GREEK NEW TESTAMENT - JUDE

GREEK NEW TESTAMENT
JUDE

Apparatus: Variant readings are given in the text in this presentation: | Westcott-Hort text | NA-26 text |
< > indicates a word where NA26 encloses only a part of the word in square brackets. Since this would affect the search tools, we use these brackets. The reader should consult the printed NA26 edition for the details.
[ ] indicates doubtful text.


1:1 ioudas ihsou cristou doulos adelfos de iakwbou tois en qew patri hgaphmenois kai ihsou cristw tethrhmenois klhtois

1:2 eleos umin kai eirhnh kai agaph plhqunqeih

1:3 agaphtoi pasan spoudhn poioumenos grafein umin peri ths koinhs hmwn swthrias anagkhn escon grayai umin parakalwn epagwnizesqai th apax paradoqeish tois agiois pistei

1:4 | pareiseduhsan | pareisedusan | gar tines anqrwpoi oi palai progegrammenoi eis touto to krima asebeis thn tou qeou hmwn carita metatiqentes eis aselgeian kai ton monon despothn kai kurion hmwn ihsoun criston arnoumenoi

1:5 upomnhsai de umas boulomai eidotas | apax panta oti kurios | [umas] panta oti [o] kurios apax | laon ek ghs aiguptou swsas to deuteron tous mh pisteusantas apwlesen

1:6 aggelous te tous mh thrhsantas thn eautwn archn alla apolipontas to idion oikhthrion eis krisin megalhs hmeras desmois aidiois upo zofon tethrhken

1:7 ws sodoma kai gomorra kai ai peri autas poleis ton omoion tropon toutois ekporneusasai kai apelqousai opisw sarkos eteras prokeintai deigma puros aiwniou dikhn upecousai

1:8 omoiws mentoi kai outoi enupniazomenoi sarka men miainousin kuriothta de aqetousin doxas de blasfhmousin

1:9 o de micahl o arcaggelos ote tw diabolw diakrinomenos dielegeto peri tou mwusews swmatos ouk etolmhsen krisin epenegkein blasfhmias alla eipen epitimhsai soi kurios

1:10 outoi de osa men ouk oidasin blasfhmousin osa de fusikws ws ta aloga zwa epistantai en toutois fqeirontai

1:11 ouai autois oti th odw tou kain eporeuqhsan kai th planh tou balaam misqou execuqhsan kai th antilogia tou kore apwlonto

1:12 outoi eisin oi en tais agapais umwn spilades suneuwcoumenoi afobws eautous poimainontes nefelai anudroi upo anemwn paraferomenai dendra fqinopwrina akarpa dis apoqanonta ekrizwqenta

1:13 kumata agria qalasshs epafrizonta tas eautwn aiscunas asteres planhtai ois o zofos tou skotous eis aiwna tethrhtai

1:14 | eprofhteusen | proefhteusen | de kai toutois ebdomos apo adam enwc legwn idou hlqen kurios en agiais muriasin autou

1:15 poihsai krisin kata pantwn kai elegxai | pantas tous asebeis | pasan yuchn | peri pantwn twn ergwn asebeias autwn wn hsebhsan kai peri pantwn twn sklhrwn wn elalhsan kat autou amartwloi asebeis

1:16 outoi eisin goggustai memyimoiroi kata tas epiqumias | autwn | eautwn | poreuomenoi kai to stoma autwn lalei uperogka qaumazontes proswpa wfeleias carin

1:17 umeis de agaphtoi mnhsqhte twn rhmatwn twn proeirhmenwn upo twn apostolwn tou kuriou hmwn ihsou cristou

1:18 oti elegon umin | ep escatou | [oti] ep escatou [tou] | cronou esontai empaiktai kata tas eautwn epiqumias poreuomenoi twn asebeiwn

1:19 outoi eisin oi apodiorizontes yucikoi pneuma mh econtes

1:20 umeis de agaphtoi epoikodomountes eautous th agiwtath umwn pistei en pneumati agiw proseucomenoi

1:21 eautous en agaph qeou thrhsate prosdecomenoi to eleos tou kuriou hmwn ihsou cristou eis zwhn aiwnion

1:22 kai ous men eleate diakrinomenous | swzete ek puros arpazontes | |

1:23 ous de | | swzete ek puros arpazontes ous de | eleate en fobw misountes kai ton apo ths sarkos espilwmenon citwna

1:24 tw de dunamenw fulaxai umas aptaistous kai sthsai katenwpion ths doxhs autou amwmous en agalliasei

1:25 monw qew swthri hmwn dia ihsou cristou tou kuriou hmwn doxa megalwsunh kratos kai exousia pro pantos tou aiwnos kai nun kai eis pantas tous aiwnas amhn