eishlqen ihsous kata thn taxin melcisedek arciereus genomenos eis ton aiwna

7:1 outos gar o melcisedek basileus salhm iereus tou qeou tou uyistou o sunanthsas abraam upostrefonti apo ths kophs twn basilewn kai euloghsas auton

7:2 w kai dekathn apo pantwn emerisen abraam prwton men ermhneuomenos basileus dikaiosunhs epeita de kai basileus salhm o estin basileus eirhnhs

7:3 apatwr amhtwr agenealoghtos mhte archn hmerwn mhte zwhs telos ecwn afwmoiwmenos de tw uiw tou qeou menei iereus eis to dihnekes

7:4 qewreite de phlikos outos w | | [kai] | dekathn abraam edwken ek twn akroqiniwn o patriarchs

7:5 kai oi men ek twn uiwn leui thn ierateian lambanontes entolhn ecousin apodekatoun ton laon kata ton nomon tout estin tous adelfous autwn kaiper exelhluqotas ek ths osfuos abraam

7:6 o de mh genealogoumenos ex autwn dedekatwken abraam kai ton econta tas epaggelias euloghken

7:7 cwris de pashs antilogias to elatton upo tou kreittonos eulogeitai

7:8 kai wde men dekatas apoqnhskontes anqrwpoi lambanousin ekei de marturoumenos oti zh

7:9 kai ws epos eipein di abraam kai | leuis | leui | o dekatas lambanwn dedekatwtai

7:10 eti gar en th osfui tou patros hn ote sunhnthsen autw melcisedek

7:11 ei men oun teleiwsis dia ths leuitikhs ierwsunhs hn o laos gar ep auths nenomoqethtai tis eti creia kata thn taxin melcisedek eteron anistasqai ierea kai ou kata thn taxin aarwn legesqai

7:12 metatiqemenhs gar ths ierwsunhs ex anagkhs kai nomou metaqesis ginetai

7:13 ef on gar legetai tauta fulhs eteras meteschken af hs oudeis proseschken tw qusiasthriw

7:14 prodhlon gar oti ex iouda anatetalken o kurios hmwn eis hn fulhn peri ierewn ouden mwushs elalhsen

7:15 kai perissoteron eti katadhlon estin ei kata thn omoiothta melcisedek anistatai iereus eteros

7:16 os ou kata nomon entolhs sarkinhs gegonen alla kata dunamin zwhs akatalutou

7:17 martureitai gar oti su iereus eis ton aiwna kata thn taxin melcisedek

7:18 aqethsis men gar ginetai proagoushs entolhs dia to auths asqenes kai anwfeles

7:19 ouden gar eteleiwsen o nomos epeisagwgh de kreittonos elpidos di hs eggizomen tw qew

7:20 kai kaq oson ou cwris orkwmosias oi men gar cwris orkwmosias eisin iereis gegonotes

7:21 o de meta orkwmosias dia tou legontos pros auton wmosen kurios kai ou metamelhqhsetai su iereus eis ton aiwna

7:22 kata tosouto | kai | [kai] | kreittonos diaqhkhs gegonen egguos ihsous

7:23 kai oi men pleiones eisin gegonotes iereis dia to qanatw kwluesqai paramenein

7:24 o de dia to menein auton eis ton aiwna aparabaton ecei thn ierwsunhn

7:25 oqen kai swzein eis to panteles dunatai tous prosercomenous di autou tw qew pantote zwn eis to entugcanein uper autwn

7:26 toioutos gar hmin | [kai] | kai | eprepen arciereus osios akakos amiantos kecwrismenos apo twn amartwlwn kai uyhloteros twn ouranwn genomenos

7:27 os ouk ecei kaq hmeran anagkhn wsper oi arciereis proteron uper twn idiwn amartiwn qusias anaferein epeita twn tou laou touto gar epoihsen efapax eauton anenegkas

7:28 o nomos gar anqrwpous kaqisthsin arciereis econtas asqeneian o logos de ths orkwmosias ths meta ton nomon uion eis ton aiwna teteleiwmenon

8:1 kefalaion de epi tois legomenois toiouton ecomen arcierea os ekaqisen en dexia tou qronou ths megalwsunhs en tois ouranois

