GREEK NEW TESTAMENT - PHILIPPIAN

GREEK NEW TESTAMENT
PHILIPPIAN

Apparatus: Variant readings are given in the text in this presentation: | Westcott-Hort text | NA-26 text |
< > indicates a word where NA26 encloses only a part of the word in square brackets. Since this would affect the search tools, we use these brackets. The reader should consult the printed NA26 edition for the details.
[ ] indicates doubtful text.


1:1 paulos kai timoqeos douloi cristou ihsou pasin tois agiois en cristw ihsou tois ousin en filippois sun episkopois kai diakonois

1:2 caris umin kai eirhnh apo qeou patros hmwn kai kuriou ihsou cristou

1:3 eucaristw tw qew mou epi pash th mneia umwn

1:4 pantote en pash dehsei mou uper pantwn umwn meta caras thn dehsin poioumenos

1:5 epi th koinwnia umwn eis to euaggelion apo ths prwths hmeras acri tou nun

1:6 pepoiqws auto touto oti o enarxamenos en umin ergon agaqon epitelesei acris hmeras | ihsou cristou | cristou ihsou |

1:7 kaqws estin dikaion emoi touto fronein uper pantwn umwn dia to ecein me en th kardia umas en te tois desmois mou kai en th apologia kai bebaiwsei tou euaggeliou sugkoinwnous mou ths caritos pantas umas ontas

1:8 martus gar mou o qeos ws epipoqw pantas umas en splagcnois cristou ihsou

1:9 kai touto proseucomai ina h agaph umwn eti mallon kai mallon perisseuh en epignwsei kai pash aisqhsei

1:10 eis to dokimazein umas ta diaferonta ina hte eilikrineis kai aproskopoi eis hmeran cristou

1:11 peplhrwmenoi karpon dikaiosunhs ton dia ihsou cristou eis doxan kai epainon qeou

1:12 ginwskein de umas boulomai adelfoi oti ta kat eme mallon eis prokophn tou euaggeliou elhluqen

1:13 wste tous desmous mou fanerous en cristw genesqai en olw tw praitwriw kai tois loipois pasin

1:14 kai tous pleionas twn adelfwn en kuriw pepoiqotas tois desmois mou perissoterws tolman afobws ton logon | tou qeou | | lalein

1:15 tines men kai dia fqonon kai erin tines de kai di eudokian ton criston khrussousin

1:16 oi men ex agaphs eidotes oti eis apologian tou euaggeliou keimai

1:17 oi de ex eriqeias ton criston kataggellousin ouc agnws oiomenoi qliyin egeirein tois desmois mou

1:18 ti gar plhn oti panti tropw eite profasei eite alhqeia cristos kataggelletai kai en toutw cairw alla kai carhsomai

1:19 oida gar oti touto moi apobhsetai eis swthrian dia ths umwn dehsews kai epicorhgias tou pneumatos ihsou cristou

1:20 kata thn apokaradokian kai elpida mou oti en oudeni aiscunqhsomai all en pash parrhsia ws pantote kai nun megalunqhsetai cristos en tw swmati mou eite dia zwhs eite dia qanatou

1:21 emoi gar to zhn cristos kai to apoqanein kerdos

1:22 ei de to zhn en sarki touto moi karpos ergou kai ti airhsomai ou gnwrizw

1:23 sunecomai de ek twn duo thn epiqumian ecwn eis to analusai kai sun cristw einai pollw | gar | [gar] | mallon kreisson

1:24 to de epimenein | | [en] | th sarki anagkaioteron di umas

1:25 kai touto pepoiqws oida oti menw kai paramenw pasin umin eis thn umwn prokophn kai caran ths pistews

1:26 ina to kauchma umwn perisseuh en cristw ihsou en emoi dia ths emhs parousias palin pros umas

1:27 monon axiws tou euaggeliou tou cristou politeuesqe ina eite elqwn kai idwn umas eite apwn akouw ta peri umwn oti sthkete en eni pneumati mia yuch sunaqlountes th pistei tou euaggeliou

1:28 kai mh pturomenoi en mhdeni upo twn antikeimenwn htis estin autois endeixis apwleias umwn de swthrias kai touto apo qeou

1:29 oti umin ecarisqh to uper cristou ou monon to eis auton pisteuein alla kai to uper autou pascein

1:30 ton auton agwna econtes oion eidete en emoi kai nun akouete en emoi

2:1 ei tis oun paraklhsis en cristw ei ti paramuqion agaphs ei tis koinwnia pneumatos ei tis splagcna kai oiktirmoi

2:2 plhrwsate mou thn caran ina to auto fronhte thn authn agaphn econtes sumyucoi to en fronountes

