GREEK NEW TESTAMENT - LUKE

GREEK NEW TESTAMENT
LUKE

Apparatus: Variant readings are given in the text in this presentation: | Westcott-Hort text | NA-26 text |
< > indicates a word where NA26 encloses only a part of the word in square brackets. Since this would affect the search tools, we use these brackets. The reader should consult the printed NA26 edition for the details.
[ ] indicates doubtful text.
RED: Text in red indicates readings, where the UBS editorial committee had great difficulty in deciding which variant to place in the text. Please refer to "A Textual Commentary on the Greek New Testament" by Bruce M. Metzger, 2nd ed.,1994, for the details. The difficult readings are indicated by the letters C and D. To find these positions easy, they are labeled with an asterisk, *.

Please note my Textcritical Commentary on the Gospels !
(All significant variants (347 for Lk) are discussed in every detail. Please check it out!)


1:1 epeidhper polloi epeceirhsan anataxasqai dihghsin peri twn peplhroforhmenwn en hmin pragmatwn

1:2 kaqws paredosan hmin oi ap archs autoptai kai uphretai genomenoi tou logou

1:3 edoxen kamoi parhkolouqhkoti anwqen pasin akribws kaqexhs soi grayai kratiste qeofile

1:4 ina epignws peri wn kathchqhs logwn thn asfaleian

1:5 egeneto en tais hmerais hrwdou basilews ths ioudaias iereus tis onomati zacarias ex efhmerias abia kai gunh autw ek twn qugaterwn aarwn kai to onoma auths elisabet

1:6 hsan de dikaioi amfoteroi enantion tou qeou poreuomenoi en pasais tais entolais kai dikaiwmasin tou kuriou amemptoi

1:7 kai ouk hn autois teknon kaqoti hn | [h] | h | elisabet steira kai amfoteroi probebhkotes en tais hmerais autwn hsan

1:8 egeneto de en tw ierateuein auton en th taxei ths efhmerias autou enanti tou qeou

1:9 kata to eqos ths ierateias elacen tou qumiasai eiselqwn eis ton naon tou kuriou

1:10 kai pan to plhqos hn tou laou proseucomenon exw th wra tou qumiamatos

1:11 wfqh de autw aggelos kuriou estws ek dexiwn tou qusiasthriou tou qumiamatos

1:12 kai etaracqh zacarias idwn kai fobos epepesen ep auton

1:13 eipen de pros auton o aggelos mh fobou zacaria dioti eishkousqh h dehsis sou kai h gunh sou elisabet gennhsei uion soi kai kaleseis to onoma autou iwannhn

1:14 kai estai cara soi kai agalliasis kai polloi epi th genesei autou carhsontai

1:15 estai gar megas enwpion | | [tou] | kuriou kai oinon kai sikera ou mh pih kai pneumatos agiou plhsqhsetai eti ek koilias mhtros autou

1:16 kai pollous twn uiwn israhl epistreyei epi kurion ton qeon autwn

1:17 kai autos proeleusetai enwpion autou en pneumati kai dunamei hliou epistreyai kardias paterwn epi tekna kai apeiqeis en fronhsei dikaiwn etoimasai kuriw laon kateskeuasmenon

1:18 kai eipen zacarias pros ton aggelon kata ti gnwsomai touto egw gar eimi presbuths kai h gunh mou probebhkuia en tais hmerais auths

1:19 kai apokriqeis o aggelos eipen autw egw eimi gabrihl o paresthkws enwpion tou qeou kai apestalhn lalhsai pros se kai euaggelisasqai soi tauta

1:20 kai idou esh siwpwn kai mh dunamenos lalhsai acri hs hmeras genhtai tauta anq wn ouk episteusas tois logois mou oitines plhrwqhsontai eis ton kairon autwn

1:21 kai hn o laos prosdokwn ton zacarian kai eqaumazon en tw cronizein en tw naw auton

1:22 exelqwn de ouk edunato lalhsai autois kai epegnwsan oti optasian ewraken en tw naw kai autos hn dianeuwn autois kai diemenen kwfos

1:23 kai egeneto ws eplhsqhsan ai hmerai ths leitourgias autou aphlqen eis ton oikon autou

1:24 meta de tautas tas hmeras sunelaben elisabet h gunh autou kai periekruben eauthn mhnas pente legousa

1:25 oti outws moi pepoihken kurios en hmerais ais epeiden afelein oneidos mou en anqrwpois

1:26 en de tw mhni tw ektw apestalh o aggelos gabrihl apo tou qeou eis polin ths galilaias h onoma nazareq

1:27 pros parqenon emnhsteumenhn andri w onoma iwshf ex oikou dauid kai to onoma ths parqenou mariam

1:28 kai eiselqwn pros authn eipen caire kecaritwmenh o kurios meta sou

1:29 h de epi tw logw dietaracqh kai dielogizeto potapos eih o aspasmos outos

1:30 kai eipen o aggelos auth mh fobou mariam eures gar carin para tw qew

1:31 kai idou sullhmyh en gastri kai texh uion kai kaleseis to onoma autou ihsoun

1:32 outos estai megas kai uios uyistou klhqhsetai kai dwsei autw kurios o qeos ton qronon dauid tou patros autou

1:33 kai basileusei epi ton oikon iakwb eis tous aiwnas kai ths basileias autou ouk estai telos

1:34 eipen de mariam pros ton aggelon pws estai touto epei andra ou ginwskw

1:35 kai apokriqeis o aggelos eipen auth pneuma agion epeleusetai epi se kai dunamis uyistou episkiasei soi dio kai to gennwmenon agion klhqhsetai uios qeou

1:36 kai idou elisabet h suggenis sou kai auth suneilhfen uion en ghrei auths kai outos mhn ektos estin auth th kaloumenh steira

1:37 oti ouk adunathsei para tou qeou pan rhma

1:38 eipen de mariam idou h doulh kuriou genoito moi kata to rhma sou kai aphlqen ap auths o aggelos

1:39 anastasa de mariam en tais hmerais tautais eporeuqh eis thn oreinhn meta spoudhs eis polin iouda

1:40 kai eishlqen eis ton oikon zacariou kai hspasato thn elisabet

1:41 kai egeneto ws hkousen ton aspasmon ths marias h elisabet eskirthsen to brefos en th koilia auths kai eplhsqh pneumatos agiou h elisabet

1:42 kai anefwnhsen kraugh megalh kai eipen euloghmenh su en gunaixin kai euloghmenos o karpos ths koilias sou

1:43 kai poqen moi touto ina elqh h mhthr tou kuriou mou pros eme

1:44 idou gar ws egeneto h fwnh tou aspasmou sou eis ta wta mou eskirthsen en agalliasei to brefos en th koilia mou

1:45 kai makaria h pisteusasa oti estai teleiwsis tois lelalhmenois auth para kuriou

1:46 kai eipen mariam megalunei h yuch mou ton kurion

1:47 kai hgalliasen to pneuma mou epi tw qew tw swthri mou

1:48 oti epebleyen epi thn tapeinwsin ths doulhs autou idou gar apo tou nun makariousin me pasai ai geneai

1:49 oti epoihsen moi megala o dunatos kai agion to onoma autou

1:50 kai to eleos autou eis geneas kai geneas tois foboumenois auton

1:51 epoihsen kratos en bracioni autou dieskorpisen uperhfanous dianoia kardias autwn

1:52 kaqeilen dunastas apo qronwn kai uywsen tapeinous

1:53 peinwntas eneplhsen agaqwn kai ploutountas exapesteilen kenous

1:54 antelabeto israhl paidos autou mnhsqhnai eleous

1:55 kaqws elalhsen pros tous pateras hmwn tw abraam kai tw spermati autou eis ton aiwna

1:56 emeinen de mariam sun auth ws mhnas treis kai upestreyen eis ton oikon auths

1:57 th de elisabet eplhsqh o cronos tou tekein authn kai egennhsen uion

1:58 kai hkousan oi perioikoi kai oi suggeneis auths oti emegalunen kurios to eleos autou met auths kai sunecairon auth

1:59 kai egeneto en th hmera th ogdoh hlqon peritemein to paidion kai ekaloun auto epi tw onomati tou patros autou zacarian

1:60 kai apokriqeisa h mhthr autou eipen ouci alla klhqhsetai iwannhs

1:61 kai eipan pros authn oti oudeis estin ek ths suggeneias sou os kaleitai tw onomati toutw

1:62 eneneuon de tw patri autou to ti an qeloi kaleisqai auto

1:63 kai aithsas pinakidion egrayen legwn iwannhs estin onoma autou kai eqaumasan pantes

1:64 anewcqh de to stoma autou paracrhma kai h glwssa autou kai elalei eulogwn ton qeon

1:65 kai egeneto epi pantas fobos tous perioikountas autous kai en olh th oreinh ths ioudaias dielaleito panta ta rhmata tauta

1:66 kai eqento pantes oi akousantes en th kardia autwn legontes ti ara to paidion touto estai kai gar ceir kuriou hn met autou

1:67 kai zacarias o pathr autou eplhsqh pneumatos agiou kai eprofhteusen legwn

1:68 euloghtos kurios o qeos tou israhl oti epeskeyato kai epoihsen lutrwsin tw law autou

1:69 kai hgeiren keras swthrias hmin en oikw dauid paidos autou

1:70 kaqws elalhsen dia stomatos twn agiwn ap aiwnos profhtwn autou

1:71 swthrian ex ecqrwn hmwn kai ek ceiros pantwn twn misountwn hmas

1:72 poihsai eleos meta twn paterwn hmwn kai mnhsqhnai diaqhkhs agias autou

1:73 orkon on wmosen pros abraam ton patera hmwn tou dounai hmin

1:74 afobws ek ceiros ecqrwn rusqentas latreuein autw

1:75 en osiothti kai dikaiosunh enwpion autou pasais tais hmerais hmwn

1:76 kai su de paidion profhths uyistou klhqhsh proporeush gar enwpion kuriou etoimasai odous autou

1:77 tou dounai gnwsin swthrias tw law autou en afesei amartiwn autwn

1:78 dia splagcna eleous qeou hmwn en ois episkeyetai hmas anatolh ex uyous

1:79 epifanai tois en skotei kai skia qanatou kaqhmenois tou kateuqunai tous podas hmwn eis odon eirhnhs

1:80 to de paidion huxanen kai ekrataiouto pneumati kai hn en tais erhmois ews hmeras anadeixews autou pros ton israhl

2:1 egeneto de en tais hmerais ekeinais exhlqen dogma para kaisaros augoustou apografesqai pasan thn oikoumenhn

2:2 auth apografh prwth egeneto hgemoneuontos ths surias kurhniou

2:3 kai eporeuonto pantes apografesqai ekastos eis thn eautou polin

2:4 anebh de kai iwshf apo ths galilaias ek polews nazareq eis thn ioudaian eis polin dauid htis kaleitai bhqleem dia to einai auton ex oikou kai patrias dauid

2:5 apograyasqai sun mariam th emnhsteumenh autw oush egkuw

2:6 egeneto de en tw einai autous ekei eplhsqhsan ai hmerai tou tekein authn

2:7 kai eteken ton uion auths ton prwtotokon kai esparganwsen auton kai aneklinen auton en fatnh dioti ouk hn autois topos en tw katalumati

2:8 kai poimenes hsan en th cwra th auth agraulountes kai fulassontes fulakas ths nuktos epi thn poimnhn autwn

2:9 kai aggelos kuriou epesth autois kai doxa kuriou perielamyen autous kai efobhqhsan fobon megan

2:10 kai eipen autois o aggelos mh fobeisqe idou gar euaggelizomai umin caran megalhn htis estai panti tw law

2:11 oti etecqh umin shmeron swthr os estin cristos kurios en polei dauid

2:12 kai touto umin | | to | shmeion eurhsete brefos esparganwmenon kai keimenon en fatnh

2:13 kai exaifnhs egeneto sun tw aggelw plhqos stratias ouraniou ainountwn ton qeon kai legontwn

2:14 doxa en uyistois qew kai epi ghs eirhnh en anqrwpois eudokias

2:15 kai egeneto ws aphlqon ap autwn eis ton ouranon oi aggeloi oi poimenes elaloun pros allhlous dielqwmen dh ews bhqleem kai idwmen to rhma touto to gegonos o o kurios egnwrisen hmin

2:16 kai hlqan speusantes kai aneuran thn te mariam kai ton iwshf kai to brefos keimenon en th fatnh

2:17 idontes de egnwrisan peri tou rhmatos tou lalhqentos autois peri tou paidiou toutou

2:18 kai pantes oi akousantes eqaumasan peri twn lalhqentwn upo twn poimenwn pros autous

2:19 h de | maria | mariam | panta sunethrei ta rhmata tauta sumballousa en th kardia auths

2:20 kai upestreyan oi poimenes doxazontes kai ainountes ton qeon epi pasin ois hkousan kai eidon kaqws elalhqh pros autous

2:21 kai ote eplhsqhsan hmerai oktw tou peritemein auton kai eklhqh to onoma autou ihsous to klhqen upo tou aggelou pro tou sullhmfqhnai auton en th koilia

2:22 kai ote eplhsqhsan ai hmerai tou kaqarismou autwn kata ton nomon mwusews anhgagon auton eis ierosoluma parasthsai tw kuriw

2:23 kaqws gegraptai en nomw kuriou oti pan arsen dianoigon mhtran agion tw kuriw klhqhsetai

2:24 kai tou dounai qusian kata to eirhmenon en tw nomw kuriou zeugos trugonwn h duo nossous peristerwn

2:25 kai idou anqrwpos hn en ierousalhm w onoma sumewn kai o anqrwpos outos dikaios kai eulabhs prosdecomenos paraklhsin tou israhl kai pneuma hn agion ep auton

2:26 kai hn autw kecrhmatismenon upo tou pneumatos tou agiou mh idein qanaton prin [h] an idh ton criston kuriou

2:27 kai hlqen en tw pneumati eis to ieron kai en tw eisagagein tous goneis to paidion ihsoun tou poihsai autous kata to eiqismenon tou nomou peri autou

2:28 kai autos edexato auto eis tas agkalas kai euloghsen ton qeon kai eipen

2:29 nun apolueis ton doulon sou despota kata to rhma sou en eirhnh

2:30 oti eidon oi ofqalmoi mou to swthrion sou

2:31 o htoimasas kata proswpon pantwn twn lawn

2:32 fws eis apokaluyin eqnwn kai doxan laou sou israhl

2:33 kai hn o pathr autou kai h mhthr qaumazontes epi tois laloumenois peri autou

2:34 kai euloghsen autous sumewn kai eipen pros mariam thn mhtera autou idou outos keitai eis ptwsin kai anastasin pollwn en tw israhl kai eis shmeion antilegomenon

2:35 kai sou | | [de] | auths thn yuchn dieleusetai romfaia opws an apokalufqwsin ek pollwn kardiwn dialogismoi

2:36 kai hn anna profhtis qugathr fanouhl ek fulhs ashr auth probebhkuia en hmerais pollais zhsasa meta andros eth epta apo ths parqenias auths

2:37 kai auth chra ews etwn ogdohkonta tessarwn h ouk afistato tou ierou nhsteiais kai dehsesin latreuousa nukta kai hmeran

2:38 kai auth th wra epistasa anqwmologeito tw qew kai elalei peri autou pasin tois prosdecomenois lutrwsin ierousalhm

2:39 kai ws etelesan panta ta kata ton nomon kuriou epestreyan eis thn galilaian eis polin eautwn nazareq

2:40 to de paidion huxanen kai ekrataiouto plhroumenon sofia kai caris qeou hn ep auto

2:41 kai eporeuonto oi goneis autou kat etos eis ierousalhm th eorth tou pasca

2:42 kai ote egeneto etwn dwdeka anabainontwn autwn kata to eqos ths eorths

2:43 kai teleiwsantwn tas hmeras en tw upostrefein autous upemeinen ihsous o pais en ierousalhm kai ouk egnwsan oi goneis autou

2:44 nomisantes de auton einai en th sunodia hlqon hmeras odon kai anezhtoun auton en tois suggeneusin kai tois gnwstois

2:45 kai mh eurontes upestreyan eis ierousalhm anazhtountes auton

2:46 kai egeneto meta hmeras treis euron auton en tw ierw kaqezomenon en mesw twn didaskalwn kai akouonta autwn kai eperwtwnta autous

2:47 existanto de pantes oi akouontes autou epi th sunesei kai tais apokrisesin autou

2:48 kai idontes auton exeplaghsan kai eipen pros auton h mhthr autou teknon ti epoihsas hmin outws idou o pathr sou | kai egw odunwmenoi zhtoumen | kagw odunwmenoi ezhtoumen | se

2:49 kai eipen pros autous ti oti ezhteite me ouk hdeite oti en tois tou patros mou dei einai me

2:50 kai autoi ou sunhkan to rhma o elalhsen autois

2:51 kai katebh met autwn kai hlqen eis nazareq kai hn upotassomenos autois kai h mhthr autou diethrei panta ta rhmata en th kardia auths

2:52 kai ihsous proekopten | th | [en th] | sofia kai hlikia kai cariti para qew kai anqrwpois

3:1 en etei de pentekaidekatw ths hgemonias tiberiou kaisaros hgemoneuontos pontiou pilatou ths ioudaias kai tetraarcountos ths galilaias hrwdou filippou de tou adelfou autou tetraarcountos ths itouraias kai tracwnitidos cwras kai lusaniou ths abilhnhs tetraarcountos

3:2 epi arcierews anna kai kaiafa egeneto rhma qeou epi iwannhn ton zacariou uion en th erhmw

3:3 kai hlqen eis pasan | | [thn] | pericwron tou iordanou khrusswn baptisma metanoias eis afesin amartiwn

3:4 ws gegraptai en biblw logwn hsaiou tou profhtou fwnh bowntos en th erhmw etoimasate thn odon kuriou euqeias poieite tas tribous autou

3:5 pasa faragx plhrwqhsetai kai pan oros kai bounos tapeinwqhsetai kai estai ta skolia eis | euqeias | euqeian | kai ai traceiai eis odous leias

3:6 kai oyetai pasa sarx to swthrion tou qeou

3:7 elegen oun tois ekporeuomenois oclois baptisqhnai up autou gennhmata ecidnwn tis upedeixen umin fugein apo ths melloushs orghs

3:8 poihsate oun karpous axious ths metanoias kai mh arxhsqe legein en eautois patera ecomen ton abraam legw gar umin oti dunatai o qeos ek twn liqwn toutwn egeirai tekna tw abraam

3:9 hdh de kai h axinh pros thn rizan twn dendrwn keitai pan oun dendron mh poioun karpon | [kalon] | kalon | ekkoptetai kai eis pur balletai

3:10 kai ephrwtwn auton oi ocloi legontes ti oun poihswmen

3:11 apokriqeis de elegen autois o ecwn duo citwnas metadotw tw mh econti kai o ecwn brwmata omoiws poieitw

3:12 hlqon de kai telwnai baptisqhnai kai eipan pros auton didaskale ti poihswmen

3:13 o de eipen pros autous mhden pleon para to diatetagmenon umin prassete

3:14 ephrwtwn de auton kai strateuomenoi legontes ti poihswmen kai hmeis kai eipen autois mhdena diaseishte mhde sukofanthshte kai arkeisqe tois oywniois umwn

3:15 prosdokwntos de tou laou kai dialogizomenwn pantwn en tais kardiais autwn peri tou iwannou mhpote autos eih o cristos

