GREEK NEW TESTAMENT - MARK

GREEK NEW TESTAMENT
MARK

Apparatus: Variant readings are given in the text in this presentation: | Westcott-Hort text | NA-26 text |
< > indicates a word where NA26 encloses only a part of the word in square brackets. Since this would affect the search tools, we use these brackets. The reader should consult the printed NA26 edition for the details.
[ ] indicates doubtful text.
RED: Text in red indicates readings, where the UBS editorial committee had great difficulty in deciding which variant to place in the text. Please refer to "A Textual Commentary on the Greek New Testament" by Bruce M. Metzger, 2nd ed.,1994, for the details. The difficult readings are indicated by the letters C and D. To find these positions easy, they are labeled with an asterisk, *.

Please note my Textcritical Commentary on the Gospels !
(All significant variants (296 for Mk) are discussed in every detail. Please check it out!)


1:1 arch tou euaggeliou ihsou cristou | | [uiou qeou*] |

1:2 kaqws gegraptai en tw hsaia tw profhth idou apostellw ton aggelon mou pro proswpou sou os kataskeuasei thn odon sou

1:3 fwnh bowntos en th erhmw etoimasate thn odon kuriou euqeias poieite tas tribous autou

1:4 egeneto iwannhs | o | [o*] | baptizwn en th erhmw | | kai* | khrusswn baptisma metanoias eis afesin amartiwn

1:5 kai exeporeueto pros auton pasa h ioudaia cwra kai oi ierosolumitai pantes kai ebaptizonto up autou en tw iordanh potamw exomologoumenoi tas amartias autwn

1:6 kai hn o iwannhs endedumenos tricas kamhlou kai zwnhn dermatinhn peri thn osfun autou kai esqiwn akridas kai meli agrion

1:7 kai ekhrussen legwn ercetai o iscuroteros mou opisw | [mou] | mou | ou ouk eimi ikanos kuyas lusai ton imanta twn upodhmatwn autou

1:8 egw ebaptisa umas udati autos de baptisei umas | | en | pneumati agiw

1:9 kai egeneto en ekeinais tais hmerais hlqen ihsous apo nazaret ths galilaias kai ebaptisqh eis ton iordanhn upo iwannou

1:10 kai euqus anabainwn ek tou udatos eiden scizomenous tous ouranous kai to pneuma ws peristeran katabainon eis auton

1:11 kai fwnh | [egeneto] | egeneto | ek twn ouranwn su ei o uios mou o agaphtos en soi eudokhsa

1:12 kai euqus to pneuma auton ekballei eis thn erhmon

1:13 kai hn en th erhmw tesserakonta hmeras peirazomenos upo tou satana kai hn meta twn qhriwn kai oi aggeloi dihkonoun autw

1:14 | kai meta | meta de | to paradoqhnai ton iwannhn hlqen o ihsous eis thn galilaian khrusswn to euaggelion tou qeou

1:15 | [kai legwn] | kai legwn | oti peplhrwtai o kairos kai hggiken h basileia tou qeou metanoeite kai pisteuete en tw euaggeliw

1:16 kai paragwn para thn qalassan ths galilaias eiden simwna kai andrean ton adelfon simwnos amfiballontas en th qalassh hsan gar alieis

1:17 kai eipen autois o ihsous deute opisw mou kai poihsw umas genesqai alieis anqrwpwn

1:18 kai euqus afentes ta diktua hkolouqhsan autw

1:19 kai probas oligon eiden iakwbon ton tou zebedaiou kai iwannhn ton adelfon autou kai autous en tw ploiw katartizontas ta diktua

1:20 kai euqus ekalesen autous kai afentes ton patera autwn zebedaion en tw ploiw meta twn misqwtwn aphlqon opisw autou

1:21 kai eisporeuontai eis kafarnaoum kai euqus tois sabbasin eiselqwn eis thn sunagwghn edidasken

1:22 kai exeplhssonto epi th didach autou hn gar didaskwn autous ws exousian ecwn kai ouc ws oi grammateis

1:23 kai euqus hn en th sunagwgh autwn anqrwpos en pneumati akaqartw kai anekraxen

1:24 legwn ti hmin kai soi ihsou nazarhne hlqes apolesai hmas oida se tis ei o agios tou qeou

1:25 kai epetimhsen autw o ihsous | [legwn] | legwn | fimwqhti kai exelqe ex autou

1:26 kai sparaxan auton to pneuma to akaqarton kai fwnhsan fwnh megalh exhlqen ex autou

1:27 kai eqambhqhsan apantes wste suzhtein | autous | pros eautous | legontas ti estin touto didach kainh kat exousian kai tois pneumasin tois akaqartois epitassei kai upakouousin autw

1:28 kai exhlqen h akoh autou euqus pantacou eis olhn thn pericwron ths galilaias

1:29 kai euqus ek ths sunagwghs exelqontes hlqon eis thn oikian simwnos kai andreou meta iakwbou kai iwannou

1:30 h de penqera simwnos katekeito puressousa kai euqus legousin autw peri auths

1:31 kai proselqwn hgeiren authn krathsas ths ceiros kai afhken authn o puretos kai dihkonei autois

1:32 oyias de genomenhs ote | edusen | edu | o hlios eferon pros auton pantas tous kakws econtas kai tous daimonizomenous

1:33 kai hn olh h polis episunhgmenh pros thn quran

1:34 kai eqerapeusen pollous kakws econtas poikilais nosois kai daimonia polla exebalen kai ouk hfien lalein ta daimonia oti hdeisan auton | [criston einai] | |

1:35 kai prwi ennuca lian anastas exhlqen | [kai aphlqen] | kai aphlqen | eis erhmon topon kakei proshuceto

1:36 kai katediwxen auton simwn kai oi met autou

1:37 kai euron auton kai legousin autw oti pantes zhtousin se

1:38 kai legei autois agwmen allacou eis tas ecomenas kwmopoleis ina kai ekei khruxw eis touto gar exhlqon

1:39 kai hlqen khrusswn eis tas sunagwgas autwn eis olhn thn galilaian kai ta daimonia ekballwn

1:40 kai ercetai pros auton lepros parakalwn auton [kai gonupetwn*] | | kai | legwn autw oti ean qelhs dunasai me kaqarisai

1:41 kai splagcnisqeis ekteinas thn ceira autou hyato kai legei autw qelw kaqarisqhti

1:42 kai euqus aphlqen ap autou h lepra kai ekaqarisqh

1:43 kai embrimhsamenos autw euqus exebalen auton

1:44 kai legei autw ora mhdeni mhden eiphs alla upage seauton deixon tw ierei kai prosenegke peri tou kaqarismou sou a prosetaxen mwushs eis marturion autois

1:45 o de exelqwn hrxato khrussein polla kai diafhmizein ton logon wste mhketi auton dunasqai fanerws eis polin eiselqein all exw ep erhmois topois | [hn] | hn | kai hrconto pros auton pantoqen

2:1 kai eiselqwn palin eis kafarnaoum di hmerwn hkousqh oti en oikw estin

2:2 kai sunhcqhsan polloi wste mhketi cwrein mhde ta pros thn quran kai elalei autois ton logon

2:3 kai ercontai ferontes pros auton paralutikon airomenon upo tessarwn

2:4 kai mh dunamenoi prosenegkai autw dia ton oclon apestegasan thn steghn opou hn kai exoruxantes calwsin ton krabatton opou o paralutikos katekeito

2:5 kai idwn o ihsous thn pistin autwn legei tw paralutikw teknon afientai sou ai amartiai

2:6 hsan de tines twn grammatewn ekei kaqhmenoi kai dialogizomenoi en tais kardiais autwn

2:7 ti outos outws lalei blasfhmei tis dunatai afienai amartias ei mh eis o qeos

2:8 kai euqus epignous o ihsous tw pneumati autou oti | [outws] | outws | dialogizontai en eautois legei | [autois] | autois | ti tauta dialogizesqe en tais kardiais umwn

2:9 ti estin eukopwteron eipein tw paralutikw afientai sou ai amartiai h eipein | egeirou [kai] | egeire kai | aron ton krabatton sou kai peripatei

2:10 ina de eidhte oti exousian ecei o uios tou anqrwpou afienai amartias epi ths ghs legei tw paralutikw

2:11 soi legw egeire aron ton krabatton sou kai upage eis ton oikon sou

2:12 kai hgerqh kai euqus aras ton krabatton exhlqen emprosqen pantwn wste existasqai pantas kai doxazein ton qeon | [legontas] | legontas | oti outws oudepote eidomen

2:13 kai exhlqen palin para thn qalassan kai pas o oclos hrceto pros auton kai edidasken autous

2:14 kai paragwn eiden leuin ton tou alfaiou kaqhmenon epi to telwnion kai legei autw akolouqei moi kai anastas hkolouqhsen autw

2:15 kai ginetai katakeisqai auton en th oikia autou kai polloi telwnai kai amartwloi sunanekeinto tw ihsou kai tois maqhtais autou hsan gar polloi kai hkolouqoun autw

2:16 kai oi grammateis twn farisaiwn idontes* oti esqiei meta twn amartwlwn kai telwnwn elegon tois maqhtais autou oti meta twn telwnwn kai amartwlwn esqiei

2:17 kai akousas o ihsous legei autois [oti] ou creian ecousin oi iscuontes iatrou all oi kakws econtes ouk hlqon kalesai dikaious alla amartwlous

2:18 kai hsan oi maqhtai iwannou kai oi farisaioi nhsteuontes kai ercontai kai legousin autw dia ti oi maqhtai iwannou kai oi maqhtai twn farisaiwn nhsteuousin oi de soi | [maqhtai] | maqhtai | ou nhsteuousin

2:19 kai eipen autois o ihsous mh dunantai oi uioi tou numfwnos en w o numfios met autwn estin nhsteuein oson cronon ecousin ton numfion met autwn ou dunantai nhsteuein

2:20 eleusontai de hmerai otan aparqh ap autwn o numfios kai tote nhsteusousin en ekeinh th hmera

2:21 oudeis epiblhma rakous agnafou epiraptei epi imation palaion ei de mh airei to plhrwma ap autou to kainon tou palaiou kai ceiron scisma ginetai

2:22 kai oudeis ballei oinon neon eis askous palaious ei de mh rhxei o oinos tous askous kai o oinos apollutai kai oi askoi | [alla | alla | oinon neon eis askous | kainous] | kainous* |

2:23 kai egeneto auton en tois sabbasin | diaporeuesqai | paraporeuesqai | dia twn sporimwn kai oi maqhtai autou hrxanto odon poiein tillontes tous stacuas

2:24 kai oi farisaioi elegon autw ide ti poiousin tois sabbasin o ouk exestin

2:25 kai legei autois oudepote anegnwte ti epoihsen dauid ote creian escen kai epeinasen autos kai oi met autou

2:26 | [pws] | pws | eishlqen eis ton oikon tou qeou epi abiaqar arcierews kai tous artous ths proqesews efagen ous ouk exestin fagein ei mh tous iereis kai edwken kai tois sun autw ousin

2:27 kai elegen autois to sabbaton dia ton anqrwpon egeneto kai ouc o anqrwpos dia to sabbaton

2:28 wste kurios estin o uios tou anqrwpou kai tou sabbatou

3:1 kai eishlqen palin eis | | thn | sunagwghn kai hn ekei anqrwpos exhrammenhn ecwn thn ceira

3:2 kai parethroun auton ei tois sabbasin qerapeusei auton ina kathgorhswsin autou

3:3 kai legei tw anqrwpw tw thn | ceira econti xhran | xhran ceira econti | egeire eis to meson

