GREEK NEW TESTAMENT - JAMES

GREEK NEW TESTAMENT
JAMES

Apparatus: Variant readings are given in the text in this presentation: | Westcott-Hort text | NA-26 text |
< > indicates a word where NA26 encloses only a part of the word in square brackets. Since this would affect the search tools, we use these brackets. The reader should consult the printed NA26 edition for the details.
[ ] indicates doubtful text.


1:1 iakwbos qeou kai kuriou ihsou cristou doulos tais dwdeka fulais tais en th diaspora cairein

1:2 pasan caran hghsasqe adelfoi mou otan peirasmois peripeshte poikilois

1:3 ginwskontes oti to dokimion umwn ths pistews katergazetai upomonhn

1:4 h de upomonh ergon teleion ecetw ina hte teleioi kai oloklhroi en mhdeni leipomenoi

1:5 ei de tis umwn leipetai sofias aiteitw para tou didontos qeou pasin aplws kai mh oneidizontos kai doqhsetai autw

1:6 aiteitw de en pistei mhden diakrinomenos o gar diakrinomenos eoiken kludwni qalasshs anemizomenw kai ripizomenw

1:7 mh gar oiesqw o anqrwpos ekeinos oti lhmyetai ti para tou kuriou

1:8 anhr diyucos akatastatos en pasais tais odois autou

1:9 kaucasqw de | [o] | o | adelfos o tapeinos en tw uyei autou

1:10 o de plousios en th tapeinwsei autou oti ws anqos cortou pareleusetai

1:11 aneteilen gar o hlios sun tw kauswni kai exhranen ton corton kai to anqos autou exepesen kai h euprepeia tou proswpou autou apwleto outws kai o plousios en tais poreiais autou maranqhsetai

1:12 makarios anhr os upomenei peirasmon oti dokimos genomenos lhmyetai ton stefanon ths zwhs on ephggeilato tois agapwsin auton

1:13 mhdeis peirazomenos legetw oti apo qeou peirazomai o gar qeos apeirastos estin kakwn peirazei de autos oudena

1:14 ekastos de peirazetai upo ths idias epiqumias exelkomenos kai deleazomenos

1:15 eita h epiqumia sullabousa tiktei amartian h de amartia apotelesqeisa apokuei qanaton

1:16 mh planasqe adelfoi mou agaphtoi

1:17 pasa dosis agaqh kai pan dwrhma teleion anwqen estin katabainon apo tou patros twn fwtwn par w ouk eni parallagh h trophs aposkiasma

1:18 boulhqeis apekuhsen hmas logw alhqeias eis to einai hmas aparchn tina twn autou ktismatwn

1:19 iste adelfoi mou agaphtoi estw de pas anqrwpos tacus eis to akousai bradus eis to lalhsai bradus eis orghn

1:20 orgh gar andros dikaiosunhn qeou ouk ergazetai

1:21 dio apoqemenoi pasan ruparian kai perisseian kakias en prauthti dexasqe ton emfuton logon ton dunamenon swsai tas yucas umwn

1:22 ginesqe de poihtai logou kai mh | akroatai monon | monon akroatai | paralogizomenoi eautous

1:23 oti ei tis akroaths logou estin kai ou poihths outos eoiken andri katanoounti to proswpon ths genesews autou en esoptrw

1:24 katenohsen gar eauton kai apelhluqen kai euqews epelaqeto opoios hn

1:25 o de parakuyas eis nomon teleion ton ths eleuqerias kai parameinas ouk akroaths epilhsmonhs genomenos alla poihths ergou outos makarios en th poihsei autou estai

1:26 ei tis dokei qrhskos einai mh calinagwgwn glwssan | eautou | autou | alla apatwn kardian | eautou | autou | toutou mataios h qrhskeia

1:27 qrhskeia kaqara kai amiantos para tw qew kai patri auth estin episkeptesqai orfanous kai chras en th qliyei autwn aspilon eauton threin apo tou kosmou

2:1 adelfoi mou mh en proswpolhmyiais ecete thn pistin tou kuriou hmwn ihsou cristou ths doxhs

2:2 ean gar eiselqh eis sunagwghn umwn anhr crusodaktulios en esqhti lampra eiselqh de kai ptwcos en rupara esqhti

2:3 epibleyhte de epi ton forounta thn esqhta thn lampran kai eiphte su kaqou wde kalws kai tw ptwcw eiphte su sthqi | h kaqou ekei | ekei h kaqou | upo to upopodion mou

2:4 ou diekriqhte en eautois kai egenesqe kritai dialogismwn ponhrwn

2:5 akousate adelfoi mou agaphtoi ouc o qeos exelexato tous ptwcous tw kosmw plousious en pistei kai klhronomous ths basileias hs ephggeilato tois agapwsin auton

2:6 umeis de htimasate ton ptwcon ouc oi plousioi katadunasteuousin umwn kai autoi elkousin umas eis krithria

2:7 ouk autoi blasfhmousin to kalon onoma to epiklhqen ef umas

2:8 ei mentoi nomon teleite basilikon kata thn grafhn agaphseis ton plhsion sou ws seauton kalws poieite

