GREEK NEW TESTAMENT - MATTHEW

GREEK NEW TESTAMENT
MATTHEW

Apparatus: Variant readings are given in the text in this presentation: | Westcott-Hort text | NA-26 text |
< > indicates a word where NA26 encloses only a part of the word in square brackets. Since this would affect the search tools, we use these brackets. The reader should consult the printed NA26 edition for the details.
[ ] indicates doubtful text.
RED: Text in red indicates readings, where the UBS editorial committee had great difficulty in deciding which variant to place in the text. Please refer to "A Textual Commentary on the Greek New Testament" by Bruce M. Metzger, 2nd ed.,1994, for the details. The difficult readings are indicated by the letters C and D. To find these positions easy, they are labeled with an asterisk, *.

Please note my Textcritical Commentary on the Gospels !
(All significant variants (328 for Mt) are discussed in every detail. Please check it out!)


1:1 biblos genesews ihsou cristou uiou dauid uiou abraam

1:2 abraam egennhsen ton isaak isaak de egennhsen ton iakwb iakwb de egennhsen ton ioudan kai tous adelfous autou

1:3 ioudas de egennhsen ton fares kai ton zara ek ths qamar fares de egennhsen ton esrwm esrwm de egennhsen ton aram

1:4 aram de egennhsen ton aminadab aminadab de egennhsen ton naasswn naasswn de egennhsen ton salmwn

1:5 salmwn de egennhsen ton boes ek ths racab boes de egennhsen ton iwbhd ek ths rouq iwbhd de egennhsen ton iessai

1:6 iessai de egennhsen ton dauid ton basilea dauid de egennhsen ton solomwna ek ths tou ouriou

1:7 solomwn de egennhsen ton roboam roboam de egennhsen ton abia abia de egennhsen ton asaf

1:8 asaf de egennhsen ton iwsafat iwsafat de egennhsen ton iwram iwram de egennhsen ton ozian

1:9 ozias de egennhsen ton iwaqam iwaqam de egennhsen ton | acas acas | acaz acaz | de egennhsen ton ezekian

1:10 ezekias de egennhsen ton manassh manasshs de egennhsen ton amws amws de egennhsen ton iwsian

1:11 iwsias de egennhsen ton ieconian kai tous adelfous autou epi ths metoikesias babulwnos

1:12 meta de thn metoikesian babulwnos ieconias egennhsen ton salaqihl salaqihl de egennhsen ton zorobabel

1:13 zorobabel de egennhsen ton abioud abioud de egennhsen ton eliakim eliakim de egennhsen ton azwr

1:14 azwr de egennhsen ton sadwk sadwk de egennhsen ton acim acim de egennhsen ton elioud

1:15 elioud de egennhsen ton eleazar eleazar de egennhsen ton matqan matqan de egennhsen ton iakwb

1:16 iakwb de egennhsen ton iwshf ton andra marias ex hs egennhqh ihsous o legomenos cristos

1:17 pasai oun ai geneai apo abraam ews dauid geneai dekatessares kai apo dauid ews ths metoikesias babulwnos geneai dekatessares kai apo ths metoikesias babulwnos ews tou cristou geneai dekatessares

1:18 tou de | [ihsou] | ihsou | cristou h genesis outws hn mnhsteuqeishs ths mhtros autou marias tw iwshf prin h sunelqein autous eureqh en gastri ecousa ek pneumatos agiou

1:19 iwshf de o anhr auths dikaios wn kai mh qelwn authn deigmatisai eboulhqh laqra apolusai authn

1:20 tauta de autou enqumhqentos idou aggelos kuriou kat onar efanh autw legwn iwshf uios dauid mh fobhqhs paralabein marian thn gunaika sou to gar en auth gennhqen ek pneumatos estin agiou

1:21 texetai de uion kai kaleseis to onoma autou ihsoun autos gar swsei ton laon autou apo twn amartiwn autwn

1:22 touto de olon gegonen ina plhrwqh to rhqen upo kuriou dia tou profhtou legontos

1:23 idou h parqenos en gastri exei kai texetai uion kai kalesousin to onoma autou emmanouhl o estin meqermhneuomenon meq hmwn o qeos

1:24 egerqeis de | [o] | o | iwshf apo tou upnou epoihsen ws prosetaxen autw o aggelos kuriou kai parelaben thn gunaika autou

1:25 kai ouk eginwsken authn ews | [ou] | ou | eteken uion kai ekalesen to onoma autou ihsoun

2:1 tou de ihsou gennhqentos en bhqleem ths ioudaias en hmerais hrwdou tou basilews idou magoi apo anatolwn paregenonto eis ierosoluma

2:2 legontes pou estin o tecqeis basileus twn ioudaiwn eidomen gar autou ton astera en th anatolh kai hlqomen proskunhsai autw

2:3 akousas de o basileus hrwdhs etaracqh kai pasa ierosoluma met autou

2:4 kai sunagagwn pantas tous arciereis kai grammateis tou laou epunqaneto par autwn pou o cristos gennatai

2:5 oi de eipan autw en bhqleem ths ioudaias outws gar gegraptai dia tou profhtou

2:6 kai su bhqleem gh iouda oudamws elacisth ei en tois hgemosin iouda ek sou gar exeleusetai hgoumenos ostis poimanei ton laon mou ton israhl

2:7 tote hrwdhs laqra kalesas tous magous hkribwsen par autwn ton cronon tou fainomenou asteros

2:8 kai pemyas autous eis bhqleem eipen poreuqentes exetasate akribws peri tou paidiou epan de eurhte apaggeilate moi opws kagw elqwn proskunhsw autw

2:9 oi de akousantes tou basilews eporeuqhsan kai idou o asthr on eidon en th anatolh prohgen autous ews elqwn estaqh epanw ou hn to paidion

2:10 idontes de ton astera ecarhsan caran megalhn sfodra

2:11 kai elqontes eis thn oikian eidon to paidion meta marias ths mhtros autou kai pesontes prosekunhsan autw kai anoixantes tous qhsaurous autwn proshnegkan autw dwra cruson kai libanon kai smurnan

2:12 kai crhmatisqentes kat onar mh anakamyai pros hrwdhn di allhs odou anecwrhsan eis thn cwran autwn

2:13 anacwrhsantwn de autwn idou aggelos kuriou fainetai kat onar tw iwshf legwn egerqeis paralabe to paidion kai thn mhtera autou kai feuge eis aigupton kai isqi ekei ews an eipw soi mellei gar hrwdhs zhtein to paidion tou apolesai auto

2:14 o de egerqeis parelaben to paidion kai thn mhtera autou nuktos kai anecwrhsen eis aigupton

2:15 kai hn ekei ews ths teleuths hrwdou ina plhrwqh to rhqen upo kuriou dia tou profhtou legontos ex aiguptou ekalesa ton uion mou

2:16 tote hrwdhs idwn oti enepaicqh upo twn magwn equmwqh lian kai aposteilas aneilen pantas tous paidas tous en bhqleem kai en pasin tois oriois auths apo dietous kai katwterw kata ton cronon on hkribwsen para twn magwn

2:17 tote eplhrwqh to rhqen dia ieremiou tou profhtou legontos

2:18 fwnh en rama hkousqh klauqmos kai odurmos polus rachl klaiousa ta tekna auths kai ouk hqelen paraklhqhnai oti ouk eisin

2:19 teleuthsantos de tou hrwdou idou aggelos kuriou fainetai kat onar tw iwshf en aiguptw

2:20 legwn egerqeis paralabe to paidion kai thn mhtera autou kai poreuou eis ghn israhl teqnhkasin gar oi zhtountes thn yuchn tou paidiou

2:21 o de egerqeis parelaben to paidion kai thn mhtera autou kai eishlqen eis ghn israhl

2:22 akousas de oti arcelaos basileuei ths ioudaias anti tou patros autou hrwdou efobhqh ekei apelqein crhmatisqeis de kat onar anecwrhsen eis ta merh ths galilaias

2:23 kai elqwn katwkhsen eis polin legomenhn nazaret opws plhrwqh to rhqen dia twn profhtwn oti nazwraios klhqhsetai

3:1 en de tais hmerais ekeinais paraginetai iwannhs o baptisths khrusswn en th erhmw ths ioudaias

3:2 | | [kai] | legwn metanoeite hggiken gar h basileia twn ouranwn

3:3 outos gar estin o rhqeis dia hsaiou tou profhtou legontos fwnh bowntos en th erhmw etoimasate thn odon kuriou euqeias poieite tas tribous autou

3:4 autos de o iwannhs eicen to enduma autou apo tricwn kamhlou kai zwnhn dermatinhn peri thn osfun autou h de trofh hn autou akrides kai meli agrion

3:5 tote exeporeueto pros auton ierosoluma kai pasa h ioudaia kai pasa h pericwros tou iordanou

3:6 kai ebaptizonto en tw iordanh potamw up autou exomologoumenoi tas amartias autwn

3:7 idwn de pollous twn farisaiwn kai saddoukaiwn ercomenous epi to baptisma | | autou | eipen autois gennhmata ecidnwn tis upedeixen umin fugein apo ths melloushs orghs

3:8 poihsate oun karpon axion ths metanoias

3:9 kai mh doxhte legein en eautois patera ecomen ton abraam legw gar umin oti dunatai o qeos ek twn liqwn toutwn egeirai tekna tw abraam

3:10 hdh de h axinh pros thn rizan twn dendrwn keitai pan oun dendron mh poioun karpon kalon ekkoptetai kai eis pur balletai

3:11 egw men umas baptizw en udati eis metanoian o de opisw mou ercomenos iscuroteros mou estin ou ouk eimi ikanos ta upodhmata bastasai autos umas baptisei en pneumati agiw kai puri

3:12 ou to ptuon en th ceiri autou kai diakaqariei thn alwna autou kai sunaxei ton siton autou eis thn apoqhkhn to de acuron katakausei puri asbestw

3:13 tote paraginetai o ihsous apo ths galilaias epi ton iordanhn pros ton iwannhn tou baptisqhnai up autou

3:14 o de | | iwannhs | diekwluen auton legwn egw creian ecw upo sou baptisqhnai kai su erch pros me

3:15 apokriqeis de o ihsous eipen | autw | pros auton | afes arti outws gar prepon estin hmin plhrwsai pasan dikaiosunhn tote afihsin auton

3:16 baptisqeis de o ihsous euqus anebh apo tou udatos kai idou hnewcqhsan | | [autw*] | oi ouranoi kai eiden | pneuma | [to] pneuma [tou] | qeou katabainon wsei peristeran | | [kai*] | ercomenon ep auton

3:17 kai idou fwnh ek twn ouranwn legousa outos estin o uios mou o agaphtos en w eudokhsa

4:1 tote | [o] | o | ihsous anhcqh eis thn erhmon upo tou pneumatos peirasqhnai upo tou diabolou

4:2 kai nhsteusas hmeras tesserakonta kai nuktas tesserakonta usteron epeinasen

4:3 kai proselqwn o peirazwn eipen autw ei uios ei tou qeou | eipon | eipe | ina oi liqoi outoi artoi genwntai

4:4 o de apokriqeis eipen gegraptai ouk ep artw monw zhsetai o anqrwpos all epi panti rhmati ekporeuomenw dia stomatos qeou

4:5 tote paralambanei auton o diabolos eis thn agian polin kai esthsen auton epi to pterugion tou ierou

4:6 kai legei autw ei uios ei tou qeou bale seauton katw gegraptai gar oti tois aggelois autou enteleitai peri sou kai epi ceirwn arousin se mhpote proskoyhs pros liqon ton poda sou

4:7 efh autw o ihsous palin gegraptai ouk ekpeiraseis kurion ton qeon sou

4:8 palin paralambanei auton o diabolos eis oros uyhlon lian kai deiknusin autw pasas tas basileias tou kosmou kai thn doxan autwn

4:9 kai eipen autw tauta soi panta dwsw ean peswn proskunhshs moi

4:10 tote legei autw o ihsous upage satana gegraptai gar kurion ton qeon sou proskunhseis kai autw monw latreuseis

4:11 tote afihsin auton o diabolos kai idou aggeloi proshlqon kai dihkonoun autw

4:12 akousas de oti iwannhs paredoqh anecwrhsen eis thn galilaian

4:13 kai katalipwn thn nazara elqwn katwkhsen eis kafarnaoum thn paraqalassian en oriois zaboulwn kai nefqalim

4:14 ina plhrwqh to rhqen dia hsaiou tou profhtou legontos

4:15 gh zaboulwn kai gh nefqalim odon qalasshs peran tou iordanou galilaia twn eqnwn

4:16 o laos o kaqhmenos en | skotia | skotei | fws eiden mega kai tois kaqhmenois en cwra kai skia qanatou fws aneteilen autois

4:17 apo tote hrxato o ihsous khrussein kai legein metanoeite hggiken gar h basileia twn ouranwn

4:18 peripatwn de para thn qalassan ths galilaias eiden duo adelfous simwna ton legomenon petron kai andrean ton adelfon autou ballontas amfiblhstron eis thn qalassan hsan gar alieis

4:19 kai legei autois deute opisw mou kai poihsw umas alieis anqrwpwn

4:20 oi de euqews afentes ta diktua hkolouqhsan autw

4:21 kai probas ekeiqen eiden allous duo adelfous iakwbon ton tou zebedaiou kai iwannhn ton adelfon autou en tw ploiw meta zebedaiou tou patros autwn katartizontas ta diktua autwn kai ekalesen autous

4:22 oi de euqews afentes to ploion kai ton patera autwn hkolouqhsan autw

4:23 kai perihgen en olh th galilaia didaskwn en tais sunagwgais autwn kai khrusswn to euaggelion ths basileias kai qerapeuwn pasan noson kai pasan malakian en tw law

4:24 kai aphlqen h akoh autou eis olhn thn surian kai proshnegkan autw pantas tous kakws econtas poikilais nosois kai basanois sunecomenous | | [kai] | daimonizomenous kai selhniazomenous kai paralutikous kai eqerapeusen autous

4:25 kai hkolouqhsan autw ocloi polloi apo ths galilaias kai dekapolews kai ierosolumwn kai ioudaias kai peran tou iordanou

5:1 idwn de tous oclous anebh eis to oros kai kaqisantos autou proshlqan | [autw] | autw | oi maqhtai autou

5:2 kai anoixas to stoma autou edidasken autous legwn

5:3 makarioi oi ptwcoi tw pneumati oti autwn estin h basileia twn ouranwn

5:4 makarioi oi penqountes oti autoi paraklhqhsontai

5:5 makarioi oi praeis oti autoi klhronomhsousin thn ghn

5:6 makarioi oi peinwntes kai diywntes thn dikaiosunhn oti autoi cortasqhsontai

5:7 makarioi oi elehmones oti autoi elehqhsontai

5:8 makarioi oi kaqaroi th kardia oti autoi ton qeon oyontai

5:9 makarioi oi eirhnopoioi oti | [autoi] | autoi | uioi qeou klhqhsontai

5:10 makarioi oi dediwgmenoi eneken dikaiosunhs oti autwn estin h basileia twn ouranwn

5:11 makarioi este otan oneidiswsin umas kai diwxwsin kai eipwsin pan ponhron kaq umwn | yeudomenoi | [yeudomenoi*] | eneken emou

5:12 cairete kai agalliasqe oti o misqos umwn polus en tois ouranois outws gar ediwxan tous profhtas tous pro umwn

5:13 umeis este to alas ths ghs ean de to alas mwranqh en tini alisqhsetai eis ouden iscuei eti ei mh blhqen exw katapateisqai upo twn anqrwpwn

5:14 umeis este to fws tou kosmou ou dunatai polis krubhnai epanw orous keimenh

5:15 oude kaiousin lucnon kai tiqeasin auton upo ton modion all epi thn lucnian kai lampei pasin tois en th oikia

5:16 outws lamyatw to fws umwn emprosqen twn anqrwpwn opws idwsin umwn ta kala erga kai doxaswsin ton patera umwn ton en tois ouranois

5:17 mh nomishte oti hlqon katalusai ton nomon h tous profhtas ouk hlqon katalusai alla plhrwsai

5:18 amhn gar legw umin ews an parelqh o ouranos kai h gh iwta en h mia keraia ou mh parelqh apo tou nomou ews | [an] | an | panta genhtai

5:19 os ean oun lush mian twn entolwn toutwn twn elacistwn kai didaxh outws tous anqrwpous elacistos klhqhsetai en th basileia twn ouranwn os d an poihsh kai didaxh outos megas klhqhsetai en th basileia twn ouranwn

5:20 legw gar umin oti ean mh perisseush umwn h dikaiosunh pleion twn grammatewn kai farisaiwn ou mh eiselqhte eis thn basileian twn ouranwn

5:21 hkousate oti erreqh tois arcaiois ou foneuseis os d an foneush enocos estai th krisei

5:22 egw de legw umin oti pas o orgizomenos tw adelfw autou enocos estai th krisei os d an eiph tw adelfw autou raka enocos estai tw sunedriw os d an eiph mwre enocos estai eis thn geennan tou puros

5:23 ean oun prosferhs to dwron sou epi to qusiasthrion kakei mnhsqhs oti o adelfos sou ecei ti kata sou

5:24 afes ekei to dwron sou emprosqen tou qusiasthriou kai upage prwton diallaghqi tw adelfw sou kai tote elqwn prosfere to dwron sou

5:25 isqi eunown tw antidikw sou tacu ews otou ei met autou en th odw mhpote se paradw o antidikos tw krith kai o kriths tw uphreth kai eis fulakhn blhqhsh

5:26 amhn legw soi ou mh exelqhs ekeiqen ews an apodws ton escaton kodranthn

5:27 hkousate oti erreqh ou moiceuseis

5:28 egw de legw umin oti pas o blepwn gunaika pros to epiqumhsai | [authn] | authn | hdh emoiceusen authn en th kardia autou

5:29 ei de o ofqalmos sou o dexios skandalizei se exele auton kai bale apo sou sumferei gar soi ina apolhtai en twn melwn sou kai mh olon to swma sou blhqh eis geennan

5:30 kai ei h dexia sou ceir skandalizei se ekkoyon authn kai bale apo sou sumferei gar soi ina apolhtai en twn melwn sou kai mh olon to swma sou eis geennan apelqh

