GREEK NEW TESTAMENT - 1. JOHN

GREEK NEW TESTAMENT
1. JOHN

Apparatus: Variant readings are given in the text in this presentation: | Westcott-Hort text | NA-26 text |
< > indicates a word where NA26 encloses only a part of the word in square brackets. Since this would affect the search tools, we use these brackets. The reader should consult the printed NA26 edition for the details.
[ ] indicates doubtful text.


1:1 o hn ap archs o akhkoamen o ewrakamen tois ofqalmois hmwn o eqeasameqa kai ai ceires hmwn eyhlafhsan peri tou logou ths zwhs

1:2 kai h zwh efanerwqh kai ewrakamen kai marturoumen kai apaggellomen umin thn zwhn thn aiwnion htis hn pros ton patera kai efanerwqh hmin

1:3 o ewrakamen kai akhkoamen apaggellomen kai umin ina kai umeis koinwnian echte meq hmwn kai h koinwnia de h hmetera meta tou patros kai meta tou uiou autou ihsou cristou

1:4 kai tauta grafomen hmeis ina h cara hmwn h peplhrwmenh

1:5 kai estin auth h aggelia hn akhkoamen ap autou kai anaggellomen umin oti o qeos fws estin kai skotia | ouk estin en autw | en autw ouk estin | oudemia

1:6 ean eipwmen oti koinwnian ecomen met autou kai en tw skotei peripatwmen yeudomeqa kai ou poioumen thn alhqeian

1:7 ean de en tw fwti peripatwmen ws autos estin en tw fwti koinwnian ecomen met allhlwn kai to aima ihsou tou uiou autou kaqarizei hmas apo pashs amartias

1:8 ean eipwmen oti amartian ouk ecomen eautous planwmen kai h alhqeia ouk estin en hmin

1:9 ean omologwmen tas amartias hmwn pistos estin kai dikaios ina afh hmin tas amartias kai kaqarish hmas apo pashs adikias

1:10 ean eipwmen oti ouc hmarthkamen yeusthn poioumen auton kai o logos autou ouk estin en hmin

2:1 teknia mou tauta grafw umin ina mh amarthte kai ean tis amarth paraklhton ecomen pros ton patera ihsoun criston dikaion

2:2 kai autos ilasmos estin peri twn amartiwn hmwn ou peri twn hmeterwn de monon alla kai peri olou tou kosmou

2:3 kai en toutw ginwskomen oti egnwkamen auton ean tas entolas autou thrwmen

2:4 o legwn oti egnwka auton kai tas entolas autou mh thrwn yeusths estin kai en toutw h alhqeia ouk estin

2:5 os d an thrh autou ton logon alhqws en toutw h agaph tou qeou teteleiwtai en toutw ginwskomen oti en autw esmen

2:6 o legwn en autw menein ofeilei kaqws ekeinos periepathsen kai autos | | [outws] | peripatein

2:7 agaphtoi ouk entolhn kainhn grafw umin all entolhn palaian hn eicete ap archs h entolh h palaia estin o logos on hkousate

2:8 palin entolhn kainhn grafw umin o estin alhqes en autw kai en umin oti h skotia paragetai kai to fws to alhqinon hdh fainei

2:9 o legwn en tw fwti einai kai ton adelfon autou miswn en th skotia estin ews arti

2:10 o agapwn ton adelfon autou en tw fwti menei kai skandalon en autw ouk estin

2:11 o de miswn ton adelfon autou en th skotia estin kai en th skotia peripatei kai ouk oiden pou upagei oti h skotia etuflwsen tous ofqalmous autou

2:12 grafw umin teknia oti afewntai umin ai amartiai dia to onoma autou

2:13 grafw umin pateres oti egnwkate ton ap archs grafw umin neaniskoi oti nenikhkate ton ponhron egraya umin paidia oti egnwkate ton patera

2:14 egraya umin pateres oti egnwkate ton ap archs egraya umin neaniskoi oti iscuroi este kai o logos | [tou qeou] | tou qeou | en umin menei kai nenikhkate ton ponhron

2:15 mh agapate ton kosmon mhde ta en tw kosmw ean tis agapa ton kosmon ouk estin h agaph tou patros en autw