3:16 apekrinato legwn pasin o iwannhs egw men udati baptizw umas ercetai de o iscuroteros mou ou ouk eimi ikanos lusai ton imanta twn upodhmatwn autou autos umas baptisei en pneumati agiw kai puri

3:17 ou to ptuon en th ceiri autou diakaqarai thn alwna autou kai sunagagein ton siton eis thn apoqhkhn autou to de acuron katakausei puri asbestw

3:18 polla men oun kai etera parakalwn euhggelizeto ton laon

3:19 o de hrwdhs o tetraarchs elegcomenos up autou peri hrwdiados ths gunaikos tou adelfou autou kai peri pantwn wn epoihsen ponhrwn o hrwdhs

3:20 proseqhken kai touto epi pasin | | [kai] | katekleisen ton iwannhn en fulakh

3:21 egeneto de en tw baptisqhnai apanta ton laon kai ihsou baptisqentos kai proseucomenou anewcqhnai ton ouranon

3:22 kai katabhnai to pneuma to agion swmatikw eidei ws peristeran ep auton kai fwnhn ex ouranou genesqai su ei o uios mou o agaphtos en soi eudokhsa

3:23 kai autos hn ihsous arcomenos wsei etwn triakonta wn uios ws enomizeto iwshf tou hli

3:24 tou maqqat tou leui tou melci tou iannai tou iwshf

3:25 tou mattaqiou tou amws tou naoum tou esli tou naggai

3:26 tou maaq tou mattaqiou tou semein tou iwshc tou iwda

3:27 tou iwanan tou rhsa tou zorobabel tou salaqihl tou nhri

3:28 tou melci tou addi tou kwsam tou elmadam tou hr

3:29 tou ihsou tou eliezer tou iwrim tou maqqat tou leui

3:30 tou sumewn tou iouda tou iwshf tou iwnam tou eliakim

3:31 tou melea tou menna tou mattaqa tou naqam tou dauid

3:32 tou iessai tou iwbhd tou boos tou sala tou naasswn

3:33 tou | | aminadab tou | admin tou arni* tou esrwm tou fares tou iouda

3:34 tou iakwb tou isaak tou abraam tou qara tou nacwr

3:35 tou serouc tou ragau tou falek tou eber tou sala

3:36 tou kainam tou arfaxad tou shm tou nwe tou lamec

3:37 tou maqousala tou enwc tou iaret tou malelehl tou kainam

3:38 tou enws tou shq tou adam tou qeou

4:1 ihsous de plhrhs pneumatos agiou upestreyen apo tou iordanou kai hgeto en tw pneumati en th erhmw

4:2 hmeras tesserakonta peirazomenos upo tou diabolou kai ouk efagen ouden en tais hmerais ekeinais kai suntelesqeiswn autwn epeinasen

4:3 eipen de autw o diabolos ei uios ei tou qeou eipe tw liqw toutw ina genhtai artos

4:4 kai apekriqh pros auton o ihsous gegraptai oti ouk ep artw monw zhsetai o anqrwpos

4:5 kai anagagwn auton edeixen autw pasas tas basileias ths oikoumenhs en stigmh cronou

4:6 kai eipen autw o diabolos soi dwsw thn exousian tauthn apasan kai thn doxan autwn oti emoi paradedotai kai w ean qelw didwmi authn

4:7 su oun ean proskunhshs enwpion emou estai sou pasa

4:8 kai apokriqeis o ihsous eipen autw gegraptai kurion ton qeon sou proskunhseis kai autw monw latreuseis

4:9 hgagen de auton eis ierousalhm kai esthsen epi to pterugion tou ierou kai eipen | [autw] | autw | ei uios ei tou qeou bale seauton enteuqen katw

4:10 gegraptai gar oti tois aggelois autou enteleitai peri sou tou diafulaxai se

4:11 kai oti epi ceirwn arousin se mhpote proskoyhs pros liqon ton poda sou

4:12 kai apokriqeis eipen autw o ihsous oti eirhtai ouk ekpeiraseis kurion ton qeon sou

4:13 kai suntelesas panta peirasmon o diabolos apesth ap autou acri kairou

4:14 kai upestreyen o ihsous en th dunamei tou pneumatos eis thn galilaian kai fhmh exhlqen kaq olhs ths pericwrou peri autou

4:15 kai autos edidasken en tais sunagwgais autwn doxazomenos upo pantwn

4:16 kai hlqen eis nazara ou hn teqrammenos kai eishlqen kata to eiwqos autw en th hmera twn sabbatwn eis thn sunagwghn kai anesth anagnwnai

4:17 kai epedoqh autw biblion tou profhtou hsaiou kai | anoixas | anaptuxas | to biblion euren | [ton] | ton | topon ou hn gegrammenon

4:18 pneuma kuriou ep eme ou eineken ecrisen me euaggelisasqai ptwcois apestalken me khruxai aicmalwtois afesin kai tuflois anableyin aposteilai teqrausmenous en afesei

4:19 khruxai eniauton kuriou dekton

4:20 kai ptuxas to biblion apodous tw uphreth ekaqisen kai pantwn oi ofqalmoi en th sunagwgh hsan atenizontes autw

4:21 hrxato de legein pros autous oti shmeron peplhrwtai h grafh auth en tois wsin umwn

4:22 kai pantes emarturoun autw kai eqaumazon epi tois logois ths caritos tois ekporeuomenois ek tou stomatos autou kai elegon ouci uios estin iwshf outos

4:23 kai eipen pros autous pantws ereite moi thn parabolhn tauthn iatre qerapeuson seauton osa hkousamen genomena eis thn kafarnaoum poihson kai wde en th patridi sou

4:24 eipen de amhn legw umin oti oudeis profhths dektos estin en th patridi autou

4:25 ep alhqeias de legw umin pollai chrai hsan en tais hmerais hliou en tw israhl ote ekleisqh o ouranos | | epi | eth tria kai mhnas ex ws egeneto limos megas epi pasan thn ghn

4:26 kai pros oudemian autwn epemfqh hlias ei mh eis sarepta ths sidwnias pros gunaika chran

4:27 kai polloi leproi hsan en tw israhl epi elisaiou tou profhtou kai oudeis autwn ekaqarisqh ei mh naiman o suros

4:28 kai eplhsqhsan pantes qumou en th sunagwgh akouontes tauta

4:29 kai anastantes exebalon auton exw ths polews kai hgagon auton ews ofruos tou orous ef ou h polis wkodomhto autwn wste katakrhmnisai auton

4:30 autos de dielqwn dia mesou autwn eporeueto

4:31 kai kathlqen eis kafarnaoum polin ths galilaias kai hn didaskwn autous en tois sabbasin

4:32 kai exeplhssonto epi th didach autou oti en exousia hn o logos autou

4:33 kai en th sunagwgh hn anqrwpos ecwn pneuma daimoniou akaqartou kai anekraxen fwnh megalh

4:34 ea ti hmin kai soi ihsou nazarhne hlqes apolesai hmas oida se tis ei o agios tou qeou

4:35 kai epetimhsen autw o ihsous legwn fimwqhti kai exelqe ap autou kai riyan auton to daimonion eis to meson exhlqen ap autou mhden blayan auton

4:36 kai egeneto qambos epi pantas kai sunelaloun pros allhlous legontes tis o logos outos oti en exousia kai dunamei epitassei tois akaqartois pneumasin kai exercontai

4:37 kai exeporeueto hcos peri autou eis panta topon ths pericwrou

4:38 anastas de apo ths sunagwghs eishlqen eis thn oikian simwnos penqera de tou simwnos hn sunecomenh puretw megalw kai hrwthsan auton peri auths

4:39 kai epistas epanw auths epetimhsen tw puretw kai afhken authn paracrhma de anastasa dihkonei autois

4:40 dunontos de tou hliou apantes osoi eicon asqenountas nosois poikilais hgagon autous pros auton o de eni ekastw autwn tas ceiras epitiqeis eqerapeuen autous

4:41 exhrceto de kai daimonia apo pollwn | krazonta | <kraugazonta> | kai legonta oti su ei o uios tou qeou kai epitimwn ouk eia auta lalein oti hdeisan ton criston auton einai

4:42 genomenhs de hmeras exelqwn eporeuqh eis erhmon topon kai oi ocloi epezhtoun auton kai hlqon ews autou kai kateicon auton tou mh poreuesqai ap autwn

4:43 o de eipen pros autous oti kai tais eterais polesin euaggelisasqai me dei thn basileian tou qeou oti epi touto apestalhn

4:44 kai hn khrusswn eis tas sunagwgas ths ioudaias

5:1 egeneto de en tw ton oclon epikeisqai autw kai akouein ton logon tou qeou kai autos hn estws para thn limnhn gennhsaret

5:2 kai eiden | ploia duo | duo ploia | estwta para thn limnhn oi de alieis ap autwn apobantes eplunon ta diktua

5:3 embas de eis en twn ploiwn o hn simwnos hrwthsen auton apo ths ghs epanagagein oligon kaqisas de ek tou ploiou edidasken tous oclous

5:4 ws de epausato lalwn eipen pros ton simwna epanagage eis to baqos kai calasate ta diktua umwn eis agran

5:5 kai apokriqeis simwn eipen epistata di olhs nuktos kopiasantes ouden elabomen epi de tw rhmati sou calasw ta diktua

5:6 kai touto poihsantes sunekleisan plhqos icquwn polu dierrhsseto de ta diktua autwn

5:7 kai kateneusan tois metocois en tw eterw ploiw tou elqontas sullabesqai autois kai hlqon kai eplhsan amfotera ta ploia wste buqizesqai auta

5:8 idwn de simwn petros prosepesen tois gonasin ihsou legwn exelqe ap emou oti anhr amartwlos eimi kurie

5:9 qambos gar periescen auton kai pantas tous sun autw epi th agra twn icquwn wn sunelabon

5:10 omoiws de kai iakwbon kai iwannhn uious zebedaiou oi hsan koinwnoi tw simwni kai eipen pros ton simwna | | o | ihsous mh fobou apo tou nun anqrwpous esh zwgrwn

5:11 kai katagagontes ta ploia epi thn ghn afentes panta hkolouqhsan autw

5:12 kai egeneto en tw einai auton en mia twn polewn kai idou anhr plhrhs lepras idwn de ton ihsoun peswn epi proswpon edehqh autou legwn kurie ean qelhs dunasai me kaqarisai

5:13 kai ekteinas thn ceira hyato autou legwn qelw kaqarisqhti kai euqews h lepra aphlqen ap autou

5:14 kai autos parhggeilen autw mhdeni eipein alla apelqwn deixon seauton tw ierei kai prosenegke peri tou kaqarismou sou kaqws prosetaxen mwushs eis marturion autois

5:15 dihrceto de mallon o logos peri autou kai sunhrconto ocloi polloi akouein kai qerapeuesqai apo twn asqeneiwn autwn

5:16 autos de hn upocwrwn en tais erhmois kai proseucomenos

5:17 kai egeneto en mia twn hmerwn kai autos hn didaskwn kai hsan kaqhmenoi farisaioi kai nomodidaskaloi oi hsan elhluqotes ek pashs kwmhs ths galilaias kai ioudaias kai ierousalhm kai dunamis kuriou hn eis to iasqai auton

5:18 kai idou andres ferontes epi klinhs anqrwpon os hn paralelumenos kai ezhtoun auton eisenegkein kai qeinai [auton] enwpion autou

5:19 kai mh eurontes poias eisenegkwsin auton dia ton oclon anabantes epi to dwma dia twn keramwn kaqhkan auton sun tw klinidiw eis to meson emprosqen tou ihsou

5:20 kai idwn thn pistin autwn eipen anqrwpe afewntai soi ai amartiai sou

5:21 kai hrxanto dialogizesqai oi grammateis kai oi farisaioi legontes tis estin outos os lalei blasfhmias tis dunatai amartias afeinai ei mh monos o qeos

5:22 epignous de o ihsous tous dialogismous autwn apokriqeis eipen pros autous ti dialogizesqe en tais kardiais umwn

5:23 ti estin eukopwteron eipein afewntai soi ai amartiai sou h eipein egeire kai peripatei

5:24 ina de eidhte oti o uios tou anqrwpou exousian ecei epi ths ghs afienai amartias eipen tw paralelumenw soi legw egeire kai aras to klinidion sou poreuou eis ton oikon sou

5:25 kai paracrhma anastas enwpion autwn aras ef o katekeito aphlqen eis ton oikon autou doxazwn ton qeon

5:26 kai ekstasis elaben apantas kai edoxazon ton qeon kai eplhsqhsan fobou legontes oti eidomen paradoxa shmeron

5:27 kai meta tauta exhlqen kai eqeasato telwnhn onomati leuin kaqhmenon epi to telwnion kai eipen autw akolouqei moi

5:28 kai katalipwn panta anastas hkolouqei autw

5:29 kai epoihsen dochn megalhn leuis autw en th oikia autou kai hn oclos polus telwnwn kai allwn oi hsan met autwn katakeimenoi

5:30 kai egogguzon oi farisaioi kai oi grammateis autwn pros tous maqhtas autou legontes dia ti meta twn telwnwn kai amartwlwn esqiete kai pinete

5:31 kai apokriqeis | [o] | o | ihsous eipen pros autous ou creian ecousin oi ugiainontes iatrou alla oi kakws econtes

5:32 ouk elhluqa kalesai dikaious alla amartwlous eis metanoian

5:33 oi de eipan pros auton oi maqhtai iwannou nhsteuousin pukna kai dehseis poiountai omoiws kai oi twn farisaiwn oi de soi esqiousin kai pinousin

5:34 o de ihsous eipen pros autous mh dunasqe tous uious tou numfwnos en w o numfios met autwn estin poihsai nhsteusai

5:35 eleusontai de hmerai kai otan aparqh ap autwn o numfios tote nhsteusousin en ekeinais tais hmerais

5:36 elegen de kai parabolhn pros autous oti oudeis epiblhma apo imatiou kainou scisas epiballei epi imation palaion ei de mh ge kai to kainon scisei kai tw palaiw ou sumfwnhsei to epiblhma to apo tou kainou

5:37 kai oudeis ballei oinon neon eis askous palaious ei de mh ge rhxei o oinos o neos tous askous kai autos ekcuqhsetai kai oi askoi apolountai

5:38 alla oinon neon eis askous kainous blhteon

5:39 | [oudeis | [kai*] oudeis | piwn palaion qelei neon legei gar o palaios crhstos | estin] | estin |

6:1 egeneto de en sabbatw* diaporeuesqai auton dia sporimwn kai etillon oi maqhtai autou kai hsqion tous stacuas ywcontes tais cersin

6:2 tines de twn farisaiwn eipan ti poieite o ouk exestin tois sabbasin

6:3 kai apokriqeis pros autous eipen | [o] | o | ihsous oude touto anegnwte o epoihsen dauid ote epeinasen autos kai oi met autou | | [ontes] |

6:4 [ws] eishlqen eis ton oikon tou qeou kai tous artous ths proqesews labwn efagen kai edwken tois met autou ous ouk exestin fagein ei mh monous tous iereis

6:5 kai elegen autois kurios estin tou sabbatou o uios tou anqrwpou

6:6 egeneto de en eterw sabbatw eiselqein auton eis thn sunagwghn kai didaskein kai hn anqrwpos ekei kai h ceir autou h dexia hn xhra

6:7 parethrounto de auton oi grammateis kai oi farisaioi ei en tw sabbatw qerapeuei ina eurwsin kathgorein autou

6:8 autos de hdei tous dialogismous autwn eipen de tw andri tw xhran econti thn ceira egeire kai sthqi eis to meson kai anastas esth

6:9 eipen de | [o] | o | ihsous pros autous eperwtw umas ei exestin tw sabbatw agaqopoihsai h kakopoihsai yuchn swsai h apolesai

6:10 kai peribleyamenos pantas autous eipen autw ekteinon thn ceira sou o de epoihsen kai apekatestaqh h ceir autou

6:11 autoi de eplhsqhsan anoias kai dielaloun pros allhlous ti an poihsaien tw ihsou

6:12 egeneto de en tais hmerais tautais exelqein auton eis to oros proseuxasqai kai hn dianuktereuwn en th proseuch tou qeou

6:13 kai ote egeneto hmera prosefwnhsen tous maqhtas autou kai eklexamenos ap autwn dwdeka ous kai apostolous wnomasen

6:14 simwna on kai wnomasen petron kai andrean ton adelfon autou kai iakwbon kai iwannhn kai filippon kai barqolomaion

6:15 kai maqqaion kai qwman | [kai] | kai | iakwbon alfaiou kai simwna ton kaloumenon zhlwthn

6:16 kai ioudan iakwbou kai ioudan iskariwq os egeneto prodoths

6:17 kai katabas met autwn esth epi topou pedinou kai oclos polus maqhtwn autou kai plhqos polu tou laou apo pashs ths ioudaias kai ierousalhm kai ths paraliou turou kai sidwnos [6:18] oi hlqon akousai autou kai iaqhnai apo twn noswn autwn

6:18 kai oi enocloumenoi apo pneumatwn akaqartwn eqerapeuonto

6:19 kai pas o oclos ezhtoun aptesqai autou oti dunamis par autou exhrceto kai iato pantas

6:20 kai autos eparas tous ofqalmous autou eis tous maqhtas autou elegen makarioi oi ptwcoi oti umetera estin h basileia tou qeou

6:21 makarioi oi peinwntes nun oti cortasqhsesqe makarioi oi klaiontes nun oti gelasete

6:22 makarioi este otan mishswsin umas oi anqrwpoi kai otan aforiswsin umas kai oneidiswsin kai ekbalwsin to onoma umwn ws ponhron eneka tou uiou tou anqrwpou

6:23 carhte en ekeinh th hmera kai skirthsate idou gar o misqos umwn polus en tw ouranw kata ta auta gar epoioun tois profhtais oi pateres autwn

6:24 plhn ouai umin tois plousiois oti apecete thn paraklhsin umwn

6:25 ouai umin oi empeplhsmenoi nun oti peinasete ouai oi gelwntes nun oti penqhsete kai klausete

6:26 ouai otan | kalws umas | umas kalws | eipwsin pantes oi anqrwpoi kata ta auta gar epoioun tois yeudoprofhtais oi pateres autwn

6:27 alla umin legw tois akouousin agapate tous ecqrous umwn kalws poieite tois misousin umas

6:28 eulogeite tous katarwmenous umas proseucesqe peri twn ephreazontwn umas

6:29 tw tuptonti se epi thn siagona parece kai thn allhn kai apo tou airontos sou to imation kai ton citwna mh kwlushs

6:30 panti aitounti se didou kai apo tou airontos ta sa mh apaitei

6:31 kai kaqws qelete ina poiwsin umin oi anqrwpoi poieite autois omoiws

6:32 kai ei agapate tous agapwntas umas poia umin caris estin kai gar oi amartwloi tous agapwntas autous agapwsin

6:33 kai [gar] ean agaqopoihte tous agaqopoiountas umas poia umin caris estin kai oi amartwloi to auto poiousin

6:34 kai ean danishte par wn elpizete labein poia umin caris [estin] kai amartwloi amartwlois danizousin ina apolabwsin ta isa

6:35 plhn agapate tous ecqrous umwn kai agaqopoieite kai danizete mhden apelpizontes kai estai o misqos umwn polus kai esesqe uioi uyistou oti autos crhstos estin epi tous acaristous kai ponhrous

