GREEK NEW TESTAMENT - JOHN

GREEK NEW TESTAMENT
JOHN

Apparatus: Variant readings are given in the text in this presentation: | Westcott-Hort text | NA-26 text |
< > indicates a word where NA26 encloses only a part of the word in square brackets. Since this would affect the search tools, we use these brackets. The reader should consult the printed NA26 edition for the details.
[ ] indicates doubtful text.
RED: Text in red indicates readings, where the UBS editorial committee had great difficulty in deciding which variant to place in the text. Please refer to "A Textual Commentary on the Greek New Testament" by Bruce M. Metzger, 2nd ed.,1994, for the details. The difficult readings are indicated by the letters C and D. To find these positions easy, they are labeled with an asterisk, *.

Please note my Textcritical Commentary on the Gospels !
(All significant variants (290 for John) are discussed in every detail. Please check it out!)


1:1 en arch hn o logos kai o logos hn pros ton qeon kai qeos hn o logos

1:2 outos hn en arch pros ton qeon

1:3 panta di autou egeneto kai cwris autou egeneto oude en o gegonen

1:4 en autw zwh hn kai h zwh hn to fws twn anqrwpwn

1:5 kai to fws en th skotia fainei kai h skotia auto ou katelaben

1:6 egeneto anqrwpos apestalmenos para qeou onoma autw iwannhs

1:7 outos hlqen eis marturian ina marturhsh peri tou fwtos ina pantes pisteuswsin di autou

1:8 ouk hn ekeinos to fws all ina marturhsh peri tou fwtos

1:9 hn to fws to alhqinon o fwtizei panta anqrwpon ercomenon eis ton kosmon

1:10 en tw kosmw hn kai o kosmos di autou egeneto kai o kosmos auton ouk egnw

1:11 eis ta idia hlqen kai oi idioi auton ou parelabon

1:12 osoi de elabon auton edwken autois exousian tekna qeou genesqai tois pisteuousin eis to onoma autou

1:13 oi ouk ex aimatwn oude ek qelhmatos sarkos oude ek qelhmatos andros all ek qeou egennhqhsan

1:14 kai o logos sarx egeneto kai eskhnwsen en hmin kai eqeasameqa thn doxan autou doxan ws monogenous para patros plhrhs caritos kai alhqeias

1:15 iwannhs marturei peri autou kai kekragen legwn outos hn | o eipwn | on eipon | o opisw mou ercomenos emprosqen mou gegonen oti prwtos mou hn

1:16 oti ek tou plhrwmatos autou hmeis pantes elabomen kai carin anti caritos

1:17 oti o nomos dia mwusews edoqh h caris kai h alhqeia dia ihsou cristou egeneto

1:18 qeon oudeis ewraken pwpote monogenhs qeos o wn eis ton kolpon tou patros ekeinos exhghsato

1:19 kai auth estin h marturia tou iwannou ote apesteilan | pros auton | [pros auton*] | oi ioudaioi ex ierosolumwn iereis kai leuitas ina erwthswsin auton su tis ei

1:20 kai wmologhsen kai ouk hrnhsato kai wmologhsen oti egw ouk eimi o cristos

1:21 kai hrwthsan auton ti oun | [su] | su | hlias* ei kai legei ouk eimi o profhths ei su kai apekriqh ou

1:22 eipan oun autw tis ei ina apokrisin dwmen tois pemyasin hmas ti legeis peri seautou

1:23 efh egw fwnh bowntos en th erhmw euqunate thn odon kuriou kaqws eipen hsaias o profhths

1:24 kai apestalmenoi hsan ek twn farisaiwn

1:25 kai hrwthsan auton kai eipan autw ti oun baptizeis ei su ouk ei o cristos oude hlias oude o profhths

1:26 apekriqh autois o iwannhs legwn egw baptizw en udati mesos umwn | sthkei | esthken | on umeis ouk oidate

1:27 | | o | opisw mou ercomenos ou ouk eimi [egw] axios ina lusw autou ton imanta tou upodhmatos

1:28 tauta en bhqania egeneto* peran tou iordanou opou hn o iwannhs baptizwn

1:29 th epaurion blepei ton ihsoun ercomenon pros auton kai legei ide o amnos tou qeou o airwn thn amartian tou kosmou

1:30 outos estin uper ou egw eipon opisw mou ercetai anhr os emprosqen mou gegonen oti prwtos mou hn

1:31 kagw ouk hdein auton all ina fanerwqh tw israhl dia touto hlqon egw en udati baptizwn

1:32 kai emarturhsen iwannhs legwn oti teqeamai to pneuma katabainon ws peristeran ex ouranou kai emeinen ep auton

1:33 kagw ouk hdein auton all o pemyas me baptizein en udati ekeinos moi eipen ef on an idhs to pneuma katabainon kai menon ep auton outos estin o baptizwn en pneumati agiw

1:34 kagw ewraka kai memarturhka oti outos estin o uios tou qeou

1:35 th epaurion palin eisthkei | | o | iwannhs kai ek twn maqhtwn autou duo

1:36 kai embleyas tw ihsou peripatounti legei ide o amnos tou qeou

1:37 kai hkousan oi duo maqhtai autou lalountos kai hkolouqhsan tw ihsou

1:38 strafeis de o ihsous kai qeasamenos autous akolouqountas legei autois ti zhteite oi de eipan autw rabbi o legetai meqermhneuomenon didaskale pou meneis

1:39 legei autois ercesqe kai oyesqe hlqan oun kai eidan pou menei kai par autw emeinan thn hmeran ekeinhn wra hn ws dekath

1:40 hn andreas o adelfos simwnos petrou eis ek twn duo twn akousantwn para iwannou kai akolouqhsantwn autw

1:41 euriskei outos prwton ton adelfon ton idion simwna kai legei autw eurhkamen ton messian o estin meqermhneuomenon cristos

1:42 hgagen auton pros ton ihsoun embleyas autw o ihsous eipen su ei simwn o uios iwannou su klhqhsh khfas o ermhneuetai petros

1:43 th epaurion hqelhsen exelqein eis thn galilaian kai euriskei filippon kai legei autw o ihsous akolouqei moi

1:44 hn de o filippos apo bhqsaida ek ths polews andreou kai petrou

1:45 euriskei filippos ton naqanahl kai legei autw on egrayen mwushs en tw nomw kai oi profhtai eurhkamen ihsoun uion tou iwshf ton apo nazaret

1:46 kai eipen autw naqanahl ek nazaret dunatai ti agaqon einai legei autw | o | [o] | filippos ercou kai ide

1:47 eiden | | o | ihsous ton naqanahl ercomenon pros auton kai legei peri autou ide alhqws israhliths en w dolos ouk estin

1:48 legei autw naqanahl poqen me ginwskeis apekriqh ihsous kai eipen autw pro tou se filippon fwnhsai onta upo thn sukhn eidon se

1:49 apekriqh autw naqanahl rabbi su ei o uios tou qeou su basileus ei tou israhl

1:50 apekriqh ihsous kai eipen autw oti eipon soi oti eidon se upokatw ths sukhs pisteueis meizw toutwn oyh

1:51 kai legei autw amhn amhn legw umin oyesqe ton ouranon anewgota kai tous aggelous tou qeou anabainontas kai katabainontas epi ton uion tou anqrwpou

2:1 kai th hmera th trith gamos egeneto en kana ths galilaias kai hn h mhthr tou ihsou ekei

2:2 eklhqh de kai o ihsous kai oi maqhtai autou eis ton gamon

2:3 kai usterhsantos oinou legei h mhthr tou ihsou pros auton oinon ouk ecousin

2:4 | kai | [kai] | legei auth o ihsous ti emoi kai soi gunai oupw hkei h wra mou

2:5 legei h mhthr autou tois diakonois o ti an legh umin poihsate

2:6 hsan de ekei liqinai udriai ex kata ton kaqarismon twn ioudaiwn keimenai cwrousai ana metrhtas duo h treis

2:7 legei autois o ihsous gemisate tas udrias udatos kai egemisan autas ews anw

2:8 kai legei autois antlhsate nun kai ferete tw arcitriklinw oi de hnegkan

2:9 ws de egeusato o arcitriklinos to udwr oinon gegenhmenon kai ouk hdei poqen estin oi de diakonoi hdeisan oi hntlhkotes to udwr fwnei ton numfion o arcitriklinos

2:10 kai legei autw pas anqrwpos prwton ton kalon oinon tiqhsin kai otan mequsqwsin ton elassw su tethrhkas ton kalon oinon ews arti

2:11 tauthn epoihsen archn twn shmeiwn o ihsous en kana ths galilaias kai efanerwsen thn doxan autou kai episteusan eis auton oi maqhtai autou

2:12 meta touto katebh eis kafarnaoum autos kai h mhthr autou kai oi adelfoi | | [autou] | kai oi maqhtai autou* kai ekei emeinan ou pollas hmeras

2:13 kai eggus hn to pasca twn ioudaiwn kai anebh eis ierosoluma o ihsous

2:14 kai euren en tw ierw tous pwlountas boas kai probata kai peristeras kai tous kermatistas kaqhmenous

2:15 kai poihsas fragellion ek scoiniwn pantas exebalen ek tou ierou ta te probata kai tous boas kai twn kollubistwn execeen | ta kermata | to kerma | kai tas trapezas anetreyen

2:16 kai tois tas peristeras pwlousin eipen arate tauta enteuqen mh poieite ton oikon tou patros mou oikon emporiou

2:17 emnhsqhsan oi maqhtai autou oti gegrammenon estin o zhlos tou oikou sou katafagetai me

2:18 apekriqhsan oun oi ioudaioi kai eipan autw ti shmeion deiknueis hmin oti tauta poieis

2:19 apekriqh ihsous kai eipen autois lusate ton naon touton kai | [en] | en | trisin hmerais egerw auton

2:20 eipan oun oi ioudaioi tesserakonta kai ex etesin oikodomhqh o naos outos kai su en trisin hmerais egereis auton

2:21 ekeinos de elegen peri tou naou tou swmatos autou

2:22 ote oun hgerqh ek nekrwn emnhsqhsan oi maqhtai autou oti touto elegen kai episteusan th grafh kai tw logw on eipen o ihsous

2:23 ws de hn en tois ierosolumois en tw pasca en th eorth polloi episteusan eis to onoma autou qewrountes autou ta shmeia a epoiei

2:24 autos de ihsous ouk episteuen auton* autois dia to auton ginwskein pantas

2:25 kai oti ou creian eicen ina tis marturhsh peri tou anqrwpou autos gar eginwsken ti hn en tw anqrwpw

3:1 hn de anqrwpos ek twn farisaiwn nikodhmos onoma autw arcwn twn ioudaiwn

3:2 outos hlqen pros auton nuktos kai eipen autw rabbi oidamen oti apo qeou elhluqas didaskalos oudeis gar dunatai tauta ta shmeia poiein a su poieis ean mh h o qeos met autou

3:3 apekriqh ihsous kai eipen autw amhn amhn legw soi ean mh tis gennhqh anwqen ou dunatai idein thn basileian tou qeou

3:4 legei pros auton [o] nikodhmos pws dunatai anqrwpos gennhqhnai gerwn wn mh dunatai eis thn koilian ths mhtros autou deuteron eiselqein kai gennhqhnai

3:5 apekriqh | [o] | | ihsous amhn amhn legw soi ean mh tis gennhqh ex udatos kai pneumatos ou dunatai eiselqein eis thn basileian tou qeou

3:6 to gegennhmenon ek ths sarkos sarx estin kai to gegennhmenon ek tou pneumatos pneuma estin

3:7 mh qaumashs oti eipon soi dei umas gennhqhnai anwqen

3:8 to pneuma opou qelei pnei kai thn fwnhn autou akoueis all ouk oidas poqen ercetai kai pou upagei outws estin pas o gegennhmenos ek tou pneumatos

3:9 apekriqh nikodhmos kai eipen autw pws dunatai tauta genesqai

3:10 apekriqh ihsous kai eipen autw su ei o didaskalos tou israhl kai tauta ou ginwskeis

3:11 amhn amhn legw soi oti o oidamen laloumen kai o ewrakamen marturoumen kai thn marturian hmwn ou lambanete

3:12 ei ta epigeia eipon umin kai ou pisteuete pws ean eipw umin ta epourania pisteusete

3:13 kai oudeis anabebhken eis ton ouranon ei mh o ek tou ouranou katabas o uios tou anqrwpou

3:14 kai kaqws mwushs uywsen ton ofin en th erhmw outws uywqhnai dei ton uion tou anqrwpou

3:15 ina pas o pisteuwn en autw ech zwhn aiwnion

3:16 outws gar hgaphsen o qeos ton kosmon wste ton uion ton monogenh edwken ina pas o pisteuwn eis auton mh apolhtai all ech zwhn aiwnion

3:17 ou gar apesteilen o qeos ton uion eis ton kosmon ina krinh ton kosmon all ina swqh o kosmos di autou

3:18 o pisteuwn eis auton ou krinetai o | | de | mh pisteuwn hdh kekritai oti mh pepisteuken eis to onoma tou monogenous uiou tou qeou

3:19 auth de estin h krisis oti to fws elhluqen eis ton kosmon kai hgaphsan oi anqrwpoi mallon to skotos h to fws hn gar autwn ponhra ta erga

3:20 pas gar o faula prasswn misei to fws kai ouk ercetai pros to fws ina mh elegcqh ta erga autou

3:21 o de poiwn thn alhqeian ercetai pros to fws ina fanerwqh autou ta erga oti en qew estin eirgasmena

3:22 meta tauta hlqen o ihsous kai oi maqhtai autou eis thn ioudaian ghn kai ekei dietriben met autwn kai ebaptizen

3:23 hn de kai | [o] | o | iwannhs baptizwn en ainwn eggus tou saleim oti udata polla hn ekei kai pareginonto kai ebaptizonto

3:24 oupw gar hn beblhmenos eis thn fulakhn | | o | iwannhs

3:25 egeneto oun zhthsis ek twn maqhtwn iwannou meta ioudaiou peri kaqarismou

3:26 kai hlqon pros ton iwannhn kai eipan autw rabbi os hn meta sou peran tou iordanou w su memarturhkas ide outos baptizei kai pantes ercontai pros auton

3:27 apekriqh iwannhs kai eipen ou dunatai anqrwpos lambanein | ouden | oude en | ean mh h dedomenon autw ek tou ouranou

3:28 autoi umeis moi martureite oti eipon | [egw] | [oti] | ouk eimi egw o cristos all oti apestalmenos eimi emprosqen ekeinou

3:29 o ecwn thn numfhn numfios estin o de filos tou numfiou o esthkws kai akouwn autou cara cairei dia thn fwnhn tou numfiou auth oun h cara h emh peplhrwtai

3:30 ekeinon dei auxanein eme de elattousqai

3:31 o anwqen ercomenos epanw pantwn estin o wn ek ths ghs ek ths ghs estin kai ek ths ghs lalei o ek tou ouranou ercomenos | epanw pantwn estin | [epanw pantwn estin] |

3:32 o ewraken kai hkousen touto marturei* kai thn marturian autou oudeis lambanei

