GREEK NEW TESTAMENT - 1. PETER

GREEK NEW TESTAMENT
1. PETER

Apparatus: Variant readings are given in the text in this presentation: | Westcott-Hort text | NA-26 text |
< > indicates a word where NA26 encloses only a part of the word in square brackets. Since this would affect the search tools, we use these brackets. The reader should consult the printed NA26 edition for the details.
[ ] indicates doubtful text.


1:1 petros apostolos ihsou cristou eklektois parepidhmois diasporas pontou galatias kappadokias asias kai biqunias

1:2 kata prognwsin qeou patros en agiasmw pneumatos eis upakohn kai rantismon aimatos ihsou cristou caris umin kai eirhnh plhqunqeih

1:3 euloghtos o qeos kai pathr tou kuriou hmwn ihsou cristou o kata to polu autou eleos anagennhsas hmas eis elpida zwsan di anastasews ihsou cristou ek nekrwn

1:4 eis klhronomian afqarton kai amianton kai amaranton tethrhmenhn en ouranois eis umas

1:5 tous en dunamei qeou frouroumenous dia pistews eis swthrian etoimhn apokalufqhnai en kairw escatw

1:6 en w agalliasqe oligon arti ei deon | | [estin] | luphqentes en poikilois peirasmois

1:7 ina to dokimion umwn ths pistews polutimoteron crusiou tou apollumenou dia puros de dokimazomenou eureqh eis epainon kai doxan kai timhn en apokaluyei ihsou cristou

1:8 on ouk idontes agapate eis on arti mh orwntes pisteuontes de | agalliate | agalliasqe | cara aneklalhtw kai dedoxasmenh

1:9 komizomenoi to telos ths pistews | | [umwn] | swthrian yucwn

1:10 peri hs swthrias exezhthsan kai exhraunhsan profhtai oi peri ths eis umas caritos profhteusantes

1:11 eraunwntes eis tina h poion kairon edhlou to en autois pneuma cristou promarturomenon ta eis criston paqhmata kai tas meta tauta doxas

1:12 ois apekalufqh oti ouc eautois umin de dihkonoun auta a nun anhggelh umin dia twn euaggelisamenwn umas | | [en] | pneumati agiw apostalenti ap ouranou eis a epiqumousin aggeloi parakuyai

1:13 dio anazwsamenoi tas osfuas ths dianoias umwn nhfontes teleiws elpisate epi thn feromenhn umin carin en apokaluyei ihsou cristou

1:14 ws tekna upakohs mh suschmatizomenoi tais proteron en th agnoia umwn epiqumiais

1:15 alla kata ton kalesanta umas agion kai autoi agioi en pash anastrofh genhqhte

1:16 dioti gegraptai [oti] agioi esesqe oti egw agios | | [eimi] |

1:17 kai ei patera epikaleisqe ton aproswpolhmptws krinonta kata to ekastou ergon en fobw ton ths paroikias umwn cronon anastrafhte

1:18 eidotes oti ou fqartois arguriw h crusiw elutrwqhte ek ths mataias umwn anastrofhs patroparadotou

1:19 alla timiw aimati ws amnou amwmou kai aspilou cristou

1:20 proegnwsmenou men pro katabolhs kosmou fanerwqentos de ep escatou twn cronwn di umas

1:21 tous di autou pistous eis qeon ton egeiranta auton ek nekrwn kai doxan autw donta wste thn pistin umwn kai elpida einai eis qeon

1:22 tas yucas umwn hgnikotes en th upakoh ths alhqeias eis filadelfian anupokriton ek | | [kaqaras] | kardias allhlous agaphsate ektenws

1:23 anagegennhmenoi ouk ek sporas fqarths alla afqartou dia logou zwntos qeou kai menontos

1:24 dioti pasa sarx ws cortos kai pasa doxa auths ws anqos cortou exhranqh o cortos kai to anqos exepesen