6:36 ginesqe oiktirmones kaqws | | [kai] | o pathr umwn oiktirmwn estin

6:37 kai mh krinete kai ou mh kriqhte kai mh katadikazete kai ou mh katadikasqhte apoluete kai apoluqhsesqe

6:38 didote kai doqhsetai umin metron kalon pepiesmenon sesaleumenon uperekcunnomenon dwsousin eis ton kolpon umwn w gar metrw metreite antimetrhqhsetai umin

6:39 eipen de kai parabolhn autois mhti dunatai tuflos tuflon odhgein ouci amfoteroi eis boqunon empesountai

6:40 ouk estin maqhths uper ton didaskalon kathrtismenos de pas estai ws o didaskalos autou

6:41 ti de blepeis to karfos to en tw ofqalmw tou adelfou sou thn de dokon thn en tw idiw ofqalmw ou katanoeis

6:42 pws dunasai legein tw adelfw sou adelfe afes ekbalw to karfos to en tw ofqalmw sou autos thn en tw ofqalmw sou dokon ou blepwn upokrita ekbale prwton thn dokon ek tou ofqalmou sou kai tote diableyeis to karfos to en tw ofqalmw tou adelfou sou ekbalein

6:43 ou gar estin dendron kalon poioun karpon sapron oude palin dendron sapron poioun karpon kalon

6:44 ekaston gar dendron ek tou idiou karpou ginwsketai ou gar ex akanqwn sullegousin suka oude ek batou stafulhn trugwsin

6:45 o agaqos anqrwpos ek tou agaqou qhsaurou ths kardias proferei to agaqon kai o ponhros ek tou ponhrou proferei to ponhron ek gar perisseumatos kardias lalei to stoma autou

6:46 ti de me kaleite kurie kurie kai ou poieite a legw

6:47 pas o ercomenos pros me kai akouwn mou twn logwn kai poiwn autous upodeixw umin tini estin omoios

6:48 omoios estin anqrwpw oikodomounti oikian os eskayen kai ebaqunen kai eqhken qemelion epi thn petran plhmmurhs de genomenhs proserhxen o potamos th oikia ekeinh kai ouk iscusen saleusai authn dia to kalws oikodomhsqai authn

6:49 o de akousas kai mh poihsas omoios estin anqrwpw oikodomhsanti oikian epi thn ghn cwris qemeliou h proserhxen o potamos kai euqus sunepesen kai egeneto to rhgma ths oikias ekeinhs mega

7:1 epeidh eplhrwsen panta ta rhmata autou eis tas akoas tou laou eishlqen eis kafarnaoum

7:2 ekatontarcou de tinos doulos kakws ecwn hmellen teleutan os hn autw entimos

7:3 akousas de peri tou ihsou apesteilen pros auton presbuterous twn ioudaiwn erwtwn auton opws elqwn diaswsh ton doulon autou

7:4 oi de paragenomenoi pros ton ihsoun parekaloun auton spoudaiws legontes oti axios estin w parexh touto

7:5 agapa gar to eqnos hmwn kai thn sunagwghn autos wkodomhsen hmin

7:6 o de ihsous eporeueto sun autois hdh de autou ou makran apecontos apo ths oikias epemyen filous o ekatontarchs legwn autw kurie mh skullou ou gar ikanos eimi ina upo thn steghn mou eiselqhs

7:7 dio oude emauton hxiwsa pros se elqein alla eipe logw kai iaqhtw o pais mou

7:8 kai gar egw anqrwpos eimi upo exousian tassomenos ecwn up emauton stratiwtas kai legw toutw poreuqhti kai poreuetai kai allw ercou kai ercetai kai tw doulw mou poihson touto kai poiei

7:9 akousas de tauta o ihsous eqaumasen auton kai strafeis tw akolouqounti autw oclw eipen legw umin oude en tw israhl tosauthn pistin euron

7:10 kai upostreyantes eis ton oikon oi pemfqentes euron ton doulon ugiainonta

7:11 kai egeneto en tw exhs eporeuqh eis polin kaloumenhn nain kai suneporeuonto autw oi maqhtai autou kai oclos polus

7:12 ws de hggisen th pulh ths polews kai idou exekomizeto teqnhkws monogenhs uios th mhtri autou kai auth hn chra kai oclos ths polews ikanos hn sun auth

7:13 kai idwn authn o kurios esplagcnisqh ep auth kai eipen auth mh klaie

7:14 kai proselqwn hyato ths sorou oi de bastazontes esthsan kai eipen neaniske soi legw egerqhti

7:15 kai anekaqisen o nekros kai hrxato lalein kai edwken auton th mhtri autou

7:16 elaben de fobos pantas kai edoxazon ton qeon legontes oti profhths megas hgerqh en hmin kai oti epeskeyato o qeos ton laon autou

7:17 kai exhlqen o logos outos en olh th ioudaia peri autou kai pash th pericwrw

7:18 kai aphggeilan iwannh oi maqhtai autou peri pantwn toutwn

7:19 kai proskalesamenos duo tinas twn maqhtwn autou o iwannhs epemyen pros ton kurion* legwn su ei o ercomenos h | eteron | allon | prosdokwmen

7:20 paragenomenoi de pros auton oi andres eipan iwannhs o baptisths apesteilen hmas pros se legwn su ei o ercomenos h allon prosdokwmen

7:21 en ekeinh th wra eqerapeusen pollous apo noswn kai mastigwn kai pneumatwn ponhrwn kai tuflois pollois ecarisato blepein

7:22 kai apokriqeis eipen autois poreuqentes apaggeilate iwannh a eidete kai hkousate tufloi anablepousin cwloi peripatousin leproi kaqarizontai kai kwfoi akouousin nekroi egeirontai ptwcoi euaggelizontai

7:23 kai makarios estin os ean mh skandalisqh en emoi

7:24 apelqontwn de twn aggelwn iwannou hrxato legein pros tous oclous peri iwannou ti exhlqate eis thn erhmon qeasasqai kalamon upo anemou saleuomenon

7:25 alla ti exhlqate idein anqrwpon en malakois imatiois hmfiesmenon idou oi en imatismw endoxw kai trufh uparcontes en tois basileiois eisin

7:26 alla ti exhlqate idein profhthn nai legw umin kai perissoteron profhtou

7:27 outos estin peri ou gegraptai idou apostellw ton aggelon mou pro proswpou sou os kataskeuasei thn odon sou emprosqen sou

7:28 legw umin meizwn en gennhtois gunaikwn iwannou oudeis estin o de mikroteros en th basileia tou qeou meizwn autou estin

7:29 kai pas o laos akousas kai oi telwnai edikaiwsan ton qeon baptisqentes to baptisma iwannou

7:30 oi de farisaioi kai oi nomikoi thn boulhn tou qeou hqethsan eis eautous mh baptisqentes up autou

7:31 tini oun omoiwsw tous anqrwpous ths geneas tauths kai tini eisin omoioi

7:32 omoioi eisin paidiois tois en agora kaqhmenois kai prosfwnousin allhlois a legei hulhsamen umin kai ouk wrchsasqe eqrhnhsamen kai ouk eklausate

7:33 elhluqen gar iwannhs o baptisths mh esqiwn arton mhte pinwn oinon kai legete daimonion ecei

7:34 elhluqen o uios tou anqrwpou esqiwn kai pinwn kai legete idou anqrwpos fagos kai oinopoths filos telwnwn kai amartwlwn

7:35 kai edikaiwqh h sofia apo pantwn twn teknwn auths

7:36 hrwta de tis auton twn farisaiwn ina fagh met autou kai eiselqwn eis ton oikon tou farisaiou katekliqh

7:37 kai idou gunh htis hn en th polei amartwlos kai epignousa oti katakeitai en th oikia tou farisaiou komisasa alabastron murou

7:38 kai stasa opisw para tous podas autou klaiousa tois dakrusin hrxato brecein tous podas autou kai tais qrixin ths kefalhs auths exemassen kai katefilei tous podas autou kai hleifen tw murw

7:39 idwn de o farisaios o kalesas auton eipen en eautw legwn outos ei hn | [o] | | profhths eginwsken an tis kai potaph h gunh htis aptetai autou oti amartwlos estin

7:40 kai apokriqeis o ihsous eipen pros auton simwn ecw soi ti eipein o de didaskale eipe fhsin

7:41 duo creofeiletai hsan danisth tini o eis wfeilen dhnaria pentakosia o de eteros penthkonta

7:42 mh econtwn autwn apodounai amfoterois ecarisato tis oun autwn pleion agaphsei auton

7:43 apokriqeis simwn eipen upolambanw oti w to pleion ecarisato o de eipen autw orqws ekrinas

7:44 kai strafeis pros thn gunaika tw simwni efh blepeis tauthn thn gunaika eishlqon sou eis thn oikian udwr moi epi podas ouk edwkas auth de tois dakrusin ebrexen mou tous podas kai tais qrixin auths exemaxen

7:45 filhma moi ouk edwkas auth de af hs eishlqon ou dielipen katafilousa mou tous podas

7:46 elaiw thn kefalhn mou ouk hleiyas auth de murw hleiyen tous podas mou

7:47 ou carin legw soi afewntai ai amartiai auths ai pollai oti hgaphsen polu w de oligon afietai oligon agapa

7:48 eipen de auth afewntai sou ai amartiai

7:49 kai hrxanto oi sunanakeimenoi legein en eautois tis outos estin os kai amartias afihsin

7:50 eipen de pros thn gunaika h pistis sou seswken se poreuou eis eirhnhn

8:1 kai egeneto en tw kaqexhs kai autos diwdeuen kata polin kai kwmhn khrusswn kai euaggelizomenos thn basileian tou qeou kai oi dwdeka sun autw

8:2 kai gunaikes tines ai hsan teqerapeumenai apo pneumatwn ponhrwn kai asqeneiwn maria h kaloumenh magdalhnh af hs daimonia epta exelhluqei

8:3 kai iwanna gunh couza epitropou hrwdou kai sousanna kai eterai pollai aitines dihkonoun autois ek twn uparcontwn autais

8:4 suniontos de oclou pollou kai twn kata polin epiporeuomenwn pros auton eipen dia parabolhs

8:5 exhlqen o speirwn tou speirai ton sporon autou kai en tw speirein auton o men epesen para thn odon kai katepathqh kai ta peteina tou ouranou katefagen auto

8:6 kai eteron katepesen epi thn petran kai fuen exhranqh dia to mh ecein ikmada

8:7 kai eteron epesen en mesw twn akanqwn kai sumfueisai ai akanqai apepnixan auto

8:8 kai eteron epesen eis thn ghn thn agaqhn kai fuen epoihsen karpon ekatontaplasiona tauta legwn efwnei o ecwn wta akouein akouetw

8:9 ephrwtwn de auton oi maqhtai autou tis auth eih h parabolh

8:10 o de eipen umin dedotai gnwnai ta musthria ths basileias tou qeou tois de loipois en parabolais ina blepontes mh blepwsin kai akouontes mh suniwsin

8:11 estin de auth h parabolh o sporos estin o logos tou qeou

8:12 oi de para thn odon eisin oi akousantes eita ercetai o diabolos kai airei ton logon apo ths kardias autwn ina mh pisteusantes swqwsin

8:13 oi de epi ths petras oi otan akouswsin meta caras decontai ton logon kai outoi rizan ouk ecousin oi pros kairon pisteuousin kai en kairw peirasmou afistantai

8:14 to de eis tas akanqas peson outoi eisin oi akousantes kai upo merimnwn kai ploutou kai hdonwn tou biou poreuomenoi sumpnigontai kai ou telesforousin

8:15 to de en th kalh gh outoi eisin oitines en kardia kalh kai agaqh akousantes ton logon katecousin kai karpoforousin en upomonh

8:16 oudeis de lucnon ayas kaluptei auton skeuei h upokatw klinhs tiqhsin all epi lucnias tiqhsin ina oi eisporeuomenoi blepwsin to fws

8:17 ou gar estin krupton o ou faneron genhsetai oude apokrufon o ou mh gnwsqh kai eis faneron elqh

8:18 blepete oun pws akouete os an gar ech doqhsetai autw kai os an mh ech kai o dokei ecein arqhsetai ap autou

8:19 paregeneto de pros auton h mhthr kai oi adelfoi autou kai ouk hdunanto suntucein autw dia ton oclon

8:20 aphggelh de autw h mhthr sou kai oi adelfoi sou esthkasin exw idein qelontes se

8:21 o de apokriqeis eipen pros autous mhthr mou kai adelfoi mou outoi eisin oi ton logon tou qeou akouontes kai poiountes

8:22 egeneto de en mia twn hmerwn kai autos enebh eis ploion kai oi maqhtai autou kai eipen pros autous dielqwmen eis to peran ths limnhs kai anhcqhsan

8:23 pleontwn de autwn afupnwsen kai katebh lailay anemou eis thn limnhn kai suneplhrounto kai ekinduneuon

8:24 proselqontes de dihgeiran auton legontes epistata epistata apollumeqa o de diegerqeis epetimhsen tw anemw kai tw kludwni tou udatos kai epausanto kai egeneto galhnh

8:25 eipen de autois pou h pistis umwn fobhqentes de eqaumasan legontes pros allhlous tis ara outos estin oti kai tois anemois epitassei kai tw udati kai upakouousin autw

8:26 kai katepleusan eis thn cwran twn gerashnwn* htis estin antipera ths galilaias

8:27 exelqonti de autw epi thn ghn uphnthsen anhr tis ek ths polews ecwn daimonia kai cronw ikanw ouk enedusato imation kai en oikia ouk emenen all en tois mnhmasin

8:28 idwn de ton ihsoun anakraxas prosepesen autw kai fwnh megalh eipen ti emoi kai soi ihsou uie | [tou qeou] | tou qeou | tou uyistou deomai sou mh me basanishs

8:29 | parhggellen | parhggeilen | gar tw pneumati tw akaqartw exelqein apo tou anqrwpou pollois gar cronois sunhrpakei auton kai edesmeueto alusesin kai pedais fulassomenos kai diarrhsswn ta desma hlauneto | apo | upo | tou daimoniou eis tas erhmous

8:30 ephrwthsen de auton o ihsous ti soi onoma estin o de eipen legiwn oti eishlqen daimonia polla eis auton

8:31 kai parekaloun auton ina mh epitaxh autois eis thn abusson apelqein

8:32 hn de ekei agelh coirwn ikanwn boskomenh en tw orei kai parekalesan auton ina epitreyh autois eis ekeinous eiselqein kai epetreyen autois

8:33 exelqonta de ta daimonia apo tou anqrwpou eishlqon eis tous coirous kai wrmhsen h agelh kata tou krhmnou eis thn limnhn kai apepnigh

8:34 idontes de oi boskontes to gegonos efugon kai aphggeilan eis thn polin kai eis tous agrous

8:35 exhlqon de idein to gegonos kai hlqon pros ton ihsoun kai euron kaqhmenon ton anqrwpon af ou ta daimonia exhlqen imatismenon kai swfronounta para tous podas | [tou] | tou | ihsou kai efobhqhsan

8:36 aphggeilan de autois oi idontes pws eswqh o daimonisqeis

8:37 kai hrwthsen auton apan to plhqos ths pericwrou twn gerashnwn* apelqein ap autwn oti fobw megalw suneiconto autos de embas eis ploion upestreyen

8:38 edeito de autou o anhr af ou exelhluqei ta daimonia einai sun autw apelusen de auton legwn

8:39 upostrefe eis ton oikon sou kai dihgou osa soi epoihsen o qeos kai aphlqen kaq olhn thn polin khrusswn osa epoihsen autw o ihsous

8:40 en de tw upostrefein ton ihsoun apedexato auton o oclos hsan gar pantes prosdokwntes auton

8:41 kai idou hlqen anhr w onoma iairos kai outos arcwn ths sunagwghs uphrcen kai peswn para tous podas | | [tou] | ihsou parekalei auton eiselqein eis ton oikon autou

8:42 oti qugathr monogenhs hn autw ws etwn dwdeka kai auth apeqnhsken en de tw upagein auton oi ocloi sunepnigon auton

8:43 kai gunh ousa en rusei aimatos apo etwn dwdeka htis | | [iatrois prosanalwsasa olon ton bion*] | ouk iscusen ap oudenos qerapeuqhnai

8:44 proselqousa opisqen hyato tou kraspedou tou imatiou autou kai paracrhma esth h rusis tou aimatos auths

8:45 kai eipen o ihsous tis o ayamenos mou arnoumenwn de pantwn eipen o petros epistata oi ocloi sunecousin se kai apoqlibousin

8:46 o de ihsous eipen hyato mou tis egw gar egnwn dunamin exelhluquian ap emou

8:47 idousa de h gunh oti ouk elaqen tremousa hlqen kai prospesousa autw di hn aitian hyato autou aphggeilen enwpion pantos tou laou kai ws iaqh paracrhma

8:48 o de eipen auth qugathr h pistis sou seswken se poreuou eis eirhnhn

8:49 eti autou lalountos ercetai tis para tou arcisunagwgou legwn oti teqnhken h qugathr sou mhketi skulle ton didaskalon

8:50 o de ihsous akousas apekriqh autw mh fobou monon pisteuson kai swqhsetai

8:51 elqwn de eis thn oikian ouk afhken eiselqein tina sun autw ei mh petron kai iwannhn kai iakwbon kai ton patera ths paidos kai thn mhtera

8:52 eklaion de pantes kai ekoptonto authn o de eipen mh klaiete ou gar apeqanen alla kaqeudei

8:53 kai kategelwn autou eidotes oti apeqanen

8:54 autos de krathsas ths ceiros auths efwnhsen legwn h pais egeire

8:55 kai epestreyen to pneuma auths kai anesth paracrhma kai dietaxen auth doqhnai fagein

8:56 kai exesthsan oi goneis auths o de parhggeilen autois mhdeni eipein to gegonos

9:1 sugkalesamenos de tous dwdeka edwken autois dunamin kai exousian epi panta ta daimonia kai nosous qerapeuein

9:2 kai apesteilen autous khrussein thn basileian tou qeou kai iasqai | | [tous asqeneis*] |

9:3 kai eipen pros autous mhden airete eis thn odon mhte rabdon mhte phran mhte arton mhte argurion mhte | | [ana*] | duo citwnas ecein

9:4 kai eis hn an oikian eiselqhte ekei menete kai ekeiqen exercesqe

9:5 kai osoi an mh decwntai umas exercomenoi apo ths polews ekeinhs ton koniorton apo twn podwn umwn apotinassete eis marturion ep autous

9:6 exercomenoi de dihrconto kata tas kwmas euaggelizomenoi kai qerapeuontes pantacou

9:7 hkousen de hrwdhs o tetraarchs ta ginomena panta kai dihporei dia to legesqai upo tinwn oti iwannhs hgerqh ek nekrwn

9:8 upo tinwn de oti hlias efanh allwn de oti profhths tis twn arcaiwn anesth

9:9 eipen de | [o] | | hrwdhs iwannhn egw apekefalisa tis de estin outos peri ou akouw toiauta kai ezhtei idein auton

9:10 kai upostreyantes oi apostoloi dihghsanto autw osa epoihsan kai paralabwn autous upecwrhsen kat idian eis polin kaloumenhn bhqsaida

9:11 oi de ocloi gnontes hkolouqhsan autw kai apodexamenos autous elalei autois peri ths basileias tou qeou kai tous creian econtas qerapeias iato

9:12 h de hmera hrxato klinein proselqontes de oi dwdeka eipan autw apoluson ton oclon ina poreuqentes eis tas kuklw kwmas kai agrous kataluswsin kai eurwsin episitismon oti wde en erhmw topw esmen