8:2 twn agiwn leitourgos kai ths skhnhs ths alhqinhs hn ephxen o kurios ouk anqrwpos

8:3 pas gar arciereus eis to prosferein dwra te kai qusias kaqistatai oqen anagkaion ecein ti kai touton o prosenegkh

8:4 ei men oun hn epi ghs oud an hn iereus ontwn twn prosferontwn kata nomon ta dwra

8:5 oitines upodeigmati kai skia latreuousin twn epouraniwn kaqws kecrhmatistai mwushs mellwn epitelein thn skhnhn ora gar fhsin poihseis panta kata ton tupon ton deicqenta soi en tw orei

8:6 | nun | <nuni> | de diaforwteras tetucen leitourgias osw kai kreittonos estin diaqhkhs mesiths htis epi kreittosin epaggeliais nenomoqethtai

8:7 ei gar h prwth ekeinh hn amemptos ouk an deuteras ezhteito topos

8:8 memfomenos gar autous legei idou hmerai ercontai legei kurios kai suntelesw epi ton oikon israhl kai epi ton oikon iouda diaqhkhn kainhn

8:9 ou kata thn diaqhkhn hn epoihsa tois patrasin autwn en hmera epilabomenou mou ths ceiros autwn exagagein autous ek ghs aiguptou oti autoi ouk enemeinan en th diaqhkh mou kagw hmelhsa autwn legei kurios

8:10 oti auth h diaqhkh hn diaqhsomai tw oikw israhl meta tas hmeras ekeinas legei kurios didous nomous mou eis thn dianoian autwn kai epi kardias autwn epigrayw autous kai esomai autois eis qeon kai autoi esontai moi eis laon

8:11 kai ou mh didaxwsin ekastos ton polithn autou kai ekastos ton adelfon autou legwn gnwqi ton kurion oti pantes eidhsousin me apo mikrou ews megalou autwn

8:12 oti ilews esomai tais adikiais autwn kai twn amartiwn autwn ou mh mnhsqw eti

8:13 en tw legein kainhn pepalaiwken thn prwthn to de palaioumenon kai ghraskon eggus afanismou

9:1 eicen men oun [kai] h prwth dikaiwmata latreias to te agion kosmikon

9:2 skhnh gar kateskeuasqh h prwth en h h te lucnia kai h trapeza kai h proqesis twn artwn htis legetai agia

9:3 meta de to deuteron katapetasma skhnh h legomenh agia agiwn

9:4 crusoun ecousa qumiathrion kai thn kibwton ths diaqhkhs perikekalummenhn pantoqen crusiw en h stamnos crush ecousa to manna kai h rabdos aarwn h blasthsasa kai ai plakes ths diaqhkhs

9:5 uperanw de auths ceroubin doxhs kataskiazonta to ilasthrion peri wn ouk estin nun legein kata meros

9:6 toutwn de outws kateskeuasmenwn eis men thn prwthn skhnhn dia pantos eisiasin oi iereis tas latreias epitelountes

9:7 eis de thn deuteran apax tou eniautou monos o arciereus ou cwris aimatos o prosferei uper eautou kai twn tou laou agnohmatwn

9:8 touto dhlountos tou pneumatos tou agiou mhpw pefanerwsqai thn twn agiwn odon eti ths prwths skhnhs ecoushs stasin

9:9 htis parabolh eis ton kairon ton enesthkota kaq hn dwra te kai qusiai prosferontai mh dunamenai kata suneidhsin teleiwsai ton latreuonta

9:10 monon epi brwmasin kai pomasin kai diaforois baptismois dikaiwmata sarkos mecri kairou diorqwsews epikeimena

9:11 cristos de paragenomenos arciereus twn genomenwn agaqwn dia ths meizonos kai teleioteras skhnhs ou ceiropoihtou tout estin ou tauths ths ktisews

9:12 oude di aimatos tragwn kai moscwn dia de tou idiou aimatos eishlqen efapax eis ta agia aiwnian lutrwsin euramenos

9:13 ei gar to aima tragwn kai taurwn kai spodos damalews rantizousa tous kekoinwmenous agiazei pros thn ths sarkos kaqarothta