2:16 oti pan to en tw kosmw h epiqumia ths sarkos kai h epiqumia twn ofqalmwn kai h alazoneia tou biou ouk estin ek tou patros all ek tou kosmou estin

2:17 kai o kosmos paragetai kai h epiqumia | [autou] | autou | o de poiwn to qelhma tou qeou menei eis ton aiwna

2:18 paidia escath wra estin kai kaqws hkousate oti anticristos ercetai kai nun anticristoi polloi gegonasin oqen ginwskomen oti escath wra estin

2:19 ex hmwn exhlqan all ouk hsan ex hmwn ei gar ex hmwn hsan memenhkeisan an meq hmwn all ina fanerwqwsin oti ouk eisin pantes ex hmwn

2:20 kai umeis crisma ecete apo tou agiou | | kai | oidate pantes

2:21 ouk egraya umin oti ouk oidate thn alhqeian all oti oidate authn kai oti pan yeudos ek ths alhqeias ouk estin

2:22 tis estin o yeusths ei mh o arnoumenos oti ihsous ouk estin o cristos outos estin o anticristos o arnoumenos ton patera kai ton uion

2:23 pas o arnoumenos ton uion oude ton patera ecei o omologwn ton uion kai ton patera ecei

2:24 umeis o hkousate ap archs en umin menetw ean en umin meinh o ap archs hkousate kai umeis en tw uiw kai | [en] | en | tw patri meneite

2:25 kai auth estin h epaggelia hn autos ephggeilato hmin thn zwhn thn aiwnion

2:26 tauta egraya umin peri twn planwntwn umas

2:27 kai umeis to crisma o elabete ap autou menei en umin kai ou creian ecete ina tis didaskh umas all ws to autou crisma didaskei umas peri pantwn kai alhqes estin kai ouk estin yeudos kai kaqws edidaxen umas menete en autw

2:28 kai nun teknia menete en autw ina ean fanerwqh scwmen parrhsian kai mh aiscunqwmen ap autou en th parousia autou

2:29 ean eidhte oti dikaios estin ginwskete oti | | kai | pas o poiwn thn dikaiosunhn ex autou gegennhtai

3:1 idete potaphn agaphn dedwken hmin o pathr ina tekna qeou klhqwmen kai esmen dia touto o kosmos ou ginwskei hmas oti ouk egnw auton

3:2 agaphtoi nun tekna qeou esmen kai oupw efanerwqh ti esomeqa oidamen oti ean fanerwqh omoioi autw esomeqa oti oyomeqa auton kaqws estin

3:3 kai pas o ecwn thn elpida tauthn ep autw agnizei eauton kaqws ekeinos agnos estin

3:4 pas o poiwn thn amartian kai thn anomian poiei kai h amartia estin h anomia

3:5 kai oidate oti ekeinos efanerwqh ina tas amartias arh kai amartia en autw ouk estin

3:6 pas o en autw menwn ouc amartanei pas o amartanwn ouc ewraken auton oude egnwken auton

3:7 teknia mhdeis planatw umas o poiwn thn dikaiosunhn dikaios estin kaqws ekeinos dikaios estin

3:8 o poiwn thn amartian ek tou diabolou estin oti ap archs o diabolos amartanei eis touto efanerwqh o uios tou qeou ina lush ta erga tou diabolou

3:9 pas o gegennhmenos ek tou qeou amartian ou poiei oti sperma autou en autw menei kai ou dunatai amartanein oti ek tou qeou gegennhtai

3:10 en toutw fanera estin ta tekna tou qeou kai ta tekna tou diabolou pas o mh poiwn dikaiosunhn ouk estin ek tou qeou kai o mh agapwn ton adelfon autou

3:11 oti auth estin h aggelia hn hkousate ap archs ina agapwmen allhlous

3:12 ou kaqws kain ek tou ponhrou hn kai esfaxen ton adelfon autou kai carin tinos esfaxen auton oti ta erga autou ponhra hn ta de tou adelfou autou dikaia