9:13 eipen de pros autous dote autois | fagein umeis | umeis fagein | oi de eipan ouk eisin hmin pleion h artoi pente kai icques duo ei mhti poreuqentes hmeis agoraswmen eis panta ton laon touton brwmata

9:14 hsan gar wsei andres pentakiscilioi eipen de pros tous maqhtas autou kataklinate autous klisias | wsei | [wsei] | ana penthkonta

9:15 kai epoihsan outws kai kateklinan apantas

9:16 labwn de tous pente artous kai tous duo icquas anableyas eis ton ouranon euloghsen autous kai kateklasen kai edidou tois maqhtais paraqeinai tw oclw

9:17 kai efagon kai ecortasqhsan pantes kai hrqh to perisseusan autois klasmatwn kofinoi dwdeka

9:18 kai egeneto en tw einai auton proseucomenon kata monas sunhsan autw oi maqhtai kai ephrwthsen autous legwn tina me | oi ocloi legousin | legousin oi ocloi | einai

9:19 oi de apokriqentes eipan iwannhn ton baptisthn alloi de hlian alloi de oti profhths tis twn arcaiwn anesth

9:20 eipen de autois umeis de tina me legete einai petros de apokriqeis eipen ton criston tou qeou

9:21 o de epitimhsas autois parhggeilen mhdeni legein touto

9:22 eipwn oti dei ton uion tou anqrwpou polla paqein kai apodokimasqhnai apo twn presbuterwn kai arcierewn kai grammatewn kai apoktanqhnai kai th trith hmera egerqhnai

9:23 elegen de pros pantas ei tis qelei opisw mou ercesqai arnhsasqw eauton kai aratw ton stauron autou kaq hmeran kai akolouqeitw moi

9:24 os gar an qelh thn yuchn autou swsai apolesei authn os d an apolesh thn yuchn autou eneken emou outos swsei authn

9:25 ti gar wfeleitai anqrwpos kerdhsas ton kosmon olon eauton de apolesas h zhmiwqeis

9:26 os gar an epaiscunqh me kai tous emous logous touton o uios tou anqrwpou epaiscunqhsetai otan elqh en th doxh autou kai tou patros kai twn agiwn aggelwn

9:27 legw de umin alhqws eisin tines twn autou esthkotwn oi ou mh geuswntai qanatou ews an idwsin thn basileian tou qeou

9:28 egeneto de meta tous logous toutous wsei hmerai oktw | | [kai] | paralabwn petron kai iwannhn kai iakwbon anebh eis to oros proseuxasqai

9:29 kai egeneto en tw proseucesqai auton to eidos tou proswpou autou eteron kai o imatismos autou leukos exastraptwn

9:30 kai idou andres duo sunelaloun autw oitines hsan mwushs kai hlias

9:31 oi ofqentes en doxh elegon thn exodon autou hn hmellen plhroun en ierousalhm

9:32 o de petros kai oi sun autw hsan bebarhmenoi upnw diagrhgorhsantes de eidon thn doxan autou kai tous duo andras tous sunestwtas autw

9:33 kai egeneto en tw diacwrizesqai autous ap autou eipen o petros pros ton ihsoun epistata kalon estin hmas wde einai kai poihswmen skhnas treis mian soi kai mian mwusei kai mian hlia mh eidws o legei

9:34 tauta de autou legontos egeneto nefelh kai epeskiazen autous efobhqhsan de en tw eiselqein autous eis thn nefelhn

9:35 kai fwnh egeneto ek ths nefelhs legousa outos estin o uios mou o eklelegmenos autou akouete

9:36 kai en tw genesqai thn fwnhn eureqh ihsous monos kai autoi esighsan kai oudeni aphggeilan en ekeinais tais hmerais ouden wn ewrakan

9:37 egeneto de th exhs hmera katelqontwn autwn apo tou orous sunhnthsen autw oclos polus

9:38 kai idou anhr apo tou oclou ebohsen legwn didaskale deomai sou epibleyai epi ton uion mou oti monogenhs moi estin

9:39 kai idou pneuma lambanei auton kai exaifnhs krazei kai sparassei auton meta afrou kai | molis | mogis | apocwrei ap autou suntribon auton

9:40 kai edehqhn twn maqhtwn sou ina ekbalwsin auto kai ouk hdunhqhsan

9:41 apokriqeis de o ihsous eipen w genea apistos kai diestrammenh ews pote esomai pros umas kai anexomai umwn prosagage wde ton uion sou

9:42 eti de prosercomenou autou errhxen auton to daimonion kai sunesparaxen epetimhsen de o ihsous tw pneumati tw akaqartw kai iasato ton paida kai apedwken auton tw patri autou

9:43 exeplhssonto de pantes epi th megaleiothti tou qeou pantwn de qaumazontwn epi pasin ois epoiei eipen pros tous maqhtas autou

9:44 qesqe umeis eis ta wta umwn tous logous toutous o gar uios tou anqrwpou mellei paradidosqai eis ceiras anqrwpwn

9:45 oi de hgnooun to rhma touto kai hn parakekalummenon ap autwn ina mh aisqwntai auto kai efobounto erwthsai auton peri tou rhmatos toutou

9:46 eishlqen de dialogismos en autois to tis an eih meizwn autwn

9:47 o de ihsous eidws* ton dialogismon ths kardias autwn epilabomenos paidion esthsen auto par eautw

9:48 kai eipen autois os ean dexhtai touto to paidion epi tw onomati mou eme decetai kai os an eme dexhtai decetai ton aposteilanta me o gar mikroteros en pasin umin uparcwn outos estin megas

9:49 apokriqeis de iwannhs eipen epistata eidomen tina en tw onomati sou ekballonta daimonia kai ekwluomen auton oti ouk akolouqei meq hmwn

9:50 eipen de pros auton | | o | ihsous mh kwluete os gar ouk estin kaq umwn uper umwn estin

9:51 egeneto de en tw sumplhrousqai tas hmeras ths analhmyews autou kai autos to proswpon esthrisen tou poreuesqai eis ierousalhm

9:52 kai apesteilen aggelous pro proswpou autou kai poreuqentes eishlqon eis kwmhn samaritwn ws etoimasai autw

9:53 kai ouk edexanto auton oti to proswpon autou hn poreuomenon eis ierousalhm

9:54 idontes de oi maqhtai iakwbos kai iwannhs eipan kurie qeleis eipwmen pur katabhnai apo tou ouranou kai analwsai autous

9:55 strafeis de epetimhsen autois

9:56 kai eporeuqhsan eis eteran kwmhn

9:57 kai poreuomenwn autwn en th odw eipen tis pros auton akolouqhsw soi opou ean aperch

9:58 kai eipen autw | [o] | o | ihsous ai alwpekes fwleous ecousin kai ta peteina tou ouranou kataskhnwseis o de uios tou anqrwpou ouk ecei pou thn kefalhn klinh

9:59 eipen de pros eteron akolouqei moi o de eipen | epitreyon moi prwton apelqonti | [kurie*] epitreyon moi apelqonti prwton | qayai ton patera mou

9:60 eipen de autw afes tous nekrous qayai tous eautwn nekrous su de apelqwn diaggelle thn basileian tou qeou

9:61 eipen de kai eteros akolouqhsw soi kurie prwton de epitreyon moi apotaxasqai tois eis ton oikon mou

9:62 eipen de [pros auton] o ihsous* oudeis epibalwn thn ceira ep arotron kai blepwn eis ta opisw* euqetos estin th basileia tou qeou

10:1 meta de tauta anedeixen o kurios eterous ebdomhkonta [duo*] kai apesteilen autous ana duo [duo] pro proswpou autou eis pasan polin kai topon ou hmellen autos ercesqai

10:2 elegen de pros autous o men qerismos polus oi de ergatai oligoi dehqhte oun tou kuriou tou qerismou opws ergatas ekbalh eis ton qerismon autou

10:3 upagete idou apostellw umas ws arnas en mesw lukwn

10:4 mh bastazete ballantion mh phran mh upodhmata kai mhdena kata thn odon aspashsqe

10:5 eis hn d an eiselqhte oikian prwton legete eirhnh tw oikw toutw

10:6 kai ean ekei h uios eirhnhs epanapahsetai ep auton h eirhnh umwn ei de mh ge ef umas anakamyei

10:7 en auth de th oikia menete esqiontes kai pinontes ta par autwn axios gar o ergaths tou misqou autou mh metabainete ex oikias eis oikian

10:8 kai eis hn an polin eiserchsqe kai decwntai umas esqiete ta paratiqemena umin

10:9 kai qerapeuete tous en auth asqeneis kai legete autois hggiken ef umas h basileia tou qeou

10:10 eis hn d an polin eiselqhte kai mh decwntai umas exelqontes eis tas plateias auths eipate

10:11 kai ton koniorton ton kollhqenta hmin ek ths polews umwn eis tous podas apomassomeqa umin plhn touto ginwskete oti hggiken h basileia tou qeou

10:12 legw umin oti sodomois en th hmera ekeinh anektoteron estai h th polei ekeinh

10:13 ouai soi corazin ouai soi bhqsaida oti ei en turw kai sidwni egenhqhsan ai dunameis ai genomenai en umin palai an en sakkw kai spodw kaqhmenoi metenohsan

10:14 plhn turw kai sidwni anektoteron estai en th krisei h umin

10:15 kai su kafarnaoum mh ews ouranou uywqhsh ews tou adou katabhsh*

10:16 o akouwn umwn emou akouei kai o aqetwn umas eme aqetei o de eme aqetwn aqetei ton aposteilanta me

10:17 upestreyan de oi ebdomhkonta [duo*] meta caras legontes kurie kai ta daimonia upotassetai hmin en tw onomati sou

10:18 eipen de autois eqewroun ton satanan ws astraphn ek tou ouranou pesonta

10:19 idou dedwka umin thn exousian tou patein epanw ofewn kai skorpiwn kai epi pasan thn dunamin tou ecqrou kai ouden umas ou mh | adikhsei | adikhsh |

10:20 plhn en toutw mh cairete oti ta pneumata umin upotassetai cairete de oti ta onomata umwn eggegraptai en tois ouranois

10:21 en auth th wra hgalliasato | | [en] | tw pneumati tw agiw* kai eipen exomologoumai soi pater kurie tou ouranou kai ths ghs oti apekruyas tauta apo sofwn kai sunetwn kai apekaluyas auta nhpiois nai o pathr oti outws eudokia egeneto emprosqen sou

10:22 panta moi paredoqh upo tou patros mou kai oudeis ginwskei tis estin o uios ei mh o pathr kai tis estin o pathr ei mh o uios kai w ean boulhtai o uios apokaluyai

10:23 kai strafeis pros tous maqhtas kat idian eipen makarioi oi ofqalmoi oi blepontes a blepete

10:24 legw gar umin oti polloi profhtai kai basileis hqelhsan idein a umeis blepete kai ouk eidan kai akousai a akouete kai ouk hkousan

10:25 kai idou nomikos tis anesth ekpeirazwn auton legwn didaskale ti poihsas zwhn aiwnion klhronomhsw

10:26 o de eipen pros auton en tw nomw ti gegraptai pws anaginwskeis

10:27 o de apokriqeis eipen agaphseis kurion ton qeon sou ex olhs | | [ths] | kardias sou kai en olh th yuch sou kai en olh th iscui sou kai en olh th dianoia sou kai ton plhsion sou ws seauton

10:28 eipen de autw orqws apekriqhs touto poiei kai zhsh

10:29 o de qelwn dikaiwsai eauton eipen pros ton ihsoun kai tis estin mou plhsion

10:30 upolabwn o ihsous eipen anqrwpos tis katebainen apo ierousalhm eis iericw kai lhstais periepesen oi kai ekdusantes auton kai plhgas epiqentes aphlqon afentes hmiqanh

10:31 kata sugkurian de iereus tis katebainen | [en] | en | th odw ekeinh kai idwn auton antiparhlqen

10:32 omoiws de kai leuiths | | [genomenos] | kata ton topon elqwn kai idwn antiparhlqen

10:33 samariths de tis odeuwn hlqen kat auton kai idwn esplagcnisqh

10:34 kai proselqwn katedhsen ta traumata autou epicewn elaion kai oinon epibibasas de auton epi to idion kthnos hgagen auton eis pandoceion kai epemelhqh autou

10:35 kai epi thn aurion ekbalwn | duo dhnaria edwken | edwken duo dhnaria | tw pandocei kai eipen epimelhqhti autou kai o ti an prosdapanhshs egw en tw epanercesqai me apodwsw soi

10:36 tis toutwn twn triwn plhsion dokei soi gegonenai tou empesontos eis tous lhstas

10:37 o de eipen o poihsas to eleos met autou eipen de autw | [o] | o | ihsous poreuou kai su poiei omoiws

10:38 en de tw poreuesqai autous autos eishlqen eis kwmhn tina gunh de tis onomati marqa upedexato auton | eis thn oikian | |

10:39 kai thde hn adelfh kaloumenh mariam [h] kai parakaqesqeisa pros tous podas tou kuriou hkouen ton logon autou

10:40 h de marqa periespato peri pollhn diakonian epistasa de eipen kurie ou melei soi oti h adelfh mou monhn me | kateleipen diakonein eipon | katelipen diakonein eipe | oun auth ina moi sunantilabhtai

10:41 apokriqeis de eipen auth o kurios marqa marqa merimnas kai qorubazh peri polla

10:42 | oligwn de estin creia* h enos | enos de estin creia | mariam gar thn agaqhn merida exelexato htis ouk afaireqhsetai auths

11:1 kai egeneto en tw einai auton en topw tini proseucomenon ws epausato eipen tis twn maqhtwn autou pros auton kurie didaxon hmas proseucesqai kaqws kai iwannhs edidaxen tous maqhtas autou

11:2 eipen de autois otan proseuchsqe legete pater agiasqhtw to onoma sou elqetw h basileia sou

11:3 ton arton hmwn ton epiousion didou hmin to kaq hmeran

11:4 kai afes hmin tas amartias hmwn kai gar autoi afiomen panti ofeilonti hmin kai mh eisenegkhs hmas eis peirasmon

11:5 kai eipen pros autous tis ex umwn exei filon kai poreusetai pros auton mesonuktiou kai eiph autw file crhson moi treis artous

11:6 epeidh filos mou paregeneto ex odou pros me kai ouk ecw o paraqhsw autw

11:7 kakeinos eswqen apokriqeis eiph mh moi kopous parece hdh h qura kekleistai kai ta paidia mou met emou eis thn koithn eisin ou dunamai anastas dounai soi

11:8 legw umin ei kai ou dwsei autw anastas dia to einai filon autou dia ge thn anaideian autou egerqeis dwsei autw oswn crhzei

11:9 kagw umin legw aiteite kai doqhsetai umin zhteite kai eurhsete krouete kai anoighsetai umin

11:10 pas gar o aitwn lambanei kai o zhtwn euriskei kai tw krouonti | anoighsetai | <anoighsetai*> |

11:11 tina de ex umwn ton patera aithsei o uios icqun | mh | kai | anti icquos* ofin autw epidwsei

11:12 h kai aithsei won epidwsei* autw skorpion

11:13 ei oun umeis ponhroi uparcontes oidate domata agaqa didonai tois teknois umwn posw mallon o pathr [o*] ex ouranou dwsei pneuma agion tois aitousin auton

11:14 kai hn ekballwn daimonion | | [kai auto hn*] | kwfon egeneto de tou daimoniou exelqontos elalhsen o kwfos kai eqaumasan oi ocloi

11:15 tines de ex autwn eipon en beelzeboul tw arconti twn daimoniwn ekballei ta daimonia

11:16 eteroi de peirazontes shmeion ex ouranou ezhtoun par autou

11:17 autos de eidws autwn ta dianohmata eipen autois pasa basileia ef eauthn diamerisqeisa erhmoutai kai oikos epi oikon piptei

11:18 ei de kai o satanas ef eauton diemerisqh pws staqhsetai h basileia autou oti legete en beelzeboul ekballein me ta daimonia

11:19 ei de egw en beelzeboul ekballw ta daimonia oi uioi umwn en tini ekballousin dia touto autoi umwn kritai esontai

11:20 ei de en daktulw qeou [egw] ekballw ta daimonia ara efqasen ef umas h basileia tou qeou

11:21 otan o iscuros kaqwplismenos fulassh thn eautou aulhn en eirhnh estin ta uparconta autou

11:22 epan de iscuroteros autou epelqwn nikhsh auton thn panoplian autou airei ef h epepoiqei kai ta skula autou diadidwsin

11:23 o mh wn met emou kat emou estin kai o mh sunagwn met emou skorpizei

11:24 otan to akaqarton pneuma exelqh apo tou anqrwpou diercetai di anudrwn topwn zhtoun anapausin kai mh euriskon [tote*] legei upostreyw eis ton oikon mou oqen exhlqon

11:25 kai elqon euriskei | [scolazonta] | | sesarwmenon kai kekosmhmenon

11:26 tote poreuetai kai paralambanei etera pneumata ponhrotera eautou epta kai eiselqonta katoikei ekei kai ginetai ta escata tou anqrwpou ekeinou ceirona twn prwtwn

11:27 egeneto de en tw legein auton tauta eparasa tis fwnhn gunh ek tou oclou eipen autw makaria h koilia h bastasasa se kai mastoi ous eqhlasas

11:28 autos de eipen menoun makarioi oi akouontes ton logon tou qeou kai fulassontes

11:29 twn de oclwn epaqroizomenwn hrxato legein h genea auth genea ponhra estin shmeion zhtei kai shmeion ou doqhsetai auth ei mh to shmeion iwna

11:30 kaqws gar egeneto | [o] | | iwnas tois nineuitais shmeion outws estai kai o uios tou anqrwpou th genea tauth

11:31 basilissa notou egerqhsetai en th krisei meta twn andrwn ths geneas tauths kai katakrinei autous oti hlqen ek twn peratwn ths ghs akousai thn sofian solomwnos kai idou pleion solomwnos wde

11:32 andres nineuitai anasthsontai en th krisei meta ths geneas tauths kai katakrinousin authn oti metenohsan eis to khrugma iwna kai idou pleion iwna wde

11:33 oudeis lucnon ayas eis krupthn tiqhsin | oude upo ton modion | [oude upo ton modion*] | all epi thn lucnian ina oi eisporeuomenoi to fws blepwsin

11:34 o lucnos tou swmatos estin o ofqalmos sou otan o ofqalmos sou aplous h kai olon to swma sou fwteinon estin epan de ponhros h kai to swma sou skoteinon

11:35 skopei oun mh to fws to en soi skotos estin

11:36 ei oun to swma sou olon fwteinon mh econ meros ti skoteinon estai fwteinon olon ws otan o lucnos th astraph fwtizh se

11:37 en de tw lalhsai erwta auton farisaios opws aristhsh par autw eiselqwn de anepesen

11:38 o de farisaios idwn eqaumasen oti ou prwton ebaptisqh pro tou aristou

11:39 eipen de o kurios pros auton nun umeis oi farisaioi to exwqen tou pothriou kai tou pinakos kaqarizete to de eswqen umwn gemei arpaghs kai ponhrias

11:40 afrones ouc o poihsas to exwqen kai to eswqen epoihsen

11:41 plhn ta enonta dote elehmosunhn kai idou panta kaqara umin estin

11:42 alla ouai umin tois farisaiois oti apodekatoute to hduosmon kai to phganon kai pan lacanon kai parercesqe thn krisin kai thn agaphn tou qeou tauta de edei poihsai kakeina mh pareinai