3:4 kai legei autois exestin tois sabbasin | agaqopoihsai | agaqon poihsai | h kakopoihsai yuchn swsai h apokteinai oi de esiwpwn

3:5 kai peribleyamenos autous met orghs sullupoumenos epi th pwrwsei ths kardias autwn legei tw anqrwpw ekteinon thn ceira | sou | | kai exeteinen kai apekatestaqh h ceir autou

3:6 kai exelqontes oi farisaioi euqus meta twn hrwdianwn sumboulion edidoun kat autou opws auton apoleswsin

3:7 kai o ihsous meta twn maqhtwn autou anecwrhsen pros thn qalassan kai polu plhqos apo ths galilaias | hkolouqhsen | [hkolouqhsen] | kai apo ths ioudaias

3:8 kai apo ierosolumwn* kai apo ths idoumaias kai peran tou iordanou kai peri turon kai sidwna plhqos polu akouontes osa | poiei | epoiei | hlqon pros auton

3:9 kai eipen tois maqhtais autou ina ploiarion proskarterh autw dia ton oclon ina mh qlibwsin auton

3:10 pollous gar eqerapeusen wste epipiptein autw ina autou aywntai osoi eicon mastigas

3:11 kai ta pneumata ta akaqarta otan auton eqewroun prosepipton autw kai ekrazon | legonta | legontes | oti su ei o uios tou qeou

3:12 kai polla epetima autois ina mh auton faneron poihswsin

3:13 kai anabainei eis to oros kai proskaleitai ous hqelen autos kai aphlqon pros auton

3:14 kai epoihsen dwdeka | ous kai apostolous wnomasen | [ous kai apostolous wnomasen*] | ina wsin met autou kai ina apostellh autous khrussein

3:15 kai ecein exousian ekballein ta daimonia [3:16] | kai epoihsen tous dwdeka | [kai epoihsen tous dwdeka*] |

3:16 kai epeqhken onoma tw simwni petron

3:17 kai iakwbon ton tou zebedaiou kai iwannhn ton adelfon tou iakwbou kai epeqhken autois | onoma | <onomata> | boanhrges o estin uioi bronths

3:18 kai andrean kai filippon kai barqolomaion kai maqqaion kai qwman kai iakwbon ton tou alfaiou kai qaddaion kai simwna ton kananaion

3:19 kai ioudan iskariwq os kai paredwken auton [3:20] kai ercetai eis oikon

3:20 kai sunercetai palin [o] oclos wste mh dunasqai autous mhde arton fagein

3:21 kai akousantes oi par autou exhlqon krathsai auton elegon gar oti exesth

3:22 kai oi grammateis oi apo ierosolumwn katabantes elegon oti beelzeboul ecei kai oti en tw arconti twn daimoniwn ekballei ta daimonia

3:23 kai proskalesamenos autous en parabolais elegen autois pws dunatai satanas satanan ekballein

3:24 kai ean basileia ef eauthn merisqh ou dunatai staqhnai h basileia ekeinh

3:25 kai ean oikia ef eauthn merisqh ou dunhsetai h oikia ekeinh | sthnai | staqhnai |

3:26 kai ei o satanas anesth ef eauton kai emerisqh ou dunatai sthnai alla telos ecei

3:27 all ou dunatai oudeis eis thn oikian tou iscurou eiselqwn ta skeuh autou diarpasai ean mh prwton ton iscuron dhsh kai tote thn oikian autou diarpasei

3:28 amhn legw umin oti panta afeqhsetai tois uiois twn anqrwpwn ta amarthmata kai ai blasfhmiai osa ean blasfhmhswsin

3:29 os d an blasfhmhsh eis to pneuma to agion ouk ecei afesin eis ton aiwna alla enocos estin aiwniou amarthmatos

3:30 oti elegon pneuma akaqarton ecei

3:31 kai | ercontai | ercetai | h mhthr autou kai oi adelfoi autou kai exw sthkontes apesteilan pros auton kalountes auton

3:32 kai ekaqhto peri auton oclos kai legousin autw idou h mhthr sou kai oi adelfoi sou | | [kai ai adelfai sou*] | exw zhtousin se

3:33 kai apokriqeis autois legei tis estin h mhthr mou kai oi adelfoi | | [mou] |

3:34 kai peribleyamenos tous peri auton kuklw kaqhmenous legei ide h mhthr mou kai oi adelfoi mou

3:35 os | | [gar] | an poihsh to qelhma tou qeou outos adelfos mou kai adelfh kai mhthr estin

4:1 kai palin hrxato didaskein para thn qalassan kai sunagetai pros auton oclos pleistos wste auton eis ploion embanta kaqhsqai en th qalassh kai pas o oclos pros thn qalassan epi ths ghs hsan

4:2 kai edidasken autous en parabolais polla kai elegen autois en th didach autou

4:3 akouete idou exhlqen o speirwn speirai

4:4 kai egeneto en tw speirein o men epesen para thn odon kai hlqen ta peteina kai katefagen auto

4:5 kai allo epesen epi to petrwdes | [kai] | | opou ouk eicen ghn pollhn kai euqus exaneteilen dia to mh ecein baqos ghs

4:6 kai ote aneteilen o hlios ekaumatisqh kai dia to mh ecein rizan exhranqh

4:7 kai allo epesen eis tas akanqas kai anebhsan ai akanqai kai sunepnixan auto kai karpon ouk edwken

4:8 kai alla epesen eis thn ghn thn kalhn kai edidou karpon anabainonta kai auxanomena* kai eferen | eis | en* | triakonta kai en exhkonta kai en ekaton

4:9 kai elegen os ecei wta akouein akouetw

4:10 kai ote egeneto kata monas hrwtwn auton oi peri auton sun tois dwdeka tas parabolas

4:11 kai elegen autois umin to musthrion dedotai ths basileias tou qeou ekeinois de tois exw en parabolais ta panta ginetai

4:12 ina blepontes blepwsin kai mh idwsin kai akouontes akouwsin kai mh suniwsin mhpote epistreywsin kai afeqh autois

4:13 kai legei autois ouk oidate thn parabolhn tauthn kai pws pasas tas parabolas gnwsesqe

4:14 o speirwn ton logon speirei

4:15 outoi de eisin oi para thn odon opou speiretai o logos kai otan akouswsin euqus ercetai o satanas kai airei ton logon ton esparmenon eis autous*

4:16 kai outoi eisin | omoiws | | oi epi ta petrwdh speiromenoi oi otan akouswsin ton logon euqus meta caras lambanousin auton

4:17 kai ouk ecousin rizan en eautois alla proskairoi eisin eita genomenhs qliyews h diwgmou dia ton logon euqus skandalizontai

4:18 kai alloi eisin oi eis tas akanqas speiromenoi outoi eisin oi ton logon akousantes

4:19 kai ai merimnai tou aiwnos kai h apath tou ploutou kai ai peri ta loipa epiqumiai eisporeuomenai sumpnigousin ton logon kai akarpos ginetai

4:20 kai ekeinoi eisin oi epi thn ghn thn kalhn sparentes oitines akouousin ton logon kai paradecontai kai karpoforousin en triakonta kai | [en] | en* | exhkonta kai | [en] | en | ekaton

4:21 kai elegen autois | oti | | mhti ercetai o lucnos ina upo ton modion teqh h upo thn klinhn ouc ina epi thn lucnian teqh

4:22 ou gar estin krupton ean mh ina fanerwqh oude egeneto apokrufon all ina elqh eis faneron

4:23 ei tis ecei wta akouein akouetw

4:24 kai elegen autois blepete ti akouete en w metrw metreite metrhqhsetai umin kai prosteqhsetai umin

4:25 os gar ecei doqhsetai autw kai os ouk ecei kai o ecei arqhsetai ap autou

4:26 kai elegen outws estin h basileia tou qeou ws anqrwpos balh ton sporon epi ths ghs

4:27 kai kaqeudh kai egeirhtai nukta kai hmeran kai o sporos blasta kai mhkunhtai ws ouk oiden autos

4:28 automath h gh karpoforei prwton corton | eiten stacun eiten plhrh | eita stacun eita <plhrhs*> | siton en tw stacui

4:29 otan de paradoi o karpos euqus apostellei to drepanon oti paresthken o qerismos

4:30 kai elegen pws omoiwswmen thn basileian tou qeou h en tini authn parabolh qwmen

4:31 ws kokkw sinapews os otan sparh epi ths ghs mikroteron on pantwn twn spermatwn twn epi ths ghs

4:32 kai otan sparh anabainei kai ginetai meizon pantwn twn lacanwn kai poiei kladous megalous wste dunasqai upo thn skian autou ta peteina tou ouranou kataskhnoun

4:33 kai toiautais parabolais pollais elalei autois ton logon kaqws hdunanto akouein

4:34 cwris de parabolhs ouk elalei autois kat idian de tois idiois maqhtais epeluen panta

4:35 kai legei autois en ekeinh th hmera oyias genomenhs dielqwmen eis to peran

4:36 kai afentes ton oclon paralambanousin auton ws hn en tw ploiw kai alla ploia hn met autou

4:37 kai ginetai lailay megalh anemou kai ta kumata epeballen eis to ploion wste hdh gemizesqai to ploion

4:38 kai autos hn en th prumnh epi to proskefalaion kaqeudwn kai egeirousin auton kai legousin autw didaskale ou melei soi oti apollumeqa

4:39 kai diegerqeis epetimhsen tw anemw kai eipen th qalassh siwpa pefimwso kai ekopasen o anemos kai egeneto galhnh megalh

4:40 kai eipen autois ti deiloi este oupw ecete pistin

4:41 kai efobhqhsan fobon megan kai elegon pros allhlous tis ara outos estin oti kai o anemos kai h qalassa upakouei autw

5:1 kai hlqon eis to peran ths qalasshs eis thn cwran twn gerashnwn*

5:2 kai exelqontos autou ek tou ploiou | [euqus] | euqus | uphnthsen autw ek twn mnhmeiwn anqrwpos en pneumati akaqartw

5:3 os thn katoikhsin eicen en tois mnhmasin kai oude alusei ouketi oudeis edunato auton dhsai

5:4 dia to auton pollakis pedais kai alusesin dedesqai kai diespasqai up autou tas aluseis kai tas pedas suntetrifqai kai oudeis iscuen auton damasai

5:5 kai dia pantos nuktos kai hmeras en tois mnhmasin kai en tois oresin hn krazwn kai katakoptwn eauton liqois

5:6 kai idwn ton ihsoun apo makroqen edramen kai prosekunhsen | auton | autw |

5:7 kai kraxas fwnh megalh legei ti emoi kai soi ihsou uie tou qeou tou uyistou orkizw se ton qeon mh me basanishs

5:8 elegen gar autw exelqe to pneuma to akaqarton ek tou anqrwpou

5:9 kai ephrwta auton ti onoma soi kai legei autw legiwn onoma moi oti polloi esmen

5:10 kai parekalei auton polla ina mh auta aposteilh exw ths cwras

5:11 hn de ekei pros tw orei agelh coirwn megalh boskomenh

5:12 kai parekalesan auton legontes pemyon hmas eis tous coirous ina eis autous eiselqwmen

5:13 kai epetreyen autois kai exelqonta ta pneumata ta akaqarta eishlqon eis tous coirous kai wrmhsen h agelh kata tou krhmnou eis thn qalassan ws discilioi kai epnigonto en th qalassh

5:14 kai oi boskontes autous efugon kai aphggeilan eis thn polin kai eis tous agrous kai hlqon idein ti estin to gegonos

5:15 kai ercontai pros ton ihsoun kai qewrousin ton daimonizomenon kaqhmenon imatismenon kai swfronounta ton eschkota ton legiwna kai efobhqhsan

