GREEK NEW TESTAMENT - 2. PETER

GREEK NEW TESTAMENT
2. PETER

Apparatus: Variant readings are given in the text in this presentation: | Westcott-Hort text | NA-26 text |
< > indicates a word where NA26 encloses only a part of the word in square brackets. Since this would affect the search tools, we use these brackets. The reader should consult the printed NA26 edition for the details.
[ ] indicates doubtful text.


1:1 | simwn | sumewn | petros doulos kai apostolos ihsou cristou tois isotimon hmin lacousin pistin en dikaiosunh tou qeou hmwn kai swthros ihsou cristou

1:2 caris umin kai eirhnh plhqunqeih en epignwsei tou qeou kai ihsou tou kuriou hmwn

1:3 ws panta hmin ths qeias dunamews autou ta pros zwhn kai eusebeian dedwrhmenhs dia ths epignwsews tou kalesantos hmas | dia doxhs kai areths | idia doxh kai areth |

1:4 di wn ta timia kai megista hmin epaggelmata dedwrhtai ina dia toutwn genhsqe qeias koinwnoi fusews apofugontes ths en tw kosmw en epiqumia fqoras

1:5 kai auto touto de spoudhn pasan pareisenegkantes epicorhghsate en th pistei umwn thn arethn en de th areth thn gnwsin

1:6 en de th gnwsei thn egkrateian en de th egkrateia thn upomonhn en de th upomonh thn eusebeian

1:7 en de th eusebeia thn filadelfian en de th filadelfia thn agaphn

1:8 tauta gar umin uparconta kai pleonazonta ouk argous oude akarpous kaqisthsin eis thn tou kuriou hmwn ihsou cristou epignwsin

1:9 w gar mh parestin tauta tuflos estin muwpazwn lhqhn labwn tou kaqarismou twn palai autou amartiwn

1:10 dio mallon adelfoi spoudasate bebaian umwn thn klhsin kai ekloghn poieisqai tauta gar poiountes ou mh ptaishte pote

1:11 outws gar plousiws epicorhghqhsetai umin h eisodos eis thn aiwnion basileian tou kuriou hmwn kai swthros ihsou cristou

1:12 dio mellhsw aei umas upomimnhskein peri toutwn kaiper eidotas kai esthrigmenous en th paroush alhqeia

1:13 dikaion de hgoumai ef oson eimi en toutw tw skhnwmati diegeirein umas en upomnhsei

1:14 eidws oti tacinh estin h apoqesis tou skhnwmatos mou kaqws kai o kurios hmwn ihsous cristos edhlwsen moi

1:15 spoudasw de kai ekastote ecein umas meta thn emhn exodon thn toutwn mnhmhn poieisqai

1:16 ou gar sesofismenois muqois exakolouqhsantes egnwrisamen umin thn tou kuriou hmwn ihsou cristou dunamin kai parousian all epoptai genhqentes ths ekeinou megaleiothtos

1:17 labwn gar para qeou patros timhn kai doxan fwnhs enecqeishs autw toiasde upo ths megaloprepous doxhs o uios mou o agaphtos mou outos estin eis on egw eudokhsa

1:18 kai tauthn thn fwnhn hmeis hkousamen ex ouranou enecqeisan sun autw ontes en tw agiw orei

1:19 kai ecomen bebaioteron ton profhtikon logon w kalws poieite prosecontes ws lucnw fainonti en aucmhrw topw ews ou hmera diaugash kai fwsforos anateilh en tais kardiais umwn

1:20 touto prwton ginwskontes oti pasa profhteia grafhs idias epilusews ou ginetai

1:21 ou gar qelhmati anqrwpou hnecqh profhteia pote alla upo pneumatos agiou feromenoi elalhsan apo qeou anqrwpoi

2:1 egenonto de kai yeudoprofhtai en tw law ws kai en umin esontai yeudodidaskaloi oitines pareisaxousin aireseis apwleias kai ton agorasanta autous despothn arnoumenoi epagontes eautois tacinhn apwleian

2:2 kai polloi exakolouqhsousin autwn tais aselgeiais di ous h odos ths alhqeias blasfhmhqhsetai

2:3 kai en pleonexia plastois logois umas emporeusontai ois to krima ekpalai ouk argei kai h apwleia autwn ou nustazei

2:4 ei gar o qeos aggelwn amarthsantwn ouk efeisato alla | seirois | seirais | zofou tartarwsas paredwken eis krisin throumenous

2:5 kai arcaiou kosmou ouk efeisato alla ogdoon nwe dikaiosunhs khruka efulaxen kataklusmon kosmw asebwn epaxas

2:6 kai poleis sodomwn kai gomorras tefrwsas | | [katastrofh] | katekrinen upodeigma mellontwn | asebesin | <asebesin> | teqeikws

2:7 kai dikaion lwt kataponoumenon upo ths twn aqesmwn en aselgeia anastrofhs errusato

2:8 blemmati gar kai akoh | | o | dikaios egkatoikwn en autois hmeran ex hmeras yuchn dikaian anomois ergois ebasanizen

2:9 oiden kurios eusebeis ek peirasmou ruesqai adikous de eis hmeran krisews kolazomenous threin