11:43 ouai umin tois farisaiois oti agapate thn prwtokaqedrian en tais sunagwgais kai tous aspasmous en tais agorais

11:44 ouai umin oti este ws ta mnhmeia ta adhla kai oi anqrwpoi | oi | [oi] | peripatountes epanw ouk oidasin

11:45 apokriqeis de tis twn nomikwn legei autw didaskale tauta legwn kai hmas ubrizeis

11:46 o de eipen kai umin tois nomikois ouai oti fortizete tous anqrwpous fortia dusbastakta kai autoi eni twn daktulwn umwn ou prosyauete tois fortiois

11:47 ouai umin oti oikodomeite ta mnhmeia twn profhtwn oi de pateres umwn apekteinan autous

11:48 ara martures este kai suneudokeite tois ergois twn paterwn umwn oti autoi men apekteinan autous umeis de oikodomeite*

11:49 dia touto kai h sofia tou qeou eipen apostelw eis autous profhtas kai apostolous kai ex autwn apoktenousin kai diwxousin

11:50 ina ekzhthqh to aima pantwn twn profhtwn to ekkecumenon apo katabolhs kosmou apo ths geneas tauths

11:51 apo aimatos abel ews aimatos zacariou tou apolomenou metaxu tou qusiasthriou kai tou oikou nai legw umin ekzhthqhsetai apo ths geneas tauths

11:52 ouai umin tois nomikois oti hrate thn kleida ths gnwsews autoi ouk eishlqate kai tous eisercomenous ekwlusate

11:53 kakeiqen exelqontos autou hrxanto oi grammateis kai oi farisaioi deinws enecein kai apostomatizein auton peri pleionwn

11:54 enedreuontes auton qhreusai ti ek tou stomatos autou

12:1 en ois episunacqeiswn twn muriadwn tou oclou wste katapatein allhlous hrxato legein pros tous maqhtas autou prwton prosecete eautois apo ths zumhs htis estin upokrisis twn farisaiwn

12:2 ouden de sugkekalummenon estin o ouk apokalufqhsetai kai krupton o ou gnwsqhsetai

12:3 anq wn osa en th skotia eipate en tw fwti akousqhsetai kai o pros to ous elalhsate en tois tameiois khrucqhsetai epi twn dwmatwn

12:4 legw de umin tois filois mou mh fobhqhte apo twn apokteinontwn to swma kai meta tauta mh econtwn perissoteron ti poihsai

12:5 upodeixw de umin tina fobhqhte fobhqhte ton meta to apokteinai econta exousian embalein eis thn geennan nai legw umin touton fobhqhte

12:6 ouci pente strouqia pwlountai assariwn duo kai en ex autwn ouk estin epilelhsmenon enwpion tou qeou

12:7 alla kai ai trices ths kefalhs umwn pasai hriqmhntai mh fobeisqe pollwn strouqiwn diaferete

12:8 legw de umin pas os an | omologhsei | omologhsh | en emoi emprosqen twn anqrwpwn kai o uios tou anqrwpou omologhsei en autw emprosqen twn aggelwn tou qeou

12:9 o de arnhsamenos me enwpion twn anqrwpwn aparnhqhsetai enwpion twn aggelwn tou qeou

12:10 kai pas os erei logon eis ton uion tou anqrwpou afeqhsetai autw tw de eis to agion pneuma blasfhmhsanti ouk afeqhsetai

12:11 otan de eisferwsin umas epi tas sunagwgas kai tas arcas kai tas exousias mh merimnhshte pws | [h ti] | h ti | apologhshsqe h ti eiphte

12:12 to gar agion pneuma didaxei umas en auth th wra a dei eipein

12:13 eipen de tis ek tou oclou autw didaskale eipe tw adelfw mou merisasqai met emou thn klhronomian

12:14 o de eipen autw anqrwpe tis me katesthsen krithn h meristhn ef umas

12:15 eipen de pros autous orate kai fulassesqe apo pashs pleonexias oti ouk en tw perisseuein tini h zwh autou estin ek twn uparcontwn autw

12:16 eipen de parabolhn pros autous legwn anqrwpou tinos plousiou euforhsen h cwra

12:17 kai dielogizeto en eautw legwn ti poihsw oti ouk ecw pou sunaxw tous karpous mou

12:18 kai eipen touto poihsw kaqelw mou tas apoqhkas kai meizonas oikodomhsw kai sunaxw ekei panta ton siton kai ta agaqa mou

12:19 kai erw th yuch mou yuch eceis polla agaqa | [keimena | keimena | eis eth polla anapauou fage | pie] | pie | eufrainou

12:20 eipen de autw o qeos afrwn tauth th nukti thn yuchn sou | aitousin | apaitousin | apo sou a de htoimasas tini estai

12:21 | [outws | outws | o qhsaurizwn eautw kai mh eis qeon | ploutwn] | ploutwn |

12:22 eipen de pros tous maqhtas [autou*] dia touto legw umin mh merimnate th yuch ti faghte mhde tw swmati | [umwn] | | ti endushsqe

12:23 h gar yuch pleion estin ths trofhs kai to swma tou endumatos

12:24 katanohsate tous korakas oti ou speirousin oude qerizousin ois ouk estin tameion oude apoqhkh kai o qeos trefei autous posw mallon umeis diaferete twn peteinwn

12:25 tis de ex umwn merimnwn dunatai epi thn hlikian autou prosqeinai phcun

12:26 ei oun oude elaciston dunasqe ti peri twn loipwn merimnate

12:27 katanohsate ta krina pws auxanei ou kopia oude nhqei legw de umin oude solomwn en pash th doxh autou periebaleto ws en toutwn

12:28 ei de en agrw ton corton onta shmeron kai aurion eis klibanon ballomenon o qeos outws amfiezei posw mallon umas oligopistoi

12:29 kai umeis mh zhteite ti faghte kai ti pihte kai mh metewrizesqe

12:30 tauta gar panta ta eqnh tou kosmou epizhtousin umwn de o pathr oiden oti crhzete toutwn

12:31 plhn zhteite thn basileian autou kai tauta prosteqhsetai umin

12:32 mh fobou to mikron poimnion oti eudokhsen o pathr umwn dounai umin thn basileian

12:33 pwlhsate ta uparconta umwn kai dote elehmosunhn poihsate eautois ballantia mh palaioumena qhsauron anekleipton en tois ouranois opou klepths ouk eggizei oude shs diafqeirei

12:34 opou gar estin o qhsauros umwn ekei kai h kardia umwn estai

12:35 estwsan umwn ai osfues periezwsmenai kai oi lucnoi kaiomenoi

12:36 kai umeis omoioi anqrwpois prosdecomenois ton kurion eautwn pote analush ek twn gamwn ina elqontos kai krousantos euqews anoixwsin autw

12:37 makarioi oi douloi ekeinoi ous elqwn o kurios eurhsei grhgorountas amhn legw umin oti perizwsetai kai anaklinei autous kai parelqwn diakonhsei autois

12:38 kan en th deutera kan en th trith fulakh elqh kai eurh outws makarioi eisin ekeinoi

12:39 touto de ginwskete oti ei hdei o oikodespoths poia wra o klepths ercetai | egrhgorhsen an kai ouk | ouk an | afhken diorucqhnai ton oikon autou

12:40 kai umeis ginesqe etoimoi oti h wra ou dokeite o uios tou anqrwpou ercetai

12:41 eipen de o petros kurie pros hmas thn parabolhn tauthn legeis h kai pros pantas

12:42 kai eipen o kurios tis ara estin o pistos oikonomos o fronimos on katasthsei o kurios epi ths qerapeias autou tou didonai en kairw [to] sitometrion

12:43 makarios o doulos ekeinos on elqwn o kurios autou eurhsei poiounta outws

12:44 alhqws legw umin oti epi pasin tois uparcousin autou katasthsei auton

12:45 ean de eiph o doulos ekeinos en th kardia autou cronizei o kurios mou ercesqai kai arxhtai tuptein tous paidas kai tas paidiskas esqiein te kai pinein kai mequskesqai

12:46 hxei o kurios tou doulou ekeinou en hmera h ou prosdoka kai en wra h ou ginwskei kai dicotomhsei auton kai to meros autou meta twn apistwn qhsei

12:47 ekeinos de o doulos o gnous to qelhma tou kuriou autou kai mh etoimasas h poihsas pros to qelhma autou darhsetai pollas

12:48 o de mh gnous poihsas de axia plhgwn darhsetai oligas panti de w edoqh polu polu zhthqhsetai par autou kai w pareqento polu perissoteron aithsousin auton

12:49 pur hlqon balein epi thn ghn kai ti qelw ei hdh anhfqh

12:50 baptisma de ecw baptisqhnai kai pws sunecomai ews otou telesqh

12:51 dokeite oti eirhnhn paregenomhn dounai en th gh ouci legw umin all h diamerismon

12:52 esontai gar apo tou nun pente en eni oikw diamemerismenoi treis epi dusin kai duo epi trisin

12:53 diamerisqhsontai pathr epi uiw kai uios epi patri mhthr epi | | thn | qugatera kai qugathr epi thn mhtera penqera epi thn numfhn auths kai numfh epi thn penqeran

12:54 elegen de kai tois oclois otan idhte | | [thn] | nefelhn anatellousan epi dusmwn euqews legete oti ombros ercetai kai ginetai outws

12:55 kai otan noton pneonta legete oti kauswn estai kai ginetai

12:56 upokritai to proswpon ths ghs kai tou ouranou oidate dokimazein ton kairon de touton pws ouk oidate dokimazein

12:57 ti de kai af eautwn ou krinete to dikaion

12:58 ws gar upageis meta tou antidikou sou ep arconta en th odw dos ergasian aphllacqai | [ap] | ap | autou mhpote katasurh se pros ton krithn kai o kriths se paradwsei tw praktori kai o praktwr se balei eis fulakhn

12:59 legw soi ou mh exelqhs ekeiqen ews kai to escaton lepton apodws

13:1 parhsan de tines en autw tw kairw apaggellontes autw peri twn galilaiwn wn to aima pilatos emixen meta twn qusiwn autwn

13:2 kai apokriqeis eipen autois dokeite oti oi galilaioi outoi amartwloi para pantas tous galilaious egenonto oti tauta peponqasin

13:3 ouci legw umin all ean mh metanohte pantes omoiws apoleisqe

13:4 h ekeinoi oi dekaoktw ef ous epesen o purgos en tw silwam kai apekteinen autous dokeite oti autoi ofeiletai egenonto para pantas tous anqrwpous tous katoikountas ierousalhm

13:5 ouci legw umin all ean mh | metanohshte | metanohte | pantes wsautws apoleisqe

13:6 elegen de tauthn thn parabolhn sukhn eicen tis pefuteumenhn en tw ampelwni autou kai hlqen zhtwn karpon en auth kai ouc euren

13:7 eipen de pros ton ampelourgon idou tria eth af ou ercomai zhtwn karpon en th sukh tauth kai ouc euriskw ekkoyon | | [oun*] | authn ina ti kai thn ghn katargei

13:8 o de apokriqeis legei autw kurie afes authn kai touto to etos ews otou skayw peri authn kai balw kopria

13:9 kan men poihsh karpon eis to mellon ei de mh ge ekkoyeis authn

13:10 hn de didaskwn en mia twn sunagwgwn en tois sabbasin

13:11 kai idou gunh pneuma ecousa asqeneias eth dekaoktw kai hn sugkuptousa kai mh dunamenh anakuyai eis to panteles

13:12 idwn de authn o ihsous prosefwnhsen kai eipen auth gunai apolelusai ths asqeneias sou

13:13 kai epeqhken auth tas ceiras kai paracrhma anwrqwqh kai edoxazen ton qeon

13:14 apokriqeis de o arcisunagwgos aganaktwn oti tw sabbatw eqerapeusen o ihsous elegen tw oclw oti ex hmerai eisin en ais dei ergazesqai en autais oun ercomenoi qerapeuesqe kai mh th hmera tou sabbatou

13:15 apekriqh de autw o kurios kai eipen upokritai ekastos umwn tw sabbatw ou luei ton boun autou h ton onon apo ths fatnhs kai | apagwn | apagagwn | potizei

13:16 tauthn de qugatera abraam ousan hn edhsen o satanas idou deka kai oktw eth ouk edei luqhnai apo tou desmou toutou th hmera tou sabbatou

13:17 kai tauta legontos autou kathscunonto pantes oi antikeimenoi autw kai pas o oclos ecairen epi pasin tois endoxois tois ginomenois up autou

13:18 elegen oun tini omoia estin h basileia tou qeou kai tini omoiwsw authn

13:19 omoia estin kokkw sinapews on labwn anqrwpos ebalen eis khpon eautou kai huxhsen kai egeneto eis dendron kai ta peteina tou ouranou kateskhnwsen en tois kladois autou

13:20 kai palin eipen tini omoiwsw thn basileian tou qeou

13:21 omoia estin zumh hn labousa gunh | ekruyen | <enekruyen> | eis aleurou sata tria ews ou ezumwqh olon

13:22 kai dieporeueto kata poleis kai kwmas didaskwn kai poreian poioumenos eis ierosoluma

13:23 eipen de tis autw kurie ei oligoi oi swzomenoi o de eipen pros autous

13:24 agwnizesqe eiselqein dia ths stenhs quras oti polloi legw umin zhthsousin eiselqein kai ouk iscusousin

13:25 af ou an egerqh o oikodespoths kai apokleish thn quran kai arxhsqe exw estanai kai krouein thn quran legontes kurie anoixon hmin kai apokriqeis erei umin ouk oida umas poqen este

13:26 tote arxesqe legein efagomen enwpion sou kai epiomen kai en tais plateiais hmwn edidaxas

13:27 kai erei legwn umin* ouk oida | | [umas*] | poqen este aposthte ap emou pantes ergatai adikias

13:28 ekei estai o klauqmos kai o brugmos twn odontwn otan oyhsqe abraam kai isaak kai iakwb kai pantas tous profhtas en th basileia tou qeou umas de ekballomenous exw

13:29 kai hxousin apo anatolwn kai dusmwn kai apo borra kai notou kai anakliqhsontai en th basileia tou qeou

13:30 kai idou eisin escatoi oi esontai prwtoi kai eisin prwtoi oi esontai escatoi

13:31 en auth th wra proshlqan tines farisaioi legontes autw exelqe kai poreuou enteuqen oti hrwdhs qelei se apokteinai

13:32 kai eipen autois poreuqentes eipate th alwpeki tauth idou ekballw daimonia kai iaseis apotelw shmeron kai aurion kai th trith teleioumai

13:33 plhn dei me shmeron kai aurion kai th ecomenh poreuesqai oti ouk endecetai profhthn apolesqai exw ierousalhm

13:34 ierousalhm ierousalhm h apokteinousa tous profhtas kai liqobolousa tous apestalmenous pros authn posakis hqelhsa episunaxai ta tekna sou on tropon ornis thn eauths nossian upo tas pterugas kai ouk hqelhsate

13:35 idou afietai umin o oikos umwn legw [de] umin ou mh idhte me ews | | [hxei ote*] | eiphte euloghmenos o ercomenos en onomati kuriou

14:1 kai egeneto en tw elqein auton eis oikon tinos twn arcontwn [twn] farisaiwn sabbatw fagein arton kai autoi hsan parathroumenoi auton

14:2 kai idou anqrwpos tis hn udrwpikos emprosqen autou

14:3 kai apokriqeis o ihsous eipen pros tous nomikous kai farisaious legwn exestin tw sabbatw qerapeusai h ou

14:4 oi de hsucasan kai epilabomenos iasato auton kai apelusen

14:5 kai pros autous eipen tinos umwn uios h bous eis frear peseitai kai ouk euqews anaspasei auton en hmera tou sabbatou

14:6 kai ouk iscusan antapokriqhnai pros tauta

14:7 elegen de pros tous keklhmenous parabolhn epecwn pws tas prwtoklisias exelegonto legwn pros autous

14:8 otan klhqhs upo tinos eis gamous mh katakliqhs eis thn prwtoklisian mhpote entimoteros sou h keklhmenos up autou

14:9 kai elqwn o se kai auton kalesas erei soi dos toutw topon kai tote arxh meta aiscunhs ton escaton topon katecein

14:10 all otan klhqhs poreuqeis anapese eis ton escaton topon ina otan elqh o keklhkws se erei soi file prosanabhqi anwteron tote estai soi doxa enwpion pantwn twn sunanakeimenwn soi

14:11 oti pas o uywn eauton tapeinwqhsetai kai o tapeinwn eauton uywqhsetai

14:12 elegen de kai tw keklhkoti auton otan poihs ariston h deipnon mh fwnei tous filous sou mhde tous adelfous sou mhde tous suggeneis sou mhde geitonas plousious mhpote kai autoi antikaleswsin se kai genhtai antapodoma soi

14:13 all otan dochn poihs kalei ptwcous anapeirous cwlous tuflous

14:14 kai makarios esh oti ouk ecousin antapodounai soi antapodoqhsetai gar soi en th anastasei twn dikaiwn

14:15 akousas de tis twn sunanakeimenwn tauta eipen autw makarios ostis fagetai arton en th basileia tou qeou

14:16 o de eipen autw anqrwpos tis epoiei deipnon mega kai ekalesen pollous

14:17 kai apesteilen ton doulon autou th wra tou deipnou eipein tois keklhmenois ercesqe oti hdh etoima estin*

14:18 kai hrxanto apo mias pantes paraiteisqai o prwtos eipen autw agron hgorasa kai ecw anagkhn exelqwn idein auton erwtw se ece me parhthmenon

14:19 kai eteros eipen zeugh bown hgorasa pente kai poreuomai dokimasai auta erwtw se ece me parhthmenon

14:20 kai eteros eipen gunaika eghma kai dia touto ou dunamai elqein

14:21 kai paragenomenos o doulos aphggeilen tw kuriw autou tauta tote orgisqeis o oikodespoths eipen tw doulw autou exelqe tacews eis tas plateias kai rumas ths polews kai tous ptwcous kai anapeirous kai tuflous kai cwlous eisagage wde

14:22 kai eipen o doulos kurie gegonen o epetaxas kai eti topos estin

14:23 kai eipen o kurios pros ton doulon exelqe eis tas odous kai fragmous kai anagkason eiselqein ina gemisqh mou o oikos

14:24 legw gar umin oti oudeis twn andrwn ekeinwn twn keklhmenwn geusetai mou tou deipnou

14:25 suneporeuonto de autw ocloi polloi kai strafeis eipen pros autous

14:26 ei tis ercetai pros me kai ou misei ton patera eautou kai thn mhtera kai thn gunaika kai ta tekna kai tous adelfous kai tas adelfas eti te kai thn yuchn eautou ou dunatai einai mou maqhths

14:27 ostis ou bastazei ton stauron eautou kai ercetai opisw mou ou dunatai einai mou maqhths

14:28 tis gar ex umwn qelwn purgon oikodomhsai ouci prwton kaqisas yhfizei thn dapanhn ei ecei eis apartismon

14:29 ina mhpote qentos autou qemelion kai mh iscuontos ektelesai pantes oi qewrountes arxwntai autw empaizein

14:30 legontes oti outos o anqrwpos hrxato oikodomein kai ouk iscusen ektelesai

14:31 h tis basileus poreuomenos eterw basilei sumbalein eis polemon ouci kaqisas prwton bouleusetai ei dunatos estin en deka ciliasin upanthsai tw meta eikosi ciliadwn ercomenw ep auton