5:31 erreqh de os an apolush thn gunaika autou dotw auth apostasion

5:32 egw de legw umin oti pas o apoluwn thn gunaika autou parektos logou porneias poiei authn moiceuqhnai | [kai | kai | os ean apolelumenhn gamhsh | moicatai] | moicatai |

5:33 palin hkousate oti erreqh tois arcaiois ouk epiorkhseis apodwseis de tw kuriw tous orkous sou

5:34 egw de legw umin mh omosai olws mhte en tw ouranw oti qronos estin tou qeou

5:35 mhte en th gh oti upopodion estin twn podwn autou mhte eis ierosoluma oti polis estin tou megalou basilews

5:36 mhte en th kefalh sou omoshs oti ou dunasai mian trica leukhn poihsai h melainan

5:37 estw de o logos umwn nai nai ou ou to de perisson toutwn ek tou ponhrou estin

5:38 hkousate oti erreqh ofqalmon anti ofqalmou kai odonta anti odontos

5:39 egw de legw umin mh antisthnai tw ponhrw all ostis se rapizei eis thn dexian siagona [sou] streyon autw kai thn allhn

5:40 kai tw qelonti soi kriqhnai kai ton citwna sou labein afes autw kai to imation

5:41 kai ostis se aggareusei milion en upage met autou duo

5:42 tw aitounti se dos kai ton qelonta apo sou danisasqai mh apostrafhs

5:43 hkousate oti erreqh agaphseis ton plhsion sou kai mishseis ton ecqron sou

5:44 egw de legw umin agapate tous ecqrous umwn kai proseucesqe uper twn diwkontwn umas

5:45 opws genhsqe uioi tou patros umwn tou en ouranois oti ton hlion autou anatellei epi ponhrous kai agaqous kai brecei epi dikaious kai adikous

5:46 ean gar agaphshte tous agapwntas umas tina misqon ecete ouci kai oi telwnai to auto poiousin

5:47 kai ean aspashsqe tous adelfous umwn monon ti perisson poieite ouci kai oi eqnikoi to auto poiousin

5:48 esesqe oun umeis teleioi ws o pathr umwn o ouranios teleios estin

6:1 prosecete [de] thn dikaiosunhn umwn mh poiein emprosqen twn anqrwpwn pros to qeaqhnai autois ei de mh ge misqon ouk ecete para tw patri umwn tw en tois ouranois

6:2 otan oun poihs elehmosunhn mh salpishs emprosqen sou wsper oi upokritai poiousin en tais sunagwgais kai en tais rumais opws doxasqwsin upo twn anqrwpwn amhn legw umin apecousin ton misqon autwn

6:3 sou de poiountos elehmosunhn mh gnwtw h aristera sou ti poiei h dexia sou

6:4 opws h sou h elehmosunh en tw kruptw kai o pathr sou o blepwn en tw kruptw apodwsei soi

6:5 kai otan proseuchsqe ouk esesqe ws oi upokritai oti filousin en tais sunagwgais kai en tais gwniais twn plateiwn estwtes proseucesqai opws fanwsin tois anqrwpois amhn legw umin apecousin ton misqon autwn

6:6 su de otan proseuch eiselqe eis to tameion sou kai kleisas thn quran sou proseuxai tw patri sou tw en tw kruptw kai o pathr sou o blepwn en tw kruptw apodwsei soi

6:7 proseucomenoi de mh battaloghshte wsper oi eqnikoi dokousin gar oti en th polulogia autwn eisakousqhsontai

6:8 mh oun omoiwqhte autois oiden gar | [o qeos] | | o pathr umwn wn creian ecete pro tou umas aithsai auton

6:9 outws oun proseucesqe umeis pater hmwn o en tois ouranois agiasqhtw to onoma sou

6:10 elqetw h basileia sou genhqhtw to qelhma sou ws en ouranw kai epi ghs

6:11 ton arton hmwn ton epiousion dos hmin shmeron

6:12 kai afes hmin ta ofeilhmata hmwn ws kai hmeis afhkamen tois ofeiletais hmwn

6:13 kai mh eisenegkhs hmas eis peirasmon alla rusai hmas apo tou ponhrou

6:14 ean gar afhte tois anqrwpois ta paraptwmata autwn afhsei kai umin o pathr umwn o ouranios

6:15 ean de mh afhte tois anqrwpois | [ta paraptwmata autwn*] | | oude o pathr umwn afhsei ta paraptwmata umwn

6:16 otan de nhsteuhte mh ginesqe ws oi upokritai skuqrwpoi afanizousin gar ta proswpa autwn opws fanwsin tois anqrwpois nhsteuontes amhn legw umin apecousin ton misqon autwn

6:17 su de nhsteuwn aleiyai sou thn kefalhn kai to proswpon sou niyai

6:18 opws mh fanhs tois anqrwpois nhsteuwn alla tw patri sou tw en tw krufaiw kai o pathr sou o blepwn en tw krufaiw apodwsei soi

6:19 mh qhsaurizete umin qhsaurous epi ths ghs opou shs kai brwsis afanizei kai opou kleptai diorussousin kai kleptousin

6:20 qhsaurizete de umin qhsaurous en ouranw opou oute shs oute brwsis afanizei kai opou kleptai ou diorussousin oude kleptousin

6:21 opou gar estin o qhsauros sou ekei estai | [kai] | kai | h kardia sou

6:22 o lucnos tou swmatos estin o ofqalmos ean oun h o ofqalmos sou aplous olon to swma sou fwteinon estai

6:23 ean de o ofqalmos sou ponhros h olon to swma sou skoteinon estai ei oun to fws to en soi skotos estin to skotos poson

6:24 oudeis dunatai dusin kuriois douleuein h gar ton ena mishsei kai ton eteron agaphsei h enos anqexetai kai tou eterou katafronhsei ou dunasqe qew douleuein kai mamwna

6:25 dia touto legw umin mh merimnate th yuch umwn ti faghte [h ti pihte*] mhde tw swmati umwn ti endushsqe ouci h yuch pleion estin ths trofhs kai to swma tou endumatos

6:26 embleyate eis ta peteina tou ouranou oti ou speirousin oude qerizousin oude sunagousin eis apoqhkas kai o pathr umwn o ouranios trefei auta ouc umeis mallon diaferete autwn

6:27 tis de ex umwn merimnwn dunatai prosqeinai epi thn hlikian autou phcun ena

6:28 kai peri endumatos ti merimnate katamaqete ta krina tou agrou pws auxanousin ou kopiwsin oude nhqousin

6:29 legw de umin oti oude solomwn en pash th doxh autou periebaleto ws en toutwn

6:30 ei de ton corton tou agrou shmeron onta kai aurion eis klibanon ballomenon o qeos outws amfiennusin ou pollw mallon umas oligopistoi

6:31 mh oun merimnhshte legontes ti fagwmen h ti piwmen h ti peribalwmeqa

6:32 panta gar tauta ta eqnh epizhtousin oiden gar o pathr umwn o ouranios oti crhzete toutwn apantwn

6:33 zhteite de prwton thn basileian | | [tou qeou*] | kai thn dikaiosunhn autou kai tauta panta prosteqhsetai umin

6:34 mh oun merimnhshte eis thn aurion h gar aurion merimnhsei eauths arketon th hmera h kakia auths

7:1 mh krinete ina mh kriqhte

7:2 en w gar krimati krinete kriqhsesqe kai en w metrw metreite metrhqhsetai umin

7:3 ti de blepeis to karfos to en tw ofqalmw tou adelfou sou thn de en tw sw ofqalmw dokon ou katanoeis

7:4 h pws ereis tw adelfw sou afes ekbalw to karfos ek tou ofqalmou sou kai idou h dokos en tw ofqalmw sou

7:5 upokrita ekbale prwton ek tou ofqalmou sou thn dokon kai tote diableyeis ekbalein to karfos ek tou ofqalmou tou adelfou sou

7:6 mh dwte to agion tois kusin mhde balhte tous margaritas umwn emprosqen twn coirwn mhpote katapathsousin autous en tois posin autwn kai strafentes rhxwsin umas

7:7 aiteite kai doqhsetai umin zhteite kai eurhsete krouete kai anoighsetai umin

7:8 pas gar o aitwn lambanei kai o zhtwn euriskei kai tw krouonti anoighsetai

7:9 h tis | | estin | ex umwn anqrwpos on aithsei o uios autou arton mh liqon epidwsei autw

7:10 h kai icqun aithsei mh ofin epidwsei autw

7:11 ei oun umeis ponhroi ontes oidate domata agaqa didonai tois teknois umwn posw mallon o pathr umwn o en tois ouranois dwsei agaqa tois aitousin auton

7:12 panta oun osa ean qelhte ina poiwsin umin oi anqrwpoi outws kai umeis poieite autois outos gar estin o nomos kai oi profhtai

7:13 eiselqate dia ths stenhs pulhs oti plateia | | h pulh | kai eurucwros h odos h apagousa eis thn apwleian kai polloi eisin oi eisercomenoi di auths

7:14 | oti | ti | stenh h pulh kai teqlimmenh h odos h apagousa eis thn zwhn kai oligoi eisin oi euriskontes authn

7:15 prosecete apo twn yeudoprofhtwn oitines ercontai pros umas en endumasin probatwn eswqen de eisin lukoi arpages

7:16 apo twn karpwn autwn epignwsesqe autous mhti sullegousin apo akanqwn stafulas h apo tribolwn suka

7:17 outws pan dendron agaqon karpous kalous poiei to de sapron dendron karpous ponhrous poiei

7:18 ou dunatai dendron agaqon karpous ponhrous | enegkein | poiein | oude dendron sapron karpous kalous poiein

7:19 pan dendron mh poioun karpon kalon ekkoptetai kai eis pur balletai

7:20 ara ge apo twn karpwn autwn epignwsesqe autous

7:21 ou pas o legwn moi kurie kurie eiseleusetai eis thn basileian twn ouranwn all o poiwn to qelhma tou patros mou tou en tois ouranois

7:22 polloi erousin moi en ekeinh th hmera kurie kurie ou tw sw onomati eprofhteusamen kai tw sw onomati daimonia exebalomen kai tw sw onomati dunameis pollas epoihsamen

7:23 kai tote omologhsw autois oti oudepote egnwn umas apocwreite ap emou oi ergazomenoi thn anomian

7:24 pas oun ostis akouei mou tous logous | [toutous] | toutous | kai poiei autous omoiwqhsetai andri fronimw ostis wkodomhsen autou thn oikian epi thn petran

7:25 kai katebh h broch kai hlqon oi potamoi kai epneusan oi anemoi kai prosepesan th oikia ekeinh kai ouk epesen teqemeliwto gar epi thn petran

7:26 kai pas o akouwn mou tous logous toutous kai mh poiwn autous omoiwqhsetai andri mwrw ostis wkodomhsen autou thn oikian epi thn ammon

7:27 kai katebh h broch kai hlqon oi potamoi kai epneusan oi anemoi kai prosekoyan th oikia ekeinh kai epesen kai hn h ptwsis auths megalh

7:28 kai egeneto ote etelesen o ihsous tous logous toutous exeplhssonto oi ocloi epi th didach autou

7:29 hn gar didaskwn autous ws exousian ecwn kai ouc ws oi grammateis autwn

8:1 katabantos de autou apo tou orous hkolouqhsan autw ocloi polloi

8:2 kai idou lepros proselqwn prosekunei autw legwn kurie ean qelhs dunasai me kaqarisai

8:3 kai ekteinas thn ceira hyato autou legwn qelw kaqarisqhti kai euqews ekaqarisqh autou h lepra

8:4 kai legei autw o ihsous ora mhdeni eiphs alla upage seauton deixon tw ierei kai prosenegkon to dwron o prosetaxen mwushs eis marturion autois

8:5 eiselqontos de autou eis kafarnaoum proshlqen autw ekatontarcos parakalwn auton

8:6 kai legwn kurie o pais mou beblhtai en th oikia paralutikos deinws basanizomenos

8:7 | | kai | legei autw egw elqwn qerapeusw auton

8:8 | apokriqeis de | kai apokriqeis | o ekatontarcos efh kurie ouk eimi ikanos ina mou upo thn steghn eiselqhs alla monon eipe logw kai iaqhsetai o pais mou

8:9 kai gar egw anqrwpos eimi upo exousian | [tassomenos] | | ecwn up emauton stratiwtas kai legw toutw poreuqhti kai poreuetai kai allw ercou kai ercetai kai tw doulw mou poihson touto kai poiei

8:10 akousas de o ihsous eqaumasen kai eipen tois akolouqousin amhn legw umin par oudeni tosauthn pistin en tw israhl euron

8:11 legw de umin oti polloi apo anatolwn kai dusmwn hxousin kai anakliqhsontai meta abraam kai isaak kai iakwb en th basileia twn ouranwn

8:12 oi de uioi ths basileias ekblhqhsontai eis to skotos to exwteron ekei estai o klauqmos kai o brugmos twn odontwn

8:13 kai eipen o ihsous tw ekatontarch upage ws episteusas genhqhtw soi kai iaqh o pais | | [autou] | en th wra ekeinh

8:14 kai elqwn o ihsous eis thn oikian petrou eiden thn penqeran autou beblhmenhn kai puressousan

8:15 kai hyato ths ceiros auths kai afhken authn o puretos kai hgerqh kai dihkonei autw

8:16 oyias de genomenhs proshnegkan autw daimonizomenous pollous kai exebalen ta pneumata logw kai pantas tous kakws econtas eqerapeusen

8:17 opws plhrwqh to rhqen dia hsaiou tou profhtou legontos autos tas asqeneias hmwn elaben kai tas nosous ebastasen

8:18 idwn de o ihsous oclon* peri auton ekeleusen apelqein eis to peran

8:19 kai proselqwn eis grammateus eipen autw didaskale akolouqhsw soi opou ean aperch

8:20 kai legei autw o ihsous ai alwpekes fwleous ecousin kai ta peteina tou ouranou kataskhnwseis o de uios tou anqrwpou ouk ecei pou thn kefalhn klinh

8:21 eteros de twn maqhtwn | | [autou*] | eipen autw kurie epitreyon moi prwton apelqein kai qayai ton patera mou

8:22 o de ihsous legei autw akolouqei moi kai afes tous nekrous qayai tous eautwn nekrous

8:23 kai embanti autw eis | | to | ploion hkolouqhsan autw oi maqhtai autou

8:24 kai idou seismos megas egeneto en th qalassh wste to ploion kaluptesqai upo twn kumatwn autos de ekaqeuden

8:25 kai proselqontes hgeiran auton legontes kurie swson apollumeqa

8:26 kai legei autois ti deiloi este oligopistoi tote egerqeis epetimhsen tois anemois kai th qalassh kai egeneto galhnh megalh

8:27 oi de anqrwpoi eqaumasan legontes potapos estin outos oti kai oi anemoi kai h qalassa autw upakouousin

8:28 kai elqontos autou eis to peran eis thn cwran twn gadarhnwn* uphnthsan autw duo daimonizomenoi ek twn mnhmeiwn exercomenoi calepoi lian wste mh iscuein tina parelqein dia ths odou ekeinhs

8:29 kai idou ekraxan legontes ti hmin kai soi uie tou qeou hlqes wde pro kairou basanisai hmas

8:30 hn de makran ap autwn agelh coirwn pollwn boskomenh

8:31 oi de daimones parekaloun auton legontes ei ekballeis hmas aposteilon hmas eis thn agelhn twn coirwn

8:32 kai eipen autois upagete oi de exelqontes aphlqon eis tous coirous kai idou wrmhsen pasa h agelh kata tou krhmnou eis thn qalassan kai apeqanon en tois udasin

8:33 oi de boskontes efugon kai apelqontes eis thn polin aphggeilan panta kai ta twn daimonizomenwn

8:34 kai idou pasa h polis exhlqen eis upanthsin tw ihsou kai idontes auton parekalesan opws metabh apo twn oriwn autwn

9:1 kai embas eis ploion dieperasen kai hlqen eis thn idian polin

9:2 kai idou proseferon autw paralutikon epi klinhs beblhmenon kai idwn o ihsous thn pistin autwn eipen tw paralutikw qarsei teknon afientai sou ai amartiai

9:3 kai idou tines twn grammatewn eipan en eautois outos blasfhmei

9:4 kai | eidws | idwn | o ihsous tas enqumhseis autwn eipen ina ti enqumeisqe ponhra en tais kardiais umwn

9:5 ti gar estin eukopwteron eipein afientai sou ai amartiai h eipein egeire kai peripatei

9:6 ina de eidhte oti exousian ecei o uios tou anqrwpou epi ths ghs afienai amartias tote legei tw paralutikw | egeire | egerqeis | aron sou thn klinhn kai upage eis ton oikon sou

9:7 kai egerqeis aphlqen eis ton oikon autou

9:8 idontes de oi ocloi efobhqhsan kai edoxasan ton qeon ton donta exousian toiauthn tois anqrwpois

9:9 kai paragwn o ihsous ekeiqen eiden anqrwpon kaqhmenon epi to telwnion maqqaion legomenon kai legei autw akolouqei moi kai anastas hkolouqhsen autw

9:10 kai egeneto autou anakeimenou en th oikia kai idou polloi telwnai kai amartwloi elqontes sunanekeinto tw ihsou kai tois maqhtais autou

9:11 kai idontes oi farisaioi elegon tois maqhtais autou dia ti meta twn telwnwn kai amartwlwn esqiei o didaskalos umwn

9:12 o de akousas eipen ou creian ecousin oi iscuontes iatrou all oi kakws econtes

9:13 poreuqentes de maqete ti estin eleos qelw kai ou qusian ou gar hlqon kalesai dikaious alla amartwlous

9:14 tote prosercontai autw oi maqhtai iwannou legontes dia ti hmeis kai oi farisaioi nhsteuomen | | [polla*] | oi de maqhtai sou ou nhsteuousin

9:15 kai eipen autois o ihsous mh dunantai oi uioi tou numfwnos penqein ef oson met autwn estin o numfios eleusontai de hmerai otan aparqh ap autwn o numfios kai tote nhsteusousin

9:16 oudeis de epiballei epiblhma rakous agnafou epi imatiw palaiw airei gar to plhrwma autou apo tou imatiou kai ceiron scisma ginetai

9:17 oude ballousin oinon neon eis askous palaious ei de mh ge rhgnuntai oi askoi kai o oinos ekceitai kai oi askoi apolluntai alla ballousin oinon neon eis askous kainous kai amfoteroi sunthrountai