9:14 posw mallon to aima tou cristou os dia pneumatos aiwniou eauton proshnegken amwmon tw qew kaqariei thn suneidhsin hmwn apo nekrwn ergwn eis to latreuein qew zwnti

9:15 kai dia touto diaqhkhs kainhs mesiths estin opws qanatou genomenou eis apolutrwsin twn epi th prwth diaqhkh parabasewn thn epaggelian labwsin oi keklhmenoi ths aiwniou klhronomias

9:16 opou gar diaqhkh qanaton anagkh feresqai tou diaqemenou

9:17 diaqhkh gar epi nekrois bebaia epei | mh tote | mhpote | iscuei ote zh o diaqemenos

9:18 oqen oude h prwth cwris aimatos egkekainistai

9:19 lalhqeishs gar pashs entolhs kata ton nomon upo mwusews panti tw law labwn to aima twn moscwn | kai twn tragwn | [kai twn tragwn] | meta udatos kai eriou kokkinou kai usswpou auto te to biblion kai panta ton laon errantisen

9:20 legwn touto to aima ths diaqhkhs hs eneteilato pros umas o qeos

9:21 kai thn skhnhn de kai panta ta skeuh ths leitourgias tw aimati omoiws errantisen

9:22 kai scedon en aimati panta kaqarizetai kata ton nomon kai cwris aimatekcusias ou ginetai afesis

9:23 anagkh oun ta men upodeigmata twn en tois ouranois toutois kaqarizesqai auta de ta epourania kreittosin qusiais para tautas

9:24 ou gar eis ceiropoihta eishlqen agia cristos antitupa twn alhqinwn all eis auton ton ouranon nun emfanisqhnai tw proswpw tou qeou uper hmwn

9:25 oud ina pollakis prosferh eauton wsper o arciereus eisercetai eis ta agia kat eniauton en aimati allotriw

9:26 epei edei auton pollakis paqein apo katabolhs kosmou nuni de apax epi sunteleia twn aiwnwn eis aqethsin | ths | [ths] | amartias dia ths qusias autou pefanerwtai

9:27 kai kaq oson apokeitai tois anqrwpois apax apoqanein meta de touto krisis

9:28 outws kai o cristos apax prosenecqeis eis to pollwn anenegkein amartias ek deuterou cwris amartias ofqhsetai tois auton apekdecomenois eis swthrian

10:1 skian gar ecwn o nomos twn mellontwn agaqwn ouk authn thn eikona twn pragmatwn kat eniauton tais autais qusiais as prosferousin eis to dihnekes oudepote | dunantai | dunatai | tous prosercomenous teleiwsai

10:2 epei ouk an epausanto prosferomenai dia to mhdemian ecein eti suneidhsin amartiwn tous latreuontas apax kekaqarismenous

10:3 all en autais anamnhsis amartiwn kat eniauton

10:4 adunaton gar aima taurwn kai tragwn afairein amartias

10:5 dio eisercomenos eis ton kosmon legei qusian kai prosforan ouk hqelhsas swma de kathrtisw moi

10:6 olokautwmata kai peri amartias ouk eudokhsas

10:7 tote eipon idou hkw en kefalidi bibliou gegraptai peri emou tou poihsai o qeos to qelhma sou

10:8 anwteron legwn oti qusias kai prosforas kai olokautwmata kai peri amartias ouk hqelhsas oude eudokhsas aitines kata nomon prosferontai

10:9 tote eirhken idou hkw tou poihsai to qelhma sou anairei to prwton ina to deuteron sthsh

10:10 en w qelhmati hgiasmenoi esmen dia ths prosforas tou swmatos ihsou cristou efapax

10:11 kai pas men iereus esthken kaq hmeran leitourgwn kai tas autas pollakis prosferwn qusias aitines oudepote dunantai perielein amartias

10:12 outos de mian uper amartiwn prosenegkas qusian eis to dihnekes ekaqisen en dexia tou qeou

10:13 to loipon ekdecomenos ews teqwsin oi ecqroi autou upopodion twn podwn autou