14:32 ei de mh ge eti autou porrw ontos presbeian aposteilas erwta | | ta | pros eirhnhn

14:33 outws oun pas ex umwn os ouk apotassetai pasin tois eautou uparcousin ou dunatai einai mou maqhths

14:34 kalon oun to alas ean de kai to alas mwranqh en tini artuqhsetai

14:35 oute eis ghn oute eis koprian euqeton estin exw ballousin auto o ecwn wta akouein akouetw

15:1 hsan de autw eggizontes pantes oi telwnai kai oi amartwloi akouein autou

15:2 kai diegogguzon oi te farisaioi kai oi grammateis legontes oti outos amartwlous prosdecetai kai sunesqiei autois

15:3 eipen de pros autous thn parabolhn tauthn legwn

15:4 tis anqrwpos ex umwn ecwn ekaton probata kai apolesas ex autwn en ou kataleipei ta enenhkonta ennea en th erhmw kai poreuetai epi to apolwlos ews eurh auto

15:5 kai eurwn epitiqhsin epi tous wmous autou cairwn

15:6 kai elqwn eis ton oikon sugkalei tous filous kai tous geitonas legwn autois sugcarhte moi oti euron to probaton mou to apolwlos

15:7 legw umin oti outws cara en tw ouranw estai epi eni amartwlw metanoounti h epi enenhkonta ennea dikaiois oitines ou creian ecousin metanoias

15:8 h tis gunh dracmas ecousa deka ean apolesh dracmhn mian ouci aptei lucnon kai saroi thn oikian kai zhtei epimelws ews ou eurh

15:9 kai eurousa sugkalei tas filas kai geitonas legousa sugcarhte moi oti euron thn dracmhn hn apwlesa

15:10 outws legw umin ginetai cara enwpion twn aggelwn tou qeou epi eni amartwlw metanoounti

15:11 eipen de anqrwpos tis eicen duo uious

15:12 kai eipen o newteros autwn tw patri pater dos moi to epiballon meros ths ousias o de dieilen autois ton bion

15:13 kai met ou pollas hmeras sunagagwn panta o newteros uios apedhmhsen eis cwran makran kai ekei dieskorpisen thn ousian autou zwn aswtws

15:14 dapanhsantos de autou panta egeneto limos iscura kata thn cwran ekeinhn kai autos hrxato ustereisqai

15:15 kai poreuqeis ekollhqh eni twn politwn ths cwras ekeinhs kai epemyen auton eis tous agrous autou boskein coirous

15:16 kai epequmei cortasqhnai ek twn keratiwn wn hsqion oi coiroi kai oudeis edidou autw

15:17 eis eauton de elqwn efh posoi misqioi tou patros mou perisseuontai artwn egw de limw wde apollumai

15:18 anastas poreusomai pros ton patera mou kai erw autw pater hmarton eis ton ouranon kai enwpion sou

15:19 ouketi eimi axios klhqhnai uios sou poihson me ws ena twn misqiwn sou

15:20 kai anastas hlqen pros ton patera eautou eti de autou makran apecontos eiden auton o pathr autou kai esplagcnisqh kai dramwn epepesen epi ton trachlon autou kai katefilhsen auton

15:21 eipen de o uios autw pater hmarton eis ton ouranon kai enwpion sou ouketi eimi axios klhqhnai uios sou | [poihson me ws ena twn misqiwn sou] | |

15:22 eipen de o pathr pros tous doulous autou tacu exenegkate stolhn thn prwthn kai endusate auton kai dote daktulion eis thn ceira autou kai upodhmata eis tous podas

15:23 kai ferete ton moscon ton siteuton qusate kai fagontes eufranqwmen

15:24 oti outos o uios mou nekros hn kai anezhsen hn apolwlws kai eureqh kai hrxanto eufrainesqai

15:25 hn de o uios autou o presbuteros en agrw kai ws ercomenos hggisen th oikia hkousen sumfwnias kai corwn

15:26 kai proskalesamenos ena twn paidwn epunqaneto ti an eih tauta

15:27 o de eipen autw oti o adelfos sou hkei kai equsen o pathr sou ton moscon ton siteuton oti ugiainonta auton apelaben

15:28 wrgisqh de kai ouk hqelen eiselqein o de pathr autou exelqwn parekalei auton

15:29 o de apokriqeis eipen tw patri autou idou tosauta eth douleuw soi kai oudepote entolhn sou parhlqon kai emoi oudepote edwkas erifon ina meta twn filwn mou eufranqw

15:30 ote de o uios sou outos o katafagwn sou ton bion meta pornwn hlqen equsas autw ton siteuton moscon

15:31 o de eipen autw teknon su pantote met emou ei kai panta ta ema sa estin

15:32 eufranqhnai de kai carhnai edei oti o adelfos sou outos nekros hn kai ezhsen kai apolwlws kai eureqh

16:1 elegen de kai pros tous maqhtas anqrwpos tis hn plousios os eicen oikonomon kai outos dieblhqh autw ws diaskorpizwn ta uparconta autou

16:2 kai fwnhsas auton eipen autw ti touto akouw peri sou apodos ton logon ths oikonomias sou ou gar dunh eti oikonomein

16:3 eipen de en eautw o oikonomos ti poihsw oti o kurios mou afaireitai thn oikonomian ap emou skaptein ouk iscuw epaitein aiscunomai

16:4 egnwn ti poihsw ina otan metastaqw ek ths oikonomias dexwntai me eis tous oikous | eautwn | autwn |

16:5 kai proskalesamenos ena ekaston twn creofeiletwn tou kuriou eautou elegen tw prwtw poson ofeileis tw kuriw mou

16:6 o de eipen ekaton batous elaiou o de eipen autw dexai sou ta grammata kai kaqisas tacews grayon penthkonta

16:7 epeita eterw eipen su de poson ofeileis o de eipen ekaton korous sitou legei autw dexai sou ta grammata kai grayon ogdohkonta

16:8 kai ephnesen o kurios ton oikonomon ths adikias oti fronimws epoihsen oti oi uioi tou aiwnos toutou fronimwteroi uper tous uious tou fwtos eis thn genean thn eautwn eisin

16:9 kai egw umin legw eautois poihsate filous ek tou mamwna ths adikias ina otan ekliph dexwntai umas eis tas aiwnious skhnas

16:10 o pistos en elacistw kai en pollw pistos estin kai o en elacistw adikos kai en pollw adikos estin

16:11 ei oun en tw adikw mamwna pistoi ouk egenesqe to alhqinon tis umin pisteusei

16:12 kai ei en tw allotriw pistoi ouk egenesqe to | hmeteron tis dwsei umin | umeteron tis umin dwsei |

16:13 oudeis oikeths dunatai dusin kuriois douleuein h gar ton ena mishsei kai ton eteron agaphsei h enos anqexetai kai tou eterou katafronhsei ou dunasqe qew douleuein kai mamwna

16:14 hkouon de tauta panta oi farisaioi filarguroi uparcontes kai exemukthrizon auton

16:15 kai eipen autois umeis este oi dikaiountes eautous enwpion twn anqrwpwn o de qeos ginwskei tas kardias umwn oti to en anqrwpois uyhlon bdelugma enwpion tou qeou

16:16 o nomos kai oi profhtai mecri iwannou apo tote h basileia tou qeou euaggelizetai kai pas eis authn biazetai

16:17 eukopwteron de estin ton ouranon kai thn ghn parelqein h tou nomou mian keraian pesein

16:18 pas o apoluwn thn gunaika autou kai gamwn eteran moiceuei kai o apolelumenhn apo andros gamwn moiceuei

16:19 anqrwpos de tis hn plousios kai enedidusketo porfuran kai busson eufrainomenos kaq hmeran lamprws

16:20 ptwcos de tis onomati lazaros ebeblhto pros ton pulwna autou eilkwmenos

16:21 kai epiqumwn cortasqhnai apo twn piptontwn apo ths trapezhs tou plousiou alla kai oi kunes ercomenoi epeleicon ta elkh autou

16:22 egeneto de apoqanein ton ptwcon kai apenecqhnai auton upo twn aggelwn eis ton kolpon abraam apeqanen de kai o plousios kai etafh

16:23 kai en tw adh eparas tous ofqalmous autou uparcwn en basanois ora abraam apo makroqen kai lazaron en tois kolpois autou

16:24 kai autos fwnhsas eipen pater abraam elehson me kai pemyon lazaron ina bayh to akron tou daktulou autou udatos kai katayuxh thn glwssan mou oti odunwmai en th flogi tauth

16:25 eipen de abraam teknon mnhsqhti oti apelabes ta agaqa sou en th zwh sou kai lazaros omoiws ta kaka nun de wde parakaleitai su de odunasai

16:26 kai en pasin toutois metaxu hmwn kai umwn casma mega esthriktai opws oi qelontes diabhnai enqen pros umas mh dunwntai mhde ekeiqen pros hmas diaperwsin

16:27 eipen de erwtw se oun pater ina pemyhs auton eis ton oikon tou patros mou

16:28 ecw gar pente adelfous opws diamarturhtai autois ina mh kai autoi elqwsin eis ton topon touton ths basanou

16:29 legei de abraam ecousin mwusea kai tous profhtas akousatwsan autwn

16:30 o de eipen ouci pater abraam all ean tis apo nekrwn poreuqh pros autous metanohsousin

16:31 eipen de autw ei mwusews kai twn profhtwn ouk akouousin oud ean tis ek nekrwn anasth peisqhsontai

17:1 eipen de pros tous maqhtas autou anendekton estin tou ta skandala mh elqein plhn ouai di ou ercetai

17:2 lusitelei autw ei liqos mulikos perikeitai peri ton trachlon autou kai erriptai eis thn qalassan h ina skandalish twn mikrwn toutwn ena

17:3 prosecete eautois ean amarth o adelfos sou epitimhson autw kai ean metanohsh afes autw

17:4 kai ean eptakis ths hmeras amarthsh eis se kai eptakis epistreyh pros se legwn metanow afhseis autw

17:5 kai eipan oi apostoloi tw kuriw prosqes hmin pistin

17:6 eipen de o kurios ei ecete pistin ws kokkon sinapews elegete an th sukaminw [tauth] ekrizwqhti kai futeuqhti en th qalassh kai uphkousen an umin

17:7 tis de ex umwn doulon ecwn arotriwnta h poimainonta os eiselqonti ek tou agrou erei autw euqews parelqwn anapese

17:8 all ouci erei autw etoimason ti deipnhsw kai perizwsamenos diakonei moi ews fagw kai piw kai meta tauta fagesai kai piesai su

17:9 mh ecei carin tw doulw oti epoihsen ta diatacqenta

17:10 outws kai umeis otan poihshte panta ta diatacqenta umin legete oti douloi acreioi esmen o wfeilomen poihsai pepoihkamen

17:11 kai egeneto en tw poreuesqai eis ierousalhm kai autos dihrceto dia meson samareias kai galilaias

17:12 kai eisercomenou autou eis tina kwmhn aphnthsan | | [autw] | deka leproi andres oi | anesthsan | esthsan | porrwqen

17:13 kai autoi hran fwnhn legontes ihsou epistata elehson hmas

17:14 kai idwn eipen autois poreuqentes epideixate eautous tois iereusin kai egeneto en tw upagein autous ekaqarisqhsan

17:15 eis de ex autwn idwn oti iaqh upestreyen meta fwnhs megalhs doxazwn ton qeon

17:16 kai epesen epi proswpon para tous podas autou eucaristwn autw kai autos hn samariths

17:17 apokriqeis de o ihsous eipen | ouc | ouci | oi deka ekaqarisqhsan oi | [de] | de | ennea pou

17:18 ouc eureqhsan upostreyantes dounai doxan tw qew ei mh o allogenhs outos

17:19 kai eipen autw anastas poreuou h pistis sou seswken se

17:20 eperwthqeis de upo twn farisaiwn pote ercetai h basileia tou qeou apekriqh autois kai eipen ouk ercetai h basileia tou qeou meta parathrhsews

17:21 oude erousin idou wde h ekei idou gar h basileia tou qeou entos umwn estin

17:22 eipen de pros tous maqhtas eleusontai hmerai ote epiqumhsete mian twn hmerwn tou uiou tou anqrwpou idein kai ouk oyesqe

17:23 kai erousin umin idou ekei | h | [h] | idou wde* mh | [apelqhte mhde] | apelqhte mhde | diwxhte

17:24 wsper gar h astraph astraptousa ek ths upo ton ouranon eis thn up ouranon lampei outws estai o uios tou anqrwpou | | [en th hmera autou*] |

17:25 prwton de dei auton polla paqein kai apodokimasqhnai apo ths geneas tauths

17:26 kai kaqws egeneto en tais hmerais nwe outws estai kai en tais hmerais tou uiou tou anqrwpou

17:27 hsqion epinon egamoun egamizonto acri hs hmeras eishlqen nwe eis thn kibwton kai hlqen o kataklusmos kai apwlesen pantas

17:28 omoiws kaqws egeneto en tais hmerais lwt hsqion epinon hgorazon epwloun efuteuon wkodomoun

17:29 h de hmera exhlqen lwt apo sodomwn ebrexen pur kai qeion ap ouranou kai apwlesen pantas

17:30 kata ta auta estai h hmera o uios tou anqrwpou apokaluptetai

17:31 en ekeinh th hmera os estai epi tou dwmatos kai ta skeuh autou en th oikia mh katabatw arai auta kai o en agrw omoiws mh epistreyatw eis ta opisw

17:32 mnhmoneuete ths gunaikos lwt

17:33 os ean zhthsh thn yuchn autou peripoihsasqai apolesei authn os d an | apolesei | apolesh | zwogonhsei authn

17:34 legw umin tauth th nukti esontai duo epi klinhs | [mias] | mias | o eis paralhmfqhsetai kai o eteros afeqhsetai

17:35 esontai duo alhqousai epi to auto h mia paralhmfqhsetai h de etera afeqhsetai

17:36

17:37 kai apokriqentes legousin autw pou kurie o de eipen autois opou to swma ekei kai oi aetoi episunacqhsontai

18:1 elegen de parabolhn autois pros to dein pantote proseucesqai autous kai mh egkakein

18:2 legwn kriths tis hn en tini polei ton qeon mh foboumenos kai anqrwpon mh entrepomenos

18:3 chra de hn en th polei ekeinh kai hrceto pros auton legousa ekdikhson me apo tou antidikou mou

18:4 kai ouk hqelen epi cronon meta | tauta de | de tauta | eipen en eautw ei kai ton qeon ou foboumai oude anqrwpon entrepomai

18:5 dia ge to parecein moi kopon thn chran tauthn ekdikhsw authn ina mh eis telos ercomenh upwpiazh me

18:6 eipen de o kurios akousate ti o kriths ths adikias legei

18:7 o de qeos ou mh poihsh thn ekdikhsin twn eklektwn autou twn bowntwn autw hmeras kai nuktos kai makroqumei ep autois

18:8 legw umin oti poihsei thn ekdikhsin autwn en tacei plhn o uios tou anqrwpou elqwn ara eurhsei thn pistin epi ths ghs

18:9 eipen de kai pros tinas tous pepoiqotas ef eautois oti eisin dikaioi kai exouqenountas tous loipous thn parabolhn tauthn

18:10 anqrwpoi duo anebhsan eis to ieron proseuxasqai | | o | eis farisaios kai o eteros telwnhs

18:11 o farisaios staqeis | tauta pros eauton | pros eauton tauta* | proshuceto o qeos eucaristw soi oti ouk eimi wsper oi loipoi twn anqrwpwn arpages adikoi moicoi h kai ws outos o telwnhs

18:12 nhsteuw dis tou sabbatou | apodekateuw | apodekatw | panta osa ktwmai

18:13 o de telwnhs makroqen estws ouk hqelen oude tous ofqalmous eparai eis ton ouranon all etupten to sthqos | eautou | autou | legwn o qeos ilasqhti moi tw amartwlw

18:14 legw umin katebh outos dedikaiwmenos eis ton oikon autou par ekeinon oti pas o uywn eauton tapeinwqhsetai o de tapeinwn eauton uywqhsetai

18:15 proseferon de autw kai ta brefh ina autwn apthtai idontes de oi maqhtai epetimwn autois

18:16 o de ihsous prosekalesato | [auta] | auta | legwn afete ta paidia ercesqai pros me kai mh kwluete auta twn gar toioutwn estin h basileia tou qeou

18:17 amhn legw umin os an mh dexhtai thn basileian tou qeou ws paidion ou mh eiselqh eis authn

18:18 kai ephrwthsen tis auton arcwn legwn didaskale agaqe ti poihsas zwhn aiwnion klhronomhsw

18:19 eipen de autw o ihsous ti me legeis agaqon oudeis agaqos ei mh eis | [o] | o | qeos

18:20 tas entolas oidas mh moiceushs mh foneushs mh kleyhs mh yeudomarturhshs tima ton patera sou kai thn mhtera

18:21 o de eipen tauta panta efulaxa ek neothtos

18:22 akousas de o ihsous eipen autw eti en soi leipei panta osa eceis pwlhson kai diados ptwcois kai exeis qhsauron en [tois] ouranois kai deuro akolouqei moi

18:23 o de akousas tauta perilupos egenhqh hn gar plousios sfodra

18:24 idwn de auton | [o] ihsous | o ihsous [perilupon genomenon] | eipen* pws duskolws oi ta crhmata econtes eis thn basileian tou qeou eisporeuontai

18:25 eukopwteron gar estin kamhlon dia trhmatos belonhs eiselqein h plousion eis thn basileian tou qeou eiselqein

18:26 eipan de oi akousantes kai tis dunatai swqhnai

18:27 o de eipen ta adunata para anqrwpois dunata para tw qew estin

18:28 eipen de o petros idou hmeis afentes ta idia hkolouqhsamen soi

18:29 o de eipen autois amhn legw umin oti oudeis estin os afhken oikian h gunaika h adelfous h goneis h tekna eneken ths basileias tou qeou

18:30 os ouci mh | labh | <apolabh> | pollaplasiona en tw kairw toutw kai en tw aiwni tw ercomenw zwhn aiwnion

18:31 paralabwn de tous dwdeka eipen pros autous idou anabainomen eis ierousalhm kai telesqhsetai panta ta gegrammena dia twn profhtwn tw uiw tou anqrwpou

18:32 paradoqhsetai gar tois eqnesin kai empaicqhsetai kai ubrisqhsetai kai emptusqhsetai

18:33 kai mastigwsantes apoktenousin auton kai th hmera th trith anasthsetai

18:34 kai autoi ouden toutwn sunhkan kai hn to rhma touto kekrummenon ap autwn kai ouk eginwskon ta legomena

18:35 egeneto de en tw eggizein auton eis iericw tuflos tis ekaqhto para thn odon epaitwn

18:36 akousas de oclou diaporeuomenou epunqaneto ti eih touto

18:37 aphggeilan de autw oti ihsous o nazwraios parercetai

18:38 kai ebohsen legwn ihsou uie dauid elehson me

18:39 kai oi proagontes epetimwn autw ina sighsh autos de pollw mallon ekrazen uie dauid elehson me

18:40 staqeis de | | o | ihsous ekeleusen auton acqhnai pros auton eggisantos de autou ephrwthsen auton