3:13 | | [kai] | mh qaumazete adelfoi ei misei umas o kosmos

3:14 hmeis oidamen oti metabebhkamen ek tou qanatou eis thn zwhn oti agapwmen tous adelfous o mh agapwn menei en tw qanatw

3:15 pas o miswn ton adelfon autou anqrwpoktonos estin kai oidate oti pas anqrwpoktonos ouk ecei zwhn aiwnion en autw menousan

3:16 en toutw egnwkamen thn agaphn oti ekeinos uper hmwn thn yuchn autou eqhken kai hmeis ofeilomen uper twn adelfwn tas yucas qeinai

3:17 os d an ech ton bion tou kosmou kai qewrh ton adelfon autou creian econta kai kleish ta splagcna autou ap autou pws h agaph tou qeou menei en autw

3:18 teknia mh agapwmen logw mhde th glwssh alla en ergw kai alhqeia

3:19 | | [kai] | en toutw gnwsomeqa oti ek ths alhqeias esmen kai emprosqen autou peisomen thn kardian hmwn

3:20 oti ean kataginwskh hmwn h kardia oti meizwn estin o qeos ths kardias hmwn kai ginwskei panta

3:21 agaphtoi ean h kardia | | [hmwn] | mh kataginwskh parrhsian ecomen pros ton qeon

3:22 kai o ean aitwmen lambanomen ap autou oti tas entolas autou throumen kai ta aresta enwpion autou poioumen

3:23 kai auth estin h entolh autou ina pisteuswmen tw onomati tou uiou autou ihsou cristou kai agapwmen allhlous kaqws edwken entolhn hmin

3:24 kai o thrwn tas entolas autou en autw menei kai autos en autw kai en toutw ginwskomen oti menei en hmin ek tou pneumatos ou hmin edwken

4:1 agaphtoi mh panti pneumati pisteuete alla dokimazete ta pneumata ei ek tou qeou estin oti polloi yeudoprofhtai exelhluqasin eis ton kosmon

4:2 en toutw ginwskete to pneuma tou qeou pan pneuma o omologei ihsoun criston en sarki elhluqota ek tou qeou estin

4:3 kai pan pneuma o mh omologei ton ihsoun ek tou qeou ouk estin kai touto estin to tou anticristou o akhkoate oti ercetai kai nun en tw kosmw estin hdh

4:4 umeis ek tou qeou este teknia kai nenikhkate autous oti meizwn estin o en umin h o en tw kosmw

4:5 autoi ek tou kosmou eisin dia touto ek tou kosmou lalousin kai o kosmos autwn akouei

4:6 hmeis ek tou qeou esmen o ginwskwn ton qeon akouei hmwn os ouk estin ek tou qeou ouk akouei hmwn ek toutou ginwskomen to pneuma ths alhqeias kai to pneuma ths planhs

4:7 agaphtoi agapwmen allhlous oti h agaph ek tou qeou estin kai pas o agapwn ek tou qeou gegennhtai kai ginwskei ton qeon

4:8 o mh agapwn ouk egnw ton qeon oti o qeos agaph estin

4:9 en toutw efanerwqh h agaph tou qeou en hmin oti ton uion autou ton monogenh apestalken o qeos eis ton kosmon ina zhswmen di autou

4:10 en toutw estin h agaph ouc oti hmeis hgaphkamen ton qeon all oti autos hgaphsen hmas kai apesteilen ton uion autou ilasmon peri twn amartiwn hmwn

4:11 agaphtoi ei outws o qeos hgaphsen hmas kai hmeis ofeilomen allhlous agapan

4:12 qeon oudeis pwpote teqeatai ean agapwmen allhlous o qeos en hmin menei kai h agaph autou | teteleiwmenh en hmin | en hmin teteleiwmenh | estin

4:13 en toutw ginwskomen oti en autw menomen kai autos en hmin oti ek tou pneumatos autou dedwken hmin

4:14 kai hmeis teqeameqa kai marturoumen oti o pathr apestalken ton uion swthra tou kosmou

4:15 os ean omologhsh oti ihsous | [cristos] | | estin o uios tou qeou o qeos en autw menei kai autos en tw qew