10:14 mia gar prosfora teteleiwken eis to dihnekes tous agiazomenous

10:15 marturei de hmin kai to pneuma to agion meta gar to eirhkenai

10:16 auth h diaqhkh hn diaqhsomai pros autous meta tas hmeras ekeinas legei kurios didous nomous mou epi kardias autwn kai epi thn dianoian autwn epigrayw autous

10:17 kai twn amartiwn autwn kai twn anomiwn autwn ou mh mnhsqhsomai eti

10:18 opou de afesis toutwn ouketi prosfora peri amartias

10:19 econtes oun adelfoi parrhsian eis thn eisodon twn agiwn en tw aimati ihsou

10:20 hn enekainisen hmin odon prosfaton kai zwsan dia tou katapetasmatos tout estin ths sarkos autou

10:21 kai ierea megan epi ton oikon tou qeou

10:22 prosercwmeqa meta alhqinhs kardias en plhroforia pistews rerantismenoi tas kardias apo suneidhsews ponhras kai lelousmenoi to swma udati kaqarw

10:23 katecwmen thn omologian ths elpidos aklinh pistos gar o epaggeilamenos

10:24 kai katanowmen allhlous eis paroxusmon agaphs kai kalwn ergwn

10:25 mh egkataleipontes thn episunagwghn eautwn kaqws eqos tisin alla parakalountes kai tosoutw mallon osw blepete eggizousan thn hmeran

10:26 ekousiws gar amartanontwn hmwn meta to labein thn epignwsin ths alhqeias ouketi peri amartiwn apoleipetai qusia

10:27 fobera de tis ekdoch krisews kai puros zhlos esqiein mellontos tous upenantious

10:28 aqethsas tis nomon mwusews cwris oiktirmwn epi dusin h trisin martusin apoqnhskei

10:29 posw dokeite ceironos axiwqhsetai timwrias o ton uion tou qeou katapathsas kai to aima ths diaqhkhs koinon hghsamenos en w hgiasqh kai to pneuma ths caritos enubrisas

10:30 oidamen gar ton eiponta emoi ekdikhsis egw antapodwsw kai palin krinei kurios ton laon autou

10:31 foberon to empesein eis ceiras qeou zwntos

10:32 anamimnhskesqe de tas proteron hmeras en ais fwtisqentes pollhn aqlhsin upemeinate paqhmatwn

10:33 touto men oneidismois te kai qliyesin qeatrizomenoi touto de koinwnoi twn outws anastrefomenwn genhqentes

10:34 kai gar tois desmiois sunepaqhsate kai thn arpaghn twn uparcontwn umwn meta caras prosedexasqe ginwskontes ecein eautous kreittona uparxin kai menousan

10:35 mh apobalhte oun thn parrhsian umwn htis ecei megalhn misqapodosian

10:36 upomonhs gar ecete creian ina to qelhma tou qeou poihsantes komishsqe thn epaggelian

10:37 eti gar mikron oson oson o ercomenos hxei kai ou cronisei

10:38 o de dikaios | [mou] | mou | ek pistews zhsetai kai ean uposteilhtai ouk eudokei h yuch mou en autw

10:39 hmeis de ouk esmen upostolhs eis apwleian alla pistews eis peripoihsin yuchs

11:1 estin de pistis elpizomenwn upostasis pragmatwn elegcos ou blepomenwn

11:2 en tauth gar emarturhqhsan oi presbuteroi

11:3 pistei nooumen kathrtisqai tous aiwnas rhmati qeou eis to mh ek fainomenwn to blepomenon gegonenai

11:4 pistei pleiona qusian abel para kain proshnegken tw qew di hs emarturhqh einai dikaios marturountos epi tois dwrois autou tou qeou kai di auths apoqanwn eti lalei

11:5 pistei enwc meteteqh tou mh idein qanaton kai ouc hurisketo dioti meteqhken auton o qeos pro gar ths metaqesews memarturhtai euaresthkenai tw qew

11:6 cwris de pistews adunaton euaresthsai pisteusai gar dei ton prosercomenon | [tw] | tw | qew oti estin kai tois ekzhtousin auton misqapodoths ginetai