18:41 ti soi qeleis poihsw o de eipen kurie ina anableyw

18:42 kai o ihsous eipen autw anableyon h pistis sou seswken se

18:43 kai paracrhma anebleyen kai hkolouqei autw doxazwn ton qeon kai pas o laos idwn edwken ainon tw qew

19:1 kai eiselqwn dihrceto thn iericw

19:2 kai idou anhr onomati kaloumenos zakcaios kai autos hn arcitelwnhs kai autos plousios

19:3 kai ezhtei idein ton ihsoun tis estin kai ouk hdunato apo tou oclou oti th hlikia mikros hn

19:4 kai prodramwn eis to emprosqen anebh epi sukomorean ina idh auton oti ekeinhs hmellen diercesqai

19:5 kai ws hlqen epi ton topon anableyas | [o] | o | ihsous eipen pros auton zakcaie speusas katabhqi shmeron gar en tw oikw sou dei me meinai

19:6 kai speusas katebh kai upedexato auton cairwn

19:7 kai idontes pantes diegogguzon legontes oti para amartwlw andri eishlqen katalusai

19:8 staqeis de zakcaios eipen pros ton kurion idou ta hmisia mou twn uparcontwn kurie | [tois] | tois | ptwcois didwmi kai ei tinos ti esukofanthsa apodidwmi tetraploun

19:9 eipen de pros auton | [o] | o | ihsous oti shmeron swthria tw oikw toutw egeneto kaqoti kai autos uios abraam | [estin] | estin |

19:10 hlqen gar o uios tou anqrwpou zhthsai kai swsai to apolwlos

19:11 akouontwn de autwn tauta prosqeis eipen parabolhn dia to eggus einai ierousalhm auton kai dokein autous oti paracrhma mellei h basileia tou qeou anafainesqai

19:12 eipen oun anqrwpos tis eugenhs eporeuqh eis cwran makran labein eautw basileian kai upostreyai

19:13 kalesas de deka doulous eautou edwken autois deka mnas kai eipen pros autous | pragmateusasqai | pragmateusasqe | en w ercomai

19:14 oi de politai autou emisoun auton kai apesteilan presbeian opisw autou legontes ou qelomen touton basileusai ef hmas

19:15 kai egeneto en tw epanelqein auton labonta thn basileian kai eipen fwnhqhnai autw tous doulous toutous ois dedwkei to argurion ina gnoi ti diepragmateusanto

19:16 paregeneto de o prwtos legwn kurie h mna sou deka proshrgasato mnas

19:17 kai eipen autw euge agaqe doule oti en elacistw pistos egenou isqi exousian ecwn epanw deka polewn

19:18 kai hlqen o deuteros legwn h mna sou kurie epoihsen pente mnas

19:19 eipen de kai toutw kai su epanw ginou pente polewn

19:20 kai o eteros hlqen legwn kurie idou h mna sou hn eicon apokeimenhn en soudariw

19:21 efoboumhn gar se oti anqrwpos austhros ei aireis o ouk eqhkas kai qerizeis o ouk espeiras

19:22 legei autw ek tou stomatos sou krinw se ponhre doule hdeis oti egw anqrwpos austhros eimi airwn o ouk eqhka kai qerizwn o ouk espeira

19:23 kai dia ti ouk edwkas mou to argurion epi trapezan kagw elqwn sun tokw an auto epraxa

19:24 kai tois parestwsin eipen arate ap autou thn mnan kai dote tw tas deka mnas econti

19:25 kai eipan autw kurie ecei deka mnas

19:26 legw umin oti panti tw econti doqhsetai apo de tou mh econtos kai o ecei arqhsetai

19:27 plhn tous ecqrous mou toutous tous mh qelhsantas me basileusai ep autous agagete wde kai katasfaxate autous emprosqen mou

19:28 kai eipwn tauta eporeueto emprosqen anabainwn eis ierosoluma

19:29 kai egeneto ws hggisen eis bhqfagh kai | bhqania | <bhqanian> | pros to oros to kaloumenon elaiwn apesteilen duo twn maqhtwn

19:30 legwn upagete eis thn katenanti kwmhn en h eisporeuomenoi eurhsete pwlon dedemenon ef on oudeis pwpote anqrwpwn ekaqisen kai lusantes auton agagete

19:31 kai ean tis umas erwta dia ti luete outws ereite oti o kurios autou creian ecei

19:32 apelqontes de oi apestalmenoi euron kaqws eipen autois

19:33 luontwn de autwn ton pwlon eipan oi kurioi autou pros autous ti luete ton pwlon

19:34 oi de eipan oti o kurios autou creian ecei

19:35 kai hgagon auton pros ton ihsoun kai epiriyantes autwn ta imatia epi ton pwlon epebibasan ton ihsoun

19:36 poreuomenou de autou upestrwnnuon ta imatia | eautwn | autwn | en th odw

19:37 eggizontos de autou hdh pros th katabasei tou orous twn elaiwn hrxanto apan to plhqos twn maqhtwn cairontes ainein ton qeon fwnh megalh peri paswn wn eidon dunamewn

19:38 legontes euloghmenos o ercomenos o basileus* en onomati kuriou en ouranw eirhnh kai doxa en uyistois

19:39 kai tines twn farisaiwn apo tou oclou eipan pros auton didaskale epitimhson tois maqhtais sou

19:40 kai apokriqeis eipen legw umin ean outoi siwphsousin oi liqoi kraxousin

19:41 kai ws hggisen idwn thn polin eklausen ep authn

19:42 legwn oti ei egnws en th hmera tauth kai su ta pros eirhnhn nun de ekrubh apo ofqalmwn sou

19:43 oti hxousin hmerai epi se kai parembalousin oi ecqroi sou caraka soi kai perikuklwsousin se kai sunexousin se pantoqen

19:44 kai edafiousin se kai ta tekna sou en soi kai ouk afhsousin liqon epi liqon en soi anq wn ouk egnws ton kairon ths episkophs sou

19:45 kai eiselqwn eis to ieron hrxato ekballein tous pwlountas

19:46 legwn autois gegraptai kai estai o oikos mou oikos proseuchs umeis de auton epoihsate sphlaion lhstwn

19:47 kai hn didaskwn to kaq hmeran en tw ierw oi de arciereis kai oi grammateis ezhtoun auton apolesai kai oi prwtoi tou laou

19:48 kai ouc euriskon to ti poihswsin o laos gar apas exekremato autou akouwn

20:1 kai egeneto en mia twn hmerwn didaskontos autou ton laon en tw ierw kai euaggelizomenou epesthsan oi arciereis kai oi grammateis sun tois presbuterois

20:2 kai eipan legontes pros auton eipon hmin en poia exousia tauta poieis h tis estin o dous soi thn exousian tauthn

20:3 apokriqeis de eipen pros autous erwthsw umas kagw logon kai eipate moi

20:4 to baptisma iwannou ex ouranou hn h ex anqrwpwn

20:5 oi de sunelogisanto pros eautous legontes oti ean eipwmen ex ouranou erei dia ti ouk episteusate autw

20:6 ean de eipwmen ex anqrwpwn o laos apas kataliqasei hmas pepeismenos gar estin iwannhn profhthn einai

20:7 kai apekriqhsan mh eidenai poqen

20:8 kai o ihsous eipen autois oude egw legw umin en poia exousia tauta poiw

20:9 hrxato de pros ton laon legein thn parabolhn tauthn anqrwpos | | [tis] | efuteusen ampelwna* kai exedeto auton gewrgois kai apedhmhsen cronous ikanous

20:10 kai kairw apesteilen pros tous gewrgous doulon ina apo tou karpou tou ampelwnos dwsousin autw oi de gewrgoi exapesteilan auton deirantes kenon

20:11 kai proseqeto eteron pemyai doulon oi de kakeinon deirantes kai atimasantes exapesteilan kenon

20:12 kai proseqeto triton pemyai oi de kai touton traumatisantes exebalon

20:13 eipen de o kurios tou ampelwnos ti poihsw pemyw ton uion mou ton agaphton isws touton entraphsontai

20:14 idontes de auton oi gewrgoi dielogizonto pros allhlous legontes outos estin o klhronomos apokteinwmen auton ina hmwn genhtai h klhronomia

20:15 kai ekbalontes auton exw tou ampelwnos apekteinan ti oun poihsei autois o kurios tou ampelwnos

20:16 eleusetai kai apolesei tous gewrgous toutous kai dwsei ton ampelwna allois akousantes de eipan mh genoito

20:17 o de embleyas autois eipen ti oun estin to gegrammenon touto liqon on apedokimasan oi oikodomountes outos egenhqh eis kefalhn gwnias

20:18 pas o peswn ep ekeinon ton liqon sunqlasqhsetai ef on d an pesh likmhsei auton

20:19 kai ezhthsan oi grammateis kai oi arciereis epibalein ep auton tas ceiras en auth th wra kai efobhqhsan ton laon egnwsan gar oti pros autous eipen thn parabolhn tauthn

20:20 kai parathrhsantes apesteilan egkaqetous upokrinomenous eautous dikaious einai ina epilabwntai autou logou wste paradounai auton th arch kai th exousia tou hgemonos

20:21 kai ephrwthsan auton legontes didaskale oidamen oti orqws legeis kai didaskeis kai ou lambaneis proswpon all ep alhqeias thn odon tou qeou didaskeis

20:22 exestin hmas kaisari foron dounai h ou

20:23 katanohsas de autwn thn panourgian eipen pros autous

20:24 deixate moi dhnarion tinos ecei eikona kai epigrafhn oi de eipan kaisaros

20:25 o de eipen pros autous toinun apodote ta kaisaros kaisari kai ta tou qeou tw qew

20:26 kai ouk iscusan epilabesqai | tou | autou | rhmatos enantion tou laou kai qaumasantes epi th apokrisei autou esighsan

20:27 proselqontes de tines twn saddoukaiwn oi | legontes | <antilegontes*> | anastasin mh einai ephrwthsan auton

20:28 legontes didaskale mwushs egrayen hmin ean tinos adelfos apoqanh ecwn gunaika kai outos ateknos h ina labh o adelfos autou thn gunaika kai exanasthsh sperma tw adelfw autou

20:29 epta oun adelfoi hsan kai o prwtos labwn gunaika apeqanen ateknos

20:30 kai o deuteros

20:31 kai o tritos elaben authn wsautws de kai oi epta ou katelipon tekna kai apeqanon

20:32 usteron kai h gunh apeqanen

20:33 h gunh oun en th anastasei tinos autwn ginetai gunh oi gar epta escon authn gunaika

20:34 kai eipen autois o ihsous oi uioi tou aiwnos toutou gamousin kai gamiskontai

20:35 oi de kataxiwqentes tou aiwnos ekeinou tucein kai ths anastasews ths ek nekrwn oute gamousin oute gamizontai

20:36 oude gar apoqanein eti dunantai isaggeloi gar eisin kai uioi eisin qeou ths anastasews uioi ontes

20:37 oti de egeirontai oi nekroi kai mwushs emhnusen epi ths batou ws legei kurion ton qeon abraam kai qeon isaak kai qeon iakwb

20:38 qeos de ouk estin nekrwn alla zwntwn pantes gar autw zwsin

20:39 apokriqentes de tines twn grammatewn eipan didaskale kalws eipas

20:40 ouketi gar etolmwn eperwtan auton ouden

20:41 eipen de pros autous pws legousin ton criston einai dauid uion

20:42 autos gar dauid legei en biblw yalmwn eipen kurios tw kuriw mou kaqou ek dexiwn mou

20:43 ews an qw tous ecqrous sou upopodion twn podwn sou

20:44 dauid oun | auton kurion | kurion auton | kalei kai pws autou uios estin

20:45 akouontos de pantos tou laou eipen tois maqhtais | | [autou*] |

20:46 prosecete apo twn grammatewn twn qelontwn peripatein en stolais kai filountwn aspasmous en tais agorais kai prwtokaqedrias en tais sunagwgais kai prwtoklisias en tois deipnois

20:47 oi katesqiousin tas oikias twn chrwn kai profasei makra proseucontai outoi lhmyontai perissoteron krima

21:1 anableyas de eiden tous ballontas eis to gazofulakion ta dwra autwn plousious

21:2 eiden de tina chran penicran ballousan ekei lepta duo

21:3 kai eipen alhqws legw umin oti h chra auth h ptwch pleion pantwn ebalen

21:4 pantes gar outoi ek tou perisseuontos autois ebalon eis ta dwra auth de ek tou usterhmatos auths panta ton bion on eicen ebalen

21:5 kai tinwn legontwn peri tou ierou oti liqois kalois kai anaqhmasin kekosmhtai eipen

21:6 tauta a qewreite eleusontai hmerai en ais ouk afeqhsetai liqos epi liqw | wde | | os ou kataluqhsetai

21:7 ephrwthsan de auton legontes didaskale pote oun tauta estai kai ti to shmeion otan mellh tauta ginesqai

21:8 o de eipen blepete mh planhqhte polloi gar eleusontai epi tw onomati mou legontes egw eimi kai o kairos hggiken mh poreuqhte opisw autwn

21:9 otan de akoushte polemous kai akatastasias mh ptohqhte dei gar tauta genesqai prwton all ouk euqews to telos

21:10 tote elegen autois egerqhsetai eqnos ep eqnos kai basileia epi basileian

21:11 seismoi te megaloi kai kata topous | loimoi kai limoi | limoi kai loimoi | esontai fobhtra te kai ap ouranou shmeia megala estai*

21:12 pro de toutwn pantwn epibalousin ef umas tas ceiras autwn kai diwxousin paradidontes eis tas sunagwgas kai fulakas apagomenous epi basileis kai hgemonas eneken tou onomatos mou

21:13 apobhsetai umin eis marturion

21:14 qete oun en tais kardiais umwn mh promeletan apologhqhnai

21:15 egw gar dwsw umin stoma kai sofian h ou dunhsontai antisthnai h anteipein apantes oi antikeimenoi umin

21:16 paradoqhsesqe de kai upo gonewn kai adelfwn kai suggenwn kai filwn kai qanatwsousin ex umwn

21:17 kai esesqe misoumenoi upo pantwn dia to onoma mou

21:18 kai qrix ek ths kefalhs umwn ou mh apolhtai

21:19 en th upomonh umwn | kthsesqe | kthsasqe* | tas yucas umwn

21:20 otan de idhte kukloumenhn upo stratopedwn ierousalhm tote gnwte oti hggiken h erhmwsis auths

21:21 tote oi en th ioudaia feugetwsan eis ta orh kai oi en mesw auths ekcwreitwsan kai oi en tais cwrais mh eisercesqwsan eis authn

21:22 oti hmerai ekdikhsews autai eisin tou plhsqhnai panta ta gegrammena

21:23 ouai tais en gastri ecousais kai tais qhlazousais en ekeinais tais hmerais estai gar anagkh megalh epi ths ghs kai orgh tw law toutw

21:24 kai pesountai stomati macairhs kai aicmalwtisqhsontai eis ta eqnh panta kai ierousalhm estai patoumenh upo eqnwn acris ou plhrwqwsin | [kai esontai] | | kairoi eqnwn

21:25 kai esontai shmeia en hliw kai selhnh kai astrois kai epi ths ghs sunoch eqnwn en aporia hcous qalasshs kai salou

21:26 apoyucontwn anqrwpwn apo fobou kai prosdokias twn epercomenwn th oikoumenh ai gar dunameis twn ouranwn saleuqhsontai

21:27 kai tote oyontai ton uion tou anqrwpou ercomenon en nefelh meta dunamews kai doxhs pollhs

21:28 arcomenwn de toutwn ginesqai anakuyate kai eparate tas kefalas umwn dioti eggizei h apolutrwsis umwn

21:29 kai eipen parabolhn autois idete thn sukhn kai panta ta dendra

21:30 otan probalwsin hdh blepontes af eautwn ginwskete oti hdh eggus to qeros estin

21:31 outws kai umeis otan idhte tauta ginomena ginwskete oti eggus estin h basileia tou qeou

21:32 amhn legw umin oti ou mh parelqh h genea auth ews | [an] | an | panta genhtai

21:33 o ouranos kai h gh pareleusontai oi de logoi mou ou mh pareleusontai

21:34 prosecete de eautois mhpote barhqwsin | ai kardiai umwn | umwn ai kardiai | en kraipalh kai meqh kai merimnais biwtikais kai episth ef umas aifnidios h hmera ekeinh

21:35 ws pagis epeiseleusetai gar epi pantas tous kaqhmenous epi proswpon pashs ths ghs

21:36 agrupneite de en panti kairw deomenoi ina katiscushte ekfugein tauta panta ta mellonta ginesqai kai staqhnai emprosqen tou uiou tou anqrwpou

21:37 hn de tas hmeras en tw ierw didaskwn tas de nuktas exercomenos hulizeto eis to oros to kaloumenon elaiwn

21:38 kai pas o laos wrqrizen pros auton en tw ierw akouein autou

22:1 hggizen de h eorth twn azumwn h legomenh pasca

22:2 kai ezhtoun oi arciereis kai oi grammateis to pws anelwsin auton efobounto gar ton laon

22:3 eishlqen de satanas eis ioudan ton kaloumenon iskariwthn onta ek tou ariqmou twn dwdeka

22:4 kai apelqwn sunelalhsen tois arciereusin kai strathgois to pws autois paradw auton

22:5 kai ecarhsan kai suneqento autw argurion dounai

22:6 kai exwmologhsen kai ezhtei eukairian tou paradounai auton ater oclou autois

22:7 hlqen de h hmera twn azumwn | | [en] | h edei quesqai to pasca

22:8 kai apesteilen petron kai iwannhn eipwn poreuqentes etoimasate hmin to pasca ina fagwmen

22:9 oi de eipan autw pou qeleis etoimaswmen

22:10 o de eipen autois idou eiselqontwn umwn eis thn polin sunanthsei umin anqrwpos keramion udatos bastazwn akolouqhsate autw eis thn oikian eis hn eisporeuetai

22:11 kai ereite tw oikodespoth ths oikias legei soi o didaskalos pou estin to kataluma opou to pasca meta twn maqhtwn mou fagw

22:12 kakeinos umin deixei anagaion mega estrwmenon ekei etoimasate

22:13 apelqontes de euron kaqws eirhkei autois kai htoimasan to pasca

22:14 kai ote egeneto h wra anepesen kai oi apostoloi sun autw

22:15 kai eipen pros autous epiqumia epequmhsa touto to pasca fagein meq umwn pro tou me paqein

22:16 legw gar umin oti ou mh fagw auto ews otou plhrwqh en th basileia tou qeou

22:17 kai dexamenos pothrion eucaristhsas eipen labete touto kai diamerisate eis eautous

22:18 legw gar umin | | [oti] | ou mh piw apo tou nun apo tou genhmatos ths ampelou ews ou h basileia tou qeou elqh

22:19 kai labwn arton eucaristhsas eklasen kai edwken autois legwn touto estin to swma mou | [[to | to | uper umwn didomenon touto poieite eis thn emhn anamnhsin

22:20 kai to pothrion wsautws meta to deipnhsai legwn touto to pothrion h kainh diaqhkh en tw aimati mou to uper umwn | ekcunnomenon]] | ekcunnomenon |

22:21 plhn idou h ceir tou paradidontos me met emou epi ths trapezhs

22:22 oti o uios men tou anqrwpou kata to wrismenon poreuetai plhn ouai tw anqrwpw ekeinw di ou paradidotai

22:23 kai autoi hrxanto suzhtein pros eautous to tis ara eih ex autwn o touto mellwn prassein