3:33 o labwn autou thn marturian esfragisen oti o qeos alhqhs estin

3:34 on gar apesteilen o qeos ta rhmata tou qeou lalei ou gar ek metrou didwsin to pneuma

3:35 o pathr agapa ton uion kai panta dedwken en th ceiri autou

3:36 o pisteuwn eis ton uion ecei zwhn aiwnion o de apeiqwn tw uiw ouk oyetai zwhn all h orgh tou qeou menei ep auton

4:1 ws oun egnw o | kurios | ihsous* | oti hkousan oi farisaioi oti ihsous pleionas maqhtas poiei kai baptizei | [h] | h | iwannhs

4:2 kaitoige ihsous autos ouk ebaptizen all oi maqhtai autou

4:3 afhken thn ioudaian kai aphlqen palin eis thn galilaian

4:4 edei de auton diercesqai dia ths samareias

4:5 ercetai oun eis polin ths samareias legomenhn sucar plhsion tou cwriou o edwken iakwb [tw] iwshf tw uiw autou

4:6 hn de ekei phgh tou iakwb o oun ihsous kekopiakws ek ths odoiporias ekaqezeto outws epi th phgh wra hn ws ekth

4:7 ercetai gunh ek ths samareias antlhsai udwr legei auth o ihsous dos moi pein

4:8 oi gar maqhtai autou apelhluqeisan eis thn polin ina trofas agoraswsin

4:9 legei oun autw h gunh h samaritis pws su ioudaios wn par emou pein aiteis gunaikos samaritidos oushs | [ou | ou | gar sugcrwntai ioudaioi | samaritais] | samaritais |

4:10 apekriqh ihsous kai eipen auth ei hdeis thn dwrean tou qeou kai tis estin o legwn soi dos moi pein su an hthsas auton kai edwken an soi udwr zwn

4:11 legei autw | | [h gunh*] | kurie oute antlhma eceis kai to frear estin baqu poqen oun eceis to udwr to zwn

4:12 mh su meizwn ei tou patros hmwn iakwb os edwken hmin to frear kai autos ex autou epien kai oi uioi autou kai ta qremmata autou

4:13 apekriqh ihsous kai eipen auth pas o pinwn ek tou udatos toutou diyhsei palin

4:14 os d an pih ek tou udatos ou egw dwsw autw ou mh diyhsei eis ton aiwna alla to udwr o dwsw autw genhsetai en autw phgh udatos allomenou eis zwhn aiwnion

4:15 legei pros auton h gunh kurie dos moi touto to udwr ina mh diyw mhde diercwmai enqade antlein

4:16 legei auth upage fwnhson | sou ton andra | ton andra sou | kai elqe enqade

4:17 apekriqh h gunh kai eipen | [autw] | autw | ouk ecw andra legei auth o ihsous kalws eipas oti andra ouk ecw

4:18 pente gar andras esces kai nun on eceis ouk estin sou anhr touto alhqes eirhkas

4:19 legei autw h gunh kurie qewrw oti profhths ei su

4:20 oi pateres hmwn en tw orei toutw prosekunhsan kai umeis legete oti en ierosolumois estin o topos opou proskunein dei

4:21 legei auth o ihsous pisteue moi gunai oti ercetai wra ote oute en tw orei toutw oute en ierosolumois proskunhsete tw patri

4:22 umeis proskuneite o ouk oidate hmeis proskunoumen o oidamen oti h swthria ek twn ioudaiwn estin

4:23 alla ercetai wra kai nun estin ote oi alhqinoi proskunhtai proskunhsousin tw patri en pneumati kai alhqeia kai gar o pathr toioutous zhtei tous proskunountas auton

4:24 pneuma o qeos kai tous proskunountas auton en pneumati kai alhqeia dei proskunein

4:25 legei autw h gunh oida oti messias ercetai o legomenos cristos otan elqh ekeinos anaggelei hmin apanta

4:26 legei auth o ihsous egw eimi o lalwn soi

4:27 kai epi toutw hlqan oi maqhtai autou kai eqaumazon oti meta gunaikos elalei oudeis mentoi eipen ti zhteis h ti laleis met auths

4:28 afhken oun thn udrian auths h gunh kai aphlqen eis thn polin kai legei tois anqrwpois

4:29 deute idete anqrwpon os eipen moi panta | a | osa | epoihsa mhti outos estin o cristos

4:30 exhlqon ek ths polews kai hrconto pros auton

4:31 en tw metaxu hrwtwn auton oi maqhtai legontes rabbi fage

4:32 o de eipen autois egw brwsin ecw fagein hn umeis ouk oidate

4:33 elegon oun oi maqhtai pros allhlous mh tis hnegken autw fagein

4:34 legei autois o ihsous emon brwma estin ina poihsw to qelhma tou pemyantos me kai teleiwsw autou to ergon

4:35 ouc umeis legete oti eti tetramhnos estin kai o qerismos ercetai idou legw umin eparate tous ofqalmous umwn kai qeasasqe tas cwras oti leukai eisin pros qerismon hdh

4:36 o qerizwn misqon lambanei kai sunagei karpon eis zwhn aiwnion ina o speirwn omou cairh kai o qerizwn

4:37 en gar toutw o logos estin alhqinos oti allos estin o speirwn kai allos o qerizwn

4:38 egw apesteila umas qerizein o ouc umeis kekopiakate alloi kekopiakasin kai umeis eis ton kopon autwn eiselhluqate

4:39 ek de ths polews ekeinhs polloi episteusan eis auton twn samaritwn dia ton logon ths gunaikos marturoushs oti eipen moi panta a epoihsa

4:40 ws oun hlqon pros auton oi samaritai hrwtwn auton meinai par autois kai emeinen ekei duo hmeras

4:41 kai pollw pleious episteusan dia ton logon autou

4:42 th te gunaiki elegon | [oti] | oti | ouketi dia thn shn lalian pisteuomen autoi gar akhkoamen kai oidamen oti outos estin alhqws o swthr tou kosmou

4:43 meta de tas duo hmeras exhlqen ekeiqen eis thn galilaian

4:44 autos gar ihsous emarturhsen oti profhths en th idia patridi timhn ouk ecei

4:45 ote oun hlqen eis thn galilaian edexanto auton oi galilaioi panta ewrakotes osa epoihsen en ierosolumois en th eorth kai autoi gar hlqon eis thn eorthn

4:46 hlqen oun palin eis thn kana ths galilaias opou epoihsen to udwr oinon kai hn tis basilikos ou o uios hsqenei en kafarnaoum

4:47 outos akousas oti ihsous hkei ek ths ioudaias eis thn galilaian aphlqen pros auton kai hrwta ina katabh kai iashtai autou ton uion hmellen gar apoqnhskein

4:48 eipen oun o ihsous pros auton ean mh shmeia kai terata idhte ou mh pisteushte

4:49 legei pros auton o basilikos kurie katabhqi prin apoqanein to paidion mou

4:50 legei autw o ihsous poreuou o uios sou zh episteusen o anqrwpos tw logw on eipen autw o ihsous kai eporeueto

4:51 hdh de autou katabainontos oi douloi autou uphnthsan autw legontes oti o pais autou zh

4:52 epuqeto oun thn wran par autwn en h komyoteron escen eipan oun autw oti ecqes wran ebdomhn afhken auton o puretos

4:53 egnw oun o pathr oti | | [en] | ekeinh th wra en h eipen autw o ihsous o uios sou zh kai episteusen autos kai h oikia autou olh

4:54 touto [de] palin deuteron shmeion epoihsen o ihsous elqwn ek ths ioudaias eis thn galilaian

5:1 meta tauta hn eorth twn ioudaiwn kai anebh ihsous eis ierosoluma

5:2 estin de en tois ierosolumois epi th probatikh kolumbhqra h epilegomenh ebraisti bhqzaqa* pente stoas ecousa

5:3 en tautais katekeito plhqos twn asqenountwn tuflwn cwlwn xhrwn

5:4

5:5 hn de tis anqrwpos ekei triakonta [kai] oktw eth ecwn en th asqeneia autou

5:6 touton idwn o ihsous katakeimenon kai gnous oti polun hdh cronon ecei legei autw qeleis ugihs genesqai

5:7 apekriqh autw o asqenwn kurie anqrwpon ouk ecw ina otan taracqh to udwr balh me eis thn kolumbhqran en w de ercomai egw allos pro emou katabainei

5:8 legei autw o ihsous egeire aron ton krabatton sou kai peripatei

5:9 kai euqews egeneto ugihs o anqrwpos kai hren ton krabatton autou kai periepatei hn de sabbaton en ekeinh th hmera

5:10 elegon oun oi ioudaioi tw teqerapeumenw sabbaton estin kai ouk exestin soi arai ton krabatton | | sou |

5:11 | os | o | de apekriqh autois o poihsas me ugih ekeinos moi eipen aron ton krabatton sou kai peripatei

5:12 hrwthsan auton tis estin o anqrwpos o eipwn soi aron kai peripatei

5:13 o de iaqeis ouk hdei tis estin o gar ihsous exeneusen oclou ontos en tw topw

5:14 meta tauta euriskei auton | [o] | o | ihsous en tw ierw kai eipen autw ide ugihs gegonas mhketi amartane ina mh ceiron soi ti genhtai

5:15 aphlqen o anqrwpos kai | eipen | anhggeilen | tois ioudaiois oti ihsous estin o poihsas auton ugih

5:16 kai dia touto ediwkon oi ioudaioi ton ihsoun oti tauta epoiei en sabbatw

5:17 o de | | [ihsous*] | apekrinato autois o pathr mou ews arti ergazetai kagw ergazomai

5:18 dia touto oun mallon ezhtoun auton oi ioudaioi apokteinai oti ou monon eluen to sabbaton alla kai patera idion elegen ton qeon ison eauton poiwn tw qew

5:19 apekrinato oun | [o ihsous] | o ihsous | kai elegen autois amhn amhn legw umin ou dunatai o uios poiein af eautou ouden ean mh ti bleph ton patera poiounta a gar an ekeinos poih tauta kai o uios omoiws poiei

5:20 o gar pathr filei ton uion kai panta deiknusin autw a autos poiei kai meizona toutwn deixei autw erga ina umeis qaumazhte

5:21 wsper gar o pathr egeirei tous nekrous kai zwopoiei outws kai o uios ous qelei zwopoiei

5:22 oude gar o pathr krinei oudena alla thn krisin pasan dedwken tw uiw

5:23 ina pantes timwsin ton uion kaqws timwsin ton patera o mh timwn ton uion ou tima ton patera ton pemyanta auton

5:24 amhn amhn legw umin oti o ton logon mou akouwn kai pisteuwn tw pemyanti me ecei zwhn aiwnion kai eis krisin ouk ercetai alla metabebhken ek tou qanatou eis thn zwhn

5:25 amhn amhn legw umin oti ercetai wra kai nun estin ote oi nekroi akousousin ths fwnhs tou uiou tou qeou kai oi akousantes zhsousin

5:26 wsper gar o pathr ecei zwhn en eautw outws kai tw uiw edwken zwhn ecein en eautw

5:27 kai exousian edwken autw krisin poiein oti uios anqrwpou estin

5:28 mh qaumazete touto oti ercetai wra en h pantes oi en tois mnhmeiois akousousin ths fwnhs autou

5:29 kai ekporeusontai oi ta agaqa poihsantes eis anastasin zwhs oi | | de | ta faula praxantes eis anastasin krisews

5:30 ou dunamai egw poiein ap emautou ouden kaqws akouw krinw kai h krisis h emh dikaia estin oti ou zhtw to qelhma to emon alla to qelhma tou pemyantos me

5:31 ean egw marturw peri emautou h marturia mou ouk estin alhqhs

5:32 allos estin o marturwn peri emou kai oida oti alhqhs estin h marturia hn marturei peri emou

5:33 umeis apestalkate pros iwannhn kai memarturhken th alhqeia

5:34 egw de ou para anqrwpou thn marturian lambanw alla tauta legw ina umeis swqhte

5:35 ekeinos hn o lucnos o kaiomenos kai fainwn umeis de hqelhsate agalliaqhnai pros wran en tw fwti autou

5:36 egw de ecw thn marturian meizw tou iwannou ta gar erga a dedwken moi o pathr ina teleiwsw auta auta ta erga a poiw marturei peri emou oti o pathr me apestalken

5:37 kai o pemyas me pathr ekeinos memarturhken peri emou oute fwnhn autou pwpote akhkoate oute eidos autou ewrakate

5:38 kai ton logon autou ouk ecete en umin menonta oti on apesteilen ekeinos toutw umeis ou pisteuete

5:39 eraunate tas grafas oti umeis dokeite en autais zwhn aiwnion ecein kai ekeinai eisin ai marturousai peri emou

5:40 kai ou qelete elqein pros me ina zwhn echte

5:41 doxan para anqrwpwn ou lambanw

5:42 alla egnwka umas oti thn agaphn tou qeou ouk ecete en eautois

5:43 egw elhluqa en tw onomati tou patros mou kai ou lambanete me ean allos elqh en tw onomati tw idiw ekeinon lhmyesqe

5:44 pws dunasqe umeis pisteusai doxan para allhlwn lambanontes kai thn doxan thn para tou monou | [qeou] | qeou | ou zhteite

5:45 mh dokeite oti egw kathgorhsw umwn pros ton patera estin o kathgorwn umwn mwushs eis on umeis hlpikate

5:46 ei gar episteuete mwusei episteuete an emoi peri gar emou ekeinos egrayen

5:47 ei de tois ekeinou grammasin ou pisteuete pws tois emois rhmasin pisteusete

6:1 meta tauta aphlqen o ihsous peran ths qalasshs ths galilaias ths tiberiados

6:2 hkolouqei de autw oclos polus oti eqewroun ta shmeia a epoiei epi twn asqenountwn

6:3 anhlqen de eis to oros ihsous kai ekei ekaqhto meta twn maqhtwn autou

6:4 hn de eggus to pasca h eorth twn ioudaiwn

6:5 eparas oun tous ofqalmous o ihsous kai qeasamenos oti polus oclos ercetai pros auton legei pros filippon poqen agoraswmen artous ina fagwsin outoi

6:6 touto de elegen peirazwn auton autos gar hdei ti emellen poiein

6:7 apekriqh autw | | [o] | filippos diakosiwn dhnariwn artoi ouk arkousin autois ina ekastos bracu | | [ti] | labh

6:8 legei autw eis ek twn maqhtwn autou andreas o adelfos simwnos petrou

6:9 estin paidarion wde os ecei pente artous kriqinous kai duo oyaria alla tauta ti estin eis tosoutous

6:10 eipen o ihsous poihsate tous anqrwpous anapesein hn de cortos polus en tw topw anepesan oun oi andres ton ariqmon ws pentakiscilioi

6:11 elaben oun tous artous o ihsous kai eucaristhsas diedwken tois anakeimenois omoiws kai ek twn oyariwn oson hqelon

6:12 ws de eneplhsqhsan legei tois maqhtais autou sunagagete ta perisseusanta klasmata ina mh ti apolhtai