9:18 tauta autou lalountos autois idou arcwn | [eis] proselqwn | eis elqwn | prosekunei autw legwn oti h qugathr mou arti eteleuthsen alla elqwn epiqes thn ceira sou ep authn kai zhsetai

9:19 kai egerqeis o ihsous | hkolouqei | hkolouqhsen | autw kai oi maqhtai autou

9:20 kai idou gunh aimorroousa dwdeka eth proselqousa opisqen hyato tou kraspedou tou imatiou autou

9:21 elegen gar en eauth ean monon aywmai tou imatiou autou swqhsomai

9:22 o de ihsous strafeis kai idwn authn eipen qarsei qugater h pistis sou seswken se kai eswqh h gunh apo ths wras ekeinhs

9:23 kai elqwn o ihsous eis thn oikian tou arcontos kai idwn tous aulhtas kai ton oclon qoruboumenon

9:24 elegen anacwreite ou gar apeqanen to korasion alla kaqeudei kai kategelwn autou

9:25 ote de exeblhqh o oclos eiselqwn ekrathsen ths ceiros auths kai hgerqh to korasion

9:26 kai exhlqen h fhmh auth eis olhn thn ghn ekeinhn

9:27 kai paragonti ekeiqen tw ihsou hkolouqhsan | | [autw] | duo tufloi krazontes kai legontes elehson hmas | uie | uios | dauid

9:28 elqonti de eis thn oikian proshlqon autw oi tufloi kai legei autois o ihsous pisteuete oti dunamai touto poihsai legousin autw nai kurie

9:29 tote hyato twn ofqalmwn autwn legwn kata thn pistin umwn genhqhtw umin

9:30 kai hnewcqhsan autwn oi ofqalmoi kai enebrimhqh autois o ihsous legwn orate mhdeis ginwsketw

9:31 oi de exelqontes diefhmisan auton en olh th gh ekeinh

9:32 autwn de exercomenwn idou proshnegkan autw | | anqrwpon | kwfon daimonizomenon

9:33 kai ekblhqentos tou daimoniou elalhsen o kwfos kai eqaumasan oi ocloi legontes oudepote efanh outws en tw israhl

9:34 | [oi | oi | de farisaioi elegon en tw arconti twn daimoniwn ekballei ta | daimonia] | daimonia |

9:35 kai perihgen o ihsous tas poleis pasas kai tas kwmas didaskwn en tais sunagwgais autwn kai khrusswn to euaggelion ths basileias kai qerapeuwn pasan noson kai pasan malakian

9:36 idwn de tous oclous esplagcnisqh peri autwn oti hsan eskulmenoi kai errimmenoi wsei probata mh econta poimena

9:37 tote legei tois maqhtais autou o men qerismos polus oi de ergatai oligoi

9:38 dehqhte oun tou kuriou tou qerismou opws ekbalh ergatas eis ton qerismon autou

10:1 kai proskalesamenos tous dwdeka maqhtas autou edwken autois exousian pneumatwn akaqartwn wste ekballein auta kai qerapeuein pasan noson kai pasan malakian

10:2 twn de dwdeka apostolwn ta onomata estin tauta prwtos simwn o legomenos petros kai andreas o adelfos autou kai iakwbos o tou zebedaiou kai iwannhs o adelfos autou

10:3 filippos kai barqolomaios qwmas kai maqqaios o telwnhs iakwbos o tou alfaiou kai qaddaios

10:4 simwn o kananaios kai ioudas o iskariwths o kai paradous auton

10:5 toutous tous dwdeka apesteilen o ihsous paraggeilas autois legwn eis odon eqnwn mh apelqhte kai eis polin samareitwn mh eiselqhte

10:6 poreuesqe de mallon pros ta probata ta apolwlota oikou israhl

10:7 poreuomenoi de khrussete legontes oti hggiken h basileia twn ouranwn

10:8 asqenountas qerapeuete nekrous egeirete leprous kaqarizete daimonia ekballete dwrean elabete dwrean dote

10:9 mh kthshsqe cruson mhde arguron mhde calkon eis tas zwnas umwn

10:10 mh phran eis odon mhde duo citwnas mhde upodhmata mhde rabdon axios gar o ergaths ths trofhs autou

10:11 eis hn d an polin h kwmhn eiselqhte exetasate tis en auth axios estin kakei meinate ews an exelqhte

10:12 eisercomenoi de eis thn oikian aspasasqe authn

10:13 kai ean men h h oikia axia elqatw h eirhnh umwn ep authn ean de mh h axia h eirhnh umwn | ef | pros | umas epistrafhtw

10:14 kai os an mh dexhtai umas mhde akoush tous logous umwn exercomenoi exw ths oikias h ths polews ekeinhs ektinaxate ton koniorton twn podwn umwn

10:15 amhn legw umin anektoteron estai gh sodomwn kai gomorrwn en hmera krisews h th polei ekeinh

10:16 idou egw apostellw umas ws probata en mesw lukwn ginesqe oun fronimoi ws oi ofeis kai akeraioi ws ai peristerai

10:17 prosecete de apo twn anqrwpwn paradwsousin gar umas eis sunedria kai en tais sunagwgais autwn mastigwsousin umas

10:18 kai epi hgemonas de kai basileis acqhsesqe eneken emou eis marturion autois kai tois eqnesin

10:19 otan de paradwsin umas mh merimnhshte pws h ti lalhshte doqhsetai gar umin en ekeinh th wra ti lalhshte

10:20 ou gar umeis este oi lalountes alla to pneuma tou patros umwn to laloun en umin

10:21 paradwsei de adelfos adelfon eis qanaton kai pathr teknon kai epanasthsontai tekna epi goneis kai qanatwsousin autous

10:22 kai esesqe misoumenoi upo pantwn dia to onoma mou o de upomeinas eis telos outos swqhsetai

10:23 otan de diwkwsin umas en th polei tauth feugete eis thn eteran* amhn gar legw umin ou mh teleshte tas poleis | [tou] | tou | israhl ews | | an | elqh o uios tou anqrwpou

10:24 ouk estin maqhths uper ton didaskalon oude doulos uper ton kurion autou

10:25 arketon tw maqhth ina genhtai ws o didaskalos autou kai o doulos ws o kurios autou ei ton oikodespothn beelzeboul epekalesan posw mallon tous oikiakous autou

10:26 mh oun fobhqhte autous ouden gar estin kekalummenon o ouk apokalufqhsetai kai krupton o ou gnwsqhsetai

10:27 o legw umin en th skotia eipate en tw fwti kai o eis to ous akouete khruxate epi twn dwmatwn

10:28 kai mh | fobhqhte | fobeisqe | apo twn | apokteinontwn | apoktennontwn | to swma thn de yuchn mh dunamenwn apokteinai fobeisqe de mallon ton dunamenon kai yuchn kai swma apolesai en geennh

10:29 ouci duo strouqia assariou pwleitai kai en ex autwn ou peseitai epi thn ghn aneu tou patros umwn

10:30 umwn de kai ai trices ths kefalhs pasai hriqmhmenai eisin

10:31 mh oun fobeisqe pollwn strouqiwn diaferete umeis

10:32 pas oun ostis omologhsei en emoi emprosqen twn anqrwpwn omologhsw kagw en autw emprosqen tou patros mou tou en | tois | [tois] | ouranois

10:33 ostis | de | d an | arnhshtai me emprosqen twn anqrwpwn arnhsomai kagw auton emprosqen tou patros mou tou en | tois | [tois] | ouranois

10:34 mh nomishte oti hlqon balein eirhnhn epi thn ghn ouk hlqon balein eirhnhn alla macairan

10:35 hlqon gar dicasai anqrwpon kata tou patros autou kai qugatera kata ths mhtros auths kai numfhn kata ths penqeras auths

10:36 kai ecqroi tou anqrwpou oi oikiakoi autou

10:37 o filwn patera h mhtera uper eme ouk estin mou axios kai o filwn uion h qugatera uper eme ouk estin mou axios

10:38 kai os ou lambanei ton stauron autou kai akolouqei opisw mou ouk estin mou axios

10:39 o eurwn thn yuchn autou apolesei authn kai o apolesas thn yuchn autou eneken emou eurhsei authn

10:40 o decomenos umas eme decetai kai o eme decomenos decetai ton aposteilanta me

10:41 o decomenos profhthn eis onoma profhtou misqon profhtou lhmyetai kai o decomenos dikaion eis onoma dikaiou misqon dikaiou lhmyetai

10:42 kai os an potish ena twn mikrwn toutwn pothrion yucrou monon eis onoma maqhtou amhn legw umin ou mh apolesh ton misqon autou

11:1 kai egeneto ote etelesen o ihsous diatasswn tois dwdeka maqhtais autou metebh ekeiqen tou didaskein kai khrussein en tais polesin autwn

11:2 o de iwannhs akousas en tw desmwthriw ta erga tou cristou pemyas dia twn maqhtwn autou

11:3 eipen autw su ei o ercomenos h eteron prosdokwmen

11:4 kai apokriqeis o ihsous eipen autois poreuqentes apaggeilate iwannh a akouete kai blepete

11:5 tufloi anablepousin kai cwloi peripatousin leproi kaqarizontai kai kwfoi akouousin kai nekroi egeirontai kai ptwcoi euaggelizontai

11:6 kai makarios estin os ean mh skandalisqh en emoi

11:7 toutwn de poreuomenwn hrxato o ihsous legein tois oclois peri iwannou ti exhlqate eis thn erhmon qeasasqai kalamon upo anemou saleuomenon

11:8 alla ti exhlqate idein anqrwpon en malakois hmfiesmenon idou oi ta malaka forountes en tois oikois twn basilewn | | eisin |

11:9 alla ti exhlqate | profhthn idein | idein profhthn | nai legw umin kai perissoteron profhtou

11:10 outos estin peri ou gegraptai idou egw apostellw ton aggelon mou pro proswpou sou os kataskeuasei thn odon sou emprosqen sou

11:11 amhn legw umin ouk eghgertai en gennhtois gunaikwn meizwn iwannou tou baptistou o de mikroteros en th basileia twn ouranwn meizwn autou estin

11:12 apo de twn hmerwn iwannou tou baptistou ews arti h basileia twn ouranwn biazetai kai biastai arpazousin authn

11:13 pantes gar oi profhtai kai o nomos ews iwannou eprofhteusan

11:14 kai ei qelete dexasqai autos estin hlias o mellwn ercesqai

11:15 o ecwn wta akouetw

11:16 tini de omoiwsw thn genean tauthn omoia estin paidiois kaqhmenois en tais agorais a prosfwnounta tois eterois

11:17 legousin hulhsamen umin kai ouk wrchsasqe eqrhnhsamen kai ouk ekoyasqe

11:18 hlqen gar iwannhs mhte esqiwn mhte pinwn kai legousin daimonion ecei

11:19 hlqen o uios tou anqrwpou esqiwn kai pinwn kai legousin idou anqrwpos fagos kai oinopoths telwnwn filos kai amartwlwn kai edikaiwqh h sofia apo twn ergwn auths

11:20 tote hrxato oneidizein tas poleis en ais egenonto ai pleistai dunameis autou oti ou metenohsan

11:21 ouai soi corazin ouai soi bhqsaida oti ei en turw kai sidwni egenonto ai dunameis ai genomenai en umin palai an en sakkw kai spodw metenohsan

11:22 plhn legw umin turw kai sidwni anektoteron estai en hmera krisews h umin

11:23 kai su kafarnaoum mh ews ouranou uywqhsh ews adou katabhsh* oti ei en sodomois egenhqhsan ai dunameis ai genomenai en soi emeinen an mecri ths shmeron

11:24 plhn legw umin oti gh sodomwn anektoteron estai en hmera krisews h soi

11:25 en ekeinw tw kairw apokriqeis o ihsous eipen exomologoumai soi pater kurie tou ouranou kai ths ghs oti ekruyas tauta apo sofwn kai sunetwn kai apekaluyas auta nhpiois

11:26 nai o pathr oti outws eudokia egeneto emprosqen sou

11:27 panta moi paredoqh upo tou patros mou kai oudeis epiginwskei ton uion ei mh o pathr oude ton patera tis epiginwskei ei mh o uios kai w ean boulhtai o uios apokaluyai

11:28 deute pros me pantes oi kopiwntes kai pefortismenoi kagw anapausw umas

11:29 arate ton zugon mou ef umas kai maqete ap emou oti praus eimi kai tapeinos th kardia kai eurhsete anapausin tais yucais umwn

11:30 o gar zugos mou crhstos kai to fortion mou elafron estin

12:1 en ekeinw tw kairw eporeuqh o ihsous tois sabbasin dia twn sporimwn oi de maqhtai autou epeinasan kai hrxanto tillein stacuas kai esqiein

12:2 oi de farisaioi idontes eipan autw idou oi maqhtai sou poiousin o ouk exestin poiein en sabbatw

12:3 o de eipen autois ouk anegnwte ti epoihsen dauid ote epeinasen kai oi met autou

12:4 pws eishlqen eis ton oikon tou qeou kai tous artous ths proqesews efagon* o ouk exon hn autw fagein oude tois met autou ei mh tois iereusin monois

12:5 h ouk anegnwte en tw nomw oti tois sabbasin oi iereis en tw ierw to sabbaton bebhlousin kai anaitioi eisin

12:6 legw de umin oti tou ierou meizon estin wde

12:7 ei de egnwkeite ti estin eleos qelw kai ou qusian ouk an katedikasate tous anaitious

12:8 kurios gar estin tou sabbatou o uios tou anqrwpou

12:9 kai metabas ekeiqen hlqen eis thn sunagwghn autwn

12:10 kai idou anqrwpos ceira ecwn xhran kai ephrwthsan auton legontes ei exestin tois sabbasin | qerapeuein | qerapeusai | ina kathgorhswsin autou

12:11 o de eipen autois tis | [estai] | estai | ex umwn anqrwpos os exei probaton en kai ean empesh touto tois sabbasin eis boqunon ouci krathsei auto kai egerei

12:12 posw oun diaferei anqrwpos probatou wste exestin tois sabbasin kalws poiein

12:13 tote legei tw anqrwpw ekteinon sou thn ceira kai exeteinen kai apekatestaqh ugihs ws h allh

12:14 exelqontes de oi farisaioi sumboulion elabon kat autou opws auton apoleswsin

12:15 o de ihsous gnous anecwrhsen ekeiqen kai hkolouqhsan autw | | [ocloi*] | polloi kai eqerapeusen autous pantas

12:16 kai epetimhsen autois ina mh faneron auton poihswsin

12:17 ina plhrwqh to rhqen dia hsaiou tou profhtou legontos

12:18 idou o pais mou on hretisa o agaphtos mou | | eis | on eudokhsen h yuch mou qhsw to pneuma mou ep auton kai krisin tois eqnesin apaggelei

12:19 ouk erisei oude kraugasei oude akousei tis en tais plateiais thn fwnhn autou

12:20 kalamon suntetrimmenon ou kateaxei kai linon tufomenon ou sbesei ews an ekbalh eis nikos thn krisin

12:21 kai tw onomati autou eqnh elpiousin

12:22 tote | proshnegkan autw daimonizomenon tuflon kai kwfon | proshnecqh autw daimonizomenos tuflos kai kwfos | kai eqerapeusen auton wste ton kwfon lalein kai blepein

12:23 kai existanto pantes oi ocloi kai elegon mhti outos estin o uios dauid

12:24 oi de farisaioi akousantes eipon outos ouk ekballei ta daimonia ei mh en tw beelzeboul arconti twn daimoniwn

12:25 eidws de* tas enqumhseis autwn eipen autois pasa basileia merisqeisa kaq eauths erhmoutai kai pasa polis h oikia merisqeisa kaq eauths ou staqhsetai

12:26 kai ei o satanas ton satanan ekballei ef eauton emerisqh pws oun staqhsetai h basileia autou

12:27 kai ei egw en beelzeboul ekballw ta daimonia oi uioi umwn en tini ekballousin dia touto autoi kritai esontai umwn

12:28 ei de en pneumati qeou egw ekballw ta daimonia ara efqasen ef umas h basileia tou qeou

12:29 h pws dunatai tis eiselqein eis thn oikian tou iscurou kai ta skeuh autou arpasai ean mh prwton dhsh ton iscuron kai tote thn oikian autou diarpasei

12:30 o mh wn met emou kat emou estin kai o mh sunagwn met emou skorpizei

12:31 dia touto legw umin pasa amartia kai blasfhmia afeqhsetai tois anqrwpois h de tou pneumatos blasfhmia ouk afeqhsetai

12:32 kai os ean eiph logon kata tou uiou tou anqrwpou afeqhsetai autw os d an eiph kata tou pneumatos tou agiou ouk afeqhsetai autw oute en toutw tw aiwni oute en tw mellonti

12:33 h poihsate to dendron kalon kai ton karpon autou kalon h poihsate to dendron sapron kai ton karpon autou sapron ek gar tou karpou to dendron ginwsketai

12:34 gennhmata ecidnwn pws dunasqe agaqa lalein ponhroi ontes ek gar tou perisseumatos ths kardias to stoma lalei

12:35 o agaqos anqrwpos ek tou agaqou qhsaurou ekballei agaqa kai o ponhros anqrwpos ek tou ponhrou qhsaurou ekballei ponhra

12:36 legw de umin oti pan rhma argon o lalhsousin oi anqrwpoi apodwsousin peri autou logon en hmera krisews

12:37 ek gar twn logwn sou dikaiwqhsh kai ek twn logwn sou katadikasqhsh

12:38 tote apekriqhsan autw tines twn grammatewn kai farisaiwn legontes didaskale qelomen apo sou shmeion idein

12:39 o de apokriqeis eipen autois genea ponhra kai moicalis shmeion epizhtei kai shmeion ou doqhsetai auth ei mh to shmeion iwna tou profhtou

12:40 wsper gar hn iwnas en th koilia tou khtous treis hmeras kai treis nuktas outws estai o uios tou anqrwpou en th kardia ths ghs treis hmeras kai treis nuktas

12:41 andres nineuitai anasthsontai en th krisei meta ths geneas tauths kai katakrinousin authn oti metenohsan eis to khrugma iwna kai idou pleion iwna wde

12:42 basilissa notou egerqhsetai en th krisei meta ths geneas tauths kai katakrinei authn oti hlqen ek twn peratwn ths ghs akousai thn sofian solomwnos kai idou pleion solomwnos wde