22:24 egeneto de kai filoneikia en autois to tis autwn dokei einai meizwn

22:25 o de eipen autois oi basileis twn eqnwn kurieuousin autwn kai oi exousiazontes autwn euergetai kalountai

22:26 umeis de ouc outws all o meizwn en umin ginesqw ws o newteros kai o hgoumenos ws o diakonwn

22:27 tis gar meizwn o anakeimenos h o diakonwn ouci o anakeimenos egw de en mesw umwn eimi ws o diakonwn

22:28 umeis de este oi diamemenhkotes met emou en tois peirasmois mou

22:29 kagw diatiqemai umin kaqws dieqeto moi o pathr mou basileian

22:30 ina esqhte kai pinhte epi ths trapezhs mou en th basileia mou kai | kaqhsqe | kaqhsesqe | epi qronwn tas dwdeka fulas krinontes tou israhl

22:31 simwn simwn idou o satanas exhthsato umas tou siniasai ws ton siton

22:32 egw de edehqhn peri sou ina mh ekliph h pistis sou kai su pote epistreyas sthrison tous adelfous sou

22:33 o de eipen autw kurie meta sou etoimos eimi kai eis fulakhn kai eis qanaton poreuesqai

22:34 o de eipen legw soi petre ou fwnhsei shmeron alektwr ews tris me aparnhsh eidenai

22:35 kai eipen autois ote apesteila umas ater ballantiou kai phras kai upodhmatwn mh tinos usterhsate oi de eipan ouqenos

22:36 eipen de autois alla nun o ecwn ballantion aratw omoiws kai phran kai o mh ecwn pwlhsatw to imation autou kai agorasatw macairan

22:37 legw gar umin oti touto to gegrammenon dei telesqhnai en emoi to kai meta anomwn elogisqh kai gar to peri emou telos ecei

22:38 oi de eipan kurie idou macairai wde duo o de eipen autois ikanon estin

22:39 kai exelqwn eporeuqh kata to eqos eis to oros twn elaiwn hkolouqhsan de autw | [kai] | kai | oi maqhtai

22:40 genomenos de epi tou topou eipen autois proseucesqe mh eiselqein eis peirasmon

22:41 kai autos apespasqh ap autwn wsei liqou bolhn kai qeis ta gonata proshuceto

22:42 legwn pater ei boulei parenegke touto to pothrion ap emou plhn mh to qelhma mou alla to son ginesqw

22:43 [[wfqh de autw aggelos | apo tou | ap | ouranou eniscuwn auton

22:44 kai genomenos en agwnia ektenesteron proshuceto kai egeneto o idrws autou wsei qromboi aimatos katabainontes epi thn ghn]]

22:45 kai anastas apo ths proseuchs elqwn pros tous maqhtas euren koimwmenous autous apo ths luphs

22:46 kai eipen autois ti kaqeudete anastantes proseucesqe ina mh eiselqhte eis peirasmon

22:47 eti autou lalountos idou oclos kai o legomenos ioudas eis twn dwdeka prohrceto autous kai hggisen tw ihsou filhsai auton

22:48 ihsous de eipen autw iouda filhmati ton uion tou anqrwpou paradidws

22:49 idontes de oi peri auton to esomenon eipan kurie ei pataxomen en macairh

22:50 kai epataxen eis tis ex autwn tou arcierews ton doulon kai afeilen to ous autou to dexion

22:51 apokriqeis de | [o] | o | ihsous eipen eate ews toutou kai ayamenos tou wtiou iasato auton

22:52 eipen de ihsous pros tous paragenomenous ep auton arciereis kai strathgous tou ierou kai presbuterous ws epi lhsthn exhlqate meta macairwn kai xulwn

22:53 kaq hmeran ontos mou meq umwn en tw ierw ouk exeteinate tas ceiras ep eme all auth estin umwn h wra kai h exousia tou skotous

22:54 sullabontes de auton hgagon kai eishgagon eis thn oikian tou arcierews o de petros hkolouqei makroqen

22:55 periayantwn de pur en mesw ths aulhs kai sugkaqisantwn ekaqhto o petros mesos autwn

22:56 idousa de auton paidiskh tis kaqhmenon pros to fws kai atenisasa autw eipen kai outos sun autw hn

22:57 o de hrnhsato legwn ouk oida auton gunai

22:58 kai meta bracu eteros idwn auton efh kai su ex autwn ei o de petros efh anqrwpe ouk eimi

22:59 kai diastashs wsei wras mias allos tis diiscurizeto legwn ep alhqeias kai outos met autou hn kai gar galilaios estin

22:60 eipen de o petros anqrwpe ouk oida o legeis kai paracrhma eti lalountos autou efwnhsen alektwr

22:61 kai strafeis o kurios enebleyen tw petrw kai upemnhsqh o petros tou rhmatos tou kuriou ws eipen autw oti prin alektora fwnhsai shmeron aparnhsh me tris

22:62 | [kai | kai | exelqwn exw eklausen | pikrws] | pikrws |

22:63 kai oi andres oi sunecontes auton enepaizon autw derontes

22:64 kai perikaluyantes auton ephrwtwn legontes profhteuson tis estin o paisas se

22:65 kai etera polla blasfhmountes elegon eis auton

22:66 kai ws egeneto hmera sunhcqh to presbuterion tou laou arciereis te kai grammateis kai aphgagon auton eis to sunedrion autwn legontes

22:67 ei su ei o cristos eipon hmin eipen de autois ean umin eipw ou mh pisteushte

22:68 ean de erwthsw ou mh apokriqhte

22:69 apo tou nun de estai o uios tou anqrwpou kaqhmenos ek dexiwn ths dunamews tou qeou

22:70 eipan de pantes su oun ei o uios tou qeou o de pros autous efh umeis legete oti egw eimi

22:71 oi de eipan ti eti ecomen marturias creian autoi gar hkousamen apo tou stomatos autou

23:1 kai anastan apan to plhqos autwn hgagon auton epi ton pilaton

23:2 hrxanto de kathgorein autou legontes touton euramen diastrefonta to eqnos hmwn kai kwluonta forous kaisari didonai kai legonta eauton criston basilea einai

23:3 o de pilatos hrwthsen auton legwn su ei o basileus twn ioudaiwn o de apokriqeis autw efh su legeis

23:4 o de pilatos eipen pros tous arciereis kai tous oclous ouden euriskw aition en tw anqrwpw toutw

23:5 oi de episcuon legontes oti anaseiei ton laon didaskwn kaq olhs ths ioudaias kai arxamenos apo ths galilaias ews wde

23:6 pilatos de akousas ephrwthsen ei | [o] | o | anqrwpos galilaios estin

23:7 kai epignous oti ek ths exousias hrwdou estin anepemyen auton pros hrwdhn onta kai auton en ierosolumois en tautais tais hmerais

23:8 o de hrwdhs idwn ton ihsoun ecarh lian hn gar ex ikanwn cronwn qelwn idein auton dia to akouein peri autou kai hlpizen ti shmeion idein up autou ginomenon

23:9 ephrwta de auton en logois ikanois autos de ouden apekrinato autw

23:10 eisthkeisan de oi arciereis kai oi grammateis eutonws kathgorountes autou

23:11 exouqenhsas de auton | | [kai*] | o hrwdhs sun tois strateumasin autou kai empaixas peribalwn esqhta lampran anepemyen auton tw pilatw

23:12 egenonto de filoi o te hrwdhs kai o pilatos en auth th hmera met allhlwn prouphrcon gar en ecqra ontes pros autous

23:13 pilatos de sugkalesamenos tous arciereis kai tous arcontas kai ton laon

23:14 eipen pros autous proshnegkate moi ton anqrwpon touton ws apostrefonta ton laon kai idou egw enwpion umwn anakrinas ouqen euron en tw anqrwpw toutw aition wn kathgoreite kat autou

23:15 all oude hrwdhs anepemyen gar auton pros hmas kai idou ouden axion qanatou estin pepragmenon autw

23:16 paideusas oun auton apolusw

23:17

23:18 anekragon de pamplhqei legontes aire touton apoluson de hmin ton barabban

23:19 ostis hn dia stasin tina genomenhn en th polei kai fonon blhqeis en th fulakh

23:20 palin de o pilatos prosefwnhsen autois qelwn apolusai ton ihsoun

23:21 oi de epefwnoun legontes staurou staurou auton

23:22 o de triton eipen pros autous ti gar kakon epoihsen outos ouden aition qanatou euron en autw paideusas oun auton apolusw

23:23 oi de epekeinto fwnais megalais aitoumenoi auton staurwqhnai kai katiscuon ai fwnai autwn

23:24 kai pilatos epekrinen genesqai to aithma autwn

23:25 apelusen de ton dia stasin kai fonon beblhmenon eis fulakhn on htounto ton de ihsoun paredwken tw qelhmati autwn

23:26 kai ws aphgagon auton epilabomenoi simwna tina kurhnaion ercomenon ap agrou epeqhkan autw ton stauron ferein opisqen tou ihsou

23:27 hkolouqei de autw polu plhqos tou laou kai gunaikwn ai ekoptonto kai eqrhnoun auton

23:28 strafeis de pros autas | | [o] | ihsous eipen qugateres ierousalhm mh klaiete ep eme plhn ef eautas klaiete kai epi ta tekna umwn

23:29 oti idou ercontai hmerai en ais erousin makariai ai steirai kai ai koiliai ai ouk egennhsan kai mastoi oi ouk eqreyan

23:30 tote arxontai legein tois oresin pesete ef hmas kai tois bounois kaluyate hmas

23:31 oti ei en | | tw | ugrw xulw tauta poiousin en tw xhrw ti genhtai

23:32 hgonto de kai eteroi kakourgoi duo sun autw anaireqhnai

23:33 kai ote hlqon epi ton topon ton kaloumenon kranion ekei estaurwsan auton kai tous kakourgous on men ek dexiwn on de ex aristerwn

23:34 [[o de ihsous elegen pater afes autois ou gar oidasin ti poiousin]] diamerizomenoi de ta imatia autou ebalon | klhron | klhrous |

23:35 kai eisthkei o laos qewrwn exemukthrizon de kai oi arcontes legontes allous eswsen swsatw eauton ei outos estin o cristos tou qeou o eklektos

23:36 enepaixan de autw kai oi stratiwtai prosercomenoi oxos prosferontes autw

23:37 kai legontes ei su ei o basileus twn ioudaiwn swson seauton

23:38 hn de kai epigrafh ep autw o basileus twn ioudaiwn outos

23:39 eis de twn kremasqentwn kakourgwn eblasfhmei auton | | legwn | ouci su ei o cristos swson seauton kai hmas

23:40 apokriqeis de o eteros epitimwn autw efh oude fobh su ton qeon oti en tw autw krimati ei

23:41 kai hmeis men dikaiws axia gar wn epraxamen apolambanomen outos de ouden atopon epraxen

23:42 kai elegen ihsou mnhsqhti mou otan elqhs eis thn basileian sou

23:43 kai eipen autw amhn soi legw shmeron met emou esh en tw paradeisw

23:44 kai hn hdh wsei wra ekth kai skotos egeneto ef olhn thn ghn ews wras enaths

23:45 tou hliou | ekleipontos | eklipontos | escisqh de to katapetasma tou naou meson

23:46 kai fwnhsas fwnh megalh o ihsous eipen pater eis ceiras sou paratiqemai to pneuma mou touto de eipwn exepneusen

23:47 idwn de o ekatontarchs to genomenon edoxazen ton qeon legwn ontws o anqrwpos outos dikaios hn

23:48 kai pantes oi sumparagenomenoi ocloi epi thn qewrian tauthn qewrhsantes ta genomena tuptontes ta sthqh upestrefon

23:49 eisthkeisan de pantes oi gnwstoi autw apo makroqen kai gunaikes ai sunakolouqousai autw apo ths galilaias orwsai tauta

23:50 kai idou anhr onomati iwshf bouleuths uparcwn | | [kai] | anhr agaqos kai dikaios

23:51 outos ouk hn sugkatateqeimenos th boulh kai th praxei autwn apo arimaqaias polews twn ioudaiwn os prosedeceto thn basileian tou qeou

23:52 outos proselqwn tw pilatw hthsato to swma tou ihsou

23:53 kai kaqelwn enetulixen auto sindoni kai eqhken auton en mnhmati laxeutw ou ouk hn oudeis oupw keimenos

23:54 kai hmera hn paraskeuhs kai sabbaton epefwsken

23:55 katakolouqhsasai de ai gunaikes aitines hsan sunelhluquiai ek ths galilaias autw eqeasanto to mnhmeion kai ws eteqh to swma autou

23:56 upostreyasai de htoimasan arwmata kai mura kai to men sabbaton hsucasan kata thn entolhn

24:1 th de mia twn sabbatwn orqrou baqews epi to mnhma hlqon ferousai a htoimasan arwmata

24:2 euron de ton liqon apokekulismenon apo tou mnhmeiou

24:3 eiselqousai de ouc euron to swma | [[tou kuriou ihsou]] | tou kuriou ihsou |

24:4 kai egeneto en tw aporeisqai autas peri toutou kai idou andres duo epesthsan autais en esqhti astraptoush

24:5 emfobwn de genomenwn autwn kai klinouswn ta proswpa eis thn ghn eipan pros autas ti zhteite ton zwnta meta twn nekrwn

24:6 | [[ouk estin wde alla hgerqh]] | ouk estin wde alla hgerqh | mnhsqhte ws elalhsen umin eti wn en th galilaia

24:7 legwn ton uion tou anqrwpou oti dei paradoqhnai eis ceiras anqrwpwn amartwlwn kai staurwqhnai kai th trith hmera anasthnai

24:8 kai emnhsqhsan twn rhmatwn autou

24:9 kai upostreyasai | [apo tou mnhmeiou] | apo tou mnhmeiou | aphggeilan tauta panta tois endeka kai pasin tois loipois

24:10 hsan de h magdalhnh maria kai iwanna kai maria h iakwbou kai ai loipai sun autais elegon pros tous apostolous tauta

24:11 kai efanhsan enwpion autwn wsei lhros ta rhmata tauta kai hpistoun autais

24:12 | [[o | o | de petros anastas edramen epi to mnhmeion kai parakuyas blepei ta oqonia mona kai aphlqen pros eauton qaumazwn to | gegonos]] | gegonos |

24:13 kai idou duo ex autwn en auth th hmera hsan poreuomenoi eis kwmhn apecousan stadious exhkonta apo ierousalhm h onoma emmaous

24:14 kai autoi wmiloun pros allhlous peri pantwn twn sumbebhkotwn toutwn

24:15 kai egeneto en tw omilein autous kai suzhtein | [kai] | kai | autos ihsous eggisas suneporeueto autois

24:16 oi de ofqalmoi autwn ekratounto tou mh epignwnai auton

24:17 eipen de pros autous tines oi logoi outoi ous antiballete pros allhlous peripatountes kai estaqhsan skuqrwpoi

24:18 apokriqeis de eis onomati kleopas eipen pros auton su monos paroikeis ierousalhm kai ouk egnws ta genomena en auth en tais hmerais tautais

24:19 kai eipen autois poia oi de eipan autw ta peri ihsou tou nazarhnou os egeneto anhr profhths dunatos en ergw kai logw enantion tou qeou kai pantos tou laou

24:20 opws te paredwkan auton oi arciereis kai oi arcontes hmwn eis krima qanatou kai estaurwsan auton

24:21 hmeis de hlpizomen oti autos estin o mellwn lutrousqai ton israhl alla ge kai sun pasin toutois trithn tauthn hmeran agei af ou tauta egeneto

24:22 alla kai gunaikes tines ex hmwn exesthsan hmas genomenai orqrinai epi to mnhmeion

24:23 kai mh eurousai to swma autou hlqon legousai kai optasian aggelwn ewrakenai oi legousin auton zhn

24:24 kai aphlqon tines twn sun hmin epi to mnhmeion kai euron outws kaqws | | kai | ai gunaikes eipon auton de ouk eidon

24:25 kai autos eipen pros autous w anohtoi kai bradeis th kardia tou pisteuein epi pasin ois elalhsan oi profhtai

24:26 ouci tauta edei paqein ton criston kai eiselqein eis thn doxan autou

24:27 kai arxamenos apo mwusews kai apo pantwn twn profhtwn diermhneusen autois en pasais tais grafais ta peri eautou

24:28 kai hggisan eis thn kwmhn ou eporeuonto kai autos prosepoihsato porrwteron poreuesqai

24:29 kai parebiasanto auton legontes meinon meq hmwn oti pros esperan estin kai kekliken hdh h hmera kai eishlqen tou meinai sun autois

24:30 kai egeneto en tw katakliqhnai auton met autwn labwn ton arton euloghsen kai klasas epedidou autois

24:31 autwn de dihnoicqhsan oi ofqalmoi kai epegnwsan auton kai autos afantos egeneto ap autwn

24:32 kai eipan pros allhlous ouci h kardia hmwn kaiomenh hn | | [en hmin] | ws elalei hmin* en th odw ws dihnoigen hmin tas grafas

24:33 kai anastantes auth th wra upestreyan eis ierousalhm kai euron hqroismenous tous endeka kai tous sun autois

24:34 legontas oti ontws hgerqh o kurios kai wfqh simwni

24:35 kai autoi exhgounto ta en th odw kai ws egnwsqh autois en th klasei tou artou

24:36 tauta de autwn lalountwn autos esth en mesw autwn | [[kai legei autois eirhnh umin]] | kai legei autois eirhnh umin |

24:37 ptohqentes de kai emfoboi genomenoi edokoun pneuma qewrein

24:38 kai eipen autois ti tetaragmenoi este kai dia ti dialogismoi anabainousin en th kardia umwn

24:39 idete tas ceiras mou kai tous podas mou oti egw eimi autos yhlafhsate me kai idete oti pneuma sarka kai ostea ouk ecei kaqws eme qewreite econta

24:40 | [[kai | kai | touto eipwn edeixen autois tas ceiras kai tous | podas]] | podas |

24:41 eti de apistountwn autwn apo ths caras kai qaumazontwn eipen autois ecete ti brwsimon enqade

24:42 oi de epedwkan autw icquos optou meros

24:43 kai labwn enwpion autwn efagen

24:44 eipen de pros autous outoi oi logoi mou ous elalhsa pros umas eti wn sun umin oti dei plhrwqhnai panta ta gegrammena en tw nomw mwusews kai tois profhtais kai yalmois peri emou

24:45 tote dihnoixen autwn ton noun tou sunienai tas grafas

24:46 kai eipen autois oti outws gegraptai paqein ton criston kai anasthnai ek nekrwn th trith hmera

24:47 kai khrucqhnai epi tw onomati autou metanoian eis afesin amartiwn eis panta ta eqnh arxamenoi apo ierousalhm

24:48 umeis martures toutwn

24:49 kai | idou egw exapostellw | [idou] egw apostellw* | thn epaggelian tou patros mou ef umas umeis de kaqisate en th polei ews ou endushsqe ex uyous dunamin

24:50 exhgagen de autous | | [exw] | ews pros bhqanian kai eparas tas ceiras autou euloghsen autous

24:51 kai egeneto en tw eulogein auton autous diesth ap autwn | [[kai anefereto eis ton ouranon]] | kai anefereto eis ton ouranon |

24:52 kai autoi | [[proskunhsantes auton]] | proskunhsantes auton | upestreyan eis ierousalhm meta caras megalhs

24:53 kai hsan dia pantos en tw ierw eulogountes ton qeon