6:13 sunhgagon oun kai egemisan dwdeka kofinous klasmatwn ek twn pente artwn twn kriqinwn a eperisseusan tois bebrwkosin

6:14 oi oun anqrwpoi idontes | a epoihsen shmeia | o epoihsen shmeion | elegon oti outos estin alhqws o profhths o ercomenos eis ton kosmon

6:15 ihsous oun gnous oti mellousin ercesqai kai arpazein auton ina poihswsin basilea anecwrhsen palin eis to oros autos monos

6:16 ws de oyia egeneto katebhsan oi maqhtai autou epi thn qalassan

6:17 kai embantes eis ploion hrconto peran ths qalasshs eis kafarnaoum kai skotia hdh egegonei kai oupw elhluqei pros autous o ihsous

6:18 h te qalassa anemou megalou pneontos diegeireto

6:19 elhlakotes oun ws stadious eikosi pente h triakonta qewrousin ton ihsoun peripatounta epi ths qalasshs kai eggus tou ploiou ginomenon kai efobhqhsan

6:20 o de legei autois egw eimi mh fobeisqe

6:21 hqelon oun labein auton eis to ploion kai euqews egeneto to ploion epi ths ghs eis hn uphgon

6:22 th epaurion o oclos o esthkws peran ths qalasshs eidon oti ploiarion allo ouk hn ekei ei mh en kai oti ou suneishlqen tois maqhtais autou o ihsous eis to ploion alla monoi oi maqhtai autou aphlqon

6:23 alla hlqen | ploia | <ploiaria> | ek tiberiados* eggus tou topou opou efagon ton arton eucaristhsantos tou kuriou

6:24 ote oun eiden o oclos oti ihsous ouk estin ekei oude oi maqhtai autou enebhsan autoi eis ta ploiaria kai hlqon eis kafarnaoum zhtountes ton ihsoun

6:25 kai eurontes auton peran ths qalasshs eipon autw rabbi pote wde gegonas

6:26 apekriqh autois o ihsous kai eipen amhn amhn legw umin zhteite me ouc oti eidete shmeia all oti efagete ek twn artwn kai ecortasqhte

6:27 ergazesqe mh thn brwsin thn apollumenhn alla thn brwsin thn menousan eis zwhn aiwnion hn o uios tou anqrwpou umin dwsei touton gar o pathr esfragisen o qeos

6:28 eipon oun pros auton ti poiwmen ina ergazwmeqa ta erga tou qeou

6:29 apekriqh | o | [o] | ihsous kai eipen autois touto estin to ergon tou qeou ina pisteuhte eis on apesteilen ekeinos

6:30 eipon oun autw ti oun poieis su shmeion ina idwmen kai pisteuswmen soi ti ergazh

6:31 oi pateres hmwn to manna efagon en th erhmw kaqws estin gegrammenon arton ek tou ouranou edwken autois fagein

6:32 eipen oun autois o ihsous amhn amhn legw umin ou mwushs | edwken | dedwken | umin ton arton ek tou ouranou all o pathr mou didwsin umin ton arton ek tou ouranou ton alhqinon

6:33 o gar artos tou qeou estin o katabainwn ek tou ouranou kai zwhn didous tw kosmw

6:34 eipon oun pros auton kurie pantote dos hmin ton arton touton

6:35 eipen autois o ihsous egw eimi o artos ths zwhs o ercomenos pros eme ou mh peinash kai o pisteuwn eis eme ou mh diyhsei pwpote

6:36 all eipon umin oti kai ewrakate [me*] kai ou pisteuete

6:37 pan o didwsin moi o pathr pros eme hxei kai ton ercomenon pros | me | eme | ou mh ekbalw exw

6:38 oti katabebhka apo tou ouranou ouc ina poiw to qelhma to emon alla to qelhma tou pemyantos me

6:39 touto de estin to qelhma tou pemyantos me ina pan o dedwken moi mh apolesw ex autou alla anasthsw auto | | [en] | th escath hmera

6:40 touto gar estin to qelhma tou patros mou ina pas o qewrwn ton uion kai pisteuwn eis auton ech zwhn aiwnion kai anasthsw auton egw | | [en] | th escath hmera

6:41 egogguzon oun oi ioudaioi peri autou oti eipen egw eimi o artos o katabas ek tou ouranou

6:42 kai elegon | ouci | ouc | outos estin ihsous o uios iwshf ou hmeis oidamen ton patera kai thn mhtera pws nun legei oti ek tou ouranou katabebhka

6:43 apekriqh ihsous kai eipen autois mh gogguzete met allhlwn

6:44 oudeis dunatai elqein pros me ean mh o pathr o pemyas me elkush auton kagw anasthsw auton en th escath hmera

6:45 estin gegrammenon en tois profhtais kai esontai pantes didaktoi qeou pas o akousas para tou patros kai maqwn ercetai pros eme

6:46 ouc oti ton patera ewraken tis ei mh o wn para | [tou] | tou | qeou outos ewraken ton patera

6:47 amhn amhn legw umin o pisteuwn ecei zwhn aiwnion

6:48 egw eimi o artos ths zwhs

6:49 oi pateres umwn efagon en th erhmw to manna kai apeqanon

6:50 outos estin o artos o ek tou ouranou katabainwn ina tis ex autou fagh kai mh apoqanh

6:51 egw eimi o artos o zwn o ek tou ouranou katabas ean tis fagh ek toutou tou artou zhsei eis ton aiwna kai o artos de on egw dwsw h sarx mou estin uper ths tou kosmou zwhs

6:52 emaconto oun pros allhlous oi ioudaioi legontes pws dunatai outos hmin dounai thn sarka [autou*] fagein

6:53 eipen oun autois | [o] | o | ihsous amhn amhn legw umin ean mh faghte thn sarka tou uiou tou anqrwpou kai pihte autou to aima ouk ecete zwhn en eautois

6:54 o trwgwn mou thn sarka kai pinwn mou to aima ecei zwhn aiwnion kagw anasthsw auton th escath hmera

6:55 h gar sarx mou alhqhs estin brwsis kai to aima mou alhqhs estin posis

6:56 o trwgwn mou thn sarka kai pinwn mou to aima en emoi menei kagw en autw

6:57 kaqws apesteilen me o zwn pathr kagw zw dia ton patera kai o trwgwn me kakeinos zhsei di eme

6:58 outos estin o artos o ex ouranou katabas ou kaqws efagon oi pateres kai apeqanon o trwgwn touton ton arton zhsei eis ton aiwna

6:59 tauta eipen en sunagwgh didaskwn en kafarnaoum

6:60 polloi oun akousantes ek twn maqhtwn autou eipan sklhros estin o logos outos tis dunatai autou akouein

6:61 eidws de o ihsous en eautw oti gogguzousin peri toutou oi maqhtai autou eipen autois touto umas skandalizei

6:62 ean oun qewrhte ton uion tou anqrwpou anabainonta opou hn to proteron

6:63 to pneuma estin to zwopoioun h sarx ouk wfelei ouden ta rhmata a egw lelalhka umin pneuma estin kai zwh estin

6:64 all eisin ex umwn tines oi ou pisteuousin hdei gar ex archs o ihsous tines eisin oi mh pisteuontes kai tis estin o paradwswn auton

6:65 kai elegen dia touto eirhka umin oti oudeis dunatai elqein pros me ean mh h dedomenon autw ek tou patros

6:66 ek toutou polloi | ek | [ek] | twn maqhtwn autou aphlqon eis ta opisw kai ouketi met autou periepatoun

6:67 eipen oun o ihsous tois dwdeka mh kai umeis qelete upagein

6:68 apekriqh autw simwn petros kurie pros tina apeleusomeqa rhmata zwhs aiwniou eceis

6:69 kai hmeis pepisteukamen kai egnwkamen oti su ei o agios tou qeou

6:70 apekriqh autois o ihsous ouk egw umas tous dwdeka exelexamhn kai ex umwn eis diabolos estin

6:71 elegen de ton ioudan simwnos iskariwtou outos gar emellen paradidonai auton eis ek twn dwdeka

7:1 kai meta tauta periepatei | [o] | o | ihsous en th galilaia ou gar hqelen en th ioudaia peripatein oti ezhtoun auton oi ioudaioi apokteinai

7:2 hn de eggus h eorth twn ioudaiwn h skhnophgia

7:3 eipon oun pros auton oi adelfoi autou metabhqi enteuqen kai upage eis thn ioudaian ina kai oi maqhtai sou qewrhsousin | [sou] | sou | ta erga a poieis

7:4 oudeis gar ti en kruptw poiei kai zhtei autos en parrhsia einai ei tauta poieis fanerwson seauton tw kosmw

7:5 oude gar oi adelfoi autou episteuon eis auton

7:6 legei oun autois o ihsous o kairos o emos oupw parestin o de kairos o umeteros pantote estin etoimos

7:7 ou dunatai o kosmos misein umas eme de misei oti egw marturw peri autou oti ta erga autou ponhra estin

7:8 umeis anabhte eis thn eorthn egw | oupw | ouk* | anabainw eis thn eorthn tauthn oti o emos kairos oupw peplhrwtai

7:9 tauta de eipwn | autois | autos | emeinen en th galilaia

7:10 ws de anebhsan oi adelfoi autou eis thn eorthn tote kai autos anebh ou fanerws alla | ws | [ws*] | en kruptw

7:11 oi oun ioudaioi ezhtoun auton en th eorth kai elegon pou estin ekeinos

7:12 kai goggusmos peri autou hn polus en tois oclois oi men elegon oti agaqos estin alloi [de] elegon ou alla plana ton oclon

7:13 oudeis mentoi parrhsia elalei peri autou dia ton fobon twn ioudaiwn

7:14 hdh de ths eorths mesoushs anebh ihsous eis to ieron kai edidasken

7:15 eqaumazon oun oi ioudaioi legontes pws outos grammata oiden mh memaqhkws

7:16 apekriqh oun autois | | [o] | ihsous kai eipen h emh didach ouk estin emh alla tou pemyantos me

7:17 ean tis qelh to qelhma autou poiein gnwsetai peri ths didachs poteron ek tou qeou estin h egw ap emautou lalw

7:18 o af eautou lalwn thn doxan thn idian zhtei o de zhtwn thn doxan tou pemyantos auton outos alhqhs estin kai adikia en autw ouk estin

7:19 ou mwushs | edwken | dedwken | umin ton nomon kai oudeis ex umwn poiei ton nomon ti me zhteite apokteinai

7:20 apekriqh o oclos daimonion eceis tis se zhtei apokteinai

7:21 apekriqh ihsous kai eipen autois en ergon epoihsa kai pantes qaumazete

7:22 dia touto mwushs dedwken umin thn peritomhn ouc oti ek tou mwusews estin all ek twn paterwn kai | [en] | en | sabbatw peritemnete anqrwpon

7:23 ei peritomhn lambanei | [o] | | anqrwpos en sabbatw ina mh luqh o nomos mwusews emoi colate oti olon anqrwpon ugih epoihsa en sabbatw

7:24 mh krinete kat oyin alla thn dikaian krisin krinete

7:25 elegon oun tines ek twn ierosolumitwn ouc outos estin on zhtousin apokteinai

7:26 kai ide parrhsia lalei kai ouden autw legousin mhpote alhqws egnwsan oi arcontes oti outos estin o cristos

7:27 alla touton oidamen poqen estin o de cristos otan erchtai oudeis ginwskei poqen estin

7:28 ekraxen oun en tw ierw didaskwn | [o] | o | ihsous kai legwn kame oidate kai oidate poqen eimi kai ap emautou ouk elhluqa all estin alhqinos o pemyas me on umeis ouk oidate

7:29 egw oida auton oti par autou eimi kakeinos me apesteilen

7:30 ezhtoun oun auton piasai kai oudeis epebalen ep auton thn ceira oti oupw elhluqei h wra autou

7:31 ek tou oclou de polloi episteusan eis auton kai elegon o cristos otan elqh mh pleiona shmeia poihsei wn outos epoihsen

7:32 hkousan oi farisaioi tou oclou gogguzontos peri autou tauta kai apesteilan oi arciereis kai oi farisaioi uphretas ina piaswsin auton

7:33 eipen oun o ihsous eti cronon mikron meq umwn eimi kai upagw pros ton pemyanta me

7:34 zhthsete me kai ouc eurhsete | me | [me] | kai opou eimi egw umeis ou dunasqe elqein

7:35 eipon oun oi ioudaioi pros eautous pou outos mellei poreuesqai oti hmeis ouc eurhsomen auton mh eis thn diasporan twn ellhnwn mellei poreuesqai kai didaskein tous ellhnas

7:36 tis estin o logos outos on eipen zhthsete me kai ouc eurhsete | me | [me] | kai opou eimi egw umeis ou dunasqe elqein

7:37 en de th escath hmera th megalh ths eorths eisthkei o ihsous kai ekraxen legwn ean tis diya ercesqw pros me kai pinetw

7:38 o pisteuwn eis eme kaqws eipen h grafh potamoi ek ths koilias autou reusousin udatos zwntos

7:39 touto de eipen peri tou pneumatos | ou | o | emellon lambanein oi pisteusantes eis auton oupw gar hn pneuma oti ihsous | oupw | oudepw | edoxasqh

7:40 ek tou oclou oun akousantes twn logwn toutwn elegon | [oti] | | outos estin alhqws o profhths

7:41 alloi elegon outos estin o cristos oi de elegon mh gar ek ths galilaias o cristos ercetai

7:42 ouc h grafh eipen oti ek tou spermatos dauid kai apo bhqleem ths kwmhs opou hn dauid ercetai o cristos

7:43 scisma oun egeneto en tw oclw di auton

7:44 tines de hqelon ex autwn piasai auton all oudeis | ebalen | epebalen | ep auton tas ceiras

7:45 hlqon oun oi uphretai pros tous arciereis kai farisaious kai eipon autois ekeinoi dia ti ouk hgagete auton

7:46 apekriqhsan oi uphretai oudepote elalhsen outws anqrwpos

7:47 apekriqhsan oun | [autois] | autois | oi farisaioi mh kai umeis peplanhsqe

7:48 mh tis ek twn arcontwn episteusen eis auton h ek twn farisaiwn

7:49 alla o oclos outos o mh ginwskwn ton nomon eparatoi eisin

7:50 legei nikodhmos pros autous o elqwn pros auton | | [to] | proteron eis wn ex autwn

7:51 mh o nomos hmwn krinei ton anqrwpon ean mh akoush prwton par autou kai gnw ti poiei

7:52 apekriqhsan kai eipan autw mh kai su ek ths galilaias ei eraunhson kai ide oti ek ths galilaias profhths ouk egeiretai

7:53 [[kai eporeuqhsan ekastos eis ton oikon autou

8:1 ihsous de eporeuqh eis to oros twn elaiwn

8:2 orqrou de palin paregeneto eis to ieron | [kai | kai | pas o laos hrceto pros auton kai kaqisas edidasken | autous] | autous |

8:3 agousin de oi grammateis kai oi farisaioi gunaika epi moiceia kateilhmmenhn kai sthsantes authn en mesw