5:16 kai dihghsanto autois oi idontes pws egeneto tw daimonizomenw kai peri twn coirwn

5:17 kai hrxanto parakalein auton apelqein apo twn oriwn autwn

5:18 kai embainontos autou eis to ploion parekalei auton o daimonisqeis ina met autou h

5:19 kai ouk afhken auton alla legei autw upage eis ton oikon sou pros tous sous kai apaggeilon autois osa o kurios soi pepoihken kai hlehsen se

5:20 kai aphlqen kai hrxato khrussein en th dekapolei osa epoihsen autw o ihsous kai pantes eqaumazon

5:21 kai diaperasantos tou ihsou | en tw ploiw | [en tw ploiw*] | palin eis to peran sunhcqh oclos polus ep auton kai hn para thn qalassan

5:22 kai ercetai eis twn arcisunagwgwn onomati iairos kai idwn auton piptei pros tous podas autou

5:23 kai parakalei auton polla legwn oti to qugatrion mou escatws ecei ina elqwn epiqhs tas ceiras auth ina swqh kai zhsh

5:24 kai aphlqen met autou kai hkolouqei autw oclos polus kai suneqlibon auton

5:25 kai gunh ousa en rusei aimatos dwdeka eth

5:26 kai polla paqousa upo pollwn iatrwn kai dapanhsasa ta par auths panta kai mhden wfelhqeisa alla mallon eis to ceiron elqousa

5:27 akousasa | ta | | peri tou ihsou elqousa en tw oclw opisqen hyato tou imatiou autou

5:28 elegen gar oti ean aywmai kan twn imatiwn autou swqhsomai

5:29 kai euqus exhranqh h phgh tou aimatos auths kai egnw tw swmati oti iatai apo ths mastigos

5:30 kai euqus o ihsous epignous en eautw thn ex autou dunamin exelqousan epistrafeis en tw oclw elegen tis mou hyato twn imatiwn

5:31 kai elegon autw oi maqhtai autou blepeis ton oclon sunqlibonta se kai legeis tis mou hyato

5:32 kai perieblepeto idein thn touto poihsasan

5:33 h de gunh fobhqeisa kai tremousa eiduia o gegonen auth hlqen kai prosepesen autw kai eipen autw pasan thn alhqeian

5:34 o de eipen auth qugathr h pistis sou seswken se upage eis eirhnhn kai isqi ugihs apo ths mastigos sou

5:35 eti autou lalountos ercontai apo tou arcisunagwgou legontes oti h qugathr sou apeqanen ti eti skulleis ton didaskalon

5:36 o de ihsous parakousas ton logon laloumenon legei tw arcisunagwgw mh fobou monon pisteue

5:37 kai ouk afhken oudena met autou sunakolouqhsai ei mh ton petron kai iakwbon kai iwannhn ton adelfon iakwbou

5:38 kai ercontai eis ton oikon tou arcisunagwgou kai qewrei qorubon kai klaiontas kai alalazontas polla

5:39 kai eiselqwn legei autois ti qorubeisqe kai klaiete to paidion ouk apeqanen alla kaqeudei

5:40 kai kategelwn autou autos de ekbalwn pantas paralambanei ton patera tou paidiou kai thn mhtera kai tous met autou kai eisporeuetai opou hn to paidion

5:41 kai krathsas ths ceiros tou paidiou legei auth taliqa koum o estin meqermhneuomenon to korasion soi legw egeire

5:42 kai euqus anesth to korasion kai periepatei hn gar etwn dwdeka kai exesthsan | euqus | [euqus] | ekstasei megalh

5:43 kai diesteilato autois polla ina mhdeis gnoi touto kai eipen doqhnai auth fagein

6:1 kai exhlqen ekeiqen kai ercetai eis thn patrida autou kai akolouqousin autw oi maqhtai autou

6:2 kai genomenou sabbatou hrxato didaskein en th sunagwgh kai | oi | | polloi akouontes exeplhssonto legontes poqen toutw tauta kai tis h sofia h doqeisa toutw kai ai dunameis toiautai dia twn ceirwn autou ginomenai*

6:3 ouc outos estin o tektwn o uios ths marias kai adelfos iakwbou kai iwshtos kai iouda kai simwnos kai ouk eisin ai adelfai autou wde pros hmas kai eskandalizonto en autw

6:4 kai elegen autois o ihsous oti ouk estin profhths atimos ei mh en th patridi autou kai en tois suggeneusin autou kai en th oikia autou

6:5 kai ouk edunato ekei poihsai oudemian dunamin ei mh oligois arrwstois epiqeis tas ceiras eqerapeusen

6:6 kai | eqaumasen | eqaumazen | dia thn apistian autwn kai perihgen tas kwmas kuklw didaskwn

6:7 kai proskaleitai tous dwdeka kai hrxato autous apostellein duo duo kai edidou autois exousian twn pneumatwn twn akaqartwn

6:8 kai parhggeilen autois ina mhden airwsin eis odon ei mh rabdon monon mh arton mh phran mh eis thn zwnhn calkon

6:9 alla upodedemenous sandalia kai mh | endusasqai | endushsqe | duo citwnas

6:10 kai elegen autois opou ean eiselqhte eis oikian ekei menete ews an exelqhte ekeiqen

6:11 kai os an topos mh dexhtai umas mhde akouswsin umwn ekporeuomenoi ekeiqen ektinaxate ton coun ton upokatw twn podwn umwn eis marturion autois

6:12 kai exelqontes ekhruxan ina metanowsin

6:13 kai daimonia polla exeballon kai hleifon elaiw pollous arrwstous kai eqerapeuon

6:14 kai hkousen o basileus hrwdhs faneron gar egeneto to onoma autou kai elegon oti iwannhs o baptizwn eghgertai ek nekrwn kai dia touto energousin ai dunameis en autw

6:15 alloi de elegon oti hlias estin alloi de elegon oti profhths ws eis twn profhtwn

6:16 akousas de o hrwdhs elegen on egw apekefalisa iwannhn outos hgerqh

6:17 autos gar o hrwdhs aposteilas ekrathsen ton iwannhn kai edhsen auton en fulakh dia hrwdiada thn gunaika filippou tou adelfou autou oti authn egamhsen

6:18 elegen gar o iwannhs tw hrwdh oti ouk exestin soi ecein thn gunaika tou adelfou sou

6:19 h de hrwdias eneicen autw kai hqelen auton apokteinai kai ouk hdunato

6:20 o gar hrwdhs efobeito ton iwannhn eidws auton andra dikaion kai agion kai sunethrei auton kai akousas autou polla hporei kai* hdews autou hkouen

6:21 kai genomenhs hmeras eukairou ote hrwdhs tois genesiois autou deipnon epoihsen tois megistasin autou kai tois ciliarcois kai tois prwtois ths galilaias

6:22 kai eiselqoushs ths qugatros autou hrwdiados* kai orchsamenhs hresen tw hrwdh kai tois sunanakeimenois | o de basileus eipen | eipen o basileus | tw korasiw aithson me o ean qelhs kai dwsw soi

6:23 kai wmosen auth | | [polla] | o ti* ean me aithshs dwsw soi ews hmisous ths basileias mou

6:24 kai exelqousa eipen th mhtri auths ti aithswmai h de eipen thn kefalhn iwannou tou baptizontos

6:25 kai eiselqousa euqus meta spoudhs pros ton basilea hthsato legousa qelw ina exauths dws moi epi pinaki thn kefalhn iwannou tou baptistou

6:26 kai perilupos genomenos o basileus dia tous orkous kai tous anakeimenous ouk hqelhsen aqethsai authn

6:27 kai euqus aposteilas o basileus spekoulatora epetaxen enegkai thn kefalhn autou

6:28 kai apelqwn apekefalisen auton en th fulakh [6:28] kai hnegken thn kefalhn autou epi pinaki kai edwken authn tw korasiw kai to korasion edwken authn th mhtri auths

6:29 kai akousantes oi maqhtai autou hlqon kai hran to ptwma autou kai eqhkan auto en mnhmeiw

6:30 kai sunagontai oi apostoloi pros ton ihsoun kai aphggeilan autw panta osa epoihsan kai osa edidaxan

6:31 kai legei autois deute umeis autoi kat idian eis erhmon topon kai anapausasqe oligon hsan gar oi ercomenoi kai oi upagontes polloi kai oude fagein eukairoun

6:32 kai aphlqon en tw ploiw eis erhmon topon kat idian

6:33 kai eidon autous upagontas kai | egnwsan | epegnwsan | polloi kai pezh apo paswn twn polewn sunedramon ekei kai prohlqon autous

6:34 kai exelqwn eiden polun oclon kai esplagcnisqh ep autous oti hsan ws probata mh econta poimena kai hrxato didaskein autous polla

6:35 kai hdh wras pollhs genomenhs proselqontes autw oi maqhtai autou elegon oti erhmos estin o topos kai hdh wra pollh

6:36 apoluson autous ina apelqontes eis tous kuklw agrous kai kwmas agoraswsin eautois ti fagwsin

6:37 o de apokriqeis eipen autois dote autois umeis fagein kai legousin autw apelqontes agoraswmen dhnariwn diakosiwn artous kai dwsomen autois fagein

6:38 o de legei autois posous | ecete artous | artous ecete | upagete idete kai gnontes legousin pente kai duo icquas

6:39 kai epetaxen autois | anakliqhnai | anaklinai | pantas sumposia sumposia epi tw clwrw cortw

6:40 kai anepesan prasiai prasiai kata ekaton kai kata penthkonta

6:41 kai labwn tous pente artous kai tous duo icquas anableyas eis ton ouranon euloghsen kai kateklasen tous artous kai edidou tois maqhtais | | [autou*] | ina paratiqwsin autois kai tous duo icquas emerisen pasin

6:42 kai efagon pantes kai ecortasqhsan

6:43 kai hran klasmata dwdeka kofinwn plhrwmata kai apo twn icquwn

6:44 kai hsan oi fagontes | tous artous | [tous artous*] | pentakiscilioi andres

6:45 kai euqus hnagkasen tous maqhtas autou embhnai eis to ploion kai proagein eis to peran pros bhqsaidan ews autos apoluei ton oclon

6:46 kai apotaxamenos autois aphlqen eis to oros proseuxasqai

6:47 kai oyias genomenhs hn to ploion en mesw ths qalasshs kai autos monos epi ths ghs

6:48 kai idwn autous basanizomenous en tw elaunein hn gar o anemos enantios autois peri tetarthn fulakhn ths nuktos ercetai pros autous peripatwn epi ths qalasshs kai hqelen parelqein autous

6:49 oi de idontes auton epi ths qalasshs peripatounta edoxan oti fantasma estin kai anekraxan

6:50 pantes gar auton eidon kai etaracqhsan o de euqus elalhsen met autwn kai legei autois qarseite egw eimi mh fobeisqe

6:51 kai anebh pros autous eis to ploion kai ekopasen o anemos kai lian | | [ek perissou*] | en eautois existanto

6:52 ou gar sunhkan epi tois artois all hn autwn h kardia pepwrwmenh

6:53 kai diaperasantes epi thn ghn hlqon eis gennhsaret kai proswrmisqhsan

6:54 kai exelqontwn autwn ek tou ploiou euqus epignontes auton

6:55 periedramon olhn thn cwran ekeinhn kai hrxanto epi tois krabattois tous kakws econtas periferein opou hkouon oti estin

6:56 kai opou an eiseporeueto eis kwmas h eis poleis h eis agrous en tais agorais etiqesan tous asqenountas kai parekaloun auton ina kan tou kraspedou tou imatiou autou aywntai kai osoi an hyanto autou eswzonto