1:25 to de rhma kuriou menei eis ton aiwna touto de estin to rhma to euaggelisqen eis umas

2:1 apoqemenoi oun pasan kakian kai panta dolon kai | upokrisin | upokriseis | kai fqonous kai pasas katalalias

2:2 ws artigennhta brefh to logikon adolon gala epipoqhsate ina en autw auxhqhte eis swthrian

2:3 ei egeusasqe oti crhstos o kurios

2:4 pros on prosercomenoi liqon zwnta upo anqrwpwn men apodedokimasmenon para de qew eklekton entimon

2:5 kai autoi ws liqoi zwntes oikodomeisqe oikos pneumatikos eis ierateuma agion anenegkai pneumatikas qusias euprosdektous | | [tw] | qew dia ihsou cristou

2:6 dioti periecei en grafh idou tiqhmi en siwn liqon | eklekton akrogwniaion | akrogwniaion eklekton | entimon kai o pisteuwn ep autw ou mh kataiscunqh

2:7 umin oun h timh tois pisteuousin apistousin de liqos on apedokimasan oi oikodomountes outos egenhqh eis kefalhn gwnias

2:8 kai liqos proskommatos kai petra skandalou oi proskoptousin tw logw apeiqountes eis o kai eteqhsan

2:9 umeis de genos eklekton basileion ierateuma eqnos agion laos eis peripoihsin opws tas aretas exaggeilhte tou ek skotous umas kalesantos eis to qaumaston autou fws

2:10 oi pote ou laos nun de laos qeou oi ouk hlehmenoi nun de elehqentes

2:11 agaphtoi parakalw ws paroikous kai parepidhmous apecesqai twn sarkikwn epiqumiwn aitines strateuontai kata ths yuchs

2:12 thn anastrofhn umwn en tois eqnesin econtes kalhn ina en w katalalousin umwn ws kakopoiwn ek twn kalwn ergwn epopteuontes doxaswsin ton qeon en hmera episkophs

2:13 upotaghte pash anqrwpinh ktisei dia ton kurion eite basilei ws upereconti

2:14 eite hgemosin ws di autou pempomenois eis ekdikhsin kakopoiwn epainon de agaqopoiwn

2:15 oti outws estin to qelhma tou qeou agaqopoiountas fimoun thn twn afronwn anqrwpwn agnwsian

2:16 ws eleuqeroi kai mh ws epikalumma econtes ths kakias thn eleuqerian all ws qeou douloi

2:17 pantas timhsate thn adelfothta agapate ton qeon fobeisqe ton basilea timate

2:18 oi oiketai upotassomenoi en panti fobw tois despotais ou monon tois agaqois kai epieikesin alla kai tois skoliois

2:19 touto gar caris ei dia suneidhsin qeou upoferei tis lupas pascwn adikws

2:20 poion gar kleos ei amartanontes kai kolafizomenoi upomeneite all ei agaqopoiountes kai pascontes upomeneite touto caris para qew

2:21 eis touto gar eklhqhte oti kai cristos epaqen uper umwn umin upolimpanwn upogrammon ina epakolouqhshte tois icnesin autou

2:22 os amartian ouk epoihsen oude eureqh dolos en tw stomati autou

2:23 os loidoroumenos ouk anteloidorei pascwn ouk hpeilei paredidou de tw krinonti dikaiws

2:24 os tas amartias hmwn autos anhnegken en tw swmati autou epi to xulon ina tais amartiais apogenomenoi th dikaiosunh zhswmen ou tw mwlwpi iaqhte

2:25 hte gar ws probata planwmenoi alla epestrafhte nun epi ton poimena kai episkopon twn yucwn umwn

3:1 omoiws | | [ai] | gunaikes upotassomenai tois idiois andrasin ina | | kai | ei tines apeiqousin tw logw dia ths twn gunaikwn anastrofhs aneu logou kerdhqhsontai