11:7 pistei crhmatisqeis nwe peri twn mhdepw blepomenwn eulabhqeis kateskeuasen kibwton eis swthrian tou oikou autou di hs katekrinen ton kosmon kai ths kata pistin dikaiosunhs egeneto klhronomos

11:8 pistei kaloumenos abraam uphkousen exelqein eis topon on hmellen lambanein eis klhronomian kai exhlqen mh epistamenos pou ercetai

11:9 pistei parwkhsen eis ghn ths epaggelias ws allotrian en skhnais katoikhsas meta isaak kai iakwb twn sugklhronomwn ths epaggelias ths auths

11:10 exedeceto gar thn tous qemelious ecousan polin hs tecniths kai dhmiourgos o qeos

11:11 pistei kai auth sarra | | steira | dunamin eis katabolhn spermatos elaben kai para kairon hlikias epei piston hghsato ton epaggeilamenon

11:12 dio kai af enos egennhqhsan kai tauta nenekrwmenou kaqws ta astra tou ouranou tw plhqei kai ws h ammos h para to ceilos ths qalasshs h anariqmhtos

11:13 kata pistin apeqanon outoi pantes mh | komisamenoi | labontes | tas epaggelias alla porrwqen autas idontes kai aspasamenoi kai omologhsantes oti xenoi kai parepidhmoi eisin epi ths ghs

11:14 oi gar toiauta legontes emfanizousin oti patrida epizhtousin

11:15 kai ei men ekeinhs emnhmoneuon af hs exebhsan eicon an kairon anakamyai

11:16 nun de kreittonos oregontai tout estin epouraniou dio ouk epaiscunetai autous o qeos qeos epikaleisqai autwn htoimasen gar autois polin

11:17 pistei prosenhnocen abraam ton isaak peirazomenos kai ton monogenh proseferen o tas epaggelias anadexamenos

11:18 pros on elalhqh oti en isaak klhqhsetai soi sperma

11:19 logisamenos oti kai ek nekrwn egeirein dunatos o qeos oqen auton kai en parabolh ekomisato

11:20 pistei kai peri mellontwn euloghsen isaak ton iakwb kai ton hsau

11:21 pistei iakwb apoqnhskwn ekaston twn uiwn iwshf euloghsen kai prosekunhsen epi to akron ths rabdou autou

11:22 pistei iwshf teleutwn peri ths exodou twn uiwn israhl emnhmoneusen kai peri twn ostewn autou eneteilato

11:23 pistei mwushs gennhqeis ekrubh trimhnon upo twn paterwn autou dioti eidon asteion to paidion kai ouk efobhqhsan to diatagma tou basilews

11:24 pistei mwushs megas genomenos hrnhsato legesqai uios qugatros faraw

11:25 mallon elomenos sugkakouceisqai tw law tou qeou h proskairon ecein amartias apolausin

11:26 meizona plouton hghsamenos twn aiguptou qhsaurwn ton oneidismon tou cristou apeblepen gar eis thn misqapodosian

11:27 pistei katelipen aigupton mh fobhqeis ton qumon tou basilews ton gar aoraton ws orwn ekarterhsen

11:28 pistei pepoihken to pasca kai thn proscusin tou aimatos ina mh o oloqreuwn ta prwtotoka qigh autwn

11:29 pistei diebhsan thn eruqran qalassan ws dia xhras ghs hs peiran labontes oi aiguptioi katepoqhsan

11:30 pistei ta teich iericw epesan kuklwqenta epi epta hmeras

11:31 pistei raab h pornh ou sunapwleto tois apeiqhsasin dexamenh tous kataskopous met eirhnhs

11:32 kai ti eti legw epileiyei me gar dihgoumenon o cronos peri gedewn barak samywn iefqae dauid te kai samouhl kai twn profhtwn

11:33 oi dia pistews kathgwnisanto basileias eirgasanto dikaiosunhn epetucon epaggeliwn efraxan stomata leontwn

11:34 esbesan dunamin puros efugon stomata macairhs edunamwqhsan apo asqeneias egenhqhsan iscuroi en polemw parembolas eklinan allotriwn

11:35 elabon gunaikes ex anastasews tous nekrous autwn alloi de etumpanisqhsan ou prosdexamenoi thn apolutrwsin ina kreittonos anastasews tucwsin