8:4 legousin autw didaskale auth h gunh kateilhptai ep autofwrw moiceuomenh

8:5 en de tw nomw | [hmin] | hmin | mwushs eneteilato tas toiautas liqazein su oun ti legeis

8:6 | [touto | touto | de elegon peirazontes auton ina ecwsin kathgorein | autou] | autou | o de ihsous katw kuyas tw daktulw kategrafen eis thn ghn

8:7 ws de epemenon erwtwntes | [auton] | auton | anekuyen kai eipen | [autois] | autois | o anamarthtos umwn prwtos ep authn baletw liqon

8:8 kai palin katakuyas egrafen eis thn ghn

8:9 oi de akousantes exhrconto eis kaq eis arxamenoi apo twn presbuterwn kai kateleifqh monos kai h gunh en mesw ousa

8:10 anakuyas de o ihsous eipen auth gunai pou eisin oudeis se katekrinen

8:11 h de eipen oudeis kurie eipen de o ihsous oude egw se katakrinw poreuou | | [kai] | apo tou nun mhketi amartane]]

8:12 palin oun autois elalhsen | [o] | o | ihsous legwn egw eimi to fws tou kosmou o akolouqwn | moi | emoi | ou mh peripathsh en th skotia all exei to fws ths zwhs

8:13 eipon oun autw oi farisaioi su peri seautou martureis h marturia sou ouk estin alhqhs

8:14 apekriqh ihsous kai eipen autois kan egw marturw peri emautou alhqhs estin h marturia mou oti oida poqen hlqon kai pou upagw umeis de ouk oidate poqen ercomai h pou upagw

8:15 umeis kata thn sarka krinete egw ou krinw oudena

8:16 kai ean krinw de egw h krisis h emh alhqinh estin oti monos ouk eimi all egw kai o pemyas me | [pathr] | pathr |

8:17 kai en tw nomw de tw umeterw gegraptai oti duo anqrwpwn h marturia alhqhs estin

8:18 egw eimi o marturwn peri emautou kai marturei peri emou o pemyas me pathr

8:19 elegon oun autw pou estin o pathr sou apekriqh ihsous oute eme oidate oute ton patera mou ei eme hdeite kai ton patera mou an hdeite

8:20 tauta ta rhmata elalhsen en tw gazofulakiw didaskwn en tw ierw kai oudeis epiasen auton oti oupw elhluqei h wra autou

8:21 eipen oun palin autois egw upagw kai zhthsete me kai en th amartia umwn apoqaneisqe opou egw upagw umeis ou dunasqe elqein

8:22 elegon oun oi ioudaioi mhti apoktenei eauton oti legei opou egw upagw umeis ou dunasqe elqein

8:23 kai elegen autois umeis ek twn katw este egw ek twn anw eimi umeis ek toutou tou kosmou este egw ouk eimi ek tou kosmou toutou

8:24 eipon oun umin oti apoqaneisqe en tais amartiais umwn ean gar mh pisteushte oti egw eimi apoqaneisqe en tais amartiais umwn

8:25 elegon oun autw su tis ei eipen autois | [o] | o | ihsous thn archn o ti kai lalw umin

8:26 polla ecw peri umwn lalein kai krinein all o pemyas me alhqhs estin kagw a hkousa par autou tauta lalw eis ton kosmon

8:27 ouk egnwsan oti ton patera autois elegen

8:28 eipen oun | | [autois] | o ihsous otan uywshte ton uion tou anqrwpou tote gnwsesqe oti egw eimi kai ap emautou poiw ouden alla kaqws edidaxen me o pathr tauta lalw

8:29 kai o pemyas me met emou estin ouk afhken me monon oti egw ta aresta autw poiw pantote

8:30 tauta autou lalountos polloi episteusan eis auton

8:31 elegen oun o ihsous pros tous pepisteukotas autw ioudaious ean umeis meinhte en tw logw tw emw alhqws maqhtai mou este

8:32 kai gnwsesqe thn alhqeian kai h alhqeia eleuqerwsei umas

8:33 apekriqhsan pros auton sperma abraam esmen kai oudeni dedouleukamen pwpote pws su legeis oti eleuqeroi genhsesqe

8:34 apekriqh autois | [o] | o | ihsous amhn amhn legw umin oti pas o poiwn thn amartian doulos estin | [ths amartias] | ths amartias |

8:35 o de doulos ou menei en th oikia eis ton aiwna o uios menei eis ton aiwna

8:36 ean oun o uios umas eleuqerwsh ontws eleuqeroi esesqe

8:37 oida oti sperma abraam este alla zhteite me apokteinai oti o logos o emos ou cwrei en umin

8:38 a egw ewraka para tw patri lalw kai umeis oun a hkousate para tou patros poieite

8:39 apekriqhsan kai eipan autw o pathr hmwn abraam estin legei autois | [o] | o | ihsous ei tekna tou abraam este ta erga tou abraam | poieite | epoieite |

8:40 nun de zhteite me apokteinai anqrwpon os thn alhqeian umin lelalhka hn hkousa para tou qeou touto abraam ouk epoihsen

8:41 umeis poieite ta erga tou patros umwn eipan | | [oun] | autw hmeis ek porneias | ouk egennhqhmen | ou gegennhmeqa | ena patera ecomen ton qeon

8:42 eipen autois | [o] | o | ihsous ei o qeos pathr umwn hn hgapate an eme egw gar ek tou qeou exhlqon kai hkw oude gar ap emautou elhluqa all ekeinos me apesteilen

8:43 dia ti thn lalian thn emhn ou ginwskete oti ou dunasqe akouein ton logon ton emon

8:44 umeis ek tou patros tou diabolou este kai tas epiqumias tou patros umwn qelete poiein ekeinos anqrwpoktonos hn ap archs kai en th alhqeia ouk esthken* oti ouk estin alhqeia en autw otan lalh to yeudos ek twn idiwn lalei oti yeusths estin kai o pathr autou

8:45 egw de oti thn alhqeian legw ou pisteuete moi

8:46 tis ex umwn elegcei me peri amartias ei alhqeian legw dia ti umeis ou pisteuete moi

8:47 o wn ek tou qeou ta rhmata tou qeou akouei dia touto umeis ouk akouete oti ek tou qeou ouk este

8:48 apekriqhsan oi ioudaioi kai eipan autw ou kalws legomen hmeis oti samariths ei su kai daimonion eceis

8:49 apekriqh ihsous egw daimonion ouk ecw alla timw ton patera mou kai umeis atimazete me

8:50 egw de ou zhtw thn doxan mou estin o zhtwn kai krinwn

8:51 amhn amhn legw umin ean tis ton emon logon thrhsh qanaton ou mh qewrhsh eis ton aiwna

8:52 eipon | | [oun] | autw oi ioudaioi nun egnwkamen oti daimonion eceis abraam apeqanen kai oi profhtai kai su legeis ean tis ton logon mou thrhsh ou mh geushtai qanatou eis ton aiwna

8:53 mh su meizwn ei tou patros hmwn abraam ostis apeqanen kai oi profhtai apeqanon tina seauton poieis

8:54 apekriqh ihsous ean egw doxasw emauton h doxa mou ouden estin estin o pathr mou o doxazwn me on umeis legete oti qeos | umwn | hmwn | estin

8:55 kai ouk egnwkate auton egw de oida auton kan eipw oti ouk oida auton esomai omoios umin yeusths alla oida auton kai ton logon autou thrw

8:56 abraam o pathr umwn hgalliasato ina idh thn hmeran thn emhn kai eiden kai ecarh

8:57 eipon oun oi ioudaioi pros auton penthkonta eth oupw eceis kai abraam ewrakas

8:58 eipen autois ihsous amhn amhn legw umin prin abraam genesqai egw eimi

8:59 hran oun liqous ina balwsin ep auton ihsous de ekrubh kai exhlqen ek tou ierou

9:1 kai paragwn eiden anqrwpon tuflon ek geneths

9:2 kai hrwthsan auton oi maqhtai autou legontes rabbi tis hmarten outos h oi goneis autou ina tuflos gennhqh

9:3 apekriqh ihsous oute outos hmarten oute oi goneis autou all ina fanerwqh ta erga tou qeou en autw

9:4 hmas dei ergazesqai ta erga tou pemyantos me* ews hmera estin ercetai nux ote oudeis dunatai ergazesqai

9:5 otan en tw kosmw w fws eimi tou kosmou

9:6 tauta eipwn eptusen camai kai epoihsen phlon ek tou ptusmatos kai | epeqhken | epecrisen | autou ton phlon epi tous ofqalmous

9:7 kai eipen autw upage niyai eis thn kolumbhqran tou silwam o ermhneuetai apestalmenos aphlqen oun kai eniyato kai hlqen blepwn

9:8 oi oun geitones kai oi qewrountes auton to proteron oti prosaiths hn elegon ouc outos estin o kaqhmenos kai prosaitwn

9:9 alloi elegon oti outos estin alloi elegon ouci alla omoios autw estin ekeinos elegen oti egw eimi

9:10 elegon oun autw pws [oun] hnewcqhsan sou oi ofqalmoi

9:11 apekriqh ekeinos o anqrwpos o legomenos ihsous phlon epoihsen kai epecrisen mou tous ofqalmous kai eipen moi oti upage eis ton silwam kai niyai apelqwn oun kai niyamenos anebleya

9:12 kai eipan autw pou estin ekeinos legei ouk oida

9:13 agousin auton pros tous farisaious ton pote tuflon

9:14 hn de sabbaton en h hmera ton phlon epoihsen o ihsous kai anewxen autou tous ofqalmous

9:15 palin oun hrwtwn auton kai oi farisaioi pws anebleyen o de eipen autois phlon epeqhken mou epi tous ofqalmous kai eniyamhn kai blepw

9:16 elegon oun ek twn farisaiwn tines ouk estin outos para qeou o anqrwpos oti to sabbaton ou threi alloi [de] elegon pws dunatai anqrwpos amartwlos toiauta shmeia poiein kai scisma hn en autois

9:17 legousin oun tw tuflw palin ti su legeis peri autou oti hnewxen sou tous ofqalmous o de eipen oti profhths estin

9:18 ouk episteusan oun oi ioudaioi peri autou oti hn tuflos kai anebleyen ews otou efwnhsan tous goneis autou tou anableyantos

9:19 kai hrwthsan autous legontes outos estin o uios umwn on umeis legete oti tuflos egennhqh pws oun blepei arti

9:20 apekriqhsan oun oi goneis autou kai eipan oidamen oti outos estin o uios hmwn kai oti tuflos egennhqh

9:21 pws de nun blepei ouk oidamen h tis hnoixen autou tous ofqalmous hmeis ouk oidamen auton erwthsate hlikian ecei autos peri eautou lalhsei

9:22 tauta eipan oi goneis autou oti efobounto tous ioudaious hdh gar suneteqeinto oi ioudaioi ina ean tis auton omologhsh criston aposunagwgos genhtai

9:23 dia touto oi goneis autou eipan oti hlikian ecei auton eperwthsate

9:24 efwnhsan oun ton anqrwpon ek deuterou os hn tuflos kai eipan autw dos doxan tw qew hmeis oidamen oti outos o anqrwpos amartwlos estin

9:25 apekriqh oun ekeinos ei amartwlos estin ouk oida en oida oti tuflos wn arti blepw

9:26 eipon oun autw ti epoihsen soi pws hnoixen sou tous ofqalmous

9:27 apekriqh autois eipon umin hdh kai ouk hkousate ti palin qelete akouein mh kai umeis qelete autou maqhtai genesqai

9:28 kai eloidorhsan auton kai eipon su maqhths ei ekeinou hmeis de tou mwusews esmen maqhtai

9:29 hmeis oidamen oti mwusei lelalhken o qeos touton de ouk oidamen poqen estin

9:30 apekriqh o anqrwpos kai eipen autois en toutw gar to qaumaston estin oti umeis ouk oidate poqen estin kai hnoixen mou tous ofqalmous

9:31 oidamen oti | o qeos amartwlwn | amartwlwn o qeos | ouk akouei all ean tis qeosebhs h kai to qelhma autou poih toutou akouei

9:32 ek tou aiwnos ouk hkousqh oti hnewxen tis ofqalmous tuflou gegennhmenou

9:33 ei mh hn outos para qeou ouk hdunato poiein ouden

9:34 apekriqhsan kai eipan autw en amartiais su egennhqhs olos kai su didaskeis hmas kai exebalon auton exw

9:35 hkousen ihsous oti exebalon auton exw kai eurwn auton eipen su pisteueis eis ton uion tou anqrwpou

9:36 apekriqh ekeinos | [kai eipen] | kai eipen | kai tis estin kurie ina pisteusw eis auton

9:37 eipen autw o ihsous kai ewrakas auton kai o lalwn meta sou ekeinos estin

9:38 o de efh pisteuw kurie kai prosekunhsen autw

9:39 kai eipen o ihsous eis krima egw eis ton kosmon touton hlqon ina oi mh blepontes blepwsin kai oi blepontes tufloi genwntai

9:40 hkousan ek twn farisaiwn tauta oi met autou ontes kai eipon autw mh kai hmeis tufloi esmen

9:41 eipen autois | [o] | o | ihsous ei tufloi hte ouk an eicete amartian nun de legete oti blepomen h amartia umwn menei

10:1 amhn amhn legw umin o mh eisercomenos dia ths quras eis thn aulhn twn probatwn alla anabainwn allacoqen ekeinos klepths estin kai lhsths

10:2 o de eisercomenos dia ths quras poimhn estin twn probatwn

10:3 toutw o qurwros anoigei kai ta probata ths fwnhs autou akouei kai ta idia probata fwnei kat onoma kai exagei auta

10:4 otan ta idia panta ekbalh emprosqen autwn poreuetai kai ta probata autw akolouqei oti oidasin thn fwnhn autou

10:5 allotriw de ou mh akolouqhsousin alla feuxontai ap autou oti ouk oidasin twn allotriwn thn fwnhn

10:6 tauthn thn paroimian eipen autois o ihsous ekeinoi de ouk egnwsan tina hn a elalei autois

10:7 eipen oun palin | [o] | o | ihsous amhn amhn legw umin | | oti | egw eimi h qura twn probatwn

10:8 pantes osoi hlqon | pro emou | [pro emou*] | kleptai eisin kai lhstai all ouk hkousan autwn ta probata

10:9 egw eimi h qura di emou ean tis eiselqh swqhsetai kai eiseleusetai kai exeleusetai kai nomhn eurhsei

10:10 o klepths ouk ercetai ei mh ina kleyh kai qush kai apolesh egw hlqon ina zwhn ecwsin kai perisson ecwsin

10:11 egw eimi o poimhn o kalos o poimhn o kalos thn yuchn autou tiqhsin uper twn probatwn

10:12 o misqwtos kai ouk wn poimhn ou ouk estin ta probata idia qewrei ton lukon ercomenon kai afihsin ta probata kai feugei kai o lukos arpazei auta kai skorpizei