12:43 otan de to akaqarton pneuma exelqh apo tou anqrwpou diercetai di anudrwn topwn zhtoun anapausin kai ouc euriskei

12:44 tote legei eis ton oikon mou epistreyw oqen exhlqon kai elqon euriskei scolazonta | [kai] | | sesarwmenon kai kekosmhmenon

12:45 tote poreuetai kai paralambanei meq eautou epta etera pneumata ponhrotera eautou kai eiselqonta katoikei ekei kai ginetai ta escata tou anqrwpou ekeinou ceirona twn prwtwn outws estai kai th genea tauth th ponhra

12:46 eti autou lalountos tois oclois idou h mhthr kai oi adelfoi autou eisthkeisan exw zhtountes autw lalhsai

12:47 | | [eipen de tis autw idou h mhthr sou kai oi adelfoi sou exw esthkasin zhtountes soi lalhsai*] |

12:48 o de apokriqeis eipen tw legonti autw tis estin h mhthr mou kai tines eisin oi adelfoi mou

12:49 kai ekteinas thn ceira | [autou] | autou | epi tous maqhtas autou eipen idou h mhthr mou kai oi adelfoi mou

12:50 ostis gar an poihsh to qelhma tou patros mou tou en ouranois autos mou adelfos kai adelfh kai mhthr estin

13:1 en th hmera ekeinh exelqwn o ihsous ths oikias ekaqhto para thn qalassan

13:2 kai sunhcqhsan pros auton ocloi polloi wste auton eis ploion embanta kaqhsqai kai pas o oclos epi ton aigialon eisthkei

13:3 kai elalhsen autois polla en parabolais legwn idou exhlqen o speirwn tou speirein

13:4 kai en tw speirein auton a men epesen para thn odon kai elqonta ta peteina katefagen auta

13:5 alla de epesen epi ta petrwdh opou ouk eicen ghn pollhn kai euqews exaneteilen dia to mh ecein baqos ghs

13:6 hliou de anateilantos ekaumatisqh kai dia to mh ecein rizan exhranqh

13:7 alla de epesen epi tas akanqas kai anebhsan ai akanqai kai | apepnixan | epnixan | auta

13:8 alla de epesen epi thn ghn thn kalhn kai edidou karpon o men ekaton o de exhkonta o de triakonta

13:9 o ecwn wta akouetw

13:10 kai proselqontes oi maqhtai eipan autw dia ti en parabolais laleis autois

13:11 o de apokriqeis eipen | | autois | oti umin dedotai gnwnai ta musthria ths basileias twn ouranwn ekeinois de ou dedotai

13:12 ostis gar ecei doqhsetai autw kai perisseuqhsetai ostis de ouk ecei kai o ecei arqhsetai ap autou

13:13 dia touto en parabolais autois lalw oti blepontes ou blepousin kai akouontes ouk akouousin oude suniousin

13:14 kai anaplhroutai autois h profhteia hsaiou h legousa akoh akousete kai ou mh sunhte kai blepontes bleyete kai ou mh idhte

13:15 epacunqh gar h kardia tou laou toutou kai tois wsin barews hkousan kai tous ofqalmous autwn ekammusan mhpote idwsin tois ofqalmois kai tois wsin akouswsin kai th kardia sunwsin kai epistreywsin kai iasomai autous

13:16 umwn de makarioi oi ofqalmoi oti blepousin kai ta wta | [umwn] | umwn | oti akouousin

13:17 amhn gar legw umin oti polloi profhtai kai dikaioi epequmhsan idein a blepete kai ouk eidan kai akousai a akouete kai ouk hkousan

13:18 umeis oun akousate thn parabolhn tou speirantos

13:19 pantos akouontos ton logon ths basileias kai mh sunientos ercetai o ponhros kai arpazei to esparmenon en th kardia autou outos estin o para thn odon spareis

13:20 o de epi ta petrwdh spareis outos estin o ton logon akouwn kai euqus meta caras lambanwn auton

13:21 ouk ecei de rizan en eautw alla proskairos estin genomenhs de qliyews h diwgmou dia ton logon euqus skandalizetai

13:22 o de eis tas akanqas spareis outos estin o ton logon akouwn kai h merimna tou aiwnos kai h apath tou ploutou sumpnigei ton logon kai akarpos ginetai

13:23 o de epi thn kalhn ghn spareis outos estin o ton logon akouwn kai sunieis os dh karpoforei kai poiei o men ekaton o de exhkonta o de triakonta

13:24 allhn parabolhn pareqhken autois legwn wmoiwqh h basileia twn ouranwn anqrwpw speiranti kalon sperma en tw agrw autou

13:25 en de tw kaqeudein tous anqrwpous hlqen autou o ecqros kai epespeiren zizania ana meson tou sitou kai aphlqen

13:26 ote de eblasthsen o cortos kai karpon epoihsen tote efanh kai ta zizania

13:27 proselqontes de oi douloi tou oikodespotou eipon autw kurie ouci kalon sperma espeiras en tw sw agrw poqen oun ecei zizania

13:28 o de efh autois ecqros anqrwpos touto epoihsen oi de | autw legousin | douloi legousin autw | qeleis oun apelqontes sullexwmen auta

13:29 o de fhsin ou mhpote sullegontes ta zizania ekrizwshte ama autois ton siton

13:30 afete sunauxanesqai amfotera ews tou qerismou kai en kairw tou qerismou erw tois qeristais sullexate prwton ta zizania kai dhsate auta | [eis] | eis | desmas pros to katakausai auta ton de siton | sunagete | sunagagete | eis thn apoqhkhn mou

13:31 allhn parabolhn pareqhken autois legwn omoia estin h basileia twn ouranwn kokkw sinapews on labwn anqrwpos espeiren en tw agrw autou

13:32 o mikroteron men estin pantwn twn spermatwn otan de auxhqh meizon twn lacanwn estin kai ginetai dendron wste elqein ta peteina tou ouranou kai kataskhnoun en tois kladois autou

13:33 allhn parabolhn | [elalhsen autois] | elalhsen autois | omoia estin h basileia twn ouranwn zumh hn labousa gunh enekruyen eis aleurou sata tria ews ou ezumwqh olon

13:34 tauta panta elalhsen o ihsous en parabolais tois oclois kai cwris parabolhs ouden elalei autois

13:35 opws plhrwqh to rhqen dia tou profhtou* legontos anoixw en parabolais to stoma mou ereuxomai kekrummena apo katabolhs | | [kosmou*] |

13:36 tote afeis tous oclous hlqen eis thn oikian kai proshlqon autw oi maqhtai autou legontes diasafhson hmin thn parabolhn twn zizaniwn tou agrou

13:37 o de apokriqeis eipen o speirwn to kalon sperma estin o uios tou anqrwpou

13:38 o de agros estin o kosmos to de kalon sperma outoi eisin oi uioi ths basileias ta de zizania eisin oi uioi tou ponhrou

13:39 o de ecqros o speiras auta estin o diabolos o de qerismos sunteleia aiwnos estin oi de qeristai aggeloi eisin

13:40 wsper oun sullegetai ta zizania kai puri | katakaietai | <katakaietai> | outws estai en th sunteleia tou aiwnos

13:41 apostelei o uios tou anqrwpou tous aggelous autou kai sullexousin ek ths basileias autou panta ta skandala kai tous poiountas thn anomian

13:42 kai balousin autous eis thn kaminon tou puros ekei estai o klauqmos kai o brugmos twn odontwn

13:43 tote oi dikaioi eklamyousin ws o hlios en th basileia tou patros autwn o ecwn wta akouetw

13:44 omoia estin h basileia twn ouranwn qhsaurw kekrummenw en tw agrw on eurwn anqrwpos ekruyen kai apo ths caras autou upagei kai pwlei | | panta | osa ecei kai agorazei ton agron ekeinon

13:45 palin omoia estin h basileia twn ouranwn | | anqrwpw | emporw zhtounti kalous margaritas

13:46 eurwn de ena polutimon margarithn apelqwn pepraken panta osa eicen kai hgorasen auton

13:47 palin omoia estin h basileia twn ouranwn saghnh blhqeish eis thn qalassan kai ek pantos genous sunagagoush

13:48 hn ote eplhrwqh anabibasantes epi ton aigialon kai kaqisantes sunelexan ta kala eis aggh ta de sapra exw ebalon

13:49 outws estai en th sunteleia tou aiwnos exeleusontai oi aggeloi kai aforiousin tous ponhrous ek mesou twn dikaiwn

13:50 kai balousin autous eis thn kaminon tou puros ekei estai o klauqmos kai o brugmos twn odontwn

13:51 sunhkate tauta panta legousin autw nai

13:52 o de eipen autois dia touto pas grammateus maqhteuqeis th basileia twn ouranwn omoios estin anqrwpw oikodespoth ostis ekballei ek tou qhsaurou autou kaina kai palaia

13:53 kai egeneto ote etelesen o ihsous tas parabolas tautas methren ekeiqen

13:54 kai elqwn eis thn patrida autou edidasken autous en th sunagwgh autwn wste ekplhssesqai autous kai legein poqen toutw h sofia auth kai ai dunameis

13:55 ouc outos estin o tou tektonos uios ouc h mhthr autou legetai mariam kai oi adelfoi autou iakwbos kai iwshf kai simwn kai ioudas

13:56 kai ai adelfai autou ouci pasai pros hmas eisin poqen oun toutw tauta panta

13:57 kai eskandalizonto en autw o de ihsous eipen autois ouk estin profhths atimos ei mh en th patridi kai en th oikia autou

13:58 kai ouk epoihsen ekei dunameis pollas dia thn apistian autwn

14:1 en ekeinw tw kairw hkousen hrwdhs o tetraarchs thn akohn ihsou

14:2 kai eipen tois paisin autou outos estin iwannhs o baptisths autos hgerqh apo twn nekrwn kai dia touto ai dunameis energousin en autw

14:3 o gar hrwdhs krathsas ton iwannhn edhsen | | [auton] | kai en fulakh apeqeto dia hrwdiada thn gunaika filippou tou adelfou autou

14:4 elegen gar o iwannhs autw ouk exestin soi ecein authn

14:5 kai qelwn auton apokteinai efobhqh ton oclon oti ws profhthn auton eicon

14:6 genesiois de genomenois tou hrwdou wrchsato h qugathr ths hrwdiados en tw mesw kai hresen tw hrwdh

14:7 oqen meq orkou wmologhsen auth dounai o ean aithshtai

14:8 h de probibasqeisa upo ths mhtros auths dos moi fhsin wde epi pinaki thn kefalhn iwannou tou baptistou

14:9 kai luphqeis o basileus dia tous orkous kai tous sunanakeimenous ekeleusen doqhnai

14:10 kai pemyas apekefalisen | | [ton] | iwannhn en th fulakh

14:11 kai hnecqh h kefalh autou epi pinaki kai edoqh tw korasiw kai hnegken th mhtri auths

14:12 kai proselqontes oi maqhtai autou hran to ptwma kai eqayan | auton | <auton> | kai elqontes aphggeilan tw ihsou

14:13 akousas de o ihsous anecwrhsen ekeiqen en ploiw eis erhmon topon kat idian kai akousantes oi ocloi hkolouqhsan autw pezh apo twn polewn

14:14 kai exelqwn eiden polun oclon kai esplagcnisqh ep autois kai eqerapeusen tous arrwstous autwn

14:15 oyias de genomenhs proshlqon autw oi maqhtai legontes erhmos estin o topos kai h wra hdh parhlqen apoluson tous oclous ina apelqontes eis tas kwmas agoraswsin eautois brwmata

14:16 o de | ihsous | [ihsous] | eipen autois ou creian ecousin apelqein dote autois umeis fagein

14:17 oi de legousin autw ouk ecomen wde ei mh pente artous kai duo icquas

14:18 o de eipen ferete moi wde autous

14:19 kai keleusas tous oclous anakliqhnai epi tou cortou labwn tous pente artous kai tous duo icquas anableyas eis ton ouranon euloghsen kai klasas edwken tois maqhtais tous artous oi de maqhtai tois oclois

14:20 kai efagon pantes kai ecortasqhsan kai hran to perisseuon twn klasmatwn dwdeka kofinous plhreis

14:21 oi de esqiontes hsan andres wsei pentakiscilioi cwris gunaikwn kai paidiwn

14:22 kai | [euqews] | euqews | hnagkasen tous maqhtas embhnai eis | | to | ploion kai proagein auton eis to peran ews ou apolush tous oclous

14:23 kai apolusas tous oclous anebh eis to oros kat idian proseuxasqai oyias de genomenhs monos hn ekei

14:24 to de ploion hdh stadious pollous apo ths ghs apeicen* basanizomenon upo twn kumatwn hn gar enantios o anemos

14:25 tetarth de fulakh ths nuktos hlqen pros autous peripatwn epi thn qalassan

14:26 oi de maqhtai idontes auton epi ths qalasshs peripatounta etaracqhsan legontes oti fantasma estin kai apo tou fobou ekraxan

14:27 euqus de elalhsen [o ihsous] autois legwn qarseite egw eimi mh fobeisqe

14:28 apokriqeis de | o petros eipen autw | autw o petros eipen | kurie ei su ei keleuson me elqein pros se epi ta udata

14:29 o de eipen elqe kai katabas apo tou ploiou | | [o] | petros periepathsen epi ta udata kai hlqen pros ton ihsoun

14:30 blepwn de ton anemon | | [iscuron*] | efobhqh kai arxamenos katapontizesqai ekraxen legwn kurie swson me

14:31 euqews de o ihsous ekteinas thn ceira epelabeto autou kai legei autw oligopiste eis ti edistasas

14:32 kai anabantwn autwn eis to ploion ekopasen o anemos

14:33 oi de en tw ploiw prosekunhsan autw legontes alhqws qeou uios ei

14:34 kai diaperasantes hlqon epi thn ghn eis gennhsaret

14:35 kai epignontes auton oi andres tou topou ekeinou apesteilan eis olhn thn pericwron ekeinhn kai proshnegkan autw pantas tous kakws econtas

14:36 kai parekaloun | [auton] | auton | ina monon aywntai tou kraspedou tou imatiou autou kai osoi hyanto dieswqhsan

15:1 tote prosercontai tw ihsou apo ierosolumwn farisaioi kai grammateis legontes

15:2 dia ti oi maqhtai sou parabainousin thn paradosin twn presbuterwn ou gar niptontai tas ceiras | | [autwn] | otan arton esqiwsin

15:3 o de apokriqeis eipen autois dia ti kai umeis parabainete thn entolhn tou qeou dia thn paradosin umwn

15:4 o gar qeos eipen tima ton patera kai thn mhtera kai o kakologwn patera h mhtera qanatw teleutatw

15:5 umeis de legete os an eiph tw patri h th mhtri dwron o ean ex emou wfelhqhs

15:6 ou mh timhsei ton patera autou* kai hkurwsate ton logon tou qeou dia thn paradosin umwn

15:7 upokritai kalws eprofhteusen peri umwn hsaias legwn

15:8 o laos outos tois ceilesin me tima h de kardia autwn porrw apecei ap emou

15:9 mathn de sebontai me didaskontes didaskalias entalmata anqrwpwn

15:10 kai proskalesamenos ton oclon eipen autois akouete kai suniete

15:11 ou to eisercomenon eis to stoma koinoi ton anqrwpon alla to ekporeuomenon ek tou stomatos touto koinoi ton anqrwpon

15:12 tote proselqontes oi maqhtai legousin autw oidas oti oi farisaioi akousantes ton logon eskandalisqhsan

15:13 o de apokriqeis eipen pasa futeia hn ouk efuteusen o pathr mou o ouranios ekrizwqhsetai

15:14 afete autous tufloi eisin odhgoi | | [tuflwn*] | tuflos de tuflon ean odhgh amfoteroi eis boqunon pesountai

15:15 apokriqeis de o petros eipen autw frason hmin thn parabolhn | | [tauthn*] |

15:16 o de eipen akmhn kai umeis asunetoi este

15:17 ou noeite oti pan to eisporeuomenon eis to stoma eis thn koilian cwrei kai eis afedrwna ekballetai

15:18 ta de ekporeuomena ek tou stomatos ek ths kardias exercetai kakeina koinoi ton anqrwpon

15:19 ek gar ths kardias exercontai dialogismoi ponhroi fonoi moiceiai porneiai klopai yeudomarturiai blasfhmiai

15:20 tauta estin ta koinounta ton anqrwpon to de aniptois cersin fagein ou koinoi ton anqrwpon

15:21 kai exelqwn ekeiqen o ihsous anecwrhsen eis ta merh turou kai sidwnos

15:22 kai idou gunh cananaia apo twn oriwn ekeinwn exelqousa ekrazen legousa elehson me kurie uios dauid h qugathr mou kakws daimonizetai

15:23 o de ouk apekriqh auth logon kai proselqontes oi maqhtai autou hrwtoun auton legontes apoluson authn oti krazei opisqen hmwn

15:24 o de apokriqeis eipen ouk apestalhn ei mh eis ta probata ta apolwlota oikou israhl

15:25 h de elqousa prosekunei autw legousa kurie bohqei moi

15:26 o de apokriqeis eipen ouk estin kalon labein ton arton twn teknwn kai balein tois kunariois

15:27 h de eipen nai kurie kai | [gar] | gar | ta kunaria esqiei apo twn yiciwn twn piptontwn apo ths trapezhs twn kuriwn autwn

15:28 tote apokriqeis o ihsous eipen auth w gunai megalh sou h pistis genhqhtw soi ws qeleis kai iaqh h qugathr auths apo ths wras ekeinhs

15:29 kai metabas ekeiqen o ihsous hlqen para thn qalassan ths galilaias kai anabas eis to oros ekaqhto ekei

15:30 kai proshlqon autw ocloi polloi econtes meq eautwn cwlous | kullous tuflous | tuflous kullous | kwfous kai eterous pollous kai erriyan autous para tous podas autou kai eqerapeusen autous

15:31 wste ton oclon qaumasai blepontas kwfous lalountas | | kullous ugieis* | kai cwlous peripatountas kai tuflous blepontas kai edoxasan ton qeon israhl

15:32 o de ihsous proskalesamenos tous maqhtas autou eipen splagcnizomai epi ton oclon oti | [hdh] | hdh | hmerai treis prosmenousin moi kai ouk ecousin ti fagwsin kai apolusai autous nhsteis ou qelw mhpote ekluqwsin en th odw