11:36 eteroi de empaigmwn kai mastigwn peiran elabon eti de desmwn kai fulakhs

11:37 eliqasqhsan | epeirasqhsan | | eprisqhsan en fonw macairhs apeqanon perihlqon en mhlwtais en aigeiois dermasin usteroumenoi qlibomenoi kakoucoumenoi

11:38 wn ouk hn axios o kosmos epi erhmiais planwmenoi kai oresin kai sphlaiois kai tais opais ths ghs

11:39 kai outoi pantes marturhqentes dia ths pistews ouk ekomisanto thn epaggelian

11:40 tou qeou peri hmwn kreitton ti probleyamenou ina mh cwris hmwn teleiwqwsin

12:1 toigaroun kai hmeis tosouton econtes perikeimenon hmin nefos marturwn ogkon apoqemenoi panta kai thn euperistaton amartian di upomonhs trecwmen ton prokeimenon hmin agwna

12:2 aforwntes eis ton ths pistews archgon kai teleiwthn ihsoun os anti ths prokeimenhs autw caras upemeinen stauron aiscunhs katafronhsas en dexia te tou qronou tou qeou kekaqiken

12:3 analogisasqe gar ton toiauthn upomemenhkota upo twn amartwlwn eis | eautous | eauton | antilogian ina mh kamhte tais yucais umwn ekluomenoi

12:4 oupw mecris aimatos antikatesthte pros thn amartian antagwnizomenoi

12:5 kai eklelhsqe ths paraklhsews htis umin ws uiois dialegetai uie mou mh oligwrei paideias kuriou mhde ekluou up autou elegcomenos

12:6 on gar agapa kurios paideuei mastigoi de panta uion on paradecetai

12:7 eis paideian upomenete ws uiois umin prosferetai o qeos tis gar uios on ou paideuei pathr

12:8 ei de cwris este paideias hs metocoi gegonasin pantes ara noqoi kai ouc uioi este

12:9 eita tous men ths sarkos hmwn pateras eicomen paideutas kai enetrepomeqa ou polu | | [de] | mallon upotaghsomeqa tw patri twn pneumatwn kai zhsomen

12:10 oi men gar pros oligas hmeras kata to dokoun autois epaideuon o de epi to sumferon eis to metalabein ths agiothtos autou

12:11 pasa | men | de | paideia pros men to paron ou dokei caras einai alla luphs usteron de karpon eirhnikon tois di auths gegumnasmenois apodidwsin dikaiosunhs

12:12 dio tas pareimenas ceiras kai ta paralelumena gonata anorqwsate

12:13 kai trocias orqas poieite tois posin umwn ina mh to cwlon ektraph iaqh de mallon

12:14 eirhnhn diwkete meta pantwn kai ton agiasmon ou cwris oudeis oyetai ton kurion

12:15 episkopountes mh tis usterwn apo ths caritos tou qeou mh tis riza pikrias anw fuousa enoclh kai di auths mianqwsin | oi | | polloi

12:16 mh tis pornos h bebhlos ws hsau os anti brwsews mias apedeto ta prwtotokia eautou

12:17 iste gar oti kai metepeita qelwn klhronomhsai thn eulogian apedokimasqh metanoias gar topon ouc euren kaiper meta dakruwn ekzhthsas authn

12:18 ou gar proselhluqate yhlafwmenw kai kekaumenw puri kai gnofw kai zofw kai quellh

12:19 kai salpiggos hcw kai fwnh rhmatwn hs oi akousantes parhthsanto | | mh | prosteqhnai autois logon

12:20 ouk eferon gar to diastellomenon kan qhrion qigh tou orous liqobolhqhsetai

12:21 kai outws foberon hn to fantazomenon mwushs eipen ekfobos eimi kai entromos

12:22 alla proselhluqate siwn orei kai polei qeou zwntos ierousalhm epouraniw kai muriasin aggelwn

12:23 panhgurei kai ekklhsia prwtotokwn apogegrammenwn en ouranois kai krith qew pantwn kai pneumasin dikaiwn teteleiwmenwn