2:10 malista de tous opisw sarkos en epiqumia miasmou poreuomenous kai kuriothtos katafronountas tolmhtai auqadeis doxas ou tremousin blasfhmountes

2:11 opou aggeloi iscui kai dunamei meizones ontes ou ferousin kat autwn | [para kuriw] | para kuriou | blasfhmon krisin

2:12 outoi de ws aloga zwa gegennhmena fusika eis alwsin kai fqoran en ois agnoousin blasfhmountes en th fqora autwn kai fqarhsontai

2:13 adikoumenoi misqon adikias hdonhn hgoumenoi thn en hmera trufhn spiloi kai mwmoi entrufwntes en tais apatais autwn suneuwcoumenoi umin

2:14 ofqalmous econtes mestous moicalidos kai | akatapastous | akatapaustous | amartias deleazontes yucas asthriktous kardian gegumnasmenhn pleonexias econtes kataras tekna

2:15 kataleipontes euqeian odon eplanhqhsan exakolouqhsantes th odw tou balaam tou | bewr | bosor | os misqon adikias hgaphsen

2:16 elegxin de escen idias paranomias upozugion afwnon en anqrwpou fwnh fqegxamenon ekwlusen thn tou profhtou parafronian

2:17 outoi eisin phgai anudroi kai omiclai upo lailapos elaunomenai ois o zofos tou skotous tethrhtai

2:18 uperogka gar mataiothtos fqeggomenoi deleazousin en epiqumiais sarkos aselgeiais tous oligws apofeugontas tous en planh anastrefomenous

2:19 eleuqerian autois epaggellomenoi autoi douloi uparcontes ths fqoras w gar tis htthtai toutw dedoulwtai

2:20 ei gar apofugontes ta miasmata tou kosmou en epignwsei tou kuriou | | [hmwn] | kai swthros ihsou cristou toutois de palin emplakentes httwntai gegonen autois ta escata ceirona twn prwtwn

2:21 kreitton gar hn autois mh epegnwkenai thn odon ths dikaiosunhs h epignousin upostreyai ek ths paradoqeishs autois agias entolhs

2:22 sumbebhken autois to ths alhqous paroimias kuwn epistreyas epi to idion exerama kai us lousamenh eis kulismon borborou

3:1 tauthn hdh agaphtoi deuteran umin grafw epistolhn en ais diegeirw umwn en upomnhsei thn eilikrinh dianoian

3:2 mnhsqhnai twn proeirhmenwn rhmatwn upo twn agiwn profhtwn kai ths twn apostolwn umwn entolhs tou kuriou kai swthros

3:3 touto prwton ginwskontes oti eleusontai ep escatwn twn hmerwn | en | [en] | empaigmonh empaiktai kata tas idias epiqumias autwn poreuomenoi

3:4 kai legontes pou estin h epaggelia ths parousias autou af hs gar oi pateres ekoimhqhsan panta outws diamenei ap archs ktisews

3:5 lanqanei gar autous touto qelontas oti ouranoi hsan ekpalai kai gh ex udatos kai di udatos sunestwsa tw tou qeou logw

3:6 di wn o tote kosmos udati kataklusqeis apwleto

3:7 oi de nun ouranoi kai h gh tw autw logw teqhsaurismenoi eisin puri throumenoi eis hmeran krisews kai apwleias twn asebwn anqrwpwn

3:8 en de touto mh lanqanetw umas agaphtoi oti mia hmera para kuriw ws cilia eth kai cilia eth ws hmera mia

3:9 ou bradunei kurios ths epaggelias ws tines braduthta hgountai alla makroqumei eis umas mh boulomenos tinas apolesqai alla pantas eis metanoian cwrhsai

3:10 hxei de hmera kuriou ws klepths en h oi ouranoi roizhdon pareleusontai stoiceia de kausoumena luqhsetai kai gh kai ta en auth erga eureqhsetai

3:11 toutwn outws pantwn luomenwn potapous dei uparcein [umas] en agiais anastrofais kai eusebeiais

3:12 prosdokwntas kai speudontas thn parousian ths tou qeou hmeras di hn ouranoi puroumenoi luqhsontai kai stoiceia kausoumena thketai

3:13 kainous de ouranous kai ghn kainhn kata to epaggelma autou prosdokwmen en ois dikaiosunh katoikei

3:14 dio agaphtoi tauta prosdokwntes spoudasate aspiloi kai amwmhtoi autw eureqhnai en eirhnh

3:15 kai thn tou kuriou hmwn makroqumian swthrian hgeisqe kaqws kai o agaphtos hmwn adelfos paulos kata thn doqeisan autw sofian egrayen umin

3:16 ws kai en pasais epistolais lalwn en autais peri toutwn en ais estin dusnohta tina a oi amaqeis kai asthriktoi streblousin ws kai tas loipas grafas pros thn idian autwn apwleian

3:17 umeis oun agaphtoi proginwskontes fulassesqe ina mh th twn aqesmwn planh sunapacqentes ekpeshte tou idiou sthrigmou

3:18 auxanete de en cariti kai gnwsei tou kuriou hmwn kai swthros ihsou cristou autw h doxa kai nun kai eis hmeran aiwnos | | [amhn] |