7:1 kai sunagontai pros auton oi farisaioi kai tines twn grammatewn elqontes apo ierosolumwn

7:2 kai idontes tinas twn maqhtwn autou oti koinais cersin tout estin aniptois esqiousin tous artous

7:3 oi gar farisaioi kai pantes oi ioudaioi ean mh pugmh niywntai tas ceiras ouk esqiousin kratountes thn paradosin twn presbuterwn

7:4 kai ap agoras ean mh | rantiswntai | baptiswntai | ouk esqiousin kai alla polla estin a parelabon kratein baptismous pothriwn kai xestwn kai calkiwn | | [kai klinwn*] |

7:5 kai eperwtwsin auton oi farisaioi kai oi grammateis dia ti ou peripatousin oi maqhtai sou kata thn paradosin twn presbuterwn alla koinais cersin esqiousin ton arton

7:6 o de eipen autois kalws eprofhteusen hsaias peri umwn twn upokritwn ws gegraptai | oti | [oti] | outos o laos tois ceilesin me tima h de kardia autwn porrw apecei ap emou

7:7 mathn de sebontai me didaskontes didaskalias entalmata anqrwpwn

7:8 afentes thn entolhn tou qeou krateite thn paradosin twn anqrwpwn

7:9 kai elegen autois kalws aqeteite thn entolhn tou qeou ina thn paradosin umwn | thrhshte | sthshte* |

7:10 mwushs gar eipen tima ton patera sou kai thn mhtera sou kai o kakologwn patera h mhtera qanatw teleutatw

7:11 umeis de legete ean eiph anqrwpos tw patri h th mhtri korban o estin dwron o ean ex emou wfelhqhs

7:12 ouketi afiete auton ouden poihsai tw patri h th mhtri

7:13 akurountes ton logon tou qeou th paradosei umwn h paredwkate kai paromoia toiauta polla poieite

7:14 kai proskalesamenos palin ton oclon elegen autois akousate mou pantes kai sunete

7:15 ouden estin exwqen tou anqrwpou eisporeuomenon eis auton o dunatai koinwsai auton alla ta ek tou anqrwpou ekporeuomena estin ta koinounta ton anqrwpon

7:16

7:17 kai ote eishlqen eis oikon apo tou oclou ephrwtwn auton oi maqhtai autou thn parabolhn

7:18 kai legei autois outws kai umeis asunetoi este ou noeite oti pan to exwqen eisporeuomenon eis ton anqrwpon ou dunatai auton koinwsai

7:19 oti ouk eisporeuetai autou eis thn kardian all eis thn koilian kai eis ton afedrwna ekporeuetai kaqarizwn panta ta brwmata

7:20 elegen de oti to ek tou anqrwpou ekporeuomenon ekeino koinoi ton anqrwpon

7:21 eswqen gar ek ths kardias twn anqrwpwn oi dialogismoi oi kakoi ekporeuontai porneiai klopai fonoi

7:22 moiceiai pleonexiai ponhriai dolos aselgeia ofqalmos ponhros blasfhmia uperhfania afrosunh

7:23 panta tauta ta ponhra eswqen ekporeuetai kai koinoi ton anqrwpon

7:24 ekeiqen de anastas aphlqen eis ta oria turou | [kai sidwnos] | | kai eiselqwn eis oikian oudena hqelen gnwnai kai ouk | hdunasqh | hdunhqh | laqein

7:25 all euqus akousasa gunh peri autou hs eicen to qugatrion auths pneuma akaqarton elqousa prosepesen pros tous podas autou

7:26 h de gunh hn ellhnis surofoinikissa tw genei kai hrwta auton ina to daimonion ekbalh ek ths qugatros auths

7:27 kai elegen auth afes prwton cortasqhnai ta tekna ou gar estin kalon labein ton arton twn teknwn kai tois kunariois balein

7:28 h de apekriqh kai legei autw | nai | | kurie kai ta kunaria upokatw ths trapezhs esqiousin apo twn yiciwn twn paidiwn

7:29 kai eipen auth dia touton ton logon upage exelhluqen ek ths qugatros sou to daimonion

7:30 kai apelqousa eis ton oikon auths euren to paidion beblhmenon epi thn klinhn kai to daimonion exelhluqos

7:31 kai palin exelqwn ek twn oriwn turou hlqen dia sidwnos eis thn qalassan ths galilaias ana meson twn oriwn dekapolews

7:32 kai ferousin autw kwfon kai mogilalon kai parakalousin auton ina epiqh autw thn ceira

7:33 kai apolabomenos auton apo tou oclou kat idian ebalen tous daktulous autou eis ta wta autou kai ptusas hyato ths glwsshs autou

7:34 kai anableyas eis ton ouranon estenaxen kai legei autw effaqa o estin dianoicqhti

7:35 kai | | [euqews*] | hnoighsan autou ai akoai kai eluqh o desmos ths glwsshs autou kai elalei orqws

7:36 kai diesteilato autois ina mhdeni legwsin oson de autois diestelleto autoi mallon perissoteron ekhrusson

7:37 kai uperperissws exeplhssonto legontes kalws panta pepoihken kai tous kwfous poiei akouein kai | | [tous] | alalous lalein

8:1 en ekeinais tais hmerais palin pollou oclou ontos kai mh econtwn ti fagwsin proskalesamenos tous maqhtas legei autois

8:2 splagcnizomai epi ton oclon oti hdh hmerai treis prosmenousin moi kai ouk ecousin ti fagwsin

8:3 kai ean apolusw autous nhsteis eis oikon autwn ekluqhsontai en th odw kai tines autwn apo makroqen | eisin | hkasin |

8:4 kai apekriqhsan autw oi maqhtai autou oti poqen toutous dunhsetai tis wde cortasai artwn ep erhmias

8:5 kai hrwta autous posous ecete artous oi de eipan epta

8:6 kai paraggellei tw oclw anapesein epi ths ghs kai labwn tous epta artous eucaristhsas eklasen kai edidou tois maqhtais autou ina paratiqwsin kai pareqhkan tw oclw

8:7 kai eicon icqudia oliga kai euloghsas auta eipen kai tauta paratiqenai

8:8 kai efagon kai ecortasqhsan kai hran perisseumata klasmatwn epta spuridas

8:9 hsan de ws tetrakiscilioi kai apelusen autous

8:10 kai euqus embas eis to ploion meta twn maqhtwn autou hlqen eis ta merh dalmanouqa

8:11 kai exhlqon oi farisaioi kai hrxanto suzhtein autw zhtountes par autou shmeion apo tou ouranou peirazontes auton

8:12 kai anastenaxas tw pneumati autou legei ti h genea auth zhtei shmeion amhn legw | | umin | ei doqhsetai th genea tauth shmeion

8:13 kai afeis autous palin embas aphlqen eis to peran

8:14 kai epelaqonto labein artous kai ei mh ena arton ouk eicon meq eautwn en tw ploiw

8:15 kai diestelleto autois legwn orate blepete apo ths zumhs twn farisaiwn kai ths zumhs hrwdou

8:16 kai dielogizonto pros allhlous oti artous ouk ecousin

8:17 kai gnous legei autois ti dialogizesqe oti artous ouk ecete oupw noeite oude suniete pepwrwmenhn ecete thn kardian umwn

8:18 ofqalmous econtes ou blepete kai wta econtes ouk akouete kai ou mnhmoneuete

8:19 ote tous pente artous eklasa eis tous pentakiscilious posous kofinous klasmatwn plhreis hrate legousin autw dwdeka

8:20 ote tous epta eis tous tetrakiscilious poswn spuridwn plhrwmata klasmatwn hrate kai legousin | autw | [autw] | epta

8:21 kai elegen autois oupw suniete

8:22 kai ercontai eis bhqsaidan kai ferousin autw tuflon kai parakalousin auton ina autou ayhtai

8:23 kai epilabomenos ths ceiros tou tuflou exhnegken auton exw ths kwmhs kai ptusas eis ta ommata autou epiqeis tas ceiras autw ephrwta auton ei ti blepeis

8:24 kai anableyas elegen blepw tous anqrwpous oti ws dendra orw peripatountas

8:25 eita palin | eqhken | epeqhken | tas ceiras epi tous ofqalmous autou kai diebleyen kai apekatesth kai eneblepen thlaugws apanta

8:26 kai apesteilen auton eis oikon autou legwn mhde eis thn kwmhn eiselqhs

8:27 kai exhlqen o ihsous kai oi maqhtai autou eis tas kwmas kaisareias ths filippou kai en th odw ephrwta tous maqhtas autou legwn autois tina me legousin oi anqrwpoi einai

8:28 oi de eipan autw legontes | oti | [oti] | iwannhn ton baptisthn kai alloi hlian alloi de oti eis twn profhtwn

8:29 kai autos ephrwta autous umeis de tina me legete einai apokriqeis o petros legei autw su ei o cristos

8:30 kai epetimhsen autois ina mhdeni legwsin peri autou

8:31 kai hrxato didaskein autous oti dei ton uion tou anqrwpou polla paqein kai apodokimasqhnai upo twn presbuterwn kai twn arcierewn kai twn grammatewn kai apoktanqhnai kai meta treis hmeras anasthnai

8:32 kai parrhsia ton logon elalei kai proslabomenos o petros auton hrxato epitiman autw

8:33 o de epistrafeis kai idwn tous maqhtas autou epetimhsen petrw kai legei upage opisw mou satana oti ou froneis ta tou qeou alla ta twn anqrwpwn

8:34 kai proskalesamenos ton oclon sun tois maqhtais autou eipen autois ei tis qelei opisw mou | elqein | akolouqein | aparnhsasqw eauton kai aratw ton stauron autou kai akolouqeitw moi

8:35 os gar ean qelh thn | eautou yuchn | yuchn autou | swsai apolesei authn os d an apolesei thn yuchn autou eneken | [emou kai] | emou kai | tou euaggeliou swsei authn

8:36 ti gar wfelei anqrwpon kerdhsai ton kosmon olon kai zhmiwqhnai thn yuchn autou

8:37 ti gar doi anqrwpos antallagma ths yuchs autou

8:38 os gar ean epaiscunqh me kai tous emous logous en th genea tauth th moicalidi kai amartwlw kai o uios tou anqrwpou epaiscunqhsetai auton otan elqh en th doxh tou patros autou meta twn aggelwn twn agiwn

9:1 kai elegen autois amhn legw umin oti eisin tines wde twn esthkotwn oitines ou mh geuswntai qanatou ews an idwsin thn basileian tou qeou elhluquian en dunamei

9:2 kai meta hmeras ex paralambanei o ihsous ton petron kai ton iakwbon kai | | ton | iwannhn kai anaferei autous eis oros uyhlon kat idian monous kai metemorfwqh emprosqen autwn

9:3 kai ta imatia autou egeneto stilbonta leuka lian oia gnafeus epi ths ghs ou dunatai outws leukanai

9:4 kai wfqh autois hlias sun mwusei kai hsan sullalountes tw ihsou

9:5 kai apokriqeis o petros legei tw ihsou rabbi kalon estin hmas wde einai kai poihswmen treis skhnas soi mian kai mwusei mian kai hlia mian

9:6 ou gar hdei ti apokriqh ekfoboi gar egenonto

9:7 kai egeneto nefelh episkiazousa autois kai egeneto fwnh ek ths nefelhs outos estin o uios mou o agaphtos akouete autou

9:8 kai exapina peribleyamenoi ouketi oudena eidon | meq eautwn ei mh ton ihsoun monon | alla ton ihsoun monon meq eautwn |

9:9 kai katabainontwn autwn ek tou orous diesteilato autois ina mhdeni a eidon dihghswntai ei mh otan o uios tou anqrwpou ek nekrwn anasth