15:33 kai legousin autw oi maqhtai poqen hmin en erhmia artoi tosoutoi wste cortasai oclon tosouton

15:34 kai legei autois o ihsous posous artous ecete oi de eipan epta kai oliga icqudia

15:35 kai paraggeilas tw oclw anapesein epi thn ghn

15:36 elaben tous epta artous kai tous icquas kai eucaristhsas eklasen kai edidou tois maqhtais oi de maqhtai tois oclois

15:37 kai efagon pantes kai ecortasqhsan kai to perisseuon twn klasmatwn hran epta spuridas plhreis

15:38 oi de esqiontes hsan tetrakiscilioi andres cwris gunaikwn kai paidiwn

15:39 kai apolusas tous oclous enebh eis to ploion kai hlqen eis ta oria magadan*

16:1 kai proselqontes | [oi] | oi | farisaioi kai saddoukaioi peirazontes ephrwthsan auton shmeion ek tou ouranou epideixai autois

16:2 o de apokriqeis eipen autois | [[oyias | [oyias | genomenhs legete eudia purrazei gar o ouranos

16:3 kai prwi shmeron ceimwn purrazei gar stugnazwn o ouranos to men proswpon tou ouranou ginwskete diakrinein ta de shmeia twn kairwn ou | dunasqe]] | dunasqe*] |

16:4 genea ponhra kai moicalis shmeion epizhtei kai shmeion ou doqhsetai auth ei mh to shmeion iwna kai katalipwn autous aphlqen

16:5 kai elqontes oi maqhtai eis to peran epelaqonto artous labein

16:6 o de ihsous eipen autois orate kai prosecete apo ths zumhs twn farisaiwn kai saddoukaiwn

16:7 oi de dielogizonto en eautois legontes oti artous ouk elabomen

16:8 gnous de o ihsous eipen ti dialogizesqe en eautois oligopistoi oti artous ouk ecete

16:9 oupw noeite oude mnhmoneuete tous pente artous twn pentakisciliwn kai posous kofinous elabete

16:10 oude tous epta artous twn tetrakisciliwn kai posas spuridas elabete

16:11 pws ou noeite oti ou peri artwn eipon umin prosecete de apo ths zumhs twn farisaiwn kai saddoukaiwn

16:12 tote sunhkan oti ouk eipen prosecein apo ths zumhs | [twn artwn*] | twn artwn | alla apo ths didachs twn farisaiwn kai saddoukaiwn

16:13 elqwn de o ihsous eis ta merh kaisareias ths filippou hrwta tous maqhtas autou legwn tina legousin oi anqrwpoi einai ton uion tou anqrwpou

16:14 oi de eipan oi men iwannhn ton baptisthn alloi de hlian eteroi de ieremian h ena twn profhtwn

16:15 legei autois umeis de tina me legete einai

16:16 apokriqeis de simwn petros eipen su ei o cristos o uios tou qeou tou zwntos

16:17 apokriqeis de o ihsous eipen autw makarios ei simwn bariwna oti sarx kai aima ouk apekaluyen soi all o pathr mou o en | [tois] | tois | ouranois

16:18 kagw de soi legw oti su ei petros kai epi tauth th petra oikodomhsw mou thn ekklhsian kai pulai adou ou katiscusousin auths

16:19 dwsw soi tas kleidas ths basileias twn ouranwn kai o ean dhshs epi ths ghs estai dedemenon en tois ouranois kai o ean lushs epi ths ghs estai lelumenon en tois ouranois

16:20 tote | epetimhsen | diesteilato | tois maqhtais ina mhdeni eipwsin oti autos estin o cristos

16:21 apo tote hrxato | ihsous cristos | o ihsous | deiknuein tois maqhtais autou oti dei auton eis ierosoluma apelqein kai polla paqein apo twn presbuterwn kai arcierewn kai grammatewn kai apoktanqhnai kai th trith hmera egerqhnai

16:22 kai proslabomenos auton o petros hrxato epitiman autw legwn ilews soi kurie ou mh estai soi touto

16:23 o de strafeis eipen tw petrw upage opisw mou satana skandalon ei emou oti ou froneis ta tou qeou alla ta twn anqrwpwn

16:24 tote | [o] | o | ihsous eipen tois maqhtais autou ei tis qelei opisw mou elqein aparnhsasqw eauton kai aratw ton stauron autou kai akolouqeitw moi

16:25 os gar ean qelh thn yuchn autou swsai apolesei authn os d an apolesh thn yuchn autou eneken emou eurhsei authn

16:26 ti gar wfelhqhsetai anqrwpos ean ton kosmon olon kerdhsh thn de yuchn autou zhmiwqh h ti dwsei anqrwpos antallagma ths yuchs autou

16:27 mellei gar o uios tou anqrwpou ercesqai en th doxh tou patros autou meta twn aggelwn autou kai tote apodwsei ekastw kata thn praxin autou

16:28 amhn legw umin oti eisin tines twn wde estwtwn oitines ou mh geuswntai qanatou ews an idwsin ton uion tou anqrwpou ercomenon en th basileia autou

17:1 kai meq hmeras ex paralambanei o ihsous ton petron kai iakwbon kai iwannhn ton adelfon autou kai anaferei autous eis oros uyhlon kat idian

17:2 kai metemorfwqh emprosqen autwn kai elamyen to proswpon autou ws o hlios ta de imatia autou egeneto leuka ws to fws

17:3 kai idou wfqh autois mwushs kai hlias sullalountes met autou

17:4 apokriqeis de o petros eipen tw ihsou kurie kalon estin hmas wde einai ei qeleis poihsw wde treis skhnas soi mian kai mwusei mian kai hlia mian

17:5 eti autou lalountos idou nefelh fwteinh epeskiasen autous kai idou fwnh ek ths nefelhs legousa outos estin o uios mou o agaphtos en w eudokhsa akouete autou

17:6 kai akousantes oi maqhtai epesan epi proswpon autwn kai efobhqhsan sfodra

17:7 kai proshlqen o ihsous kai ayamenos autwn eipen egerqhte kai mh fobeisqe

17:8 eparantes de tous ofqalmous autwn oudena eidon ei mh auton ihsoun monon

17:9 kai katabainontwn autwn ek tou orous eneteilato autois o ihsous legwn mhdeni eiphte to orama ews ou o uios tou anqrwpou ek nekrwn egerqh

17:10 kai ephrwthsan auton oi maqhtai legontes ti oun oi grammateis legousin oti hlian dei elqein prwton

17:11 o de apokriqeis eipen hlias men ercetai kai apokatasthsei panta

17:12 legw de umin oti hlias hdh hlqen kai ouk epegnwsan auton alla epoihsan en autw osa hqelhsan outws kai o uios tou anqrwpou mellei pascein up autwn

17:13 tote sunhkan oi maqhtai oti peri iwannou tou baptistou eipen autois

17:14 kai elqontwn pros ton oclon proshlqen autw anqrwpos gonupetwn auton

17:15 kai legwn kurie elehson mou ton uion oti selhniazetai kai kakws | ecei | pascei | pollakis gar piptei eis to pur kai pollakis eis to udwr

17:16 kai proshnegka auton tois maqhtais sou kai ouk hdunhqhsan auton qerapeusai

17:17 apokriqeis de o ihsous eipen w genea apistos kai diestrammenh ews pote meq umwn esomai ews pote anexomai umwn ferete moi auton wde

17:18 kai epetimhsen autw o ihsous kai exhlqen ap autou to daimonion kai eqerapeuqh o pais apo ths wras ekeinhs

17:19 tote proselqontes oi maqhtai tw ihsou kat idian eipon dia ti hmeis ouk hdunhqhmen ekbalein auto

17:20 o de legei autois dia thn oligopistian umwn amhn gar legw umin ean echte pistin ws kokkon sinapews ereite tw orei toutw metaba enqen ekei kai metabhsetai kai ouden adunathsei umin

17:21

17:22 sustrefomenwn de autwn en th galilaia eipen autois o ihsous mellei o uios tou anqrwpou paradidosqai eis ceiras anqrwpwn

17:23 kai apoktenousin auton kai th trith hmera egerqhsetai kai eluphqhsan sfodra

17:24 elqontwn de autwn eis kafarnaoum proshlqon oi ta didracma lambanontes tw petrw kai eipan o didaskalos umwn ou telei | ta | [ta] | didracma

17:25 legei nai kai elqonta eis thn oikian proefqasen auton o ihsous legwn ti soi dokei simwn oi basileis ths ghs apo tinwn lambanousin telh h khnson apo twn uiwn autwn h apo twn allotriwn

17:26 eipontos de apo twn allotriwn efh autw o ihsous ara ge eleuqeroi eisin oi uioi

17:27 ina de mh skandaliswmen autous poreuqeis eis qalassan bale agkistron kai ton anabanta prwton icqun aron kai anoixas to stoma autou eurhseis stathra ekeinon labwn dos autois anti emou kai sou

18:1 en ekeinh th wra proshlqon oi maqhtai tw ihsou legontes tis ara meizwn estin en th basileia twn ouranwn

18:2 kai proskalesamenos paidion esthsen auto en mesw autwn

18:3 kai eipen amhn legw umin ean mh strafhte kai genhsqe ws ta paidia ou mh eiselqhte eis thn basileian twn ouranwn

18:4 ostis oun tapeinwsei eauton ws to paidion touto outos estin o meizwn en th basileia twn ouranwn

18:5 kai os ean dexhtai en paidion toiouto epi tw onomati mou eme decetai

18:6 os d an skandalish ena twn mikrwn toutwn twn pisteuontwn eis eme sumferei autw ina kremasqh mulos onikos peri ton trachlon autou kai katapontisqh en tw pelagei ths qalasshs

18:7 ouai tw kosmw apo twn skandalwn anagkh gar elqein ta skandala plhn ouai tw anqrwpw di ou to skandalon ercetai

18:8 ei de h ceir sou h o pous sou skandalizei se ekkoyon auton kai bale apo sou kalon soi estin eiselqein eis thn zwhn kullon h cwlon h duo ceiras h duo podas econta blhqhnai eis to pur to aiwnion

18:9 kai ei o ofqalmos sou skandalizei se exele auton kai bale apo sou kalon soi estin monofqalmon eis thn zwhn eiselqein h duo ofqalmous econta blhqhnai eis thn geennan tou puros

18:10 orate mh katafronhshte enos twn mikrwn toutwn legw gar umin oti oi aggeloi autwn en ouranois dia pantos blepousin to proswpon tou patros mou tou en ouranois

18:11

18:12 ti umin dokei ean genhtai tini anqrwpw ekaton probata kai planhqh en ex autwn ouci afhsei ta enenhkonta ennea epi ta orh kai poreuqeis zhtei to planwmenon

18:13 kai ean genhtai eurein auto amhn legw umin oti cairei ep autw mallon h epi tois enenhkonta ennea tois mh peplanhmenois

18:14 outws ouk estin qelhma emprosqen tou patros | mou | umwn* | tou en ouranois ina apolhtai en twn mikrwn toutwn

18:15 ean de amarthsh | | [eis se*] | o adelfos sou upage elegxon auton metaxu sou kai autou monou ean sou akoush ekerdhsas ton adelfon sou

18:16 ean de mh akoush paralabe meta sou eti ena h duo ina epi stomatos duo marturwn h triwn staqh pan rhma

18:17 ean de parakoush autwn | eipon | eipe | th ekklhsia ean de kai ths ekklhsias parakoush estw soi wsper o eqnikos kai o telwnhs

18:18 amhn legw umin osa ean dhshte epi ths ghs estai dedemena en ouranw kai osa ean lushte epi ths ghs estai lelumena en ouranw

18:19 palin [amhn*] legw umin oti ean duo sumfwnhswsin ex umwn epi ths ghs peri pantos pragmatos ou ean aithswntai genhsetai autois para tou patros mou tou en ouranois

18:20 ou gar eisin duo h treis sunhgmenoi eis to emon onoma ekei eimi en mesw autwn

18:21 tote proselqwn o petros eipen | [autw] | autw | kurie posakis amarthsei eis eme o adelfos mou kai afhsw autw ews eptakis

18:22 legei autw o ihsous ou legw soi ews eptakis alla ews ebdomhkontakis epta

18:23 dia touto wmoiwqh h basileia twn ouranwn anqrwpw basilei os hqelhsen sunarai logon meta twn doulwn autou

18:24 arxamenou de autou sunairein | proshcqh eis autw | proshnecqh autw eis | ofeileths muriwn talantwn

18:25 mh econtos de autou apodounai ekeleusen auton o kurios praqhnai kai thn gunaika kai ta tekna kai panta osa ecei kai apodoqhnai

18:26 peswn oun o doulos prosekunei autw legwn makroqumhson ep emoi kai panta apodwsw soi

18:27 splagcnisqeis de o kurios tou doulou | [ekeinou] | ekeinou | apelusen auton kai to daneion afhken autw

18:28 exelqwn de o doulos ekeinos euren ena twn sundoulwn autou os wfeilen autw ekaton dhnaria kai krathsas auton epnigen legwn apodos ei ti ofeileis

18:29 peswn oun o sundoulos autou parekalei auton legwn makroqumhson ep emoi kai apodwsw soi

18:30 o de ouk hqelen alla apelqwn ebalen auton eis fulakhn ews apodw to ofeilomenon

18:31 idontes oun oi sundouloi autou ta genomena eluphqhsan sfodra kai elqontes diesafhsan tw kuriw eautwn panta ta genomena

18:32 tote proskalesamenos auton o kurios autou legei autw doule ponhre pasan thn ofeilhn ekeinhn afhka soi epei parekalesas me

18:33 ouk edei kai se elehsai ton sundoulon sou ws kagw se hlehsa

18:34 kai orgisqeis o kurios autou paredwken auton tois basanistais ews | [ou] | ou | apodw pan to ofeilomenon

18:35 outws kai o pathr mou o ouranios poihsei umin ean mh afhte ekastos tw adelfw autou apo twn kardiwn umwn

19:1 kai egeneto ote etelesen o ihsous tous logous toutous methren apo ths galilaias kai hlqen eis ta oria ths ioudaias peran tou iordanou

19:2 kai hkolouqhsan autw ocloi polloi kai eqerapeusen autous ekei

19:3 kai proshlqon autw farisaioi peirazontes auton kai legontes ei exestin | | anqrwpw | apolusai thn gunaika autou kata pasan aitian

19:4 o de apokriqeis eipen ouk anegnwte oti o ktisas ap archs arsen kai qhlu epoihsen autous

19:5 kai eipen eneka toutou kataleiyei anqrwpos ton patera kai thn mhtera kai kollhqhsetai th gunaiki autou kai esontai oi duo eis sarka mian

19:6 wste ouketi eisin duo alla sarx mia o oun o qeos sunezeuxen anqrwpos mh cwrizetw

19:7 legousin autw ti oun mwushs eneteilato dounai biblion apostasiou kai apolusai | | [authn*] |

19:8 legei autois oti mwushs pros thn sklhrokardian umwn epetreyen umin apolusai tas gunaikas umwn ap archs de ou gegonen outws

19:9 legw de umin oti os an apolush thn gunaika autou mh epi porneia kai gamhsh allhn moicatai

19:10 legousin autw oi maqhtai | | [autou*] | ei outws estin h aitia tou anqrwpou meta ths gunaikos ou sumferei gamhsai

19:11 o de eipen autois ou pantes cwrousin ton logon | | [touton*] | all ois dedotai

19:12 eisin gar eunoucoi oitines ek koilias mhtros egennhqhsan outws kai eisin eunoucoi oitines eunoucisqhsan upo twn anqrwpwn kai eisin eunoucoi oitines eunoucisan eautous dia thn basileian twn ouranwn o dunamenos cwrein cwreitw

19:13 tote proshnecqhsan autw paidia ina tas ceiras epiqh autois kai proseuxhtai oi de maqhtai epetimhsan autois

19:14 o de ihsous eipen afete ta paidia kai mh kwluete auta elqein pros me twn gar toioutwn estin h basileia twn ouranwn

19:15 kai epiqeis tas ceiras autois eporeuqh ekeiqen

19:16 kai idou eis proselqwn autw eipen didaskale ti agaqon poihsw ina scw zwhn aiwnion

19:17 o de eipen autw ti me erwtas peri tou agaqou eis estin o agaqos ei de qeleis eis thn zwhn eiselqein | threi | thrhson | tas entolas

19:18 legei autw poias o de ihsous | efh | eipen | to ou foneuseis ou moiceuseis ou kleyeis ou yeudomarturhseis

19:19 tima ton patera kai thn mhtera kai agaphseis ton plhsion sou ws seauton

19:20 legei autw o neaniskos | tauta panta | panta tauta | efulaxa ti eti usterw

19:21 efh autw o ihsous ei qeleis teleios einai upage pwlhson sou ta uparconta kai dos [tois] ptwcois kai exeis qhsauron en ouranois kai deuro akolouqei moi

19:22 akousas de o neaniskos ton logon | [touton] | | aphlqen lupoumenos hn gar ecwn kthmata polla

19:23 o de ihsous eipen tois maqhtais autou amhn legw umin oti plousios duskolws eiseleusetai eis thn basileian twn ouranwn

19:24 palin de legw umin eukopwteron estin kamhlon dia | trhmatos rafidos eiselqein h plousion | truphmatos rafidos dielqein h plousion eiselqein | eis thn basileian tou qeou

19:25 akousantes de oi maqhtai exeplhssonto sfodra legontes tis ara dunatai swqhnai

19:26 embleyas de o ihsous eipen autois para anqrwpois touto adunaton estin para de qew panta dunata

19:27 tote apokriqeis o petros eipen autw idou hmeis afhkamen panta kai hkolouqhsamen soi ti ara estai hmin

19:28 o de ihsous eipen autois amhn legw umin oti umeis oi akolouqhsantes moi en th paliggenesia otan kaqish o uios tou anqrwpou epi qronou doxhs autou kaqhsesqe kai umeis epi dwdeka qronous krinontes tas dwdeka fulas tou israhl

19:29 kai pas ostis afhken oikias h adelfous h adelfas h patera h mhtera* h tekna h agrous eneken tou | emou onomatos pollaplasiona | onomatos mou ekatontaplasiona | lhmyetai kai zwhn aiwnion klhronomhsei

19:30 polloi de esontai prwtoi escatoi kai escatoi prwtoi

20:1 omoia gar estin h basileia twn ouranwn anqrwpw oikodespoth ostis exhlqen ama prwi misqwsasqai ergatas eis ton ampelwna autou

