GREEK NEW TESTAMENT - 3. JOHN

GREEK NEW TESTAMENT
3. JOHN

Apparatus: Variant readings are given in the text in this presentation: | Westcott-Hort text | NA-26 text |
< > indicates a word where NA26 encloses only a part of the word in square brackets. Since this would affect the search tools, we use these brackets. The reader should consult the printed NA26 edition for the details.
[ ] indicates doubtful text.


1:1 o presbuteros gaiw tw agaphtw on egw agapw en alhqeia

1:2 agaphte peri pantwn eucomai se euodousqai kai ugiainein kaqws euodoutai sou h yuch

1:3 ecarhn gar lian ercomenwn adelfwn kai marturountwn sou th alhqeia kaqws su en alhqeia peripateis

1:4 meizoteran toutwn ouk ecw | carin | caran | ina akouw ta ema tekna en th alhqeia peripatounta

1:5 agaphte piston poieis o ean ergash eis tous adelfous kai touto xenous

1:6 oi emarturhsan sou th agaph enwpion ekklhsias ous kalws poihseis propemyas axiws tou qeou

1:7 uper gar tou onomatos exhlqon mhden lambanontes apo twn eqnikwn

1:8 hmeis oun ofeilomen upolambanein tous toioutous ina sunergoi ginwmeqa th alhqeia

1:9 egraya ti th ekklhsia all o filoprwteuwn autwn diotrefhs ouk epidecetai hmas

1:10 dia touto ean elqw upomnhsw autou ta erga a poiei logois ponhrois fluarwn hmas kai mh arkoumenos epi toutois oute autos epidecetai tous adelfous kai tous boulomenous kwluei kai ek ths ekklhsias ekballei

1:11 agaphte mh mimou to kakon alla to agaqon o agaqopoiwn ek tou qeou estin o kakopoiwn ouc ewraken ton qeon

1:12 dhmhtriw memarturhtai upo pantwn kai upo auths ths alhqeias kai hmeis de marturoumen kai oidas oti h marturia hmwn alhqhs estin

1:13 polla eicon grayai soi all ou qelw dia melanos kai kalamou soi grafein

1:14 elpizw de euqews se idein kai stoma pros stoma lalhsomen [1:15] eirhnh soi aspazontai se oi filoi aspazou tous filous kat onoma