2:3 mhden kat eriqeian mhde kata kenodoxian alla th tapeinofrosunh allhlous hgoumenoi uperecontas eautwn

2:4 mh ta eautwn | ekastoi | ekastos | skopountes alla | kai | [kai] | ta eterwn ekastoi

2:5 touto froneite en umin o kai en cristw ihsou

2:6 os en morfh qeou uparcwn ouc arpagmon hghsato to einai isa qew

2:7 alla eauton ekenwsen morfhn doulou labwn en omoiwmati anqrwpwn genomenos kai schmati eureqeis ws anqrwpos

2:8 etapeinwsen eauton genomenos uphkoos mecri qanatou qanatou de staurou

2:9 dio kai o qeos auton uperuywsen kai ecarisato autw to onoma to uper pan onoma

2:10 ina en tw onomati ihsou pan gonu kamyh epouraniwn kai epigeiwn kai katacqoniwn

2:11 kai pasa glwssa exomologhshtai oti kurios ihsous cristos eis doxan qeou patros

2:12 wste agaphtoi mou kaqws pantote uphkousate mh | [ws] | ws | en th parousia mou monon alla nun pollw mallon en th apousia mou meta fobou kai tromou thn eautwn swthrian katergazesqe

2:13 qeos gar estin o energwn en umin kai to qelein kai to energein uper ths eudokias

2:14 panta poieite cwris goggusmwn kai dialogismwn

2:15 ina genhsqe amemptoi kai akeraioi tekna qeou amwma meson geneas skolias kai diestrammenhs en ois fainesqe ws fwsthres en kosmw

2:16 logon zwhs epecontes eis kauchma emoi eis hmeran cristou oti ouk eis kenon edramon oude eis kenon ekopiasa

2:17 alla ei kai spendomai epi th qusia kai leitourgia ths pistews umwn cairw kai sugcairw pasin umin

2:18 to de auto kai umeis cairete kai sugcairete moi

2:19 elpizw de en kuriw ihsou timoqeon tacews pemyai umin ina kagw euyucw gnous ta peri umwn

2:20 oudena gar ecw isoyucon ostis gnhsiws ta peri umwn merimnhsei

2:21 oi pantes gar ta eautwn zhtousin ou ta | cristou ihsou | ihsou cristou |

2:22 thn de dokimhn autou ginwskete oti ws patri teknon sun emoi edouleusen eis to euaggelion

2:23 touton men oun elpizw pemyai ws an afidw ta peri eme exauths

2:24 pepoiqa de en kuriw oti kai autos tacews eleusomai

2:25 anagkaion de hghsamhn epafroditon ton adelfon kai sunergon kai sustratiwthn mou umwn de apostolon kai leitourgon ths creias mou pemyai pros umas

2:26 epeidh epipoqwn hn pantas umas | [idein] | | kai adhmonwn dioti hkousate oti hsqenhsen

2:27 kai gar hsqenhsen paraplhsion | qanatou | qanatw | alla o qeos hlehsen auton ouk auton de monon alla kai eme ina mh luphn epi luphn scw

2:28 spoudaioterws oun epemya auton ina idontes auton palin carhte kagw alupoteros w

2:29 prosdecesqe oun auton en kuriw meta pashs caras kai tous toioutous entimous ecete

2:30 oti dia to ergon | kuriou | cristou | mecri qanatou hggisen paraboleusamenos th yuch ina anaplhrwsh to umwn usterhma ths pros me leitourgias

3:1 to loipon adelfoi mou cairete en kuriw ta auta grafein umin emoi men ouk oknhron umin de asfales

3:2 blepete tous kunas blepete tous kakous ergatas blepete thn katatomhn

3:3 hmeis gar esmen h peritomh oi pneumati qeou latreuontes kai kaucwmenoi en cristw ihsou kai ouk en sarki pepoiqotes

3:4 kaiper egw ecwn pepoiqhsin kai en sarki ei tis dokei allos pepoiqenai en sarki egw mallon

3:5 peritomh oktahmeros ek genous israhl fulhs beniamin ebraios ex ebraiwn kata nomon farisaios

3:6 kata zhlos diwkwn thn ekklhsian kata dikaiosunhn thn en nomw genomenos amemptos

3:7 | alla | [alla] | atina hn moi kerdh tauta hghmai dia ton criston zhmian

3:8 alla menounge kai hgoumai panta zhmian einai dia to uperecon ths gnwsews cristou ihsou tou kuriou mou di on ta panta ezhmiwqhn kai hgoumai skubala ina criston kerdhsw