20:2 sumfwnhsas de meta twn ergatwn ek dhnariou thn hmeran apesteilen autous eis ton ampelwna autou

20:3 kai exelqwn peri trithn wran eiden allous estwtas en th agora argous

20:4 kai ekeinois eipen upagete kai umeis eis ton ampelwna kai o ean h dikaion dwsw umin

20:5 oi de aphlqon palin [de] exelqwn peri ekthn kai enathn wran epoihsen wsautws

20:6 peri de thn endekathn exelqwn euren allous estwtas kai legei autois ti wde esthkate olhn thn hmeran argoi

20:7 legousin autw oti oudeis hmas emisqwsato legei autois upagete kai umeis eis ton ampelwna

20:8 oyias de genomenhs legei o kurios tou ampelwnos tw epitropw autou kaleson tous ergatas kai apodos | | autois | ton misqon arxamenos apo twn escatwn ews twn prwtwn

20:9 | elqontes de | kai elqontes | oi peri thn endekathn wran elabon ana dhnarion

20:10 kai elqontes oi prwtoi enomisan oti pleion lhmyontai kai elabon [to*] ana dhnarion kai autoi

20:11 labontes de egogguzon kata tou oikodespotou

20:12 legontes outoi oi escatoi mian wran epoihsan kai isous | autous hmin | hmin autous | epoihsas tois bastasasin to baros ths hmeras kai ton kauswna

20:13 o de apokriqeis eni autwn eipen etaire ouk adikw se ouci dhnariou sunefwnhsas moi

20:14 aron to son kai upage qelw de toutw tw escatw dounai ws kai soi

20:15 | | [h*] | ouk exestin moi o qelw poihsai en tois emois h o ofqalmos sou ponhros estin oti egw agaqos eimi

20:16 outws esontai oi escatoi prwtoi kai oi prwtoi escatoi

20:17 | mellwn de anabainein | kai anabainwn o | ihsous eis ierosoluma parelaben tous dwdeka [maqhtas*] kat idian kai en th odw eipen autois

20:18 idou anabainomen eis ierosoluma kai o uios tou anqrwpou paradoqhsetai tois arciereusin kai grammateusin kai katakrinousin auton | [qanatw] | qanatw |

20:19 kai paradwsousin auton tois eqnesin eis to empaixai kai mastigwsai kai staurwsai kai th trith hmera egerqhsetai

20:20 tote proshlqen autw h mhthr twn uiwn zebedaiou meta twn uiwn auths proskunousa kai aitousa ti ap autou

20:21 o de eipen auth ti qeleis legei autw eipe ina kaqiswsin outoi oi duo uioi mou eis ek dexiwn | | sou | kai eis ex euwnumwn sou en th basileia sou

20:22 apokriqeis de o ihsous eipen ouk oidate ti aiteisqe dunasqe piein to pothrion o egw mellw pinein legousin autw dunameqa

20:23 legei autois to men pothrion mou piesqe to de kaqisai ek dexiwn mou kai ex euwnumwn ouk estin emon | | [touto*] | dounai all ois htoimastai upo tou patros mou

20:24 kai akousantes oi deka hganakthsan peri twn duo adelfwn

20:25 o de ihsous proskalesamenos autous eipen oidate oti oi arcontes twn eqnwn katakurieuousin autwn kai oi megaloi katexousiazousin autwn

20:26 ouc outws | estin | estai | en umin all os | an | ean | qelh en umin megas genesqai estai umwn diakonos

20:27 kai os an qelh en umin einai prwtos estai umwn doulos

20:28 wsper o uios tou anqrwpou ouk hlqen diakonhqhnai alla diakonhsai kai dounai thn yuchn autou lutron anti pollwn

20:29 kai ekporeuomenwn autwn apo iericw hkolouqhsen autw oclos polus

20:30 kai idou duo tufloi kaqhmenoi para thn odon akousantes oti ihsous paragei ekraxan legontes | kurie elehson hmas | elehson hmas [kurie*] | uios dauid

20:31 o de oclos epetimhsen autois ina siwphswsin oi de meizon ekraxan legontes | kurie elehson hmas | elehson hmas kurie* | uios dauid

20:32 kai stas | [o] | o | ihsous efwnhsen autous kai eipen ti qelete poihsw umin

20:33 legousin autw kurie ina anoigwsin oi ofqalmoi hmwn

20:34 splagcnisqeis de o ihsous hyato twn ommatwn autwn kai euqews anebleyan kai hkolouqhsan autw

21:1 kai ote hggisan eis ierosoluma kai hlqon eis bhqfagh eis to oros twn elaiwn tote ihsous apesteilen duo maqhtas

21:2 legwn autois poreuesqe eis thn kwmhn thn katenanti umwn kai euqews eurhsete onon dedemenhn kai pwlon met auths lusantes agagete moi

21:3 kai ean tis umin eiph ti ereite oti o kurios autwn creian ecei euqus de apostelei autous

21:4 touto de gegonen ina plhrwqh to rhqen dia tou profhtou legontos

21:5 eipate th qugatri siwn idou o basileus sou ercetai soi praus kai epibebhkws epi onon kai epi pwlon uion upozugiou

21:6 poreuqentes de oi maqhtai kai poihsantes kaqws sunetaxen autois o ihsous

21:7 hgagon thn onon kai ton pwlon kai epeqhkan ep autwn ta imatia kai epekaqisen epanw autwn

21:8 o de pleistos oclos estrwsan eautwn ta imatia en th odw alloi de ekopton kladous apo twn dendrwn kai estrwnnuon en th odw

21:9 oi de ocloi oi proagontes auton kai oi akolouqountes ekrazon legontes wsanna tw uiw dauid euloghmenos o ercomenos en onomati kuriou wsanna en tois uyistois

21:10 kai eiselqontos autou eis ierosoluma eseisqh pasa h polis legousa tis estin outos

21:11 oi de ocloi elegon outos estin o profhths ihsous o apo nazareq ths galilaias

21:12 kai eishlqen ihsous eis to ieron kai exebalen pantas tous pwlountas kai agorazontas en tw ierw kai tas trapezas twn kollubistwn katestreyen kai tas kaqedras twn pwlountwn tas peristeras

21:13 kai legei autois gegraptai o oikos mou oikos proseuchs klhqhsetai umeis de auton poieite sphlaion lhstwn

21:14 kai proshlqon autw tufloi kai cwloi en tw ierw kai eqerapeusen autous

21:15 idontes de oi arciereis kai oi grammateis ta qaumasia a epoihsen kai tous paidas tous krazontas en tw ierw kai legontas wsanna tw uiw dauid hganakthsan

21:16 kai eipan autw akoueis ti outoi legousin o de ihsous legei autois nai oudepote anegnwte oti ek stomatos nhpiwn kai qhlazontwn kathrtisw ainon

21:17 kai katalipwn autous exhlqen exw ths polews eis bhqanian kai hulisqh ekei

21:18 prwi de | epanagagwn | epanagwn | eis thn polin epeinasen

21:19 kai idwn sukhn mian epi ths odou hlqen ep authn kai ouden euren en auth ei mh fulla monon kai legei auth | ou | | mhketi ek sou karpos genhtai eis ton aiwna kai exhranqh paracrhma h sukh

21:20 kai idontes oi maqhtai eqaumasan legontes pws paracrhma exhranqh h sukh

21:21 apokriqeis de o ihsous eipen autois amhn legw umin ean echte pistin kai mh diakriqhte ou monon to ths sukhs poihsete alla kan tw orei toutw eiphte arqhti kai blhqhti eis thn qalassan genhsetai

21:22 kai panta osa an aithshte en th proseuch pisteuontes lhmyesqe

21:23 kai elqontos autou eis to ieron proshlqon autw didaskonti oi arciereis kai oi presbuteroi tou laou legontes en poia exousia tauta poieis kai tis soi edwken thn exousian tauthn

21:24 apokriqeis | [de] | de | o ihsous eipen autois erwthsw umas kagw logon ena on ean eiphte moi kagw umin erw en poia exousia tauta poiw

21:25 to baptisma to iwannou poqen hn ex ouranou h ex anqrwpwn oi de dielogizonto en eautois legontes ean eipwmen ex ouranou erei hmin dia ti oun ouk episteusate autw

21:26 ean de eipwmen ex anqrwpwn foboumeqa ton oclon pantes gar ws profhthn ecousin ton iwannhn

21:27 kai apokriqentes tw ihsou eipan ouk oidamen efh autois kai autos oude egw legw umin en poia exousia tauta poiw

21:28 ti de umin dokei anqrwpos eicen tekna duo | | kai | proselqwn tw prwtw eipen teknon upage shmeron ergazou en tw ampelwni

21:29 o de apokriqeis eipen | egw kurie kai ouk | ou qelw usteron de metamelhqeis | aphlqen

21:30 proselqwn de tw | deuterw | eterw | eipen wsautws o de apokriqeis eipen | ou qelw usteron metamelhqeis | egw kurie kai ouk | aphlqen

21:31 tis ek twn duo epoihsen to qelhma tou patros legousin o | usteros | prwtos* | legei autois o ihsous amhn legw umin oti oi telwnai kai ai pornai proagousin umas eis thn basileian tou qeou

21:32 hlqen gar iwannhs pros umas en odw dikaiosunhs kai ouk episteusate autw oi de telwnai kai ai pornai episteusan autw umeis de idontes oude metemelhqhte usteron tou pisteusai autw

21:33 allhn parabolhn akousate anqrwpos hn oikodespoths ostis efuteusen ampelwna kai fragmon autw perieqhken kai wruxen en autw lhnon kai wkodomhsen purgon kai exedeto auton gewrgois kai apedhmhsen

21:34 ote de hggisen o kairos twn karpwn apesteilen tous doulous autou pros tous gewrgous labein tous karpous autou

21:35 kai labontes oi gewrgoi tous doulous autou on men edeiran on de apekteinan on de eliqobolhsan

21:36 palin apesteilen allous doulous pleionas twn prwtwn kai epoihsan autois wsautws

21:37 usteron de apesteilen pros autous ton uion autou legwn entraphsontai ton uion mou

21:38 oi de gewrgoi idontes ton uion eipon en eautois outos estin o klhronomos deute apokteinwmen auton kai scwmen thn klhronomian autou

21:39 kai labontes auton exebalon exw tou ampelwnos kai apekteinan

21:40 otan oun elqh o kurios tou ampelwnos ti poihsei tois gewrgois ekeinois

21:41 legousin autw kakous kakws apolesei autous kai ton ampelwna ekdwsetai allois gewrgois oitines apodwsousin autw tous karpous en tois kairois autwn

21:42 legei autois o ihsous oudepote anegnwte en tais grafais liqon on apedokimasan oi oikodomountes outos egenhqh eis kefalhn gwnias para kuriou egeneto auth kai estin qaumasth en ofqalmois hmwn

21:43 dia touto legw umin oti arqhsetai af umwn h basileia tou qeou kai doqhsetai eqnei poiounti tous karpous auths

21:44 [kai o peswn epi ton liqon touton sunqlasqhsetai ef on d an pesh likmhsei auton*]

21:45 kai akousantes oi arciereis kai oi farisaioi tas parabolas autou egnwsan oti peri autwn legei

21:46 kai zhtountes auton krathsai efobhqhsan tous oclous epei eis profhthn auton eicon

22:1 kai apokriqeis o ihsous palin eipen en parabolais autois legwn

22:2 wmoiwqh h basileia twn ouranwn anqrwpw basilei ostis epoihsen gamous tw uiw autou

22:3 kai apesteilen tous doulous autou kalesai tous keklhmenous eis tous gamous kai ouk hqelon elqein

22:4 palin apesteilen allous doulous legwn eipate tois keklhmenois idou to ariston mou htoimaka oi tauroi mou kai ta sitista tequmena kai panta etoima deute eis tous gamous

22:5 oi de amelhsantes aphlqon os men eis ton idion agron os de epi thn emporian autou

22:6 oi de loipoi krathsantes tous doulous autou ubrisan kai apekteinan

22:7 o de basileus wrgisqh kai pemyas ta strateumata autou apwlesen tous foneis ekeinous kai thn polin autwn eneprhsen

22:8 tote legei tois doulois autou o men gamos etoimos estin oi de keklhmenoi ouk hsan axioi

22:9 poreuesqe oun epi tas diexodous twn odwn kai osous ean eurhte kalesate eis tous gamous

22:10 kai exelqontes oi douloi ekeinoi eis tas odous sunhgagon pantas ous euron ponhrous te kai agaqous kai eplhsqh o | numfwn | gamos | anakeimenwn

22:11 eiselqwn de o basileus qeasasqai tous anakeimenous eiden ekei anqrwpon ouk endedumenon enduma gamou

22:12 kai legei autw etaire pws eishlqes wde mh ecwn enduma gamou o de efimwqh

22:13 tote o basileus eipen tois diakonois dhsantes autou podas kai ceiras ekbalete auton eis to skotos to exwteron ekei estai o klauqmos kai o brugmos twn odontwn

22:14 polloi gar eisin klhtoi oligoi de eklektoi

22:15 tote poreuqentes oi farisaioi sumboulion elabon opws auton pagideuswsin en logw

22:16 kai apostellousin autw tous maqhtas autwn meta twn hrwdianwn | legontas | legontes | didaskale oidamen oti alhqhs ei kai thn odon tou qeou en alhqeia didaskeis kai ou melei soi peri oudenos ou gar blepeis eis proswpon anqrwpwn

22:17 | eipon | eipe | oun hmin ti soi dokei exestin dounai khnson kaisari h ou

22:18 gnous de o ihsous thn ponhrian autwn eipen ti me peirazete upokritai

22:19 epideixate moi to nomisma tou khnsou oi de proshnegkan autw dhnarion

22:20 kai legei autois tinos h eikwn auth kai h epigrafh

22:21 legousin | | autw | kaisaros tote legei autois apodote oun ta kaisaros kaisari kai ta tou qeou tw qew

22:22 kai akousantes eqaumasan kai afentes auton aphlqan

22:23 en ekeinh th hmera proshlqon autw saddoukaioi legontes mh einai anastasin kai ephrwthsan auton

22:24 legontes didaskale mwushs eipen ean tis apoqanh mh ecwn tekna epigambreusei o adelfos autou thn gunaika autou kai anasthsei sperma tw adelfw autou

22:25 hsan de par hmin epta adelfoi kai o prwtos ghmas eteleuthsen kai mh ecwn sperma afhken thn gunaika autou tw adelfw autou

22:26 omoiws kai o deuteros kai o tritos ews twn epta

22:27 usteron de pantwn apeqanen h gunh

22:28 en th anastasei oun tinos twn epta estai gunh pantes gar escon authn

22:29 apokriqeis de o ihsous eipen autois planasqe mh eidotes tas grafas mhde thn dunamin tou qeou

22:30 en gar th anastasei oute gamousin oute gamizontai all ws aggeloi en tw ouranw eisin

22:31 peri de ths anastasews twn nekrwn ouk anegnwte to rhqen umin upo tou qeou legontos

22:32 egw eimi o qeos abraam kai o qeos isaak kai o qeos iakwb ouk estin [o*] qeos nekrwn alla zwntwn

22:33 kai akousantes oi ocloi exeplhssonto epi th didach autou

22:34 oi de farisaioi akousantes oti efimwsen tous saddoukaious sunhcqhsan epi to auto

22:35 kai ephrwthsen eis ex autwn | nomikos | [nomikos*] | peirazwn auton

22:36 didaskale poia entolh megalh en tw nomw

22:37 o de efh autw agaphseis kurion ton qeon sou en olh | | th | kardia sou kai en olh th yuch sou kai en olh th dianoia sou

22:38 auth estin h megalh kai prwth entolh

22:39 deutera | | de | omoia auth agaphseis ton plhsion sou ws seauton

22:40 en tautais tais dusin entolais olos o nomos krematai kai oi profhtai

22:41 sunhgmenwn de twn farisaiwn ephrwthsen autous o ihsous

22:42 legwn ti umin dokei peri tou cristou tinos uios estin legousin autw tou dauid

22:43 legei autois pws oun dauid en pneumati kalei auton kurion legwn

22:44 eipen kurios tw kuriw mou kaqou ek dexiwn mou ews an qw tous ecqrous sou upokatw twn podwn sou

22:45 ei oun dauid kalei auton kurion pws uios autou estin

22:46 kai oudeis edunato apokriqhnai autw logon oude etolmhsen tis ap ekeinhs ths hmeras eperwthsai auton ouketi

23:1 tote | [o] | o | ihsous elalhsen tois oclois kai tois maqhtais autou

23:2 legwn epi ths mwusews kaqedras ekaqisan oi grammateis kai oi farisaioi

23:3 panta oun osa ean eipwsin umin poihsate kai threite kata de ta erga autwn mh poieite legousin gar kai ou poiousin

23:4 desmeuousin de fortia barea | | [kai dusbastakta*] | kai epitiqeasin epi tous wmous twn anqrwpwn autoi de tw daktulw autwn ou qelousin kinhsai auta

23:5 panta de ta erga autwn poiousin pros to qeaqhnai tois anqrwpois platunousin gar ta fulakthria autwn kai megalunousin ta kraspeda

23:6 filousin de thn prwtoklisian en tois deipnois kai tas prwtokaqedrias en tais sunagwgais

23:7 kai tous aspasmous en tais agorais kai kaleisqai upo twn anqrwpwn rabbi

23:8 umeis de mh klhqhte rabbi eis gar estin umwn o didaskalos pantes de umeis adelfoi este

23:9 kai patera mh kaleshte umwn epi ths ghs eis gar estin umwn o pathr o ouranios

23:10 mhde klhqhte kaqhghtai oti kaqhghths umwn estin eis o cristos

23:11 o de meizwn umwn estai umwn diakonos

23:12 ostis de uywsei eauton tapeinwqhsetai kai ostis tapeinwsei eauton uywqhsetai

23:13 ouai de umin grammateis kai farisaioi upokritai oti kleiete thn basileian twn ouranwn emprosqen twn anqrwpwn umeis gar ouk eisercesqe oude tous eisercomenous afiete eiselqein

23:14

23:15 ouai umin grammateis kai farisaioi upokritai oti periagete thn qalassan kai thn xhran poihsai ena proshluton kai otan genhtai poieite auton uion geennhs diploteron umwn