4:16 kai hmeis egnwkamen kai pepisteukamen thn agaphn hn ecei o qeos en hmin o qeos agaph estin kai o menwn en th agaph en tw qew menei kai o qeos en autw | [menei] | menei |

4:17 en toutw teteleiwtai h agaph meq hmwn ina parrhsian ecwmen en th hmera ths krisews oti kaqws ekeinos estin kai hmeis esmen en tw kosmw toutw

4:18 fobos ouk estin en th agaph all h teleia agaph exw ballei ton fobon oti o fobos kolasin ecei o de foboumenos ou teteleiwtai en th agaph

4:19 hmeis agapwmen oti autos prwtos hgaphsen hmas

4:20 ean tis eiph oti agapw ton qeon kai ton adelfon autou mish yeusths estin o gar mh agapwn ton adelfon autou on ewraken ton qeon on ouc ewraken ou dunatai agapan

4:21 kai tauthn thn entolhn ecomen ap autou ina o agapwn ton qeon agapa kai ton adelfon autou

5:1 pas o pisteuwn oti ihsous estin o cristos ek tou qeou gegennhtai kai pas o agapwn ton gennhsanta agapa | | [kai] | ton gegennhmenon ex autou

5:2 en toutw ginwskomen oti agapwmen ta tekna tou qeou otan ton qeon agapwmen kai tas entolas autou poiwmen

5:3 auth gar estin h agaph tou qeou ina tas entolas autou thrwmen kai ai entolai autou bareiai ouk eisin

5:4 oti pan to gegennhmenon ek tou qeou nika ton kosmon kai auth estin h nikh h nikhsasa ton kosmon h pistis hmwn

5:5 tis | estin [de] | [de] estin | o nikwn ton kosmon ei mh o pisteuwn oti ihsous estin o uios tou qeou

5:6 outos estin o elqwn di udatos kai aimatos ihsous cristos ouk en tw udati monon all en tw udati kai en tw aimati kai to pneuma estin to marturoun oti to pneuma estin h alhqeia

5:7 oti treis eisin oi marturountes

5:8 to pneuma kai to udwr kai to aima kai oi treis eis to en eisin

5:9 ei thn marturian twn anqrwpwn lambanomen h marturia tou qeou meizwn estin oti auth estin h marturia tou qeou oti memarturhken peri tou uiou autou

5:10 o pisteuwn eis ton uion tou qeou ecei thn marturian en | autw | eautw | o mh pisteuwn tw qew yeusthn pepoihken auton oti ou pepisteuken eis thn marturian hn memarturhken o qeos peri tou uiou autou

5:11 kai auth estin h marturia oti zwhn aiwnion edwken | o qeos hmin | hmin o qeos | kai auth h zwh en tw uiw autou estin

5:12 o ecwn ton uion ecei thn zwhn o mh ecwn ton uion tou qeou thn zwhn ouk ecei

5:13 tauta egraya umin ina eidhte oti zwhn ecete aiwnion tois pisteuousin eis to onoma tou uiou tou qeou

5:14 kai auth estin h parrhsia hn ecomen pros auton oti ean ti aitwmeqa kata to qelhma autou akouei hmwn

5:15 kai ean oidamen oti akouei hmwn o ean aitwmeqa oidamen oti ecomen ta aithmata a hthkamen ap autou

5:16 ean tis idh ton adelfon autou amartanonta amartian mh pros qanaton aithsei kai dwsei autw zwhn tois amartanousin mh pros qanaton estin amartia pros qanaton ou peri ekeinhs legw ina erwthsh

5:17 pasa adikia amartia estin kai estin amartia ou pros qanaton

5:18 oidamen oti pas o gegennhmenos ek tou qeou ouc amartanei all o gennhqeis ek tou qeou threi auton kai o ponhros ouc aptetai autou

5:19 oidamen oti ek tou qeou esmen kai o kosmos olos en tw ponhrw keitai

5:20 oidamen de oti o uios tou qeou hkei kai dedwken hmin dianoian ina | ginwskomen | ginwskwmen | ton alhqinon kai esmen en tw alhqinw en tw uiw autou ihsou cristw outos estin o alhqinos qeos kai zwh aiwnios

5:21 teknia fulaxate eauta apo twn eidwlwn