12:24 kai diaqhkhs neas mesith ihsou kai aimati rantismou kreitton lalounti para ton abel

12:25 blepete mh paraithshsqe ton lalounta ei gar ekeinoi ouk exefugon epi ghs paraithsamenoi ton crhmatizonta polu mallon hmeis oi ton ap ouranwn apostrefomenoi

12:26 ou h fwnh thn ghn esaleusen tote nun de ephggeltai legwn eti apax egw seisw ou monon thn ghn alla kai ton ouranon

12:27 to de eti apax dhloi [thn] twn saleuomenwn metaqesin ws pepoihmenwn ina meinh ta mh saleuomena

12:28 dio basileian asaleuton paralambanontes ecwmen carin di hs latreuwmen euarestws tw qew meta eulabeias kai deous

12:29 kai gar o qeos hmwn pur katanaliskon

13:1 h filadelfia menetw

13:2 ths filoxenias mh epilanqanesqe dia tauths gar elaqon tines xenisantes aggelous

13:3 mimnhskesqe twn desmiwn ws sundedemenoi twn kakoucoumenwn ws kai autoi ontes en swmati

13:4 timios o gamos en pasin kai h koith amiantos pornous gar kai moicous krinei o qeos

13:5 afilarguros o tropos arkoumenoi tois parousin autos gar eirhken ou mh se anw oud ou mh se egkatalipw

13:6 wste qarrountas hmas legein kurios emoi bohqos | | [kai] | ou fobhqhsomai ti poihsei moi anqrwpos

13:7 mnhmoneuete twn hgoumenwn umwn oitines elalhsan umin ton logon tou qeou wn anaqewrountes thn ekbasin ths anastrofhs mimeisqe thn pistin

13:8 ihsous cristos ecqes kai shmeron o autos kai eis tous aiwnas

13:9 didacais poikilais kai xenais mh paraferesqe kalon gar cariti bebaiousqai thn kardian ou brwmasin en ois ouk wfelhqhsan oi peripatountes

13:10 ecomen qusiasthrion ex ou fagein ouk ecousin | [exousian] | exousian | oi th skhnh latreuontes

13:11 wn gar eisferetai zwwn to aima peri amartias eis ta agia dia tou arcierews toutwn ta swmata katakaietai exw ths parembolhs

13:12 dio kai ihsous ina agiash dia tou idiou aimatos ton laon exw ths pulhs epaqen

13:13 toinun exercwmeqa pros auton exw ths parembolhs ton oneidismon autou ferontes

13:14 ou gar ecomen wde menousan polin alla thn mellousan epizhtoumen

13:15 di autou | | [oun] | anaferwmen qusian ainesews dia pantos tw qew tout estin karpon ceilewn omologountwn tw onomati autou

13:16 ths de eupoiias kai koinwnias mh epilanqanesqe toiautais gar qusiais euaresteitai o qeos

13:17 peiqesqe tois hgoumenois umwn kai upeikete autoi gar agrupnousin uper twn yucwn umwn ws logon apodwsontes ina meta caras touto poiwsin kai mh stenazontes alusiteles gar umin touto

13:18 proseucesqe peri hmwn peiqomeqa gar oti kalhn suneidhsin ecomen en pasin kalws qelontes anastrefesqai

13:19 perissoterws de parakalw touto poihsai ina tacion apokatastaqw umin

13:20 o de qeos ths eirhnhs o anagagwn ek nekrwn ton poimena twn probatwn ton megan en aimati diaqhkhs aiwniou ton kurion hmwn ihsoun

13:21 katartisai umas en panti agaqw eis to poihsai to qelhma autou poiwn en hmin to euareston enwpion autou dia ihsou cristou w h doxa eis tous aiwnas | twn aiwnwn | [twn aiwnwn] | amhn

13:22 parakalw de umas adelfoi anecesqe tou logou ths paraklhsews kai gar dia bracewn epesteila umin

13:23 ginwskete ton adelfon hmwn timoqeon apolelumenon meq ou ean tacion erchtai oyomai umas

13:24 aspasasqe pantas tous hgoumenous umwn kai pantas tous agious aspazontai umas oi apo ths italias

13:25 h caris meta pantwn umwn