23:16 ouai umin odhgoi tufloi oi legontes os an omosh en tw naw ouden estin os d an omosh en tw crusw tou naou ofeilei

23:17 mwroi kai tufloi tis gar meizwn estin o crusos h o naos o agiasas ton cruson

23:18 kai os an omosh en tw qusiasthriw ouden estin os d an omosh en tw dwrw tw epanw autou ofeilei

23:19 tufloi ti gar meizon to dwron h to qusiasthrion to agiazon to dwron

23:20 o oun omosas en tw qusiasthriw omnuei en autw kai en pasin tois epanw autou

23:21 kai o omosas en tw naw omnuei en autw kai en tw katoikounti auton

23:22 kai o omosas en tw ouranw omnuei en tw qronw tou qeou kai en tw kaqhmenw epanw autou

23:23 ouai umin grammateis kai farisaioi upokritai oti apodekatoute to hduosmon kai to anhqon kai to kuminon kai afhkate ta barutera tou nomou thn krisin kai to eleos kai thn pistin tauta | de | [de] | edei poihsai kakeina mh | afeinai | afienai* |

23:24 odhgoi tufloi | | oi | diulizontes ton kwnwpa thn de kamhlon katapinontes

23:25 ouai umin grammateis kai farisaioi upokritai oti kaqarizete to exwqen tou pothriou kai ths paroyidos eswqen de gemousin ex arpaghs kai akrasias

23:26 farisaie tufle kaqarison prwton to entos tou pothriou | [kai ths paroyidos] | | ina genhtai kai to ektos autou* kaqaron

23:27 ouai umin grammateis kai farisaioi upokritai oti paromoiazete tafois kekoniamenois oitines exwqen men fainontai wraioi eswqen de gemousin ostewn nekrwn kai pashs akaqarsias

23:28 outws kai umeis exwqen men fainesqe tois anqrwpois dikaioi eswqen de este mestoi upokrisews kai anomias

23:29 ouai umin grammateis kai farisaioi upokritai oti oikodomeite tous tafous twn profhtwn kai kosmeite ta mnhmeia twn dikaiwn

23:30 kai legete ei hmeqa en tais hmerais twn paterwn hmwn ouk an hmeqa autwn koinwnoi en tw aimati twn profhtwn

23:31 wste martureite eautois oti uioi este twn foneusantwn tous profhtas

23:32 kai umeis plhrwsate to metron twn paterwn umwn

23:33 ofeis gennhmata ecidnwn pws fughte apo ths krisews ths geennhs

23:34 dia touto idou egw apostellw pros umas profhtas kai sofous kai grammateis ex autwn apokteneite kai staurwsete kai ex autwn mastigwsete en tais sunagwgais umwn kai diwxete apo polews eis polin

23:35 opws elqh ef umas pan aima dikaion ekcunnomenon epi ths ghs apo tou aimatos abel tou dikaiou ews tou aimatos zacariou uiou baraciou on efoneusate metaxu tou naou kai tou qusiasthriou

23:36 amhn legw umin hxei tauta panta epi thn genean tauthn

23:37 ierousalhm ierousalhm h apokteinousa tous profhtas kai liqobolousa tous apestalmenous pros authn posakis hqelhsa episunagagein ta tekna sou on tropon ornis episunagei ta nossia | [auths] | auths | upo tas pterugas kai ouk hqelhsate

23:38 idou afietai umin o oikos umwn | | erhmos |

23:39 legw gar umin ou mh me idhte ap arti ews an eiphte euloghmenos o ercomenos en onomati kuriou

24:1 kai exelqwn o ihsous apo tou ierou eporeueto kai proshlqon oi maqhtai autou epideixai autw tas oikodomas tou ierou

24:2 o de apokriqeis eipen autois ou blepete tauta panta amhn legw umin ou mh afeqh wde liqos epi liqon os ou kataluqhsetai

24:3 kaqhmenou de autou epi tou orous twn elaiwn proshlqon autw oi maqhtai kat idian legontes | eipon | eipe | hmin pote tauta estai kai ti to shmeion ths shs parousias kai sunteleias tou aiwnos

24:4 kai apokriqeis o ihsous eipen autois blepete mh tis umas planhsh

24:5 polloi gar eleusontai epi tw onomati mou legontes egw eimi o cristos kai pollous planhsousin

24:6 mellhsete de akouein polemous kai akoas polemwn orate mh qroeisqe dei gar genesqai all oupw estin to telos

24:7 egerqhsetai gar eqnos epi eqnos kai basileia epi basileian kai esontai limoi kai seismoi kata topous

24:8 panta de tauta arch wdinwn

24:9 tote paradwsousin umas eis qliyin kai apoktenousin umas kai esesqe misoumenoi upo pantwn twn eqnwn dia to onoma mou

24:10 kai tote skandalisqhsontai polloi kai allhlous paradwsousin kai mishsousin allhlous

24:11 kai polloi yeudoprofhtai egerqhsontai kai planhsousin pollous

24:12 kai dia to plhqunqhnai thn anomian yughsetai h agaph twn pollwn

24:13 o de upomeinas eis telos outos swqhsetai

24:14 kai khrucqhsetai touto to euaggelion ths basileias en olh th oikoumenh eis marturion pasin tois eqnesin kai tote hxei to telos

24:15 otan oun idhte to bdelugma ths erhmwsews to rhqen dia danihl tou profhtou estos en topw agiw o anaginwskwn noeitw

24:16 tote oi en th ioudaia feugetwsan eis ta orh

24:17 o epi tou dwmatos mh katabatw arai ta ek ths oikias autou

24:18 kai o en tw agrw mh epistreyatw opisw arai to imation autou

24:19 ouai de tais en gastri ecousais kai tais qhlazousais en ekeinais tais hmerais

24:20 proseucesqe de ina mh genhtai h fugh umwn ceimwnos mhde sabbatw

24:21 estai gar tote qliyis megalh oia ou gegonen ap archs kosmou ews tou nun oud ou mh genhtai

24:22 kai ei mh ekolobwqhsan ai hmerai ekeinai ouk an eswqh pasa sarx dia de tous eklektous kolobwqhsontai ai hmerai ekeinai

24:23 tote ean tis umin eiph idou wde o cristos h wde mh pisteushte

24:24 egerqhsontai gar yeudocristoi kai yeudoprofhtai kai dwsousin shmeia megala kai terata wste | planasqai | planhsai | ei dunaton kai tous eklektous

24:25 idou proeirhka umin

24:26 ean oun eipwsin umin idou en th erhmw estin mh exelqhte idou en tois tameiois mh pisteushte

24:27 wsper gar h astraph exercetai apo anatolwn kai fainetai ews dusmwn outws estai h parousia tou uiou tou anqrwpou

24:28 opou ean h to ptwma ekei sunacqhsontai oi aetoi

24:29 euqews de meta thn qliyin twn hmerwn ekeinwn o hlios skotisqhsetai kai h selhnh ou dwsei to feggos auths kai oi asteres pesountai apo tou ouranou kai ai dunameis twn ouranwn saleuqhsontai

24:30 kai tote fanhsetai to shmeion tou uiou tou anqrwpou en ouranw kai tote koyontai pasai ai fulai ths ghs kai oyontai ton uion tou anqrwpou ercomenon epi twn nefelwn tou ouranou meta dunamews kai doxhs pollhs

24:31 kai apostelei tous aggelous autou meta salpiggos megalhs kai episunaxousin tous eklektous autou ek twn tessarwn anemwn ap akrwn ouranwn ews [twn] akrwn autwn

24:32 apo de ths sukhs maqete thn parabolhn otan hdh o klados auths genhtai apalos kai ta fulla ekfuh ginwskete oti eggus to qeros

24:33 outws kai umeis otan idhte panta tauta ginwskete oti eggus estin epi qurais

24:34 amhn legw umin oti ou mh parelqh h genea auth ews | [an] | an | panta tauta genhtai

24:35 o ouranos kai h gh pareleusetai oi de logoi mou ou mh parelqwsin

24:36 peri de ths hmeras ekeinhs kai wras oudeis oiden oude oi aggeloi twn ouranwn oude o uios ei mh o pathr monos

24:37 wsper gar ai hmerai tou nwe outws estai h parousia tou uiou tou anqrwpou

24:38 ws gar hsan en tais hmerais [ekeinais*] tais pro tou kataklusmou trwgontes kai pinontes gamountes kai gamizontes acri hs hmeras eishlqen nwe eis thn kibwton

24:39 kai ouk egnwsan ews hlqen o kataklusmos kai hren apantas outws estai | | [kai] | h parousia tou uiou tou anqrwpou

24:40 tote | esontai duo | duo esontai | en tw agrw eis paralambanetai kai eis afietai

24:41 duo alhqousai en tw mulw mia paralambanetai kai mia afietai

24:42 grhgoreite oun oti ouk oidate poia hmera o kurios umwn ercetai

24:43 ekeino de ginwskete oti ei hdei o oikodespoths poia fulakh o klepths ercetai egrhgorhsen an kai ouk an eiasen diorucqhnai thn oikian autou

24:44 dia touto kai umeis ginesqe etoimoi oti h ou dokeite wra o uios tou anqrwpou ercetai

24:45 tis ara estin o pistos doulos kai fronimos on katesthsen o kurios epi ths oiketeias autou tou dounai autois thn trofhn en kairw

24:46 makarios o doulos ekeinos on elqwn o kurios autou eurhsei outws poiounta

24:47 amhn legw umin oti epi pasin tois uparcousin autou katasthsei auton

24:48 ean de eiph o kakos doulos ekeinos en th kardia autou cronizei mou o kurios

24:49 kai arxhtai tuptein tous sundoulous autou esqih de kai pinh meta twn mequontwn

24:50 hxei o kurios tou doulou ekeinou en hmera h ou prosdoka kai en wra h ou ginwskei

24:51 kai dicotomhsei auton kai to meros autou meta twn upokritwn qhsei ekei estai o klauqmos kai o brugmos twn odontwn

25:1 tote omoiwqhsetai h basileia twn ouranwn deka parqenois aitines labousai tas lampadas eautwn exhlqon eis upanthsin tou numfiou

25:2 pente de ex autwn hsan mwrai kai pente fronimoi

25:3 ai gar mwrai labousai tas lampadas | [autwn] | autwn | ouk elabon meq eautwn elaion

25:4 ai de fronimoi elabon elaion en tois aggeiois meta twn lampadwn eautwn

25:5 cronizontos de tou numfiou enustaxan pasai kai ekaqeudon

25:6 meshs de nuktos kraugh gegonen idou o numfios exercesqe eis apanthsin | | [autou] |

25:7 tote hgerqhsan pasai ai parqenoi ekeinai kai ekosmhsan tas lampadas eautwn

25:8 ai de mwrai tais fronimois eipan dote hmin ek tou elaiou umwn oti ai lampades hmwn sbennuntai

25:9 apekriqhsan de ai fronimoi legousai mhpote ou mh arkesh hmin kai umin poreuesqe mallon pros tous pwlountas kai agorasate eautais

25:10 apercomenwn de autwn agorasai hlqen o numfios kai ai etoimoi eishlqon met autou eis tous gamous kai ekleisqh h qura

25:11 usteron de ercontai kai ai loipai parqenoi legousai kurie kurie anoixon hmin

25:12 o de apokriqeis eipen amhn legw umin ouk oida umas

25:13 grhgoreite oun oti ouk oidate thn hmeran oude thn wran

25:14 wsper gar anqrwpos apodhmwn ekalesen tous idious doulous kai paredwken autois ta uparconta autou

25:15 kai w men edwken pente talanta w de duo w de en ekastw kata thn idian dunamin kai apedhmhsen euqews

25:16 poreuqeis o ta pente talanta labwn hrgasato en autois kai ekerdhsen alla pente

25:17 wsautws o ta duo ekerdhsen alla duo

25:18 o de to en labwn apelqwn wruxen ghn kai ekruyen to argurion tou kuriou autou

25:19 meta de polun cronon ercetai o kurios twn doulwn ekeinwn kai sunairei logon met autwn

25:20 kai proselqwn o ta pente talanta labwn proshnegken alla pente talanta legwn kurie pente talanta moi paredwkas ide alla pente talanta ekerdhsa

25:21 efh autw o kurios autou eu doule agaqe kai piste epi oliga hs pistos epi pollwn se katasthsw eiselqe eis thn caran tou kuriou sou

25:22 proselqwn | | [de] | kai o ta duo talanta eipen kurie duo talanta moi paredwkas ide alla duo talanta ekerdhsa

25:23 efh autw o kurios autou eu doule agaqe kai piste epi oliga hs pistos epi pollwn se katasthsw eiselqe eis thn caran tou kuriou sou

25:24 proselqwn de kai o to en talanton eilhfws eipen kurie egnwn se oti sklhros ei anqrwpos qerizwn opou ouk espeiras kai sunagwn oqen ou dieskorpisas

25:25 kai fobhqeis apelqwn ekruya to talanton sou en th gh ide eceis to son

25:26 apokriqeis de o kurios autou eipen autw ponhre doule kai oknhre hdeis oti qerizw opou ouk espeira kai sunagw oqen ou dieskorpisa

25:27 edei se oun balein ta arguria mou tois trapezitais kai elqwn egw ekomisamhn an to emon sun tokw

25:28 arate oun ap autou to talanton kai dote tw econti ta deka talanta

25:29 tw gar econti panti doqhsetai kai perisseuqhsetai tou de mh econtos kai o ecei arqhsetai ap autou

25:30 kai ton acreion doulon ekbalete eis to skotos to exwteron ekei estai o klauqmos kai o brugmos twn odontwn

25:31 otan de elqh o uios tou anqrwpou en th doxh autou kai pantes oi aggeloi met autou tote kaqisei epi qronou doxhs autou

25:32 kai sunacqhsontai emprosqen autou panta ta eqnh kai aforisei autous ap allhlwn wsper o poimhn aforizei ta probata apo twn erifwn

25:33 kai sthsei ta men probata ek dexiwn autou ta de erifia ex euwnumwn

25:34 tote erei o basileus tois ek dexiwn autou deute oi euloghmenoi tou patros mou klhronomhsate thn htoimasmenhn umin basileian apo katabolhs kosmou

25:35 epeinasa gar kai edwkate moi fagein ediyhsa kai epotisate me xenos hmhn kai sunhgagete me

25:36 gumnos kai periebalete me hsqenhsa kai epeskeyasqe me en fulakh hmhn kai hlqate pros me

25:37 tote apokriqhsontai autw oi dikaioi legontes kurie pote se eidomen peinwnta kai eqreyamen h diywnta kai epotisamen

25:38 pote de se eidomen xenon kai sunhgagomen h gumnon kai periebalomen

25:39 pote de se eidomen asqenounta h en fulakh kai hlqomen pros se

25:40 kai apokriqeis o basileus erei autois amhn legw umin ef oson epoihsate eni toutwn twn adelfwn mou twn elacistwn emoi epoihsate

25:41 tote erei kai tois ex euwnumwn poreuesqe ap emou | | [oi] | kathramenoi eis to pur to aiwnion to htoimasmenon tw diabolw kai tois aggelois autou

25:42 epeinasa gar kai ouk edwkate moi fagein | [kai] | | ediyhsa kai ouk epotisate me

25:43 xenos hmhn kai ou sunhgagete me gumnos kai ou periebalete me asqenhs kai en fulakh kai ouk epeskeyasqe me

25:44 tote apokriqhsontai kai autoi legontes kurie pote se eidomen peinwnta h diywnta h xenon h gumnon h asqenh h en fulakh kai ou dihkonhsamen soi

25:45 tote apokriqhsetai autois legwn amhn legw umin ef oson ouk epoihsate eni toutwn twn elacistwn oude emoi epoihsate

25:46 kai apeleusontai outoi eis kolasin aiwnion oi de dikaioi eis zwhn aiwnion

26:1 kai egeneto ote etelesen o ihsous pantas tous logous toutous eipen tois maqhtais autou

26:2 oidate oti meta duo hmeras to pasca ginetai kai o uios tou anqrwpou paradidotai eis to staurwqhnai

26:3 tote sunhcqhsan oi arciereis kai oi presbuteroi tou laou eis thn aulhn tou arcierews tou legomenou kaiafa

26:4 kai sunebouleusanto ina ton ihsoun dolw krathswsin kai apokteinwsin

26:5 elegon de mh en th eorth ina mh qorubos genhtai en tw law

26:6 tou de ihsou genomenou en bhqania en oikia simwnos tou leprou

26:7 proshlqen autw gunh ecousa alabastron murou barutimou kai kateceen epi ths kefalhs autou anakeimenou

26:8 idontes de oi maqhtai hganakthsan legontes eis ti h apwleia auth

26:9 edunato gar touto praqhnai pollou kai doqhnai ptwcois

26:10 gnous de o ihsous eipen autois ti kopous parecete th gunaiki ergon gar kalon hrgasato eis eme

26:11 pantote gar tous ptwcous ecete meq eautwn eme de ou pantote ecete

26:12 balousa gar auth to muron touto epi tou swmatos mou pros to entafiasai me epoihsen

26:13 amhn legw umin opou ean khrucqh to euaggelion touto en olw tw kosmw lalhqhsetai kai o epoihsen auth eis mnhmosunon auths

26:14 tote poreuqeis eis twn dwdeka o legomenos ioudas iskariwths pros tous arciereis

26:15 eipen ti qelete moi dounai kagw umin paradwsw auton oi de esthsan autw triakonta arguria

26:16 kai apo tote ezhtei eukairian ina auton paradw

26:17 th de prwth twn azumwn proshlqon oi maqhtai tw ihsou legontes pou qeleis etoimaswmen soi fagein to pasca

26:18 o de eipen upagete eis thn polin pros ton deina kai eipate autw o didaskalos legei o kairos mou eggus estin pros se poiw to pasca meta twn maqhtwn mou

26:19 kai epoihsan oi maqhtai ws sunetaxen autois o ihsous kai htoimasan to pasca

26:20 oyias de genomenhs anekeito meta twn dwdeka | [maqhtwn*] | |

26:21 kai esqiontwn autwn eipen amhn legw umin oti eis ex umwn paradwsei me

26:22 kai lupoumenoi sfodra hrxanto legein autw eis ekastos mhti egw eimi kurie

26:23 o de apokriqeis eipen o embayas met emou thn ceira en tw trubliw outos me paradwsei