10:13 oti misqwtos estin kai ou melei autw peri twn probatwn

10:14 egw eimi o poimhn o kalos kai ginwskw ta ema kai ginwskousin me ta ema

10:15 kaqws ginwskei me o pathr kagw ginwskw ton patera kai thn yuchn mou tiqhmi uper twn probatwn

10:16 kai alla probata ecw a ouk estin ek ths aulhs tauths kakeina dei me agagein kai ths fwnhs mou akousousin kai genhsontai* mia poimnh eis poimhn

10:17 dia touto me o pathr agapa oti egw tiqhmi thn yuchn mou ina palin labw authn

10:18 oudeis | hren | airei | authn ap emou all egw tiqhmi authn ap emautou exousian ecw qeinai authn kai exousian ecw palin labein authn tauthn thn entolhn elabon para tou patros mou

10:19 scisma palin egeneto en tois ioudaiois dia tous logous toutous

10:20 elegon de polloi ex autwn daimonion ecei kai mainetai ti autou akouete

10:21 alloi elegon tauta ta rhmata ouk estin daimonizomenou mh daimonion dunatai tuflwn ofqalmous anoixai

10:22 egeneto tote ta egkainia en tois ierosolumois ceimwn hn

10:23 kai periepatei | [o] | o | ihsous en tw ierw en th stoa tou solomwnos

10:24 ekuklwsan oun auton oi ioudaioi kai elegon autw ews pote thn yuchn hmwn aireis ei su ei o cristos | eipon | eipe | hmin parrhsia

10:25 apekriqh autois | [o] | o | ihsous eipon umin kai ou pisteuete ta erga a egw poiw en tw onomati tou patros mou tauta marturei peri emou

10:26 alla umeis ou pisteuete oti ouk este ek twn probatwn twn emwn

10:27 ta probata ta ema ths fwnhs mou akouousin kagw ginwskw auta kai akolouqousin moi

10:28 kagw didwmi autois zwhn aiwnion kai ou mh apolwntai eis ton aiwna kai ouc arpasei tis auta ek ths ceiros mou

10:29 o pathr mou o dedwken moi pantwn meizon estin* kai oudeis dunatai arpazein ek ths ceiros tou patros

10:30 egw kai o pathr en esmen

10:31 ebastasan palin liqous oi ioudaioi ina liqaswsin auton

10:32 apekriqh autois o ihsous polla erga | edeixa umin kala | kala edeixa umin | ek tou patros dia poion autwn ergon eme liqazete

10:33 apekriqhsan autw oi ioudaioi peri kalou ergou ou liqazomen se alla peri blasfhmias kai oti su anqrwpos wn poieis seauton qeon

10:34 apekriqh autois [o] ihsous ouk estin gegrammenon en tw nomw umwn oti egw eipa qeoi este

10:35 ei ekeinous eipen qeous pros ous o logos tou qeou egeneto kai ou dunatai luqhnai h grafh

10:36 on o pathr hgiasen kai apesteilen eis ton kosmon umeis legete oti blasfhmeis oti eipon uios tou qeou eimi

10:37 ei ou poiw ta erga tou patros mou mh pisteuete moi

10:38 ei de poiw kan emoi mh pisteuhte tois ergois pisteuete ina gnwte kai ginwskhte oti en emoi o pathr kagw en tw patri

10:39 ezhtoun [oun*] auton palin piasai kai exhlqen ek ths ceiros autwn

10:40 kai aphlqen palin peran tou iordanou eis ton topon opou hn iwannhs to prwton baptizwn kai | emenen | emeinen | ekei

10:41 kai polloi hlqon pros auton kai elegon oti iwannhs men shmeion epoihsen ouden panta de osa eipen iwannhs peri toutou alhqh hn

10:42 kai polloi episteusan eis auton ekei

11:1 hn de tis asqenwn lazaros apo bhqanias ek ths kwmhs marias kai marqas ths adelfhs auths

11:2 hn de mariam h aleiyasa ton kurion murw kai ekmaxasa tous podas autou tais qrixin auths hs o adelfos lazaros hsqenei

11:3 apesteilan oun ai adelfai pros auton legousai kurie ide on fileis asqenei

11:4 akousas de o ihsous eipen auth h asqeneia ouk estin pros qanaton all uper ths doxhs tou qeou ina doxasqh o uios tou qeou di auths

11:5 hgapa de o ihsous thn marqan kai thn adelfhn auths kai ton lazaron

11:6 ws oun hkousen oti asqenei tote men emeinen en w hn topw duo hmeras

11:7 epeita meta touto legei tois maqhtais agwmen eis thn ioudaian palin

11:8 legousin autw oi maqhtai rabbi nun ezhtoun se liqasai oi ioudaioi kai palin upageis ekei

11:9 apekriqh ihsous ouci dwdeka wrai eisin ths hmeras ean tis peripath en th hmera ou proskoptei oti to fws tou kosmou toutou blepei

11:10 ean de tis peripath en th nukti proskoptei oti to fws ouk estin en autw

11:11 tauta eipen kai meta touto legei autois lazaros o filos hmwn kekoimhtai alla poreuomai ina exupnisw auton

11:12 eipan oun oi maqhtai autw kurie ei kekoimhtai swqhsetai

11:13 eirhkei de o ihsous peri tou qanatou autou ekeinoi de edoxan oti peri ths koimhsews tou upnou legei

11:14 tote oun eipen autois o ihsous parrhsia lazaros apeqanen

11:15 kai cairw di umas ina pisteushte oti ouk hmhn ekei alla agwmen pros auton

11:16 eipen oun qwmas o legomenos didumos tois summaqhtais agwmen kai hmeis ina apoqanwmen met autou

11:17 elqwn oun o ihsous euren auton tessaras hdh hmeras econta en tw mnhmeiw

11:18 hn de | | h | bhqania eggus twn ierosolumwn ws apo stadiwn dekapente

11:19 polloi de ek twn ioudaiwn elhluqeisan pros thn marqan kai mariam ina paramuqhswntai autas peri tou adelfou

11:20 h oun marqa ws hkousen oti ihsous ercetai uphnthsen autw mariam de en tw oikw ekaqezeto

11:21 eipen oun h marqa pros | | ton | ihsoun kurie ei hs wde ouk an apeqanen o adelfos mou

11:22 | | [alla] | kai nun oida oti osa an aithsh ton qeon dwsei soi o qeos

11:23 legei auth o ihsous anasthsetai o adelfos sou

11:24 legei autw h marqa oida oti anasthsetai en th anastasei en th escath hmera

11:25 eipen auth o ihsous egw eimi h anastasis kai h zwh o pisteuwn eis eme kan apoqanh zhsetai

11:26 kai pas o zwn kai pisteuwn eis eme ou mh apoqanh eis ton aiwna pisteueis touto

11:27 legei autw nai kurie egw pepisteuka oti su ei o cristos o uios tou qeou o eis ton kosmon ercomenos

11:28 kai touto eipousa aphlqen kai efwnhsen mariam thn adelfhn auths laqra eipousa o didaskalos parestin kai fwnei se

11:29 ekeinh de ws hkousen hgerqh tacu kai hrceto pros auton

11:30 oupw de elhluqei o ihsous eis thn kwmhn all hn eti en tw topw opou uphnthsen autw h marqa

11:31 oi oun ioudaioi oi ontes met auths en th oikia kai paramuqoumenoi authn idontes thn mariam oti tacews anesth kai exhlqen hkolouqhsan auth doxantes oti upagei eis to mnhmeion ina klaush ekei

11:32 h oun mariam ws hlqen opou hn ihsous idousa auton epesen autou pros tous podas legousa autw kurie ei hs wde ouk an mou apeqanen o adelfos

11:33 ihsous oun ws eiden authn klaiousan kai tous sunelqontas auth ioudaious klaiontas enebrimhsato tw pneumati kai etaraxen eauton

11:34 kai eipen pou teqeikate auton legousin autw kurie ercou kai ide

11:35 edakrusen o ihsous

11:36 elegon oun oi ioudaioi ide pws efilei auton

11:37 tines de ex autwn eipan ouk edunato outos o anoixas tous ofqalmous tou tuflou poihsai ina kai outos mh apoqanh

11:38 ihsous oun palin embrimwmenos en eautw ercetai eis to mnhmeion hn de sphlaion kai liqos epekeito ep autw

11:39 legei o ihsous arate ton liqon legei autw h adelfh tou teteleuthkotos marqa kurie hdh ozei tetartaios gar estin

11:40 legei auth o ihsous ouk eipon soi oti ean pisteushs oyh thn doxan tou qeou

11:41 hran oun ton liqon o de ihsous hren tous ofqalmous anw kai eipen pater eucaristw soi oti hkousas mou

11:42 egw de hdein oti pantote mou akoueis alla dia ton oclon ton periestwta eipon ina pisteuswsin oti su me apesteilas

11:43 kai tauta eipwn fwnh megalh ekraugasen lazare deuro exw

11:44 exhlqen o teqnhkws dedemenos tous podas kai tas ceiras keiriais kai h oyis autou soudariw periededeto legei | [o] ihsous autois | autois o ihsous | lusate auton kai afete auton upagein

11:45 polloi oun ek twn ioudaiwn oi elqontes pros thn mariam kai qeasamenoi | o | a | epoihsen episteusan eis auton

11:46 tines de ex autwn aphlqon pros tous farisaious kai eipan autois a epoihsen ihsous

11:47 sunhgagon oun oi arciereis kai oi farisaioi sunedrion kai elegon ti poioumen oti outos o anqrwpos polla poiei shmeia

11:48 ean afwmen auton outws pantes pisteusousin eis auton kai eleusontai oi rwmaioi kai arousin hmwn kai ton topon kai to eqnos

11:49 eis de tis ex autwn kaiafas arciereus wn tou eniautou ekeinou eipen autois umeis ouk oidate ouden

11:50 oude logizesqe oti sumferei umin ina eis anqrwpos apoqanh uper tou laou kai mh olon to eqnos apolhtai

11:51 touto de af eautou ouk eipen alla arciereus wn tou eniautou ekeinou eprofhteusen oti emellen ihsous apoqnhskein uper tou eqnous

11:52 kai ouc uper tou eqnous monon all ina kai ta tekna tou qeou ta dieskorpismena sunagagh eis en

11:53 ap ekeinhs oun ths hmeras ebouleusanto ina apokteinwsin auton

11:54 o oun ihsous ouketi parrhsia periepatei en tois ioudaiois alla aphlqen ekeiqen eis thn cwran eggus ths erhmou eis efraim legomenhn polin kakei emeinen meta twn maqhtwn

11:55 hn de eggus to pasca twn ioudaiwn kai anebhsan polloi eis ierosoluma ek ths cwras pro tou pasca ina agniswsin eautous

11:56 ezhtoun oun ton ihsoun kai elegon met allhlwn en tw ierw esthkotes ti dokei umin oti ou mh elqh eis thn eorthn

11:57 dedwkeisan de oi arciereis kai oi farisaioi entolas ina ean tis gnw pou estin mhnush opws piaswsin auton

12:1 o oun ihsous pro ex hmerwn tou pasca hlqen eis bhqanian opou hn lazaros on hgeiren ek nekrwn ihsous

12:2 epoihsan oun autw deipnon ekei kai h marqa dihkonei o de lazaros eis hn ek twn anakeimenwn sun autw

12:3 h oun mariam labousa litran murou nardou pistikhs polutimou hleiyen tous podas | [tou] | tou | ihsou kai exemaxen tais qrixin auths tous podas autou h de oikia eplhrwqh ek ths osmhs tou murou

12:4 legei | [de] | de | ioudas o iskariwths eis | | [ek] | twn maqhtwn autou o mellwn auton paradidonai

12:5 dia ti touto to muron ouk epraqh triakosiwn dhnariwn kai edoqh ptwcois

12:6 eipen de touto ouc oti peri twn ptwcwn emelen autw all oti klepths hn kai to glwssokomon ecwn ta ballomena ebastazen

12:7 eipen oun o ihsous afes authn ina eis thn hmeran tou entafiasmou mou thrhsh auto

12:8 tous ptwcous gar pantote ecete meq eautwn eme de ou pantote ecete

12:9 egnw oun | o | [o] | oclos polus ek twn ioudaiwn* oti ekei estin kai hlqon ou dia ton ihsoun monon all ina kai ton lazaron idwsin on hgeiren ek nekrwn

12:10 ebouleusanto de oi arciereis ina kai ton lazaron apokteinwsin

12:11 oti polloi di auton uphgon twn ioudaiwn kai episteuon eis ton ihsoun

12:12 th epaurion o oclos polus o elqwn eis thn eorthn akousantes oti ercetai | | o | ihsous eis ierosoluma

12:13 elabon ta baia twn foinikwn kai exhlqon eis upanthsin autw kai ekraugazon wsanna euloghmenos o ercomenos en onomati kuriou | kai | [kai] | o basileus tou israhl

12:14 eurwn de o ihsous onarion ekaqisen ep auto kaqws estin gegrammenon

12:15 mh fobou qugathr siwn idou o basileus sou ercetai kaqhmenos epi pwlon onou

12:16 tauta ouk egnwsan autou oi maqhtai to prwton all ote edoxasqh ihsous tote emnhsqhsan oti tauta hn ep autw gegrammena kai tauta epoihsan autw

12:17 emarturei oun o oclos o wn met autou ote ton lazaron efwnhsen ek tou mnhmeiou kai hgeiren auton ek nekrwn

12:18 dia touto | kai | [kai] | uphnthsen autw o oclos oti hkousan touto auton pepoihkenai to shmeion

12:19 oi oun farisaioi eipan pros eautous qewreite oti ouk wfeleite ouden ide o kosmos opisw autou aphlqen

12:20 hsan de ellhnes tines ek twn anabainontwn ina proskunhswsin en th eorth

12:21 outoi oun proshlqon filippw tw apo bhqsaida ths galilaias kai hrwtwn auton legontes kurie qelomen ton ihsoun idein

12:22 ercetai o filippos kai legei tw andrea ercetai andreas kai filippos kai legousin tw ihsou

12:23 o de ihsous apokrinetai autois legwn elhluqen h wra ina doxasqh o uios tou anqrwpou

12:24 amhn amhn legw umin ean mh o kokkos tou sitou peswn eis thn ghn apoqanh autos monos menei ean de apoqanh polun karpon ferei

12:25 o filwn thn yuchn autou apolluei authn kai o miswn thn yuchn autou en tw kosmw toutw eis zwhn aiwnion fulaxei authn

12:26 ean emoi tis diakonh emoi akolouqeitw kai opou eimi egw ekei kai o diakonos o emos estai ean tis emoi diakonh timhsei auton o pathr

12:27 nun h yuch mou tetaraktai kai ti eipw pater swson me ek ths wras tauths alla dia touto hlqon eis thn wran tauthn

12:28 pater doxason sou to onoma hlqen oun fwnh ek tou ouranou kai edoxasa kai palin doxasw

12:29 o | [oun] | oun | oclos o estws kai akousas elegen bronthn gegonenai alloi elegon aggelos autw lelalhken

12:30 apekriqh | kai eipen ihsous | ihsous kai eipen | ou di eme h fwnh auth gegonen alla di umas