9:10 kai ton logon ekrathsan pros eautous suzhtountes ti estin to ek nekrwn anasthnai

9:11 kai ephrwtwn auton legontes oti legousin oi grammateis oti hlian dei elqein prwton

9:12 o de efh autois hlias men elqwn prwton apokaqistanei panta kai pws gegraptai epi ton uion tou anqrwpou ina polla paqh kai exoudenhqh

9:13 alla legw umin oti kai hlias elhluqen kai epoihsan autw osa hqelon kaqws gegraptai ep auton

9:14 kai elqontes pros tous maqhtas eidon oclon polun peri autous kai grammateis suzhtountas pros autous

9:15 kai euqus pas o oclos idontes auton exeqambhqhsan kai prostrecontes hspazonto auton

9:16 kai ephrwthsen autous ti suzhteite pros autous

9:17 kai apekriqh autw eis ek tou oclou didaskale hnegka ton uion mou pros se econta pneuma alalon

9:18 kai opou ean auton katalabh rhssei auton kai afrizei kai trizei tous odontas kai xhrainetai kai eipa tois maqhtais sou ina auto ekbalwsin kai ouk iscusan

9:19 o de apokriqeis autois legei w genea apistos ews pote pros umas esomai ews pote anexomai umwn ferete auton pros me

9:20 kai hnegkan auton pros auton kai idwn auton to pneuma euqus sunesparaxen auton kai peswn epi ths ghs ekulieto afrizwn

9:21 kai ephrwthsen ton patera autou posos cronos estin ws touto gegonen autw o de eipen ek paidioqen

9:22 kai pollakis kai eis pur auton ebalen kai eis udata ina apolesh auton all ei ti dunh bohqhson hmin splagcnisqeis ef hmas

9:23 o de ihsous eipen autw to ei dunh panta dunata tw pisteuonti

9:24 euqus kraxas o pathr tou paidiou elegen pisteuw bohqei mou th apistia

9:25 idwn de o ihsous oti episuntrecei oclos epetimhsen tw pneumati tw akaqartw legwn autw to alalon kai kwfon pneuma egw epitassw soi exelqe ex autou kai mhketi eiselqhs eis auton

9:26 kai kraxas kai polla sparaxas exhlqen kai egeneto wsei nekros wste tous pollous legein oti apeqanen

9:27 o de ihsous krathsas ths ceiros autou hgeiren auton kai anesth

9:28 kai eiselqontos autou eis oikon oi maqhtai autou kat idian ephrwtwn auton oti hmeis ouk hdunhqhmen ekbalein auto

9:29 kai eipen autois touto to genos en oudeni dunatai exelqein ei mh en proseuch

9:30 kakeiqen exelqontes | eporeuonto | pareporeuonto | dia ths galilaias kai ouk hqelen ina tis gnoi

9:31 edidasken gar tous maqhtas autou kai elegen | [autois] | autois | oti o uios tou anqrwpou paradidotai eis ceiras anqrwpwn kai apoktenousin auton kai apoktanqeis meta treis hmeras anasthsetai

9:32 oi de hgnooun to rhma kai efobounto auton eperwthsai

9:33 kai hlqon eis kafarnaoum kai en th oikia genomenos ephrwta autous ti en th odw dielogizesqe

9:34 oi de esiwpwn pros allhlous gar dielecqhsan en th odw tis meizwn

9:35 kai kaqisas efwnhsen tous dwdeka kai legei autois ei tis qelei prwtos einai estai pantwn escatos kai pantwn diakonos

9:36 kai labwn paidion esthsen auto en mesw autwn kai enagkalisamenos auto eipen autois

9:37 os an | [en] | en | twn toioutwn paidiwn dexhtai epi tw onomati mou eme decetai kai os an eme dechtai ouk eme decetai alla ton aposteilanta me

9:38 efh autw o iwannhs didaskale eidomen tina en tw onomati sou ekballonta daimonia kai ekwluomen auton oti ouk hkolouqei hmin

9:39 o de ihsous eipen mh kwluete auton oudeis gar estin os poihsei dunamin epi tw onomati mou kai dunhsetai tacu kakologhsai me

9:40 os gar ouk estin kaq hmwn uper hmwn estin

9:41 os gar an potish umas pothrion udatos en onomati oti cristou este amhn legw umin oti ou mh apolesh ton misqon autou

9:42 kai os an skandalish ena twn mikrwn toutwn twn pisteuontwn | | [eis eme*] | kalon estin autw mallon ei perikeitai mulos onikos peri ton trachlon autou kai beblhtai eis thn qalassan

9:43 kai ean | skandalish | skandalizh | se h ceir sou apokoyon authn kalon estin se kullon eiselqein eis thn zwhn h tas duo ceiras econta apelqein eis thn geennan eis to pur to asbeston

9:44

9:45 kai ean o pous sou skandalizh se apokoyon auton kalon estin se eiselqein eis thn zwhn cwlon h tous duo podas econta blhqhnai eis thn geennan

9:46

9:47 kai ean o ofqalmos sou skandalizh se ekbale auton kalon se estin monofqalmon eiselqein eis thn basileian tou qeou h duo ofqalmous econta blhqhnai eis | | thn | geennan

9:48 opou o skwlhx autwn ou teleuta kai to pur ou sbennutai

9:49 pas gar puri alisqhsetai

9:50 kalon to alas ean de to alas analon genhtai en tini auto artusete ecete en eautois ala kai eirhneuete en allhlois

10:1 kai ekeiqen anastas ercetai eis ta oria ths ioudaias | kai | [kai*] | peran tou iordanou kai sumporeuontai palin ocloi pros auton kai ws eiwqei palin edidasken autous

10:2 kai | [proselqontes farisaioi] | proselqontes farisaioi | ephrwtwn auton ei exestin andri gunaika apolusai peirazontes auton

10:3 o de apokriqeis eipen autois ti umin eneteilato mwushs

10:4 oi de eipan epetreyen mwushs biblion apostasiou grayai kai apolusai

10:5 o de ihsous eipen autois pros thn sklhrokardian umwn egrayen umin thn entolhn tauthn

10:6 apo de archs ktisews arsen kai qhlu epoihsen | [autous] | autous |

10:7 eneken toutou kataleiyei anqrwpos ton patera autou kai thn mhtera | | [kai proskollhqhsetai pros thn gunaika autou*] |

10:8 kai esontai oi duo eis sarka mian wste ouketi eisin duo alla mia sarx

10:9 o oun o qeos sunezeuxen anqrwpos mh cwrizetw

10:10 kai eis thn oikian palin oi maqhtai peri toutou ephrwtwn auton

10:11 kai legei autois os an apolush thn gunaika autou kai gamhsh allhn moicatai ep authn

10:12 kai ean auth apolusasa ton andra auths gamhsh allon moicatai

10:13 kai proseferon autw paidia ina autwn ayhtai oi de maqhtai epetimhsan autois

10:14 idwn de o ihsous hganakthsen kai eipen autois afete ta paidia ercesqai pros me mh kwluete auta twn gar toioutwn estin h basileia tou qeou

10:15 amhn legw umin os an mh dexhtai thn basileian tou qeou ws paidion ou mh eiselqh eis authn

10:16 kai enagkalisamenos auta kateulogei tiqeis tas ceiras ep auta

10:17 kai ekporeuomenou autou eis odon prosdramwn eis kai gonupethsas auton ephrwta auton didaskale agaqe ti poihsw ina zwhn aiwnion klhronomhsw

10:18 o de ihsous eipen autw ti me legeis agaqon oudeis agaqos ei mh eis o qeos

10:19 tas entolas oidas mh foneushs mh moiceushs mh kleyhs mh yeudomarturhshs mh aposterhshs tima ton patera sou kai thn mhtera

10:20 o de efh autw didaskale tauta panta efulaxamhn ek neothtos mou

10:21 o de ihsous embleyas autw hgaphsen auton kai eipen autw en se usterei upage osa eceis pwlhson kai dos [tois] ptwcois kai exeis qhsauron en ouranw kai deuro akolouqei moi

10:22 o de stugnasas epi tw logw aphlqen lupoumenos hn gar ecwn kthmata polla

10:23 kai peribleyamenos o ihsous legei tois maqhtais autou pws duskolws oi ta crhmata econtes eis thn basileian tou qeou eiseleusontai

10:24 oi de maqhtai eqambounto epi tois logois autou o de ihsous palin apokriqeis legei autois tekna pws duskolon estin eis thn basileian tou qeou eiselqein

10:25 eukopwteron estin kamhlon dia | trumalias | [ths] trumalias [ths] | rafidos dielqein h plousion eis thn basileian tou qeou eiselqein

10:26 oi de perissws exeplhssonto legontes pros | auton | eautous | kai tis dunatai swqhnai

10:27 embleyas autois o ihsous legei para anqrwpois adunaton all ou para qew panta gar dunata para | [tw] | tw | qew

10:28 hrxato legein o petros autw idou hmeis afhkamen panta kai hkolouqhkamen soi

10:29 efh o ihsous amhn legw umin oudeis estin os afhken oikian h adelfous h adelfas h mhtera h patera h tekna h agrous eneken emou kai | [eneken] | eneken | tou euaggeliou

10:30 ean mh labh ekatontaplasiona nun en tw kairw toutw oikias kai adelfous kai adelfas kai mhteras kai tekna kai agrous meta diwgmwn kai en tw aiwni tw ercomenw zwhn aiwnion

10:31 polloi de esontai prwtoi escatoi kai [oi*] escatoi prwtoi

10:32 hsan de en th odw anabainontes eis ierosoluma kai hn proagwn autous o ihsous kai eqambounto oi de akolouqountes efobounto kai paralabwn palin tous dwdeka hrxato autois legein ta mellonta autw sumbainein

10:33 oti idou anabainomen eis ierosoluma kai o uios tou anqrwpou paradoqhsetai tois arciereusin kai tois grammateusin kai katakrinousin auton qanatw kai paradwsousin auton tois eqnesin

10:34 kai empaixousin autw kai emptusousin autw kai mastigwsousin auton kai apoktenousin kai meta treis hmeras anasthsetai

10:35 kai prosporeuontai autw iakwbos kai iwannhs oi | [duo] | | uioi zebedaiou legontes autw didaskale qelomen ina o ean aithswmen se poihshs hmin

10:36 o de eipen autois ti qelete | | [me*] | poihsw umin

10:37 oi de eipan autw dos hmin ina eis sou ek dexiwn kai eis ex aristerwn kaqiswmen en th doxh sou

10:38 o de ihsous eipen autois ouk oidate ti aiteisqe dunasqe piein to pothrion o egw pinw h to baptisma o egw baptizomai baptisqhnai

10:39 oi de eipan autw dunameqa o de ihsous eipen autois to pothrion o egw pinw piesqe kai to baptisma o egw baptizomai baptisqhsesqe

10:40 to de kaqisai ek dexiwn mou h ex euwnumwn ouk estin emon dounai all ois htoimastai

10:41 kai akousantes oi deka hrxanto aganaktein peri iakwbou kai iwannou

10:42 kai proskalesamenos autous o ihsous legei autois oidate oti oi dokountes arcein twn eqnwn katakurieuousin autwn kai oi megaloi autwn katexousiazousin autwn

10:43 ouc outws de estin en umin all os an qelh megas genesqai en umin estai umwn diakonos

10:44 kai os an qelh en umin einai prwtos estai pantwn doulos

10:45 kai gar o uios tou anqrwpou ouk hlqen diakonhqhnai alla diakonhsai kai dounai thn yuchn autou lutron anti pollwn