26:24 o men uios tou anqrwpou upagei kaqws gegraptai peri autou ouai de tw anqrwpw ekeinw di ou o uios tou anqrwpou paradidotai kalon hn autw ei ouk egennhqh o anqrwpos ekeinos

26:25 apokriqeis de ioudas o paradidous auton eipen mhti egw eimi rabbi legei autw su eipas

26:26 esqiontwn de autwn labwn o ihsous arton kai euloghsas eklasen kai dous tois maqhtais eipen labete fagete touto estin to swma mou

26:27 kai labwn pothrion | [kai] | kai | eucaristhsas edwken autois legwn piete ex autou pantes

26:28 touto gar estin to aima mou ths diaqhkhs to peri pollwn ekcunnomenon eis afesin amartiwn

26:29 legw de umin ou mh piw ap arti ek toutou tou genhmatos ths ampelou ews ths hmeras ekeinhs otan auto pinw meq umwn kainon en th basileia tou patros mou

26:30 kai umnhsantes exhlqon eis to oros twn elaiwn

26:31 tote legei autois o ihsous pantes umeis skandalisqhsesqe en emoi en th nukti tauth gegraptai gar pataxw ton poimena kai diaskorpisqhsontai ta probata ths poimnhs

26:32 meta de to egerqhnai me proaxw umas eis thn galilaian

26:33 apokriqeis de o petros eipen autw ei pantes skandalisqhsontai en soi egw oudepote skandalisqhsomai

26:34 efh autw o ihsous amhn legw soi oti en tauth th nukti prin alektora fwnhsai tris aparnhsh me

26:35 legei autw o petros kan deh me sun soi apoqanein ou mh se aparnhsomai omoiws kai pantes oi maqhtai eipan

26:36 tote ercetai met autwn o ihsous eis cwrion legomenon geqshmani kai legei tois maqhtais kaqisate autou ews [ou] apelqwn ekei proseuxwmai

26:37 kai paralabwn ton petron kai tous duo uious zebedaiou hrxato lupeisqai kai adhmonein

26:38 tote legei autois perilupos estin h yuch mou ews qanatou meinate wde kai grhgoreite met emou

26:39 kai proelqwn mikron epesen epi proswpon autou proseucomenos kai legwn pater mou ei dunaton estin parelqatw ap emou to pothrion touto plhn ouc ws egw qelw all ws su

26:40 kai ercetai pros tous maqhtas kai euriskei autous kaqeudontas kai legei tw petrw outws ouk iscusate mian wran grhgorhsai met emou

26:41 grhgoreite kai proseucesqe ina mh eiselqhte eis peirasmon to men pneuma proqumon h de sarx asqenhs

26:42 palin ek deuterou apelqwn proshuxato | [legwn] | legwn | pater mou ei ou dunatai touto parelqein ean mh auto piw genhqhtw to qelhma sou

26:43 kai elqwn palin euren autous kaqeudontas hsan gar autwn oi ofqalmoi bebarhmenoi

26:44 kai afeis autous palin apelqwn proshuxato ek tritou ton auton logon eipwn palin

26:45 tote ercetai pros tous maqhtas kai legei autois kaqeudete | | [to] | loipon kai anapauesqe idou hggiken h wra kai o uios tou anqrwpou paradidotai eis ceiras amartwlwn

26:46 egeiresqe agwmen idou hggiken o paradidous me

26:47 kai eti autou lalountos idou ioudas eis twn dwdeka hlqen kai met autou oclos polus meta macairwn kai xulwn apo twn arcierewn kai presbuterwn tou laou

26:48 o de paradidous auton edwken autois shmeion legwn on an filhsw autos estin krathsate auton

26:49 kai euqews proselqwn tw ihsou eipen caire rabbi kai katefilhsen auton

26:50 o de ihsous eipen autw etaire ef o parei tote proselqontes epebalon tas ceiras epi ton ihsoun kai ekrathsan auton

26:51 kai idou eis twn meta ihsou ekteinas thn ceira apespasen thn macairan autou kai pataxas ton doulon tou arcierews afeilen autou to wtion

26:52 tote legei autw o ihsous apostreyon thn macairan sou eis ton topon auths pantes gar oi labontes macairan en macairh apolountai

26:53 h dokeis oti ou dunamai parakalesai ton patera mou kai parasthsei moi arti pleiw dwdeka legiwnas aggelwn

26:54 pws oun plhrwqwsin ai grafai oti outws dei genesqai

26:55 en ekeinh th wra eipen o ihsous tois oclois ws epi lhsthn exhlqate meta macairwn kai xulwn sullabein me kaq hmeran en tw ierw ekaqezomhn didaskwn kai ouk ekrathsate me

26:56 touto de olon gegonen ina plhrwqwsin ai grafai twn profhtwn tote oi maqhtai pantes afentes auton efugon

26:57 oi de krathsantes ton ihsoun aphgagon pros kaiafan ton arcierea opou oi grammateis kai oi presbuteroi sunhcqhsan

26:58 o de petros hkolouqei autw | [apo] | apo | makroqen ews ths aulhs tou arcierews kai eiselqwn esw ekaqhto meta twn uphretwn idein to telos

26:59 oi de arciereis kai to sunedrion olon ezhtoun yeudomarturian kata tou ihsou opws auton qanatwswsin

26:60 kai ouc euron pollwn proselqontwn yeudomarturwn

26:61 usteron de proselqontes duo [26:61] eipan outos efh dunamai katalusai ton naon tou qeou kai dia triwn hmerwn oikodomhsai

26:62 kai anastas o arciereus eipen autw ouden apokrinh ti outoi sou katamarturousin

26:63 o de ihsous esiwpa kai o arciereus eipen autw exorkizw se kata tou qeou tou zwntos ina hmin eiphs ei su ei o cristos o uios tou qeou

26:64 legei autw o ihsous su eipas plhn legw umin ap arti oyesqe ton uion tou anqrwpou kaqhmenon ek dexiwn ths dunamews kai ercomenon epi twn nefelwn tou ouranou

26:65 tote o arciereus dierrhxen ta imatia autou legwn eblasfhmhsen ti eti creian ecomen marturwn ide nun hkousate thn blasfhmian

26:66 ti umin dokei oi de apokriqentes eipan enocos qanatou estin

26:67 tote eneptusan eis to proswpon autou kai ekolafisan auton oi de erapisan

26:68 legontes profhteuson hmin criste tis estin o paisas se

26:69 o de petros ekaqhto exw en th aulh kai proshlqen autw mia paidiskh legousa kai su hsqa meta ihsou tou galilaiou

26:70 o de hrnhsato emprosqen pantwn legwn ouk oida ti legeis

26:71 exelqonta de eis ton pulwna eiden auton allh kai legei tois ekei outos hn meta ihsou tou nazwraiou

26:72 kai palin hrnhsato meta orkou oti ouk oida ton anqrwpon

26:73 meta mikron de proselqontes oi estwtes eipon tw petrw alhqws kai su ex autwn ei kai gar h lalia sou dhlon se poiei

26:74 tote hrxato kataqematizein kai omnuein oti ouk oida ton anqrwpon kai euqews alektwr efwnhsen

26:75 kai emnhsqh o petros tou rhmatos ihsou eirhkotos oti prin alektora fwnhsai tris aparnhsh me kai exelqwn exw eklausen pikrws

27:1 prwias de genomenhs sumboulion elabon pantes oi arciereis kai oi presbuteroi tou laou kata tou ihsou wste qanatwsai auton

27:2 kai dhsantes auton aphgagon kai paredwkan pilatw tw hgemoni

27:3 tote idwn ioudas o | paradous | paradidous | auton oti katekriqh metamelhqeis estreyen ta triakonta arguria tois arciereusin kai presbuterois

27:4 legwn hmarton paradous aima | dikaion | aqwon | oi de eipan ti pros hmas su oyh

27:5 kai riyas ta arguria eis ton naon anecwrhsen kai apelqwn aphgxato

27:6 oi de arciereis labontes ta arguria eipan ouk exestin balein auta eis ton korbanan epei timh aimatos estin

27:7 sumboulion de labontes hgorasan ex autwn ton agron tou keramews eis tafhn tois xenois

27:8 dio eklhqh o agros ekeinos agros aimatos ews ths shmeron

27:9 tote eplhrwqh to rhqen dia ieremiou tou profhtou legontos kai elabon ta triakonta arguria thn timhn tou tetimhmenou on etimhsanto apo uiwn israhl

27:10 kai edwkan auta eis ton agron tou keramews kaqa sunetaxen moi kurios

27:11 o de ihsous estaqh emprosqen tou hgemonos kai ephrwthsen auton o hgemwn legwn su ei o basileus twn ioudaiwn o de ihsous efh su legeis

27:12 kai en tw kathgoreisqai auton upo twn arcierewn kai presbuterwn ouden apekrinato

27:13 tote legei autw o pilatos ouk akoueis posa sou katamarturousin

27:14 kai ouk apekriqh autw pros oude en rhma wste qaumazein ton hgemona lian

27:15 kata de eorthn eiwqei o hgemwn apoluein ena tw oclw desmion on hqelon

27:16 eicon de tote desmion epishmon legomenon | | [ihsoun*] | barabban

27:17 sunhgmenwn oun autwn eipen autois o pilatos tina qelete apolusw umin | [ton] | [ihsoun ton*] | barabban h ihsoun ton legomenon criston

27:18 hdei gar oti dia fqonon paredwkan auton

27:19 kaqhmenou de autou epi tou bhmatos apesteilen pros auton h gunh autou legousa mhden soi kai tw dikaiw ekeinw polla gar epaqon shmeron kat onar di auton

27:20 oi de arciereis kai oi presbuteroi epeisan tous oclous ina aithswntai ton barabban ton de ihsoun apoleswsin

27:21 apokriqeis de o hgemwn eipen autois tina qelete apo twn duo apolusw umin oi de eipan ton barabban

27:22 legei autois o pilatos ti oun poihsw ihsoun ton legomenon criston legousin pantes staurwqhtw

27:23 o de efh ti gar kakon epoihsen oi de perissws ekrazon legontes staurwqhtw

27:24 idwn de o pilatos oti ouden wfelei alla mallon qorubos ginetai labwn udwr apeniyato tas ceiras | katenanti | apenanti | tou oclou legwn aqwos eimi apo tou aimatos toutou umeis oyesqe

27:25 kai apokriqeis pas o laos eipen to aima autou ef hmas kai epi ta tekna hmwn

27:26 tote apelusen autois ton barabban ton de ihsoun fragellwsas paredwken ina staurwqh

27:27 tote oi stratiwtai tou hgemonos paralabontes ton ihsoun eis to praitwrion sunhgagon ep auton olhn thn speiran

27:28 kai ekdusantes auton clamuda kokkinhn perieqhkan autw

27:29 kai plexantes stefanon ex akanqwn epeqhkan epi ths kefalhs autou kai kalamon en th dexia autou kai gonupethsantes emprosqen autou enepaixan autw legontes caire basileu twn ioudaiwn

27:30 kai emptusantes eis auton elabon ton kalamon kai etupton eis thn kefalhn autou

27:31 kai ote enepaixan autw exedusan auton thn clamuda kai enedusan auton ta imatia autou kai aphgagon auton eis to staurwsai

27:32 exercomenoi de euron anqrwpon kurhnaion onomati simwna touton hggareusan ina arh ton stauron autou

27:33 kai elqontes eis topon legomenon golgoqa o estin kraniou topos legomenos

27:34 edwkan autw piein oinon meta colhs memigmenon kai geusamenos ouk hqelhsen piein

27:35 staurwsantes de auton diemerisanto ta imatia autou ballontes klhron

27:36 kai kaqhmenoi ethroun auton ekei

27:37 kai epeqhkan epanw ths kefalhs autou thn aitian autou gegrammenhn outos estin ihsous o basileus twn ioudaiwn

27:38 tote staurountai sun autw duo lhstai eis ek dexiwn kai eis ex euwnumwn

27:39 oi de paraporeuomenoi eblasfhmoun auton kinountes tas kefalas autwn

27:40 kai legontes o kataluwn ton naon kai en trisin hmerais oikodomwn swson seauton ei uios ei tou qeou | | [kai*] | katabhqi apo tou staurou

27:41 omoiws | [kai] | kai | oi arciereis empaizontes meta twn grammatewn kai presbuterwn elegon

27:42 allous eswsen eauton ou dunatai swsai basileus israhl estin katabatw nun apo tou staurou kai pisteusomen ep auton

27:43 pepoiqen epi ton qeon rusasqw nun ei qelei auton eipen gar oti qeou eimi uios

27:44 to d auto kai oi lhstai oi sustaurwqentes sun autw wneidizon auton

27:45 apo de ekths wras skotos egeneto epi pasan thn ghn ews wras enaths

27:46 peri de thn enathn wran | ebohsen | anebohsen | o ihsous fwnh megalh legwn | elwi elwi | hli hli | lema sabacqani tout estin qee mou qee mou ina ti me egkatelipes

27:47 tines de twn ekei esthkotwn akousantes elegon oti hlian fwnei outos

27:48 kai euqews dramwn eis ex autwn kai labwn spoggon plhsas te oxous kai periqeis kalamw epotizen auton

27:49 oi de loipoi | eipan | elegon | afes idwmen ei ercetai hlias swswn auton | [[allos de labwn logchn enuxen autou thn pleuran kai exhlqen udwr kai aima]] | |

27:50 o de ihsous palin kraxas fwnh megalh afhken to pneuma

27:51 kai idou to katapetasma tou naou escisqh | [ap] | ap | anwqen ews katw eis duo kai h gh eseisqh kai ai petrai escisqhsan

27:52 kai ta mnhmeia anewcqhsan kai polla swmata twn kekoimhmenwn agiwn hgerqhsan

27:53 kai exelqontes ek twn mnhmeiwn meta thn egersin autou eishlqon eis thn agian polin kai enefanisqhsan pollois

27:54 o de ekatontarcos kai oi met autou thrountes ton ihsoun idontes ton seismon kai ta | ginomena | genomena | efobhqhsan sfodra legontes alhqws qeou uios hn outos

27:55 hsan de ekei gunaikes pollai apo makroqen qewrousai aitines hkolouqhsan tw ihsou apo ths galilaias diakonousai autw

27:56 en ais hn maria h magdalhnh kai maria h tou iakwbou kai iwshf mhthr kai h mhthr twn uiwn zebedaiou

27:57 oyias de genomenhs hlqen anqrwpos plousios apo arimaqaias tounoma iwshf os kai autos emaqhteuqh tw ihsou

27:58 outos proselqwn tw pilatw hthsato to swma tou ihsou tote o pilatos ekeleusen apodoqhnai

27:59 kai labwn to swma o iwshf enetulixen auto [en] sindoni kaqara

27:60 kai eqhken auto en tw kainw autou mnhmeiw o elatomhsen en th petra kai proskulisas liqon megan th qura tou mnhmeiou aphlqen

27:61 hn de ekei mariam h magdalhnh kai h allh maria kaqhmenai apenanti tou tafou

27:62 th de epaurion htis estin meta thn paraskeuhn sunhcqhsan oi arciereis kai oi farisaioi pros pilaton

27:63 legontes kurie emnhsqhmen oti ekeinos o planos eipen eti zwn meta treis hmeras egeiromai

27:64 keleuson oun asfalisqhnai ton tafon ews ths triths hmeras mhpote elqontes oi maqhtai | | autou | kleywsin auton kai eipwsin tw law hgerqh apo twn nekrwn kai estai h escath planh ceirwn ths prwths

27:65 efh autois o pilatos ecete koustwdian upagete asfalisasqe ws oidate

27:66 oi de poreuqentes hsfalisanto ton tafon sfragisantes ton liqon meta ths koustwdias

28:1 oye de sabbatwn th epifwskoush eis mian sabbatwn hlqen | maria | mariam | h magdalhnh kai h allh maria qewrhsai ton tafon

28:2 kai idou seismos egeneto megas aggelos gar kuriou katabas ex ouranou kai proselqwn apekulisen ton liqon kai ekaqhto epanw autou

28:3 hn de h eidea autou ws astraph kai to enduma autou leukon ws ciwn

28:4 apo de tou fobou autou eseisqhsan oi thrountes kai egenhqhsan ws nekroi

28:5 apokriqeis de o aggelos eipen tais gunaixin mh fobeisqe umeis oida gar oti ihsoun ton estaurwmenon zhteite

28:6 ouk estin wde hgerqh gar kaqws eipen deute idete ton topon opou ekeito

28:7 kai tacu poreuqeisai eipate tois maqhtais autou oti hgerqh apo twn nekrwn kai idou proagei umas eis thn galilaian ekei auton oyesqe idou eipon umin

28:8 kai apelqousai tacu apo tou mnhmeiou meta fobou kai caras megalhs edramon apaggeilai tois maqhtais autou

28:9 kai idou ihsous uphnthsen autais legwn cairete ai de proselqousai ekrathsan autou tous podas kai prosekunhsan autw

28:10 tote legei autais o ihsous mh fobeisqe upagete apaggeilate tois adelfois mou ina apelqwsin eis thn galilaian kakei me oyontai

28:11 poreuomenwn de autwn idou tines ths koustwdias elqontes eis thn polin aphggeilan tois arciereusin apanta ta genomena

28:12 kai sunacqentes meta twn presbuterwn sumboulion te labontes arguria ikana edwkan tois stratiwtais

28:13 legontes eipate oti oi maqhtai autou nuktos elqontes ekleyan auton hmwn koimwmenwn

28:14 kai ean akousqh touto epi tou hgemonos hmeis peisomen | | [auton] | kai umas amerimnous poihsomen

28:15 oi de labontes | | ta | arguria epoihsan ws edidacqhsan kai diefhmisqh o logos outos para ioudaiois mecri ths shmeron [hmeras*]

28:16 oi de endeka maqhtai eporeuqhsan eis thn galilaian eis to oros ou etaxato autois o ihsous

28:17 kai idontes auton prosekunhsan oi de edistasan

28:18 kai proselqwn o ihsous elalhsen autois legwn edoqh moi pasa exousia en ouranw kai epi [ths] ghs

28:19 poreuqentes oun maqhteusate panta ta eqnh baptizontes autous eis to onoma tou patros kai tou uiou kai tou agiou pneumatos

28:20 didaskontes autous threin panta osa eneteilamhn umin kai idou egw meq umwn eimi pasas tas hmeras ews ths sunteleias tou aiwnos