2:9 ei de proswpolhmpteite amartian ergazesqe elegcomenoi upo tou nomou ws parabatai

2:10 ostis gar olon ton nomon thrhsh ptaish de en eni gegonen pantwn enocos

2:11 o gar eipwn mh moiceushs eipen kai mh foneushs ei de ou moiceueis foneueis de gegonas parabaths nomou

2:12 outws laleite kai outws poieite ws dia nomou eleuqerias mellontes krinesqai

2:13 h gar krisis aneleos tw mh poihsanti eleos katakaucatai eleos krisews

2:14 ti | | to | ofelos adelfoi mou ean pistin legh tis ecein erga de mh ech mh dunatai h pistis swsai auton

2:15 ean adelfos h adelfh gumnoi uparcwsin kai leipomenoi ths efhmerou trofhs

2:16 eiph de tis autois ex umwn upagete en eirhnh qermainesqe kai cortazesqe mh dwte de autois ta epithdeia tou swmatos ti | | to | ofelos

2:17 outws kai h pistis ean mh ech erga nekra estin kaq eauthn

2:18 all erei tis su pistin eceis kagw erga ecw deixon moi thn pistin sou cwris twn ergwn kagw soi deixw ek twn ergwn mou thn pistin

2:19 su pisteueis oti eis | qeos estin | estin o qeos | kalws poieis kai ta daimonia pisteuousin kai frissousin

2:20 qeleis de gnwnai w anqrwpe kene oti h pistis cwris twn ergwn argh estin

2:21 abraam o pathr hmwn ouk ex ergwn edikaiwqh anenegkas isaak ton uion autou epi to qusiasthrion

2:22 blepeis oti h pistis sunhrgei tois ergois autou kai ek twn ergwn h pistis eteleiwqh

2:23 kai eplhrwqh h grafh h legousa episteusen de abraam tw qew kai elogisqh autw eis dikaiosunhn kai filos qeou eklhqh

2:24 orate oti ex ergwn dikaioutai anqrwpos kai ouk ek pistews monon

2:25 omoiws de kai raab h pornh ouk ex ergwn edikaiwqh upodexamenh tous aggelous kai etera odw ekbalousa

2:26 wsper | | gar | to swma cwris pneumatos nekron estin outws kai h pistis cwris ergwn nekra estin

3:1 mh polloi didaskaloi ginesqe adelfoi mou eidotes oti meizon krima lhmyomeqa

3:2 polla gar ptaiomen apantes ei tis en logw ou ptaiei outos teleios anhr dunatos calinagwghsai kai olon to swma

3:3 ei de twn ippwn tous calinous eis ta stomata ballomen eis to peiqesqai autous hmin kai olon to swma autwn metagomen

3:4 idou kai ta ploia thlikauta onta kai upo anemwn sklhrwn elaunomena metagetai upo elacistou phdaliou opou h ormh tou euqunontos bouletai

3:5 outws kai h glwssa mikron melos estin kai megala aucei idou hlikon pur hlikhn ulhn anaptei

3:6 kai h glwssa pur o kosmos ths adikias h glwssa kaqistatai en tois melesin hmwn h spilousa olon to swma kai flogizousa ton trocon ths genesews kai flogizomenh upo ths geennhs

3:7 pasa gar fusis qhriwn te kai peteinwn erpetwn te kai enaliwn damazetai kai dedamastai th fusei th anqrwpinh

3:8 thn de glwssan oudeis damasai dunatai anqrwpwn akatastaton kakon mesth iou qanathforou

3:9 en auth eulogoumen ton kurion kai patera kai en auth katarwmeqa tous anqrwpous tous kaq omoiwsin qeou gegonotas

3:10 ek tou autou stomatos exercetai eulogia kai katara ou crh adelfoi mou tauta outws ginesqai

3:11 mhti h phgh ek ths auths ophs bruei to gluku kai to pikron

3:12 mh dunatai adelfoi mou sukh elaias poihsai h ampelos suka oute alukon gluku poihsai udwr

3:13 tis sofos kai episthmwn en umin deixatw ek ths kalhs anastrofhs ta erga autou en prauthti sofias

3:14 ei de zhlon pikron ecete kai eriqeian en th kardia umwn mh katakaucasqe kai yeudesqe kata ths alhqeias

3:15 ouk estin auth h sofia anwqen katercomenh alla epigeios yucikh daimoniwdhs

3:16 opou gar zhlos kai eriqeia ekei akatastasia kai pan faulon pragma

3:17 h de anwqen sofia prwton men agnh estin epeita eirhnikh epieikhs eupeiqhs mesth eleous kai karpwn agaqwn adiakritos anupokritos

3:18 karpos de dikaiosunhs en eirhnh speiretai tois poiousin eirhnhn

4:1 poqen polemoi kai poqen macai en umin ouk enteuqen ek twn hdonwn umwn twn strateuomenwn en tois melesin umwn

4:2 epiqumeite kai ouk ecete foneuete kai zhloute kai ou dunasqe epitucein macesqe kai polemeite ouk ecete dia to mh aiteisqai umas