12:31 nun krisis estin tou kosmou toutou nun o arcwn tou kosmou toutou ekblhqhsetai exw

12:32 kagw ean uywqw ek ths ghs pantas elkusw pros emauton

12:33 touto de elegen shmainwn poiw qanatw hmellen apoqnhskein

12:34 apekriqh oun autw o oclos hmeis hkousamen ek tou nomou oti o cristos menei eis ton aiwna kai pws legeis su oti dei uywqhnai ton uion tou anqrwpou tis estin outos o uios tou anqrwpou

12:35 eipen oun autois o ihsous eti mikron cronon to fws en umin estin peripateite ws to fws ecete ina mh skotia umas katalabh kai o peripatwn en th skotia ouk oiden pou upagei

12:36 ws to fws ecete pisteuete eis to fws ina uioi fwtos genhsqe tauta elalhsen ihsous kai apelqwn ekrubh ap autwn

12:37 tosauta de autou shmeia pepoihkotos emprosqen autwn ouk episteuon eis auton

12:38 ina o logos hsaiou tou profhtou plhrwqh on eipen kurie tis episteusen th akoh hmwn kai o braciwn kuriou tini apekalufqh

12:39 dia touto ouk hdunanto pisteuein oti palin eipen hsaias

12:40 tetuflwken autwn tous ofqalmous kai epwrwsen* autwn thn kardian ina mh idwsin tois ofqalmois kai nohswsin th kardia kai strafwsin kai iasomai autous

12:41 tauta eipen hsaias oti eiden thn doxan autou kai elalhsen peri autou

12:42 omws mentoi kai ek twn arcontwn polloi episteusan eis auton alla dia tous farisaious ouc wmologoun ina mh aposunagwgoi genwntai

12:43 hgaphsan gar thn doxan twn anqrwpwn mallon hper thn doxan tou qeou

12:44 ihsous de ekraxen kai eipen o pisteuwn eis eme ou pisteuei eis eme alla eis ton pemyanta me

12:45 kai o qewrwn eme qewrei ton pemyanta me

12:46 egw fws eis ton kosmon elhluqa ina pas o pisteuwn eis eme en th skotia mh meinh

12:47 kai ean tis mou akoush twn rhmatwn kai mh fulaxh egw ou krinw auton ou gar hlqon ina krinw ton kosmon all ina swsw ton kosmon

12:48 o aqetwn eme kai mh lambanwn ta rhmata mou ecei ton krinonta auton o logos on elalhsa ekeinos krinei auton en th escath hmera

12:49 oti egw ex emautou ouk elalhsa all o pemyas me pathr autos moi entolhn dedwken ti eipw kai ti lalhsw

12:50 kai oida oti h entolh autou zwh aiwnios estin a oun egw lalw kaqws eirhken moi o pathr outws lalw

13:1 pro de ths eorths tou pasca eidws o ihsous oti hlqen autou h wra ina metabh ek tou kosmou toutou pros ton patera agaphsas tous idious tous en tw kosmw eis telos hgaphsen autous

13:2 kai deipnou ginomenou tou diabolou hdh beblhkotos eis thn kardian ina paradoi auton ioudas simwnos | iskariwths | iskariwtou* |

13:3 eidws oti panta edwken autw o pathr eis tas ceiras kai oti apo qeou exhlqen kai pros ton qeon upagei

13:4 egeiretai ek tou deipnou kai tiqhsin ta imatia kai labwn lention diezwsen eauton

13:5 eita ballei udwr eis ton nipthra kai hrxato niptein tous podas twn maqhtwn kai ekmassein tw lentiw w hn diezwsmenos

13:6 ercetai oun pros simwna petron legei autw kurie su mou nipteis tous podas

13:7 apekriqh ihsous kai eipen autw o egw poiw su ouk oidas arti gnwsh de meta tauta

13:8 legei autw petros ou mh niyhs mou tous podas eis ton aiwna apekriqh ihsous autw ean mh niyw se ouk eceis meros met emou

13:9 legei autw simwn petros kurie mh tous podas mou monon alla kai tas ceiras kai thn kefalhn

13:10 legei autw | | o | ihsous o leloumenos ouk ecei creian | [ei mh tous podas] | ei mh tous podas | niyasqai all estin kaqaros olos kai umeis kaqaroi este all ouci pantes

13:11 hdei gar ton paradidonta auton dia touto eipen oti ouci pantes kaqaroi este

13:12 ote oun eniyen tous podas autwn | kai | [kai] | elaben ta imatia autou kai anepesen palin eipen autois ginwskete ti pepoihka umin

13:13 umeis fwneite me o didaskalos kai o kurios kai kalws legete eimi gar

13:14 ei oun egw eniya umwn tous podas o kurios kai o didaskalos kai umeis ofeilete allhlwn niptein tous podas

13:15 upodeigma gar edwka umin ina kaqws egw epoihsa umin kai umeis poihte

13:16 amhn amhn legw umin ouk estin doulos meizwn tou kuriou autou oude apostolos meizwn tou pemyantos auton

13:17 ei tauta oidate makarioi este ean poihte auta

13:18 ou peri pantwn umwn legw egw oida tinas exelexamhn all ina h grafh plhrwqh o trwgwn mou* ton arton ephren ep eme thn pternan autou

13:19 ap arti legw umin pro tou genesqai ina | pisteuhte | pisteushte | otan genhtai oti egw eimi

13:20 amhn amhn legw umin o lambanwn an tina pemyw eme lambanei o de eme lambanwn lambanei ton pemyanta me

13:21 tauta eipwn | | [o] | ihsous etaracqh tw pneumati kai emarturhsen kai eipen amhn amhn legw umin oti eis ex umwn paradwsei me

13:22 eblepon eis allhlous oi maqhtai aporoumenoi peri tinos legei

13:23 hn anakeimenos eis ek twn maqhtwn autou en tw kolpw tou ihsou on hgapa | [o] | o | ihsous

13:24 neuei oun toutw simwn petros | kai legei autw eipe tis estin | puqesqai tis an eih | peri ou legei

13:25 anapeswn | | oun | ekeinos outws epi to sthqos tou ihsou legei autw kurie tis estin

13:26 apokrinetai | oun | | [o] ihsous ekeinos estin w egw bayw to ywmion kai dwsw autw bayas oun | [to] ywmion lambanei kai | to ywmion [lambanei kai] | didwsin* iouda simwnos iskariwtou

13:27 kai meta to ywmion tote eishlqen eis ekeinon o satanas legei oun autw | | o | ihsous o poieis poihson tacion

13:28 touto [de] oudeis egnw twn anakeimenwn pros ti eipen autw

13:29 tines gar edokoun epei to glwssokomon eicen ioudas oti legei autw | | [o] | ihsous agorason wn creian ecomen eis thn eorthn h tois ptwcois ina ti dw

13:30 labwn oun to ywmion ekeinos exhlqen euqus hn de nux

13:31 ote oun exhlqen legei ihsous nun edoxasqh o uios tou anqrwpou kai o qeos edoxasqh en autw

13:32 | | [ei o qeos edoxasqh en autw*] | kai o qeos doxasei auton en autw kai euqus doxasei auton

13:33 teknia eti mikron meq umwn eimi zhthsete me kai kaqws eipon tois ioudaiois oti opou egw upagw umeis ou dunasqe elqein kai umin legw arti

13:34 entolhn kainhn didwmi umin ina agapate allhlous kaqws hgaphsa umas ina kai umeis agapate allhlous

13:35 en toutw gnwsontai pantes oti emoi maqhtai este ean agaphn echte en allhlois

13:36 legei autw simwn petros kurie pou upageis apekriqh | | [autw] | ihsous opou upagw ou dunasai moi nun akolouqhsai akolouqhseis de usteron

13:37 legei autw | [o] | o | petros kurie dia ti ou dunamai soi | akolouqein | akolouqhsai | arti thn yuchn mou uper sou qhsw

13:38 apokrinetai ihsous thn yuchn sou uper emou qhseis amhn amhn legw soi ou mh alektwr fwnhsh ews ou arnhsh me tris

14:1 mh tarassesqw umwn h kardia pisteuete eis ton qeon kai eis eme pisteuete

14:2 en th oikia tou patros mou monai pollai eisin ei de mh eipon an umin oti poreuomai etoimasai topon umin

14:3 kai ean poreuqw kai etoimasw topon umin palin ercomai kai paralhmyomai umas pros emauton ina opou eimi egw kai umeis hte

14:4 kai opou | egw | [egw] | upagw oidate thn odon

14:5 legei autw qwmas kurie ouk oidamen pou upageis pws | oidamen thn odon | dunameqa thn odon eidenai |

14:6 legei autw | | [o] | ihsous egw eimi h odos kai h alhqeia kai h zwh oudeis ercetai pros ton patera ei mh di emou

14:7 ei | egnwkeite | egnwkate | me* kai ton patera mou | an hdeite | gnwsesqe kai* | ap arti ginwskete auton kai ewrakate | | auton |

14:8 legei autw filippos kurie deixon hmin ton patera kai arkei hmin

14:9 legei autw | [o] | o | ihsous | tosouton cronon | tosoutw cronw | meq umwn eimi kai ouk egnwkas me filippe o ewrakws eme ewraken ton patera pws su legeis deixon hmin ton patera

14:10 ou pisteueis oti egw en tw patri kai o pathr en emoi estin ta rhmata a egw legw umin ap emautou ou lalw o de pathr en emoi menwn poiei ta erga autou

14:11 pisteuete moi oti egw en tw patri kai o pathr en emoi ei de mh dia ta erga auta pisteuete

14:12 amhn amhn legw umin o pisteuwn eis eme ta erga a egw poiw kakeinos poihsei kai meizona toutwn poihsei oti egw pros ton patera poreuomai

14:13 kai o ti an aithshte en tw onomati mou touto poihsw ina doxasqh o pathr en tw uiw

14:14 ean ti aithshte | [me] | me | en tw onomati mou | touto | egw | poihsw

14:15 ean agapate me tas entolas tas emas thrhsete*

14:16 kagw erwthsw ton patera kai allon paraklhton dwsei umin ina | h meq umwn eis ton aiwna | meq umwn eis ton aiwna h |

14:17 to pneuma ths alhqeias o o kosmos ou dunatai labein oti ou qewrei auto oude ginwskei umeis ginwskete auto oti par umin menei kai en umin | estin | estai* |

14:18 ouk afhsw umas orfanous ercomai pros umas

14:19 eti mikron kai o kosmos me ouketi qewrei umeis de qewreite me oti egw zw kai umeis zhsete

14:20 en ekeinh th hmera | umeis gnwsesqe | gnwsesqe umeis | oti egw en tw patri mou kai umeis en emoi kagw en umin

14:21 o ecwn tas entolas mou kai thrwn autas ekeinos estin o agapwn me o de agapwn me agaphqhsetai upo tou patros mou kagw agaphsw auton kai emfanisw autw emauton

14:22 legei autw ioudas ouc o iskariwths kurie | | [kai] | ti gegonen oti hmin melleis emfanizein seauton kai ouci tw kosmw

14:23 apekriqh ihsous kai eipen autw ean tis agapa me ton logon mou thrhsei kai o pathr mou agaphsei auton kai pros auton eleusomeqa kai monhn par autw poihsomeqa

14:24 o mh agapwn me tous logous mou ou threi kai o logos on akouete ouk estin emos alla tou pemyantos me patros

14:25 tauta lelalhka umin par umin menwn

14:26 o de paraklhtos to pneuma to agion o pemyei o pathr en tw onomati mou ekeinos umas didaxei panta kai upomnhsei umas panta a eipon umin | egw | [egw] |

14:27 eirhnhn afihmi umin eirhnhn thn emhn didwmi umin ou kaqws o kosmos didwsin egw didwmi umin mh tarassesqw umwn h kardia mhde deiliatw

14:28 hkousate oti egw eipon umin upagw kai ercomai pros umas ei hgapate me ecarhte an oti poreuomai pros ton patera oti o pathr meizwn mou estin

14:29 kai nun eirhka umin prin genesqai ina otan genhtai pisteushte

14:30 ouketi polla lalhsw meq umwn ercetai gar o tou kosmou arcwn kai en emoi ouk ecei ouden

14:31 all ina gnw o kosmos oti agapw ton patera kai kaqws | entolhn edwken | eneteilato | moi o pathr outws poiw egeiresqe agwmen enteuqen

15:1 egw eimi h ampelos h alhqinh kai o pathr mou o gewrgos estin

15:2 pan klhma en emoi mh feron karpon airei auto kai pan to karpon feron kaqairei auto ina karpon pleiona ferh

15:3 hdh umeis kaqaroi este dia ton logon on lelalhka umin

15:4 meinate en emoi kagw en umin kaqws to klhma ou dunatai karpon ferein af eautou ean mh menh en th ampelw outws oude umeis ean mh en emoi menhte

15:5 egw eimi h ampelos umeis ta klhmata o menwn en emoi kagw en autw outos ferei karpon polun oti cwris emou ou dunasqe poiein ouden

15:6 ean mh tis menh en emoi eblhqh exw ws to klhma kai exhranqh kai sunagousin auta kai eis to pur ballousin kai kaietai

15:7 ean meinhte en emoi kai ta rhmata mou en umin meinh o ean qelhte aithsasqe kai genhsetai umin

15:8 en toutw edoxasqh o pathr mou ina karpon polun ferhte kai genhsqe* emoi maqhtai

15:9 kaqws hgaphsen me o pathr kagw umas hgaphsa meinate en th agaph th emh

15:10 ean tas entolas mou thrhshte meneite en th agaph mou kaqws egw | tou patros tas entolas | tas entolas tou patros mou | tethrhka kai menw autou en th agaph

15:11 tauta lelalhka umin ina h cara h emh en umin h kai h cara umwn plhrwqh

15:12 auth estin h entolh h emh ina agapate allhlous kaqws hgaphsa umas

15:13 meizona tauths agaphn oudeis ecei ina tis thn yuchn autou qh uper twn filwn autou

15:14 umeis filoi mou este ean poihte | o | a | egw entellomai umin

15:15 ouketi legw umas doulous oti o doulos ouk oiden ti poiei autou o kurios umas de eirhka filous oti panta a hkousa para tou patros mou egnwrisa umin

15:16 ouc umeis me exelexasqe all egw exelexamhn umas kai eqhka umas ina umeis upaghte kai karpon ferhte kai o karpos umwn menh ina o ti an aithshte ton patera en tw onomati mou dw umin

15:17 tauta entellomai umin ina agapate allhlous

15:18 ei o kosmos umas misei ginwskete oti eme prwton umwn memishken

15:19 ei ek tou kosmou hte o kosmos an to idion efilei oti de ek tou kosmou ouk este all egw exelexamhn umas ek tou kosmou dia touto misei umas o kosmos

15:20 mnhmoneuete tou logou ou egw eipon umin ouk estin doulos meizwn tou kuriou autou ei eme ediwxan kai umas diwxousin ei ton logon mou ethrhsan kai ton umeteron thrhsousin

15:21 alla tauta panta poihsousin eis umas dia to onoma mou oti ouk oidasin ton pemyanta me