3:9 kai eureqw en autw mh ecwn emhn dikaiosunhn thn ek nomou alla thn dia pistews cristou thn ek qeou dikaiosunhn epi th pistei

3:10 tou gnwnai auton kai thn dunamin ths anastasews autou kai | koinwnian | [thn] koinwnian [twn] | paqhmatwn autou summorfizomenos tw qanatw autou

3:11 ei pws katanthsw eis thn exanastasin thn ek nekrwn

3:12 ouc oti hdh elabon h hdh teteleiwmai diwkw de ei kai katalabw ef w kai katelhmfqhn upo cristou [ihsou]

3:13 adelfoi egw emauton | oupw | ou | logizomai kateilhfenai en de ta men opisw epilanqanomenos tois de emprosqen epekteinomenos

3:14 kata skopon diwkw eis to brabeion ths anw klhsews tou qeou en cristw ihsou

3:15 osoi oun teleioi touto fronwmen kai ei ti eterws froneite kai touto o qeos umin apokaluyei

3:16 plhn eis o efqasamen tw autw stoicein

3:17 summimhtai mou ginesqe adelfoi kai skopeite tous outws peripatountas kaqws ecete tupon hmas

3:18 polloi gar peripatousin ous pollakis elegon umin nun de kai klaiwn legw tous ecqrous tou staurou tou cristou

3:19 wn to telos apwleia wn o qeos h koilia kai h doxa en th aiscunh autwn oi ta epigeia fronountes

3:20 hmwn gar to politeuma en ouranois uparcei ex ou kai swthra apekdecomeqa kurion ihsoun criston

3:21 os metaschmatisei to swma ths tapeinwsews hmwn summorfon tw swmati ths doxhs autou kata thn energeian tou dunasqai auton kai upotaxai autw ta panta

4:1 wste adelfoi mou agaphtoi kai epipoqhtoi cara kai stefanos mou outws sthkete en kuriw agaphtoi

4:2 euodian parakalw kai suntuchn parakalw to auto fronein en kuriw

4:3 nai erwtw kai se gnhsie suzuge sullambanou autais aitines en tw euaggeliw sunhqlhsan moi meta kai klhmentos kai twn loipwn sunergwn mou wn ta onomata en biblw zwhs

4:4 cairete en kuriw pantote palin erw cairete

4:5 to epieikes umwn gnwsqhtw pasin anqrwpois o kurios eggus

4:6 mhden merimnate all en panti th proseuch kai th dehsei meta eucaristias ta aithmata umwn gnwrizesqw pros ton qeon

4:7 kai h eirhnh tou qeou h uperecousa panta noun frourhsei tas kardias umwn kai ta nohmata umwn en cristw ihsou

4:8 to loipon adelfoi osa estin alhqh osa semna osa dikaia osa agna osa prosfilh osa eufhma ei tis areth kai ei tis epainos tauta logizesqe

4:9 a kai emaqete kai parelabete kai hkousate kai eidete en emoi tauta prassete kai o qeos ths eirhnhs estai meq umwn

4:10 ecarhn de en kuriw megalws oti hdh pote aneqalete to uper emou fronein ef w kai efroneite hkaireisqe de

4:11 ouc oti kaq usterhsin legw egw gar emaqon en ois eimi autarkhs einai

4:12 oida kai tapeinousqai oida kai perisseuein en panti kai en pasin memuhmai kai cortazesqai kai peinan kai perisseuein kai ustereisqai

4:13 panta iscuw en tw endunamounti me

4:14 plhn kalws epoihsate sugkoinwnhsantes mou th qliyei

4:15 oidate de kai umeis filipphsioi oti en arch tou euaggeliou ote exhlqon apo makedonias oudemia moi ekklhsia ekoinwnhsen eis logon dosews kai lhmyews ei mh umeis monoi

4:16 oti kai en qessalonikh kai apax kai dis eis thn creian moi epemyate

4:17 ouc oti epizhtw to doma alla epizhtw ton karpon ton pleonazonta eis logon umwn

4:18 apecw de panta kai perisseuw peplhrwmai dexamenos para epafroditou ta par umwn osmhn euwdias qusian dekthn euareston tw qew

4:19 o de qeos mou plhrwsei pasan creian umwn kata to ploutos autou en doxh en cristw ihsou

4:20 tw de qew kai patri hmwn h doxa eis tous aiwnas twn aiwnwn amhn

4:21 aspasasqe panta agion en cristw ihsou aspazontai umas oi sun emoi adelfoi

4:22 aspazontai umas pantes oi agioi malista de oi ek ths kaisaros oikias

4:23 h caris tou kuriou ihsou cristou meta tou pneumatos umwn