10:46 kai ercontai eis iericw kai ekporeuomenou autou apo iericw kai twn maqhtwn autou kai oclou ikanou o uios timaiou bartimaios tuflos prosaiths ekaqhto para thn odon

10:47 kai akousas oti ihsous o nazarhnos estin hrxato krazein kai legein uie dauid ihsou elehson me

10:48 kai epetimwn autw polloi ina siwphsh o de pollw mallon ekrazen uie dauid elehson me

10:49 kai stas o ihsous eipen fwnhsate auton kai fwnousin ton tuflon legontes autw qarsei egeire fwnei se

10:50 o de apobalwn to imation autou anaphdhsas hlqen pros ton ihsoun

10:51 kai apokriqeis autw o ihsous eipen ti soi qeleis poihsw o de tuflos eipen autw rabbouni ina anableyw

10:52 kai o ihsous eipen autw upage h pistis sou seswken se kai euqus anebleyen kai hkolouqei autw en th odw

11:1 kai ote eggizousin eis ierosoluma eis bhqfagh kai bhqanian pros to oros twn elaiwn apostellei duo twn maqhtwn autou

11:2 kai legei autois upagete eis thn kwmhn thn katenanti umwn kai euqus eisporeuomenoi eis authn eurhsete pwlon dedemenon ef on oudeis oupw anqrwpwn ekaqisen lusate auton kai ferete

11:3 kai ean tis umin eiph ti poieite touto eipate o kurios autou creian ecei kai euqus auton apostellei palin wde

11:4 kai aphlqon kai euron pwlon dedemenon pros quran exw epi tou amfodou kai luousin auton

11:5 kai tines twn ekei esthkotwn elegon autois ti poieite luontes ton pwlon

11:6 oi de eipan autois kaqws eipen o ihsous kai afhkan autous

11:7 kai ferousin ton pwlon pros ton ihsoun kai epiballousin autw ta imatia autwn kai ekaqisen ep auton

11:8 kai polloi ta imatia autwn estrwsan eis thn odon alloi de stibadas koyantes ek twn agrwn

11:9 kai oi proagontes kai oi akolouqountes ekrazon wsanna euloghmenos o ercomenos en onomati kuriou

11:10 euloghmenh h ercomenh basileia tou patros hmwn dauid wsanna en tois uyistois

11:11 kai eishlqen eis ierosoluma eis to ieron kai peribleyamenos panta | oye | oyias | hdh oushs ths wras exhlqen eis bhqanian meta twn dwdeka

11:12 kai th epaurion exelqontwn autwn apo bhqanias epeinasen

11:13 kai idwn sukhn apo makroqen ecousan fulla hlqen ei ara ti eurhsei en auth kai elqwn ep authn ouden euren ei mh fulla o gar kairos ouk hn sukwn

11:14 kai apokriqeis eipen auth mhketi eis ton aiwna ek sou mhdeis karpon fagoi kai hkouon oi maqhtai autou

11:15 kai ercontai eis ierosoluma kai eiselqwn eis to ieron hrxato ekballein tous pwlountas kai tous agorazontas en tw ierw kai tas trapezas twn kollubistwn kai tas kaqedras twn pwlountwn tas peristeras katestreyen

11:16 kai ouk hfien ina tis dienegkh skeuos dia tou ierou

11:17 kai edidasken kai elegen | | autois | ou gegraptai oti o oikos mou oikos proseuchs klhqhsetai pasin tois eqnesin umeis de pepoihkate auton sphlaion lhstwn

11:18 kai hkousan oi arciereis kai oi grammateis kai ezhtoun pws auton apoleswsin efobounto gar auton pas gar o oclos exeplhsseto epi th didach autou

11:19 kai otan oye egeneto exeporeuonto exw ths polews*

11:20 kai paraporeuomenoi prwi eidon thn sukhn exhrammenhn ek rizwn

11:21 kai anamnhsqeis o petros legei autw rabbi ide h sukh hn kathrasw exhrantai

11:22 kai apokriqeis o ihsous legei autois ecete pistin qeou

11:23 amhn legw umin oti os an eiph tw orei toutw arqhti kai blhqhti eis thn qalassan kai mh diakriqh en th kardia autou alla pisteuh oti o lalei ginetai estai autw

11:24 dia touto legw umin panta osa proseucesqe kai aiteisqe pisteuete oti elabete kai estai umin

11:25 kai otan sthkete proseucomenoi afiete ei ti ecete kata tinos ina kai o pathr umwn o en tois ouranois afh umin ta paraptwmata umwn

11:26

11:27 kai ercontai palin eis ierosoluma kai en tw ierw peripatountos autou ercontai pros auton oi arciereis kai oi grammateis kai oi presbuteroi

11:28 kai elegon autw en poia exousia tauta poieis h tis soi edwken thn exousian tauthn ina tauta poihs

11:29 o de ihsous eipen autois eperwthsw umas ena logon kai apokriqhte moi kai erw umin en poia exousia tauta poiw

11:30 to baptisma to iwannou ex ouranou hn h ex anqrwpwn apokriqhte moi

11:31 kai dielogizonto pros eautous legontes ean eipwmen ex ouranou erei dia ti [oun] ouk episteusate autw

11:32 alla eipwmen ex anqrwpwn efobounto ton oclon apantes gar eicon ton iwannhn ontws oti profhths hn

11:33 kai apokriqentes tw ihsou legousin ouk oidamen kai o ihsous legei autois oude egw legw umin en poia exousia tauta poiw

12:1 kai hrxato autois en parabolais lalein ampelwna anqrwpos efuteusen kai perieqhken fragmon kai wruxen upolhnion kai wkodomhsen purgon kai exedeto auton gewrgois kai apedhmhsen

12:2 kai apesteilen pros tous gewrgous tw kairw doulon ina para twn gewrgwn labh apo twn karpwn tou ampelwnos

12:3 kai labontes auton edeiran kai apesteilan kenon

12:4 kai palin apesteilen pros autous allon doulon kakeinon ekefaliwsan kai htimasan

12:5 kai allon apesteilen kakeinon apekteinan kai pollous allous ous men derontes ous de apoktennontes

12:6 eti ena eicen uion agaphton apesteilen auton escaton pros autous legwn oti entraphsontai ton uion mou

12:7 ekeinoi de oi gewrgoi pros eautous eipan oti outos estin o klhronomos deute apokteinwmen auton kai hmwn estai h klhronomia

12:8 kai labontes apekteinan auton kai exebalon auton exw tou ampelwnos

12:9 ti | | [oun] | poihsei o kurios tou ampelwnos eleusetai kai apolesei tous gewrgous kai dwsei ton ampelwna allois

12:10 oude thn grafhn tauthn anegnwte liqon on apedokimasan oi oikodomountes outos egenhqh eis kefalhn gwnias

12:11 para kuriou egeneto auth kai estin qaumasth en ofqalmois hmwn

12:12 kai ezhtoun auton krathsai kai efobhqhsan ton oclon egnwsan gar oti pros autous thn parabolhn eipen kai afentes auton aphlqon

12:13 kai apostellousin pros auton tinas twn farisaiwn kai twn hrwdianwn ina auton agreuswsin logw

12:14 kai elqontes legousin autw didaskale oidamen oti alhqhs ei kai ou melei soi peri oudenos ou gar blepeis eis proswpon anqrwpwn all ep alhqeias thn odon tou qeou didaskeis exestin dounai khnson kaisari h ou

12:15 dwmen h mh dwmen [12:15] o de eidws autwn thn upokrisin eipen autois ti me peirazete ferete moi dhnarion ina idw

12:16 oi de hnegkan kai legei autois tinos h eikwn auth kai h epigrafh oi de eipan autw kaisaros

12:17 o de ihsous eipen | | autois | ta kaisaros apodote kaisari kai ta tou qeou tw qew kai exeqaumazon ep autw

12:18 kai ercontai saddoukaioi pros auton oitines legousin anastasin mh einai kai ephrwtwn auton legontes

12:19 didaskale mwushs egrayen hmin oti ean tinos adelfos apoqanh kai kataliph gunaika kai mh afh teknon ina labh o adelfos autou thn gunaika kai exanasthsh sperma tw adelfw autou

12:20 epta adelfoi hsan kai o prwtos elaben gunaika kai apoqnhskwn ouk afhken sperma

12:21 kai o deuteros elaben authn kai apeqanen mh katalipwn sperma kai o tritos wsautws

12:22 kai oi epta ouk afhkan sperma escaton pantwn kai h gunh apeqanen

12:23 en th anastasei | | [otan anastwsin*] | tinos autwn estai gunh oi gar epta escon authn gunaika

12:24 efh autois o ihsous ou dia touto planasqe mh eidotes tas grafas mhde thn dunamin tou qeou

12:25 otan gar ek nekrwn anastwsin oute gamousin oute gamizontai all eisin ws aggeloi en tois ouranois

12:26 peri de twn nekrwn oti egeirontai ouk anegnwte en th biblw mwusews epi tou batou pws eipen autw o qeos legwn egw o qeos abraam kai | | [o] | qeos isaak kai | | [o*] | qeos iakwb

12:27 ouk estin qeos nekrwn alla zwntwn polu planasqe

12:28 kai proselqwn eis twn grammatewn akousas autwn suzhtountwn | eidws | idwn | oti kalws apekriqh autois ephrwthsen auton poia estin entolh prwth pantwn

12:29 apekriqh o ihsous oti prwth estin akoue israhl kurios o qeos hmwn kurios eis estin

12:30 kai agaphseis kurion ton qeon sou ex olhs | | ths | kardias sou kai ex olhs ths yuchs sou kai ex olhs ths dianoias sou kai ex olhs ths iscuos sou

12:31 deutera auth agaphseis ton plhsion sou ws seauton meizwn toutwn allh entolh ouk estin

12:32 | | kai | eipen autw o grammateus kalws didaskale ep alhqeias eipes oti eis estin kai ouk estin allos plhn autou

12:33 kai to agapan auton ex olhs | | ths | kardias kai ex olhs ths sunesews kai ex olhs ths iscuos kai to agapan ton plhsion ws eauton perissoteron estin pantwn twn olokautwmatwn kai qusiwn

12:34 kai o ihsous idwn | auton | [auton*] | oti nounecws apekriqh eipen autw ou makran | [ei] | ei | apo ths basileias tou qeou kai oudeis ouketi etolma auton eperwthsai

12:35 kai apokriqeis o ihsous elegen didaskwn en tw ierw pws legousin oi grammateis oti o cristos uios dauid estin

12:36 autos dauid eipen en tw pneumati tw agiw eipen kurios tw kuriw mou kaqou ek dexiwn mou ews an qw tous ecqrous sou upokatw* twn podwn sou

12:37 autos dauid legei auton kurion kai poqen autou estin uios kai | o | [o] | polus oclos hkouen autou hdews

12:38 kai en th didach autou elegen blepete apo twn grammatewn twn qelontwn en stolais peripatein kai aspasmous en tais agorais

12:39 kai prwtokaqedrias en tais sunagwgais kai prwtoklisias en tois deipnois

12:40 oi katesqiontes tas oikias twn chrwn kai profasei makra proseucomenoi outoi lhmyontai perissoteron krima

12:41 kai kaqisas katenanti tou gazofulakiou eqewrei pws o oclos ballei calkon eis to gazofulakion kai polloi plousioi eballon polla

12:42 kai elqousa mia chra ptwch ebalen lepta duo o estin kodranths

12:43 kai proskalesamenos tous maqhtas autou eipen autois amhn legw umin oti h chra auth h ptwch pleion pantwn ebalen twn ballontwn eis to gazofulakion

12:44 pantes gar ek tou perisseuontos autois ebalon auth de ek ths usterhsews auths panta osa eicen ebalen olon ton bion auths