15:22 ei mh hlqon kai elalhsa autois amartian ouk eicosan nun de profasin ouk ecousin peri ths amartias autwn

15:23 o eme miswn kai ton patera mou misei

15:24 ei ta erga mh epoihsa en autois a oudeis allos epoihsen amartian ouk eicosan nun de kai ewrakasin kai memishkasin kai eme kai ton patera mou

15:25 all ina plhrwqh o logos o en tw nomw autwn gegrammenos oti emishsan me dwrean

15:26 otan elqh o paraklhtos on egw pemyw umin para tou patros to pneuma ths alhqeias o para tou patros ekporeuetai ekeinos marturhsei peri emou

15:27 kai umeis de martureite oti ap archs met emou este

16:1 tauta lelalhka umin ina mh skandalisqhte

16:2 aposunagwgous poihsousin umas all ercetai wra ina pas o apokteinas | [umas] | umas | doxh latreian prosferein tw qew

16:3 kai tauta poihsousin oti ouk egnwsan ton patera oude eme

16:4 alla tauta lelalhka umin ina otan elqh h wra autwn mnhmoneuhte autwn oti egw eipon umin tauta de umin ex archs ouk eipon oti meq umwn hmhn

16:5 nun de upagw pros ton pemyanta me kai oudeis ex umwn erwta me pou upageis

16:6 all oti tauta lelalhka umin h luph peplhrwken umwn thn kardian

16:7 all egw thn alhqeian legw umin sumferei umin ina egw apelqw ean gar mh apelqw o paraklhtos | ou mh elqh | ouk eleusetai | pros umas ean de poreuqw pemyw auton pros umas

16:8 kai elqwn ekeinos elegxei ton kosmon peri amartias kai peri dikaiosunhs kai peri krisews

16:9 peri amartias men oti ou pisteuousin eis eme

16:10 peri dikaiosunhs de oti pros ton patera upagw kai ouketi qewreite me

16:11 peri de krisews oti o arcwn tou kosmou toutou kekritai

16:12 eti polla ecw umin legein all ou dunasqe bastazein arti

16:13 otan de elqh ekeinos to pneuma ths alhqeias odhghsei umas | eis thn alhqeian pasan | en th alhqeia pash | ou gar lalhsei af eautou all osa | akouei | akousei | lalhsei kai ta ercomena anaggelei umin

16:14 ekeinos eme doxasei oti ek tou emou lhmyetai kai anaggelei umin

16:15 panta osa ecei o pathr ema estin dia touto eipon oti ek tou emou lambanei kai anaggelei umin

16:16 mikron kai ouketi qewreite me kai palin mikron kai oyesqe me

16:17 eipan oun ek twn maqhtwn autou pros allhlous ti estin touto o legei hmin mikron kai ou qewreite me kai palin mikron kai oyesqe me kai oti upagw pros ton patera

16:18 elegon oun ti estin touto | o legei | [o legei] to* | mikron ouk oidamen | [ti lalei] | ti lalei |

16:19 egnw | | [o] | ihsous oti hqelon auton erwtan kai eipen autois peri toutou zhteite met allhlwn oti eipon mikron kai ou qewreite me kai palin mikron kai oyesqe me

16:20 amhn amhn legw umin oti klausete kai qrhnhsete umeis o de kosmos carhsetai umeis luphqhsesqe all h luph umwn eis caran genhsetai

16:21 h gunh otan tikth luphn ecei oti hlqen h wra auths otan de gennhsh to paidion ouketi mnhmoneuei ths qliyews dia thn caran oti egennhqh anqrwpos eis ton kosmon

16:22 kai umeis oun nun men luphn ecete palin de oyomai umas kai carhsetai umwn h kardia kai thn caran umwn oudeis | arei | airei | af umwn

16:23 kai en ekeinh th hmera eme ouk erwthsete ouden amhn amhn legw umin an ti aithshte ton patera | dwsei umin en tw onomati mou | en tw onomati mou dwsei umin* |

16:24 ews arti ouk hthsate ouden en tw onomati mou aiteite kai lhmyesqe ina h cara umwn h peplhrwmenh

16:25 tauta en paroimiais lelalhka umin ercetai wra ote ouketi en paroimiais lalhsw umin alla parrhsia peri tou patros apaggelw umin

16:26 en ekeinh th hmera en tw onomati mou aithsesqe kai ou legw umin oti egw erwthsw ton patera peri umwn

16:27 autos gar o pathr filei umas oti umeis eme pefilhkate kai pepisteukate oti egw para | tou patros | [tou] qeou* | exhlqon

16:28 exhlqon | ek | para | tou patros* kai elhluqa eis ton kosmon palin afihmi ton kosmon kai poreuomai pros ton patera

16:29 legousin oi maqhtai autou ide nun en parrhsia laleis kai paroimian oudemian legeis

16:30 nun oidamen oti oidas panta kai ou creian eceis ina tis se erwta en toutw pisteuomen oti apo qeou exhlqes

16:31 apekriqh autois ihsous arti pisteuete

16:32 idou ercetai wra kai elhluqen ina skorpisqhte ekastos eis ta idia kame monon afhte kai ouk eimi monos oti o pathr met emou estin

16:33 tauta lelalhka umin ina en emoi eirhnhn echte en tw kosmw qliyin ecete alla qarseite egw nenikhka ton kosmon

17:1 tauta elalhsen ihsous kai eparas tous ofqalmous autou eis ton ouranon eipen pater elhluqen h wra doxason sou ton uion ina o uios doxash se

17:2 kaqws edwkas autw exousian pashs sarkos ina pan o dedwkas autw | dwsei | dwsh | autois zwhn aiwnion

17:3 auth de estin h aiwnios zwh ina ginwskwsin se ton monon alhqinon qeon kai on apesteilas ihsoun criston

17:4 egw se edoxasa epi ths ghs to ergon teleiwsas o dedwkas moi ina poihsw

17:5 kai nun doxason me su pater para seautw th doxh h eicon pro tou ton kosmon einai para soi

17:6 efanerwsa sou to onoma tois anqrwpois ous edwkas moi ek tou kosmou soi hsan kamoi autous edwkas kai ton logon sou tethrhkan

17:7 nun egnwkan oti panta osa | edwkas | dedwkas | moi para sou eisin

17:8 oti ta rhmata a edwkas moi dedwka autois kai autoi elabon kai egnwsan alhqws oti para sou exhlqon kai episteusan oti su me apesteilas

17:9 egw peri autwn erwtw ou peri tou kosmou erwtw alla peri wn dedwkas moi oti soi eisin

17:10 kai ta ema panta sa estin kai ta sa ema kai dedoxasmai en autois

17:11 kai ouketi eimi en tw kosmw kai autoi en tw kosmw eisin kagw pros se ercomai pater agie thrhson autous en tw onomati sou w dedwkas moi ina wsin en kaqws hmeis

17:12 ote hmhn met autwn egw ethroun autous en tw onomati sou w dedwkas moi kai efulaxa kai oudeis ex autwn apwleto ei mh o uios ths apwleias ina h grafh plhrwqh

17:13 nun de pros se ercomai kai tauta lalw en tw kosmw ina ecwsin thn caran thn emhn peplhrwmenhn en eautois

17:14 egw dedwka autois ton logon sou kai o kosmos emishsen autous oti ouk eisin ek tou kosmou kaqws egw ouk eimi ek tou kosmou

17:15 ouk erwtw ina arhs autous ek tou kosmou all ina thrhshs autous ek tou ponhrou

17:16 ek tou kosmou ouk eisin kaqws egw ouk eimi ek tou kosmou

17:17 agiason autous en th alhqeia o logos o sos alhqeia estin

17:18 kaqws eme apesteilas eis ton kosmon kagw apesteila autous eis ton kosmon

17:19 kai uper autwn | [egw] | egw | agiazw emauton ina wsin kai autoi hgiasmenoi en alhqeia

17:20 ou peri toutwn de erwtw monon alla kai peri twn pisteuontwn dia tou logou autwn eis eme

17:21 ina pantes en wsin kaqws su | pathr | pater | en emoi kagw en soi ina kai autoi en hmin wsin ina o kosmos pisteuh oti su me apesteilas

17:22 kagw thn doxan hn dedwkas moi dedwka autois ina wsin en kaqws hmeis en

17:23 egw en autois kai su en emoi ina wsin teteleiwmenoi eis en ina ginwskh o kosmos oti su me apesteilas kai hgaphsas autous kaqws eme hgaphsas

17:24 | pathr | pater | o dedwkas moi qelw ina opou eimi egw kakeinoi wsin met emou ina qewrwsin thn doxan thn emhn hn dedwkas moi oti hgaphsas me pro katabolhs kosmou

17:25 | pathr | pater | dikaie kai o kosmos se ouk egnw egw de se egnwn kai outoi egnwsan oti su me apesteilas

17:26 kai egnwrisa autois to onoma sou kai gnwrisw ina h agaph hn hgaphsas me en autois h kagw en autois

18:1 tauta eipwn ihsous exhlqen sun tois maqhtais autou peran tou ceimarrou | twn | tou | kedrwn opou hn khpos eis on eishlqen autos kai oi maqhtai autou

18:2 hdei de kai ioudas o paradidous auton ton topon oti pollakis sunhcqh ihsous ekei meta twn maqhtwn autou

18:3 o oun ioudas labwn thn speiran kai ek twn arcierewn kai | [ek] | ek | twn farisaiwn uphretas ercetai ekei meta fanwn kai lampadwn kai oplwn

18:4 ihsous oun eidws panta ta ercomena ep auton exhlqen kai legei autois tina zhteite

18:5 apekriqhsan autw ihsoun ton nazwraion legei autois egw eimi* eisthkei de kai ioudas o paradidous auton met autwn

18:6 ws oun eipen autois egw eimi aphlqon eis ta opisw kai epesan camai

18:7 palin oun ephrwthsen autous tina zhteite oi de eipan ihsoun ton nazwraion

18:8 apekriqh ihsous eipon umin oti egw eimi ei oun eme zhteite afete toutous upagein

18:9 ina plhrwqh o logos on eipen oti ous dedwkas moi ouk apwlesa ex autwn oudena

18:10 simwn oun petros ecwn macairan eilkusen authn kai epaisen ton tou arcierews doulon kai apekoyen autou to wtarion to dexion hn de onoma tw doulw malcos

18:11 eipen oun o ihsous tw petrw bale thn macairan eis thn qhkhn to pothrion o dedwken moi o pathr ou mh piw auto

18:12 h oun speira kai o ciliarcos kai oi uphretai twn ioudaiwn sunelabon ton ihsoun kai edhsan auton

18:13 kai hgagon pros annan prwton hn gar penqeros tou kaiafa os hn arciereus tou eniautou ekeinou

18:14 hn de kaiafas o sumbouleusas tois ioudaiois oti sumferei ena anqrwpon apoqanein uper tou laou

18:15 hkolouqei de tw ihsou simwn petros kai allos maqhths o de maqhths ekeinos hn gnwstos tw arcierei kai suneishlqen tw ihsou eis thn aulhn tou arcierews

18:16 o de petros eisthkei pros th qura exw exhlqen oun o maqhths o allos o gnwstos tou arcierews kai eipen th qurwrw kai eishgagen ton petron

18:17 legei oun tw petrw h paidiskh h qurwros mh kai su ek twn maqhtwn ei tou anqrwpou toutou legei ekeinos ouk eimi

18:18 eisthkeisan de oi douloi kai oi uphretai anqrakian pepoihkotes oti yucos hn kai eqermainonto hn de kai o petros met autwn estws kai qermainomenos

18:19 o oun arciereus hrwthsen ton ihsoun peri twn maqhtwn autou kai peri ths didachs autou

18:20 apekriqh autw ihsous egw parrhsia lelalhka tw kosmw egw pantote edidaxa en sunagwgh kai en tw ierw opou pantes oi ioudaioi sunercontai kai en kruptw elalhsa ouden

18:21 ti me erwtas erwthson tous akhkootas ti elalhsa autois ide outoi oidasin a eipon egw

18:22 tauta de autou eipontos eis paresthkws twn uphretwn edwken rapisma tw ihsou eipwn outws apokrinh tw arcierei

18:23 apekriqh autw ihsous ei kakws elalhsa marturhson peri tou kakou ei de kalws ti me dereis

18:24 apesteilen oun auton o annas dedemenon pros kaiafan ton arcierea

18:25 hn de simwn petros estws kai qermainomenos eipon oun autw mh kai su ek twn maqhtwn autou ei hrnhsato ekeinos kai eipen ouk eimi

18:26 legei eis ek twn doulwn tou arcierews suggenhs wn ou apekoyen petros to wtion ouk egw se eidon en tw khpw met autou

18:27 palin oun hrnhsato petros kai euqews alektwr efwnhsen

18:28 agousin oun ton ihsoun apo tou kaiafa eis to praitwrion hn de prwi kai autoi ouk eishlqon eis to praitwrion ina mh mianqwsin alla fagwsin to pasca

18:29 exhlqen oun o pilatos exw pros autous kai fhsin tina kathgorian ferete | | [kata] | tou anqrwpou toutou

18:30 apekriqhsan kai eipan autw ei mh hn outos kakon poiwn ouk an soi paredwkamen auton

18:31 eipen oun autois | | o | pilatos labete auton umeis kai kata ton nomon umwn krinate auton eipon autw oi ioudaioi hmin ouk exestin apokteinai oudena

18:32 ina o logos tou ihsou plhrwqh on eipen shmainwn poiw qanatw hmellen apoqnhskein

18:33 eishlqen oun palin eis to praitwrion o pilatos kai efwnhsen ton ihsoun kai eipen autw su ei o basileus twn ioudaiwn

18:34 apekriqh ihsous apo seautou su touto legeis h alloi eipon soi peri emou

18:35 apekriqh o pilatos mhti egw ioudaios eimi to eqnos to son kai oi arciereis paredwkan se emoi ti epoihsas

18:36 apekriqh ihsous h basileia h emh ouk estin ek tou kosmou toutou ei ek tou kosmou toutou hn h basileia h emh oi uphretai oi emoi hgwnizonto | an | [an] | ina mh paradoqw tois ioudaiois nun de h basileia h emh ouk estin enteuqen

18:37 eipen oun autw o pilatos oukoun basileus ei su apekriqh | [o] | o | ihsous su legeis oti basileus eimi egw eis touto gegennhmai kai eis touto elhluqa eis ton kosmon ina marturhsw th alhqeia pas o wn ek ths alhqeias akouei mou ths fwnhs

18:38 legei autw o pilatos ti estin alhqeia kai touto eipwn palin exhlqen pros tous ioudaious kai legei autois egw oudemian euriskw en autw aitian

18:39 estin de sunhqeia umin ina ena apolusw umin | [en] | en | tw pasca boulesqe oun apolusw umin ton basilea twn ioudaiwn

18:40 ekraugasan oun palin legontes mh touton alla ton barabban hn de o barabbas lhsths

19:1 tote oun elaben o pilatos ton ihsoun kai emastigwsen

19:2 kai oi stratiwtai plexantes stefanon ex akanqwn epeqhkan autou th kefalh kai imation porfuroun periebalon auton

