GREEK NEW TESTAMENT - 2. JOHN

GREEK NEW TESTAMENT
2. JOHN

Apparatus: Variant readings are given in the text in this presentation: | Westcott-Hort text | NA-26 text |
< > indicates a word where NA26 encloses only a part of the word in square brackets. Since this would affect the search tools, we use these brackets. The reader should consult the printed NA26 edition for the details.
[ ] indicates doubtful text.


1:1 o presbuteros eklekth kuria kai tois teknois auths ous egw agapw en alhqeia kai ouk egw monos alla kai pantes oi egnwkotes thn alhqeian

1:2 dia thn alhqeian thn menousan en hmin kai meq hmwn estai eis ton aiwna

1:3 estai meq hmwn caris eleos eirhnh para qeou patros kai para ihsou cristou tou uiou tou patros en alhqeia kai agaph

1:4 ecarhn lian oti eurhka ek twn teknwn sou peripatountas en alhqeia kaqws entolhn elabomen para tou patros

1:5 kai nun erwtw se kuria ouc ws entolhn | grafwn soi kainhn | kainhn grafwn soi | alla hn eicomen ap archs ina agapwmen allhlous

1:6 kai auth estin h agaph ina peripatwmen kata tas entolas autou auth h entolh estin kaqws hkousate ap archs ina en auth peripathte

1:7 oti polloi planoi exhlqon eis ton kosmon oi mh omologountes ihsoun criston ercomenon en sarki outos estin o planos kai o anticristos

1:8 blepete eautous ina mh apoleshte a eirgasameqa alla misqon plhrh apolabhte

1:9 pas o proagwn kai mh menwn en th didach tou cristou qeon ouk ecei o menwn en th didach outos kai ton patera kai ton uion ecei

1:10 ei tis ercetai pros umas kai tauthn thn didachn ou ferei mh lambanete auton eis oikian kai cairein autw mh legete

1:11 o legwn gar autw cairein koinwnei tois ergois autou tois ponhrois

1:12 polla ecwn umin grafein ouk eboulhqhn dia cartou kai melanos alla elpizw genesqai pros umas kai stoma pros stoma lalhsai ina h cara | umwn | hmwn | peplhrwmenh h

1:13 aspazetai se ta tekna ths adelfhs sou ths eklekths