13:1 kai ekporeuomenou autou ek tou ierou legei autw eis twn maqhtwn autou didaskale ide potapoi liqoi kai potapai oikodomai

13:2 kai o ihsous eipen autw blepeis tautas tas megalas oikodomas ou mh afeqh wde liqos epi liqon os ou mh kataluqh

13:3 kai kaqhmenou autou eis to oros twn elaiwn katenanti tou ierou ephrwta auton kat idian petros kai iakwbos kai iwannhs kai andreas

13:4 eipon hmin pote tauta estai kai ti to shmeion otan mellh tauta sunteleisqai panta

13:5 o de ihsous hrxato legein autois blepete mh tis umas planhsh

13:6 polloi eleusontai epi tw onomati mou legontes oti egw eimi kai pollous planhsousin

13:7 otan de akoushte polemous kai akoas polemwn mh qroeisqe dei genesqai all oupw to telos

13:8 egerqhsetai gar eqnos ep eqnos kai basileia epi basileian esontai seismoi kata topous esontai limoi arch wdinwn tauta

13:9 blepete de umeis eautous paradwsousin umas eis sunedria kai eis sunagwgas darhsesqe kai epi hgemonwn kai basilewn staqhsesqe eneken emou eis marturion autois

13:10 kai eis panta ta eqnh prwton dei khrucqhnai to euaggelion

13:11 kai otan agwsin umas paradidontes mh promerimnate ti lalhshte all o ean doqh umin en ekeinh th wra touto laleite ou gar este umeis oi lalountes alla to pneuma to agion

13:12 kai paradwsei adelfos adelfon eis qanaton kai pathr teknon kai epanasthsontai tekna epi goneis kai qanatwsousin autous

13:13 kai esesqe misoumenoi upo pantwn dia to onoma mou o de upomeinas eis telos outos swqhsetai

13:14 otan de idhte to bdelugma ths erhmwsews esthkota opou ou dei o anaginwskwn noeitw tote oi en th ioudaia feugetwsan eis ta orh

13:15 o | | [de] | epi tou dwmatos mh katabatw mhde eiselqatw | ti arai | arai ti | ek ths oikias autou

13:16 kai o eis ton agron mh epistreyatw eis ta opisw arai to imation autou

13:17 ouai de tais en gastri ecousais kai tais qhlazousais en ekeinais tais hmerais

13:18 proseucesqe de ina mh genhtai ceimwnos

13:19 esontai gar ai hmerai ekeinai qliyis oia ou gegonen toiauth ap archs ktisews hn ektisen o qeos ews tou nun kai ou mh genhtai

13:20 kai ei mh ekolobwsen kurios tas hmeras ouk an eswqh pasa sarx alla dia tous eklektous ous exelexato ekolobwsen tas hmeras

13:21 kai tote ean tis umin eiph ide wde o cristos ide ekei mh pisteuete

13:22 egerqhsontai gar yeudocristoi kai yeudoprofhtai kai dwsousin shmeia kai terata pros to apoplanan ei dunaton tous eklektous

13:23 umeis de blepete proeirhka umin panta

13:24 alla en ekeinais tais hmerais meta thn qliyin ekeinhn o hlios skotisqhsetai kai h selhnh ou dwsei to feggos auths

13:25 kai oi asteres esontai ek tou ouranou piptontes kai ai dunameis ai en tois ouranois saleuqhsontai

13:26 kai tote oyontai ton uion tou anqrwpou ercomenon en nefelais meta dunamews pollhs kai doxhs

13:27 kai tote apostelei tous aggelous kai episunaxei tous eklektous [autou] ek twn tessarwn anemwn ap akrou ghs ews akrou ouranou

13:28 apo de ths sukhs maqete thn parabolhn otan hdh o klados auths apalos genhtai kai ekfuh ta fulla ginwskete oti eggus to qeros estin

13:29 outws kai umeis otan idhte tauta ginomena ginwskete oti eggus estin epi qurais

13:30 amhn legw umin oti ou mh parelqh h genea auth mecris ou tauta panta genhtai

13:31 o ouranos kai h gh pareleusontai oi de logoi mou ou | | mh | pareleusontai

13:32 peri de ths hmeras ekeinhs h ths wras oudeis oiden oude oi aggeloi en ouranw oude o uios ei mh o pathr

13:33 blepete agrupneite ouk oidate gar pote o kairos | [estin] | estin |

13:34 ws anqrwpos apodhmos afeis thn oikian autou kai dous tois doulois autou thn exousian ekastw to ergon autou kai tw qurwrw eneteilato ina grhgorh

13:35 grhgoreite oun ouk oidate gar pote o kurios ths oikias ercetai h oye h mesonuktion h alektorofwnias h prwi

13:36 mh elqwn exaifnhs eurh umas kaqeudontas

13:37 o de umin legw pasin legw grhgoreite

14:1 hn de to pasca kai ta azuma meta duo hmeras kai ezhtoun oi arciereis kai oi grammateis pws auton en dolw krathsantes apokteinwsin

14:2 elegon gar mh en th eorth mhpote estai qorubos tou laou

14:3 kai ontos autou en bhqania en th oikia simwnos tou leprou katakeimenou autou hlqen gunh ecousa alabastron murou nardou pistikhs polutelous suntriyasa thn alabastron kateceen autou ths kefalhs

14:4 hsan de tines aganaktountes pros eautous eis ti h apwleia auth tou murou gegonen

14:5 hdunato gar touto to muron praqhnai epanw dhnariwn triakosiwn kai doqhnai tois ptwcois kai enebrimwnto auth

14:6 o de ihsous eipen afete authn ti auth kopous parecete kalon ergon hrgasato en emoi

14:7 pantote gar tous ptwcous ecete meq eautwn kai otan qelhte dunasqe autois | [pantote] | | eu poihsai eme de ou pantote ecete

14:8 o escen epoihsen proelaben murisai to swma mou eis ton entafiasmon

14:9 amhn de legw umin opou ean khrucqh to euaggelion eis olon ton kosmon kai o epoihsen auth lalhqhsetai eis mnhmosunon auths

14:10 kai ioudas iskariwq o eis twn dwdeka aphlqen pros tous arciereis ina auton paradoi autois

14:11 oi de akousantes ecarhsan kai ephggeilanto autw argurion dounai kai ezhtei pws auton eukairws paradoi

14:12 kai th prwth hmera twn azumwn ote to pasca equon legousin autw oi maqhtai autou pou qeleis apelqontes etoimaswmen ina faghs to pasca

14:13 kai apostellei duo twn maqhtwn autou kai legei autois upagete eis thn polin kai apanthsei umin anqrwpos keramion udatos bastazwn akolouqhsate autw

14:14 kai opou ean eiselqh eipate tw oikodespoth oti o didaskalos legei pou estin to kataluma mou opou to pasca meta twn maqhtwn mou fagw

14:15 kai autos umin deixei anagaion mega estrwmenon etoimon kai ekei etoimasate hmin

14:16 kai exhlqon oi maqhtai kai hlqon eis thn polin kai euron kaqws eipen autois kai htoimasan to pasca

14:17 kai oyias genomenhs ercetai meta twn dwdeka

14:18 kai anakeimenwn autwn kai esqiontwn o ihsous eipen amhn legw umin oti eis ex umwn paradwsei me o esqiwn met emou

14:19 hrxanto lupeisqai kai legein autw eis kata eis mhti egw

14:20 o de eipen autois eis twn dwdeka o embaptomenos met emou eis to | [en] | | trublion

14:21 oti o men uios tou anqrwpou upagei kaqws gegraptai peri autou ouai de tw anqrwpw ekeinw di ou o uios tou anqrwpou paradidotai kalon autw ei ouk egennhqh o anqrwpos ekeinos

14:22 kai esqiontwn autwn labwn arton euloghsas eklasen kai edwken autois kai eipen labete touto estin to swma mou

14:23 kai labwn pothrion eucaristhsas edwken autois kai epion ex autou pantes

14:24 kai eipen autois touto estin to aima mou ths diaqhkhs to ekcunnomenon uper pollwn

14:25 amhn legw umin oti ouketi ou mh piw* ek tou genhmatos ths ampelou ews ths hmeras ekeinhs otan auto pinw kainon en th basileia tou qeou

14:26 kai umnhsantes exhlqon eis to oros twn elaiwn

14:27 kai legei autois o ihsous oti pantes skandalisqhsesqe oti gegraptai pataxw ton poimena kai ta probata diaskorpisqhsontai

14:28 alla meta to egerqhnai me proaxw umas eis thn galilaian

14:29 o de petros efh autw ei kai pantes skandalisqhsontai all ouk egw

14:30 kai legei autw o ihsous amhn legw soi oti su shmeron tauth th nukti prin h dis alektora fwnhsai* tris me aparnhsh

14:31 o de ekperissws elalei ean deh me sunapoqanein soi ou mh se aparnhsomai wsautws | [de] | de | kai pantes elegon

14:32 kai ercontai eis cwrion ou to onoma geqshmani kai legei tois maqhtais autou kaqisate wde ews proseuxwmai

14:33 kai paralambanei ton petron kai | ton | [ton] | iakwbon kai | ton | [ton] | iwannhn met autou kai hrxato ekqambeisqai kai adhmonein

14:34 kai legei autois perilupos estin h yuch mou ews qanatou meinate wde kai grhgoreite

14:35 kai proelqwn mikron epipten epi ths ghs kai proshuceto ina ei dunaton estin parelqh ap autou h wra

14:36 kai elegen abba o pathr panta dunata soi parenegke to pothrion touto ap emou all ou ti egw qelw alla ti su

14:37 kai ercetai kai euriskei autous kaqeudontas kai legei tw petrw simwn kaqeudeis ouk iscusas mian wran grhgorhsai

14:38 grhgoreite kai proseucesqe ina mh elqhte eis peirasmon to men pneuma proqumon h de sarx asqenhs

14:39 kai palin apelqwn proshuxato | [ton auton logon eipwn] | ton auton logon eipwn |

14:40 kai palin elqwn euren autous kaqeudontas hsan gar autwn oi ofqalmoi katabarunomenoi kai ouk hdeisan ti apokriqwsin autw

14:41 kai ercetai to triton kai legei autois kaqeudete | [to] | to | loipon kai anapauesqe apecei hlqen h wra idou paradidotai o uios tou anqrwpou eis tas ceiras twn amartwlwn

14:42 egeiresqe agwmen idou o paradidous me hggiken

14:43 kai euqus eti autou lalountos paraginetai | [o] | | ioudas eis twn dwdeka kai met autou oclos meta macairwn kai xulwn para twn arcierewn kai twn grammatewn kai twn presbuterwn

14:44 dedwkei de o paradidous auton susshmon autois legwn on an filhsw autos estin krathsate auton kai apagete asfalws

14:45 kai elqwn euqus proselqwn autw legei rabbi kai katefilhsen auton

14:46 oi de epebalon tas ceiras autw kai ekrathsan auton

14:47 eis de [tis] twn paresthkotwn spasamenos thn macairan epaisen ton doulon tou arcierews kai afeilen autou to wtarion

14:48 kai apokriqeis o ihsous eipen autois ws epi lhsthn exhlqate meta macairwn kai xulwn sullabein me

14:49 kaq hmeran hmhn pros umas en tw ierw didaskwn kai ouk ekrathsate me all ina plhrwqwsin ai grafai

14:50 kai afentes auton efugon pantes

14:51 kai neaniskos tis sunhkolouqei autw peribeblhmenos sindona epi gumnou kai kratousin auton

14:52 o de katalipwn thn sindona gumnos efugen

14:53 kai aphgagon ton ihsoun pros ton arcierea kai sunercontai pantes oi arciereis kai oi presbuteroi kai oi grammateis