19:3 kai hrconto pros auton kai elegon caire o basileus twn ioudaiwn kai edidosan autw rapismata

19:4 kai exhlqen palin exw o pilatos kai legei autois ide agw umin auton exw ina gnwte oti oudemian aitian euriskw en autw

19:5 exhlqen oun | [o] | o | ihsous exw forwn ton akanqinon stefanon kai to porfuroun imation kai legei autois idou o anqrwpos

19:6 ote oun eidon auton oi arciereis kai oi uphretai ekraugasan legontes staurwson staurwson legei autois o pilatos labete auton umeis kai staurwsate egw gar ouc euriskw en autw aitian

19:7 apekriqhsan autw oi ioudaioi hmeis nomon ecomen kai kata ton nomon ofeilei apoqanein oti uion qeou eauton epoihsen

19:8 ote oun hkousen o pilatos touton ton logon mallon efobhqh

19:9 kai eishlqen eis to praitwrion palin kai legei tw ihsou poqen ei su o de ihsous apokrisin ouk edwken autw

19:10 legei oun autw o pilatos emoi ou laleis ouk oidas oti exousian ecw apolusai se kai exousian ecw staurwsai se

19:11 apekriqh | autw | [autw] | ihsous ouk eices exousian kat emou oudemian ei mh hn dedomenon soi anwqen dia touto o paradous me soi meizona amartian ecei

19:12 ek toutou o pilatos ezhtei apolusai auton oi de ioudaioi ekraugasan legontes ean touton apolushs ouk ei filos tou kaisaros pas o basilea eauton poiwn antilegei tw kaisari

19:13 o oun pilatos akousas twn logwn toutwn hgagen exw ton ihsoun kai ekaqisen epi bhmatos eis topon legomenon liqostrwton ebraisti de gabbaqa

19:14 hn de paraskeuh tou pasca wra hn ws ekth kai legei tois ioudaiois ide o basileus umwn

19:15 ekraugasan oun ekeinoi aron aron staurwson auton legei autois o pilatos ton basilea umwn staurwsw apekriqhsan oi arciereis ouk ecomen basilea ei mh kaisara

19:16 tote oun paredwken auton autois ina staurwqh parelabon oun ton ihsoun

19:17 kai bastazwn eautw ton stauron exhlqen eis ton legomenon kraniou topon o legetai ebraisti golgoqa

19:18 opou auton estaurwsan kai met autou allous duo enteuqen kai enteuqen meson de ton ihsoun

19:19 egrayen de kai titlon o pilatos kai eqhken epi tou staurou hn de gegrammenon ihsous o nazwraios o basileus twn ioudaiwn

19:20 touton oun ton titlon polloi anegnwsan twn ioudaiwn oti eggus hn o topos ths polews opou estaurwqh o ihsous kai hn gegrammenon ebraisti rwmaisti ellhnisti

19:21 elegon oun tw pilatw oi arciereis twn ioudaiwn mh grafe o basileus twn ioudaiwn all oti ekeinos eipen basileus | twn ioudaiwn eimi | eimi twn ioudaiwn |

19:22 apekriqh o pilatos o gegrafa gegrafa

19:23 oi oun stratiwtai ote estaurwsan ton ihsoun elabon ta imatia autou kai epoihsan tessara merh ekastw stratiwth meros kai ton citwna hn de o citwn arafos ek twn anwqen ufantos di olou

19:24 eipan oun pros allhlous mh sciswmen auton alla lacwmen peri autou tinos estai ina h grafh plhrwqh | | [h legousa*] | diemerisanto ta imatia mou eautois kai epi ton imatismon mou ebalon klhron oi men oun stratiwtai tauta epoihsan

19:25 eisthkeisan de para tw staurw tou ihsou h mhthr autou kai h adelfh ths mhtros autou maria h tou klwpa kai maria h magdalhnh

19:26 ihsous oun idwn thn mhtera kai ton maqhthn parestwta on hgapa legei th mhtri gunai ide o uios sou

19:27 eita legei tw maqhth ide h mhthr sou kai ap ekeinhs ths wras elaben o maqhths authn eis ta idia

19:28 meta touto eidws o ihsous oti hdh panta tetelestai ina teleiwqh h grafh legei diyw

19:29 skeuos ekeito oxous meston spoggon oun meston tou oxous usswpw periqentes proshnegkan autou tw stomati

19:30 ote oun elaben to oxos [o] ihsous eipen tetelestai kai klinas thn kefalhn paredwken to pneuma

19:31 oi oun ioudaioi epei paraskeuh hn ina mh meinh epi tou staurou ta swmata en tw sabbatw hn gar megalh h hmera ekeinou tou sabbatou hrwthsan ton pilaton ina kateagwsin autwn ta skelh kai arqwsin

19:32 hlqon oun oi stratiwtai kai tou men prwtou kateaxan ta skelh kai tou allou tou sustaurwqentos autw

19:33 epi de ton ihsoun elqontes ws eidon hdh auton teqnhkota ou kateaxan autou ta skelh

19:34 all eis twn stratiwtwn logch autou thn pleuran enuxen kai exhlqen euqus aima kai udwr

19:35 kai o ewrakws memarturhken kai alhqinh autou estin h marturia kai ekeinos oiden oti alhqh legei ina kai umeis | pisteuhte | <pisteushte> |

19:36 egeneto gar tauta ina h grafh plhrwqh ostoun ou suntribhsetai autou

19:37 kai palin etera grafh legei oyontai eis on exekenthsan

19:38 meta de tauta hrwthsen ton pilaton iwshf | | [o] | apo arimaqaias wn maqhths | [tou] | tou | ihsou kekrummenos de dia ton fobon twn ioudaiwn ina arh to swma tou ihsou kai epetreyen o pilatos hlqen oun kai hren to swma autou

19:39 hlqen de kai nikodhmos o elqwn pros auton nuktos to prwton ferwn | eligma | migma | smurnhs kai alohs ws litras ekaton

19:40 elabon oun to swma tou ihsou kai edhsan auto oqoniois meta twn arwmatwn kaqws eqos estin tois ioudaiois entafiazein

19:41 hn de en tw topw opou estaurwqh khpos kai en tw khpw mnhmeion kainon en w oudepw oudeis hn teqeimenos

19:42 ekei oun dia thn paraskeuhn twn ioudaiwn oti eggus hn to mnhmeion eqhkan ton ihsoun

20:1 th de mia twn sabbatwn maria h magdalhnh ercetai prwi skotias eti oushs eis to mnhmeion kai blepei ton liqon hrmenon ek tou mnhmeiou

20:2 trecei oun kai ercetai pros simwna petron kai pros ton allon maqhthn on efilei o ihsous kai legei autois hran ton kurion ek tou mnhmeiou kai ouk oidamen pou eqhkan auton

20:3 exhlqen oun o petros kai o allos maqhths kai hrconto eis to mnhmeion

20:4 etrecon de oi duo omou kai o allos maqhths proedramen tacion tou petrou kai hlqen prwtos eis to mnhmeion

20:5 kai parakuyas blepei keimena ta oqonia ou mentoi eishlqen

20:6 ercetai oun kai simwn petros akolouqwn autw kai eishlqen eis to mnhmeion kai qewrei ta oqonia keimena

20:7 kai to soudarion o hn epi ths kefalhs autou ou meta twn oqoniwn keimenon alla cwris entetuligmenon eis ena topon

20:8 tote oun eishlqen kai o allos maqhths o elqwn prwtos eis to mnhmeion kai eiden kai episteusen

20:9 oudepw gar hdeisan thn grafhn oti dei auton ek nekrwn anasthnai

20:10 aphlqon oun palin pros autous oi maqhtai

20:11 maria de eisthkei pros tw mnhmeiw exw klaiousa ws oun eklaien parekuyen eis to mnhmeion

20:12 kai qewrei duo aggelous en leukois kaqezomenous ena pros th kefalh kai ena pros tois posin opou ekeito to swma tou ihsou

20:13 kai legousin auth ekeinoi gunai ti klaieis legei autois oti hran ton kurion mou kai ouk oida pou eqhkan auton

20:14 tauta eipousa estrafh eis ta opisw kai qewrei ton ihsoun estwta kai ouk hdei oti ihsous estin

20:15 legei auth ihsous gunai ti klaieis tina zhteis ekeinh dokousa oti o khpouros estin legei autw kurie ei su ebastasas auton eipe moi pou eqhkas auton kagw auton arw

20:16 legei auth ihsous mariam strafeisa ekeinh legei autw ebraisti rabbouni o legetai didaskale

20:17 legei auth ihsous mh mou aptou oupw gar anabebhka pros ton patera poreuou de pros tous adelfous mou kai eipe autois anabainw pros ton patera mou kai patera umwn kai qeon mou kai qeon umwn

20:18 ercetai mariam h magdalhnh aggellousa tois maqhtais oti ewraka ton kurion kai tauta eipen auth

20:19 oushs oun oyias th hmera ekeinh th mia sabbatwn kai twn qurwn kekleismenwn opou hsan oi maqhtai dia ton fobon twn ioudaiwn hlqen o ihsous kai esth eis to meson kai legei autois eirhnh umin

20:20 kai touto eipwn edeixen | kai | | tas ceiras kai thn pleuran autois ecarhsan oun oi maqhtai idontes ton kurion

20:21 eipen oun autois [o ihsous] palin* eirhnh umin kaqws apestalken me o pathr kagw pempw umas

20:22 kai touto eipwn enefushsen kai legei autois labete pneuma agion

20:23 an tinwn afhte tas amartias afewntai autois an tinwn krathte kekrathntai

20:24 qwmas de eis ek twn dwdeka o legomenos didumos ouk hn met autwn ote hlqen ihsous

20:25 elegon oun autw oi alloi maqhtai ewrakamen ton kurion o de eipen autois ean mh idw en tais cersin autou ton tupon twn hlwn kai balw ton daktulon mou eis ton tupon twn hlwn kai balw mou thn ceira eis thn pleuran autou ou mh pisteusw

20:26 kai meq hmeras oktw palin hsan esw oi maqhtai autou kai qwmas met autwn ercetai o ihsous twn qurwn kekleismenwn kai esth eis to meson kai eipen eirhnh umin

20:27 eita legei tw qwma fere ton daktulon sou wde kai ide tas ceiras mou kai fere thn ceira sou kai bale eis thn pleuran mou kai mh ginou apistos alla pistos

20:28 apekriqh qwmas kai eipen autw o kurios mou kai o qeos mou

20:29 legei autw | [o] | o | ihsous oti ewrakas me pepisteukas makarioi oi mh idontes kai pisteusantes

20:30 polla men oun kai alla shmeia epoihsen o ihsous enwpion twn maqhtwn | | [autou*] | a ouk estin gegrammena en tw bibliw toutw

20:31 tauta de gegraptai ina | pisteuhte | <pisteushte*> | oti ihsous estin o cristos o uios tou qeou kai ina pisteuontes zwhn echte en tw onomati autou

21:1 meta tauta efanerwsen eauton palin | | o | ihsous tois maqhtais epi ths qalasshs ths tiberiados efanerwsen de outws

21:2 hsan omou simwn petros kai qwmas o legomenos didumos kai naqanahl o apo kana ths galilaias kai oi tou zebedaiou kai alloi ek twn maqhtwn autou duo

21:3 legei autois simwn petros upagw alieuein legousin autw ercomeqa kai hmeis sun soi exhlqon kai enebhsan eis to ploion kai en ekeinh th nukti epiasan ouden

21:4 prwias de hdh | ginomenhs | genomenhs | esth ihsous eis ton aigialon ou mentoi hdeisan oi maqhtai oti ihsous estin

21:5 legei oun autois | | [o] | ihsous paidia mh ti prosfagion ecete apekriqhsan autw ou

21:6 o de eipen autois balete eis ta dexia merh tou ploiou to diktuon kai eurhsete ebalon oun kai ouketi auto elkusai iscuon apo tou plhqous twn icquwn

21:7 legei oun o maqhths ekeinos on hgapa o ihsous tw petrw o kurios estin simwn oun petros akousas oti o kurios estin ton ependuthn diezwsato hn gar gumnos kai ebalen eauton eis thn qalassan

21:8 oi de alloi maqhtai tw ploiariw hlqon ou gar hsan makran apo ths ghs alla ws apo phcwn diakosiwn surontes to diktuon twn icquwn

21:9 ws oun apebhsan eis thn ghn blepousin anqrakian keimenhn kai oyarion epikeimenon kai arton

21:10 legei autois | [o] | o | ihsous enegkate apo twn oyariwn wn epiasate nun

21:11 anebh oun simwn petros kai eilkusen to diktuon eis thn ghn meston icquwn megalwn ekaton penthkonta triwn kai tosoutwn ontwn ouk escisqh to diktuon

21:12 legei autois | [o] | o | ihsous deute aristhsate oudeis | | de | etolma twn maqhtwn exetasai auton su tis ei eidotes oti o kurios estin

21:13 ercetai ihsous kai lambanei ton arton kai didwsin autois kai to oyarion omoiws

21:14 touto hdh triton efanerwqh ihsous tois maqhtais egerqeis ek nekrwn

21:15 ote oun hristhsan legei tw simwni petrw o ihsous simwn iwannou agapas me pleon toutwn legei autw nai kurie su oidas oti filw se legei autw boske ta arnia mou

21:16 legei autw palin deuteron simwn iwannou agapas me legei autw nai kurie su oidas oti filw se legei autw poimaine ta | probatia | probata | mou

21:17 legei autw to triton simwn iwannou fileis me eluphqh o petros oti eipen autw to triton fileis me kai | eipen | legei | autw kurie panta su oidas su ginwskeis oti filw se legei autw | ihsous | [o ihsous] | boske ta | probatia | probata | mou

21:18 amhn amhn legw soi ote hs newteros ezwnnues seauton kai periepateis opou hqeles otan de ghrashs ekteneis tas ceiras sou kai allos | zwsei se | se zwsei | kai oisei opou ou qeleis

21:19 touto de eipen shmainwn poiw qanatw doxasei ton qeon kai touto eipwn legei autw akolouqei moi

21:20 epistrafeis o petros blepei ton maqhthn on hgapa o ihsous akolouqounta os kai anepesen en tw deipnw epi to sthqos autou kai eipen kurie tis estin o paradidous se

21:21 touton oun idwn o petros legei tw ihsou kurie outos de ti

21:22 legei autw o ihsous ean auton qelw menein ews ercomai ti pros se su moi akolouqei

21:23 exhlqen oun outos o logos eis tous adelfous oti o maqhths ekeinos ouk apoqnhskei ouk eipen de autw o ihsous oti ouk apoqnhskei all ean auton qelw menein ews ercomai | ti pros se | [ti pros se*] |

21:24 outos estin o maqhths o marturwn peri toutwn kai o grayas tauta kai oidamen oti alhqhs autou h marturia estin

21:25 estin de kai alla polla a epoihsen o ihsous atina ean grafhtai kaq en oud auton oimai ton kosmon | cwrhsein | cwrhsai | ta grafomena biblia