3:2 epopteusantes thn en fobw agnhn anastrofhn umwn

3:3 wn estw ouc o exwqen emplokhs tricwn kai periqesews crusiwn h endusews imatiwn kosmos

3:4 all o kruptos ths kardias anqrwpos en tw afqartw tou | hsuciou kai praews | praews kai hsuciou | pneumatos o estin enwpion tou qeou poluteles

3:5 outws gar pote kai ai agiai gunaikes ai elpizousai eis qeon ekosmoun eautas upotassomenai tois idiois andrasin

3:6 ws sarra | uphkouen | uphkousen | tw abraam kurion auton kalousa hs egenhqhte tekna agaqopoiousai kai mh foboumenai mhdemian ptohsin

3:7 oi andres omoiws sunoikountes kata gnwsin ws asqenesterw skeuei tw gunaikeiw aponemontes timhn ws kai | sugklhronomoi | sugklhronomois | caritos zwhs eis to mh egkoptesqai tas proseucas umwn

3:8 to de telos pantes omofrones sumpaqeis filadelfoi eusplagcnoi tapeinofrones

3:9 mh apodidontes kakon anti kakou h loidorian anti loidorias tounantion de eulogountes oti eis touto eklhqhte ina eulogian klhronomhshte

3:10 o gar qelwn zwhn agapan kai idein hmeras agaqas pausatw thn glwssan apo kakou kai ceilh tou mh lalhsai dolon

3:11 ekklinatw de apo kakou kai poihsatw agaqon zhthsatw eirhnhn kai diwxatw authn

3:12 oti ofqalmoi kuriou epi dikaious kai wta autou eis dehsin autwn proswpon de kuriou epi poiountas kaka

3:13 kai tis o kakwswn umas ean tou agaqou zhlwtai genhsqe

3:14 all ei kai pascoite dia dikaiosunhn makarioi ton de fobon autwn mh fobhqhte mhde taracqhte

3:15 kurion de ton criston agiasate en tais kardiais umwn etoimoi aei pros apologian panti tw aitounti umas logon peri ths en umin elpidos alla meta prauthtos kai fobou

3:16 suneidhsin econtes agaqhn ina en w katalaleisqe kataiscunqwsin oi ephreazontes umwn thn agaqhn en cristw anastrofhn

3:17 kreitton gar agaqopoiountas ei qeloi to qelhma tou qeou pascein h kakopoiountas

3:18 oti kai cristos apax peri amartiwn | apeqanen | epaqen | dikaios uper adikwn ina umas prosagagh tw qew qanatwqeis men sarki zwopoihqeis de pneumati

3:19 en w kai tois en fulakh pneumasin poreuqeis ekhruxen

3:20 apeiqhsasin pote ote apexedeceto h tou qeou makroqumia en hmerais nwe kataskeuazomenhs kibwtou eis hn oligoi tout estin oktw yucai dieswqhsan di udatos

3:21 o kai umas antitupon nun swzei baptisma ou sarkos apoqesis rupou alla suneidhsews agaqhs eperwthma eis qeon di anastasews ihsou cristou

3:22 os estin en dexia | | [tou] | qeou poreuqeis eis ouranon upotagentwn autw aggelwn kai exousiwn kai dunamewn

4:1 cristou oun paqontos sarki kai umeis thn authn ennoian oplisasqe oti o paqwn sarki pepautai | amartiais | amartias |

4:2 eis to mhketi anqrwpwn epiqumiais alla qelhmati qeou ton epiloipon en sarki biwsai cronon

4:3 arketos gar o parelhluqws cronos to boulhma twn eqnwn kateirgasqai peporeumenous en aselgeiais epiqumiais oinoflugiais kwmois potois kai aqemitois eidwlolatriais

4:4 en w xenizontai mh suntrecontwn umwn eis thn authn ths aswtias anacusin blasfhmountes

4:5 oi apodwsousin logon tw etoimws | krinonti | econti krinai | zwntas kai nekrous