14:54 kai o petros apo makroqen hkolouqhsen autw ews esw eis thn aulhn tou arcierews kai hn sugkaqhmenos meta twn uphretwn kai qermainomenos pros to fws

14:55 oi de arciereis kai olon to sunedrion ezhtoun kata tou ihsou marturian eis to qanatwsai auton kai ouc huriskon

14:56 polloi gar eyeudomarturoun kat autou kai isai ai marturiai ouk hsan

14:57 kai tines anastantes eyeudomarturoun kat autou legontes

14:58 oti hmeis hkousamen autou legontos oti egw katalusw ton naon touton ton ceiropoihton kai dia triwn hmerwn allon aceiropoihton oikodomhsw

14:59 kai oude outws ish hn h marturia autwn

14:60 kai anastas o arciereus eis meson ephrwthsen ton ihsoun legwn ouk apokrinh ouden ti outoi sou katamarturousin

14:61 o de esiwpa kai ouk apekrinato ouden palin o arciereus ephrwta auton kai legei autw su ei o cristos o uios tou euloghtou

14:62 o de ihsous eipen egw eimi kai oyesqe ton uion tou anqrwpou ek dexiwn kaqhmenon ths dunamews kai ercomenon meta twn nefelwn tou ouranou

14:63 o de arciereus diarrhxas tous citwnas autou legei ti eti creian ecomen marturwn

14:64 hkousate ths blasfhmias ti umin fainetai oi de pantes katekrinan auton enocon einai qanatou

14:65 kai hrxanto tines emptuein autw kai perikaluptein autou to proswpon kai kolafizein auton kai legein autw profhteuson kai oi uphretai rapismasin auton elabon

14:66 kai ontos tou petrou katw en th aulh ercetai mia twn paidiskwn tou arcierews

14:67 kai idousa ton petron qermainomenon embleyasa autw legei kai su meta tou nazarhnou hsqa tou ihsou

14:68 o de hrnhsato legwn oute oida oute epistamai su ti legeis kai exhlqen exw eis to proaulion | | [kai alektwr efwnhsen*] |

14:69 kai h paidiskh idousa auton hrxato palin legein tois parestwsin oti outos ex autwn estin

14:70 o de palin hrneito kai meta mikron palin oi parestwtes elegon tw petrw alhqws ex autwn ei kai gar galilaios ei

14:71 o de hrxato anaqematizein kai omnunai oti ouk oida ton anqrwpon touton on legete

14:72 kai euqus ek deuterou alektwr efwnhsen kai anemnhsqh o petros to rhma ws eipen autw o ihsous oti prin alektora | dis fwnhsai | fwnhsai dis | tris me aparnhsh kai epibalwn eklaien

15:1 kai euqus prwi sumboulion poihsantes oi arciereis meta twn presbuterwn kai grammatewn kai olon to sunedrion dhsantes ton ihsoun aphnegkan kai paredwkan pilatw

15:2 kai ephrwthsen auton o pilatos su ei o basileus twn ioudaiwn o de apokriqeis autw legei su legeis

15:3 kai kathgoroun autou oi arciereis polla

15:4 o de pilatos palin ephrwta auton | [legwn] | legwn | ouk apokrinh ouden ide posa sou kathgorousin

15:5 o de ihsous ouketi ouden apekriqh wste qaumazein ton pilaton

15:6 kata de eorthn apeluen autois ena desmion on parhtounto

15:7 hn de o legomenos barabbas meta twn stasiastwn dedemenos oitines en th stasei fonon pepoihkeisan

15:8 kai anabas o oclos hrxato aiteisqai kaqws epoiei autois

15:9 o de pilatos apekriqh autois legwn qelete apolusw umin ton basilea twn ioudaiwn

15:10 eginwsken gar oti dia fqonon paradedwkeisan auton | [oi arciereis] | oi arciereis |

15:11 oi de arciereis aneseisan ton oclon ina mallon ton barabban apolush autois

15:12 o de pilatos palin apokriqeis elegen autois ti oun | poihsw [on] legete | [qelete] poihsw [on legete*] | ton basilea twn ioudaiwn

15:13 oi de palin ekraxan staurwson auton

15:14 o de pilatos elegen autois ti gar epoihsen kakon oi de perissws ekraxan staurwson auton

15:15 o de pilatos boulomenos tw oclw to ikanon poihsai apelusen autois ton barabban kai paredwken ton ihsoun fragellwsas ina staurwqh

15:16 oi de stratiwtai aphgagon auton esw ths aulhs o estin praitwrion kai sugkalousin olhn thn speiran

15:17 kai endiduskousin auton porfuran kai peritiqeasin autw plexantes akanqinon stefanon

15:18 kai hrxanto aspazesqai auton caire basileu twn ioudaiwn

15:19 kai etupton autou thn kefalhn kalamw kai eneptuon autw kai tiqentes ta gonata prosekunoun autw

15:20 kai ote enepaixan autw exedusan auton thn porfuran kai enedusan auton ta imatia autou kai exagousin auton ina staurwswsin auton

15:21 kai aggareuousin paragonta tina simwna kurhnaion ercomenon ap agrou ton patera alexandrou kai roufou ina arh ton stauron autou

15:22 kai ferousin auton epi ton golgoqan topon o estin | meqermhneuomenos | meqermhneuomenon | kraniou topos

15:23 kai edidoun autw esmurnismenon oinon os de ouk elaben

15:24 kai staurousin auton kai diamerizontai ta imatia autou ballontes klhron ep auta tis ti arh

15:25 hn de wra trith kai estaurwsan auton

15:26 kai hn h epigrafh ths aitias autou epigegrammenh o basileus twn ioudaiwn

15:27 kai sun autw staurousin duo lhstas ena ek dexiwn kai ena ex euwnumwn autou

15:28

15:29 kai oi paraporeuomenoi eblasfhmoun auton kinountes tas kefalas autwn kai legontes oua o kataluwn ton naon kai oikodomwn | [en] | en | trisin hmerais

15:30 swson seauton katabas apo tou staurou

15:31 omoiws kai oi arciereis empaizontes pros allhlous meta twn grammatewn elegon allous eswsen eauton ou dunatai swsai

15:32 o cristos o basileus israhl katabatw nun apo tou staurou ina idwmen kai pisteuswmen kai oi sunestaurwmenoi sun autw wneidizon auton

15:33 kai genomenhs wras ekths skotos egeneto ef olhn thn ghn ews wras enaths

15:34 kai th enath wra ebohsen o ihsous fwnh megalh elwi elwi | lama | lema | sabacqani o estin meqermhneuomenon o qeos mou | [o qeos mou] | o qeos mou | eis ti egkatelipes me

15:35 kai tines twn paresthkotwn akousantes elegon ide hlian fwnei

15:36 dramwn de tis | | [kai] | gemisas spoggon oxous periqeis kalamw epotizen auton legwn afete idwmen ei ercetai hlias kaqelein auton

15:37 o de ihsous afeis fwnhn megalhn exepneusen

15:38 kai to katapetasma tou naou escisqh eis duo ap anwqen ews katw

15:39 idwn de o kenturiwn o paresthkws ex enantias autou oti outws exepneusen* eipen alhqws outos o anqrwpos uios qeou hn

15:40 hsan de kai gunaikes apo makroqen qewrousai en ais kai | mariam | maria | h magdalhnh kai maria h iakwbou tou mikrou kai iwshtos mhthr kai salwmh

15:41 ai ote hn en th galilaia hkolouqoun autw kai dihkonoun autw kai allai pollai ai sunanabasai autw eis ierosoluma

15:42 kai hdh oyias genomenhs epei hn paraskeuh o estin prosabbaton

15:43 elqwn iwshf | | [o] | apo arimaqaias euschmwn bouleuths os kai autos hn prosdecomenos thn basileian tou qeou tolmhsas eishlqen pros ton pilaton kai hthsato to swma tou ihsou

15:44 o de pilatos eqaumasen ei hdh teqnhken kai proskalesamenos ton kenturiwna ephrwthsen auton ei | hdh | palai | apeqanen

15:45 kai gnous apo tou kenturiwnos edwrhsato to ptwma tw iwshf

15:46 kai agorasas sindona kaqelwn auton eneilhsen th sindoni kai eqhken auton en | mnhmati | mnhmeiw | o hn lelatomhmenon ek petras kai prosekulisen liqon epi thn quran tou mnhmeiou

15:47 h de maria h magdalhnh kai maria h iwshtos eqewroun pou teqeitai

16:1 kai diagenomenou tou sabbatou | [h] | | maria h magdalhnh kai maria h [tou] iakwbou kai salwmh hgorasan arwmata ina elqousai aleiywsin auton

16:2 kai lian prwi | [th] | th | mia twn sabbatwn ercontai epi to mnhmeion anateilantos tou hliou

16:3 kai elegon pros eautas tis apokulisei hmin ton liqon ek ths quras tou mnhmeiou

16:4 kai anableyasai qewrousin oti | anakekulistai | apokekulistai | o liqos hn gar megas sfodra

16:5 kai eiselqousai eis to mnhmeion eidon neaniskon kaqhmenon en tois dexiois peribeblhmenon stolhn leukhn kai exeqambhqhsan

16:6 o de legei autais mh ekqambeisqe ihsoun zhteite ton nazarhnon ton estaurwmenon hgerqh ouk estin wde ide o topos opou eqhkan auton

16:7 alla upagete eipate tois maqhtais autou kai tw petrw oti proagei umas eis thn galilaian ekei auton oyesqe kaqws eipen umin

16:8 kai exelqousai efugon apo tou mnhmeiou eicen gar autas tromos kai ekstasis kai oudeni ouden eipan efobounto gar

16:9 [[anastas de prwi prwth sabbatou efanh prwton maria th magdalhnh par hs ekbeblhkei epta daimonia

16:10 ekeinh poreuqeisa aphggeilen tois met autou genomenois penqousin kai klaiousin

16:11 kakeinoi akousantes oti zh kai eqeaqh up auths hpisthsan

16:12 meta de tauta dusin ex autwn peripatousin efanerwqh en etera morfh poreuomenois eis agron

16:13 kakeinoi apelqontes aphggeilan tois loipois oude ekeinois episteusan

16:14 usteron [de] anakeimenois autois tois endeka efanerwqh kai wneidisen thn apistian autwn kai sklhrokardian oti tois qeasamenois auton eghgermenon | [ek nekrwn] | | ouk episteusan

16:15 kai eipen autois poreuqentes eis ton kosmon apanta khruxate to euaggelion pash th ktisei

16:16 o pisteusas kai baptisqeis swqhsetai o de apisthsas katakriqhsetai

16:17 shmeia de tois pisteusasin | akolouqhsei tauta | tauta parakolouqhsei | en tw onomati mou daimonia ekbalousin glwssais lalhsousin | | kainais |

16:18 [kai en tais cersin*] ofeis arousin kan qanasimon ti piwsin ou mh autous blayh epi arrwstous ceiras epiqhsousin kai kalws exousin

16:19 o men oun kurios | [ihsous] | ihsous* | meta to lalhsai autois anelhmfqh eis ton ouranon kai ekaqisen ek dexiwn tou qeou

16:20 ekeinoi de exelqontes ekhruxan pantacou tou kuriou sunergountos kai ton logon bebaiountos dia twn epakolouqountwn shmeiwn ]] [[panta de ta parhggelmena tois peri ton petron suntomws exhggeilan meta de tauta kai autos o ihsous apo anatolhs kai acri dusews exapesteilen di autwn to ieron kai afqarton khrugma ths aiwniou | swthrias]] | swthrias amhn]] |