4:3 aiteite kai ou lambanete dioti kakws aiteisqe ina en tais hdonais umwn dapanhshte

4:4 moicalides ouk oidate oti h filia tou kosmou ecqra tou qeou estin os ean oun boulhqh filos einai tou kosmou ecqros tou qeou kaqistatai

4:5 h dokeite oti kenws h grafh legei pros fqonon epipoqei to pneuma o katwkisen en hmin

4:6 meizona de didwsin carin dio legei o qeos uperhfanois antitassetai tapeinois de didwsin carin

4:7 upotaghte oun tw qew antisthte de tw diabolw kai feuxetai af umwn

4:8 eggisate tw qew kai | eggisei | eggiei | umin kaqarisate ceiras amartwloi kai agnisate kardias diyucoi

4:9 talaipwrhsate kai penqhsate kai klausate o gelws umwn eis penqos metatraphtw kai h cara eis kathfeian

4:10 tapeinwqhte enwpion kuriou kai uywsei umas

4:11 mh katalaleite allhlwn adelfoi o katalalwn adelfou h krinwn ton adelfon autou katalalei nomou kai krinei nomon ei de nomon krineis ouk ei poihths nomou alla kriths

4:12 eis estin | | [o] | nomoqeths kai kriths o dunamenos swsai kai apolesai su de tis ei o krinwn ton plhsion

4:13 age nun oi legontes shmeron h aurion poreusomeqa eis thnde thn polin kai poihsomen ekei eniauton kai emporeusomeqa kai kerdhsomen

4:14 oitines ouk epistasqe | | to | ths aurion poia h zwh umwn atmis gar este | | h | pros oligon fainomenh epeita kai afanizomenh

4:15 anti tou legein umas ean o kurios | qelh | qelhsh | kai zhsomen kai poihsomen touto h ekeino

4:16 nun de kaucasqe en tais alazoneiais umwn pasa kauchsis toiauth ponhra estin

4:17 eidoti oun kalon poiein kai mh poiounti amartia autw estin

5:1 age nun oi plousioi klausate ololuzontes epi tais talaipwriais umwn tais epercomenais

5:2 o ploutos umwn seshpen kai ta imatia umwn shtobrwta gegonen

5:3 o crusos umwn kai o arguros katiwtai kai o ios autwn eis marturion umin estai kai fagetai tas sarkas umwn ws pur eqhsaurisate en escatais hmerais

5:4 idou o misqos twn ergatwn twn amhsantwn tas cwras umwn o | afusterhmenos | apesterhmenos | af umwn krazei kai ai boai twn qerisantwn eis ta wta kuriou sabawq | eiselhluqan | eiselhluqasin |

5:5 etrufhsate epi ths ghs kai espatalhsate eqreyate tas kardias umwn en hmera sfaghs

5:6 katedikasate efoneusate ton dikaion ouk antitassetai umin

5:7 makroqumhsate oun adelfoi ews ths parousias tou kuriou idou o gewrgos ekdecetai ton timion karpon ths ghs makroqumwn ep autw ews labh proimon kai oyimon

5:8 makroqumhsate kai umeis sthrixate tas kardias umwn oti h parousia tou kuriou hggiken

5:9 mh stenazete adelfoi kat allhlwn ina mh kriqhte idou o kriths pro twn qurwn esthken

5:10 upodeigma labete adelfoi ths kakopaqias kai ths makroqumias tous profhtas oi elalhsan en tw onomati kuriou

5:11 idou makarizomen tous upomeinantas thn upomonhn iwb hkousate kai to telos kuriou eidete oti polusplagcnos estin o kurios kai oiktirmwn

5:12 pro pantwn de adelfoi mou mh omnuete mhte ton ouranon mhte thn ghn mhte allon tina orkon htw de umwn to nai nai kai to ou ou ina mh upo krisin peshte

5:13 kakopaqei tis en umin proseucesqw euqumei tis yalletw

5:14 asqenei tis en umin proskalesasqw tous presbuterous ths ekklhsias kai proseuxasqwsan ep auton aleiyantes | | [auton] | elaiw en tw onomati | [tou kuriou] | tou kuriou |

5:15 kai h euch ths pistews swsei ton kamnonta kai egerei auton o kurios kan amartias h pepoihkws afeqhsetai autw

5:16 exomologeisqe oun allhlois tas amartias kai | proseucesqe | eucesqe | uper allhlwn opws iaqhte polu iscuei dehsis dikaiou energoumenh

5:17 hlias anqrwpos hn omoiopaqhs hmin kai proseuch proshuxato tou mh brexai kai ouk ebrexen epi ths ghs eniautous treis kai mhnas ex

5:18 kai palin proshuxato kai o ouranos ueton edwken kai h gh eblasthsen ton karpon auths

5:19 adelfoi mou ean tis en umin planhqh apo ths alhqeias kai epistreyh tis auton

5:20 | ginwskete | ginwsketw | oti o epistreyas amartwlon ek planhs odou autou swsei yuchn autou ek qanatou kai kaluyei plhqos amartiwn