4:6 eis touto gar kai nekrois euhggelisqh ina kriqwsin men kata anqrwpous sarki zwsin de kata qeon pneumati

4:7 pantwn de to telos hggiken swfronhsate oun kai nhyate eis proseucas

4:8 pro pantwn thn eis eautous agaphn ektenh econtes oti agaph kaluptei plhqos amartiwn

4:9 filoxenoi eis allhlous aneu goggusmou

4:10 ekastos kaqws elaben carisma eis eautous auto diakonountes ws kaloi oikonomoi poikilhs caritos qeou

4:11 ei tis lalei ws logia qeou ei tis diakonei ws ex iscuos hs corhgei o qeos ina en pasin doxazhtai o qeos dia ihsou cristou w estin h doxa kai to kratos eis tous aiwnas twn aiwnwn amhn

4:12 agaphtoi mh xenizesqe th en umin purwsei pros peirasmon umin ginomenh ws xenou umin sumbainontos

4:13 alla kaqo koinwneite tois tou cristou paqhmasin cairete ina kai en th apokaluyei ths doxhs autou carhte agalliwmenoi

4:14 ei oneidizesqe en onomati cristou makarioi oti to ths doxhs kai to tou qeou pneuma ef umas anapauetai

4:15 mh gar tis umwn pascetw ws foneus h klepths h kakopoios h ws allotriepiskopos

4:16 ei de ws cristianos mh aiscunesqw doxazetw de ton qeon en tw onomati toutw

4:17 oti [o] kairos tou arxasqai to krima apo tou oikou tou qeou ei de prwton af hmwn ti to telos twn apeiqountwn tw tou qeou euaggeliw

4:18 kai ei o dikaios molis swzetai o | [de] | | asebhs kai amartwlos pou faneitai

4:19 wste kai oi pascontes kata to qelhma tou qeou pistw ktisth paratiqesqwsan tas yucas | | autwn | en agaqopoiia

5:1 presbuterous oun en umin parakalw o sumpresbuteros kai martus twn tou cristou paqhmatwn o kai ths melloushs apokaluptesqai doxhs koinwnos

5:2 poimanate to en umin poimnion tou qeou | | [episkopountes] | mh anagkastws alla ekousiws | | kata qeon | mhde aiscrokerdws alla proqumws

5:3 mhd ws katakurieuontes twn klhrwn alla tupoi ginomenoi tou poimniou

5:4 kai fanerwqentos tou arcipoimenos komieisqe ton amarantinon ths doxhs stefanon

5:5 omoiws newteroi upotaghte presbuterois pantes de allhlois thn tapeinofrosunhn egkombwsasqe oti [o] qeos uperhfanois antitassetai tapeinois de didwsin carin

5:6 tapeinwqhte oun upo thn krataian ceira tou qeou ina umas uywsh en kairw

5:7 pasan thn merimnan umwn epiriyantes ep auton oti autw melei peri umwn

5:8 nhyate grhgorhsate o antidikos umwn diabolos ws lewn wruomenos peripatei zhtwn | | [tina] | katapiein

5:9 w antisthte stereoi th pistei eidotes ta auta twn paqhmatwn th en | tw | [tw] | kosmw umwn adelfothti epiteleisqai

5:10 o de qeos pashs caritos o kalesas umas eis thn aiwnion autou doxan en cristw | | [ihsou] | oligon paqontas autos katartisei sthrixei sqenwsei | | qemeliwsei |

5:11 autw to kratos eis tous aiwnas amhn

5:12 dia silouanou umin tou pistou adelfou ws logizomai di oligwn egraya parakalwn kai epimarturwn tauthn einai alhqh carin tou qeou eis hn sthte

5:13 aspazetai umas h en babulwni suneklekth kai markos o uios mou

5:14 aspasasqe allhlous en filhmati agaphs eirhnh umin pasin tois en cristw