GREEK NEW TESTAMENT - REVELATION

GREEK NEW TESTAMENT
REVELATION

Apparatus: Variant readings are given in the text in this presentation: | Westcott-Hort text | NA-26 text |
< > indicates a word where NA26 encloses only a part of the word in square brackets. Since this would affect the search tools, we use these brackets. The reader should consult the printed NA26 edition for the details.
[ ] indicates doubtful text.


1:1 apokaluyis ihsou cristou hn edwken autw o qeos deixai tois doulois autou a dei genesqai en tacei kai eshmanen aposteilas dia tou aggelou autou tw doulw autou iwannh

1:2 os emarturhsen ton logon tou qeou kai thn marturian ihsou cristou osa eiden

1:3 makarios o anaginwskwn kai oi akouontes tous logous ths profhteias kai thrountes ta en auth gegrammena o gar kairos eggus

1:4 iwannhs tais epta ekklhsiais tais en th asia caris umin kai eirhnh apo o wn kai o hn kai o ercomenos kai apo twn epta pneumatwn a enwpion tou qronou autou

1:5 kai apo ihsou cristou o martus o pistos o prwtotokos twn nekrwn kai o arcwn twn basilewn ths ghs tw agapwnti hmas kai lusanti hmas ek twn amartiwn | [hmwn] | hmwn | en tw aimati autou

1:6 kai epoihsen hmas basileian iereis tw qew kai patri autou autw h doxa kai to kratos eis tous aiwnas | | [twn aiwnwn] | amhn

1:7 idou ercetai meta twn nefelwn kai oyetai auton pas ofqalmos kai oitines auton exekenthsan kai koyontai ep auton pasai ai fulai ths ghs nai amhn

1:8 egw eimi to alfa kai to w legei kurios o qeos o wn kai o hn kai o ercomenos o pantokratwr

1:9 egw iwannhs o adelfos umwn kai sugkoinwnos en th qliyei kai basileia kai upomonh en ihsou egenomhn en th nhsw th kaloumenh patmw dia ton logon tou qeou kai thn marturian ihsou

1:10 egenomhn en pneumati en th kuriakh hmera kai hkousa opisw mou fwnhn megalhn ws salpiggos

1:11 legoushs o blepeis grayon eis biblion kai pemyon tais epta ekklhsiais eis efeson kai eis smurnan kai eis pergamon kai eis quateira kai eis sardeis kai eis filadelfeian kai eis laodikeian

1:12 kai epestreya blepein thn fwnhn htis elalei met emou kai epistreyas eidon epta lucnias crusas

1:13 kai en mesw twn lucniwn omoion uion anqrwpou endedumenon podhrh kai periezwsmenon pros tois mastois zwnhn crusan

1:14 h de kefalh autou kai ai trices leukai ws erion leukon ws ciwn kai oi ofqalmoi autou ws flox puros

1:15 kai oi podes autou omoioi calkolibanw ws en kaminw pepurwmenhs kai h fwnh autou ws fwnh udatwn pollwn

1:16 kai ecwn en th dexia ceiri autou asteras epta kai ek tou stomatos autou romfaia distomos oxeia ekporeuomenh kai h oyis autou ws o hlios fainei en th dunamei autou

1:17 kai ote eidon auton epesa pros tous podas autou ws nekros kai eqhken thn dexian autou ep eme legwn mh fobou egw eimi o prwtos kai o escatos

1:18 kai o zwn kai egenomhn nekros kai idou zwn eimi eis tous aiwnas twn aiwnwn kai ecw tas kleis tou qanatou kai tou adou

1:19 grayon oun a eides kai a eisin kai a mellei | ginesqai | genesqai | meta tauta

1:20 to musthrion twn epta asterwn ous eides epi ths dexias mou kai tas epta lucnias tas crusas oi epta asteres aggeloi twn epta ekklhsiwn eisin kai ai lucniai ai epta epta ekklhsiai eisin

2:1 tw aggelw | tw | ths | en efesw ekklhsias grayon tade legei o kratwn tous epta asteras en th dexia autou o peripatwn en mesw twn epta lucniwn twn cruswn

2:2 oida ta erga sou kai ton kopon kai thn upomonhn sou kai oti ou dunh bastasai kakous kai epeirasas tous legontas eautous apostolous kai ouk eisin kai eures autous yeudeis

2:3 kai upomonhn eceis kai ebastasas dia to onoma mou kai ou kekopiakes

2:4 alla ecw kata sou oti thn agaphn sou thn prwthn afhkes

2:5 mnhmoneue oun poqen peptwkas kai metanohson kai ta prwta erga poihson ei de mh ercomai soi kai kinhsw thn lucnian sou ek tou topou auths ean mh metanohshs

2:6 alla touto eceis oti miseis ta erga twn nikolaitwn a kagw misw

2:7 o ecwn ous akousatw ti to pneuma legei tais ekklhsiais tw nikwnti dwsw autw fagein ek tou xulou ths zwhs o estin en tw paradeisw tou qeou

2:8 kai tw aggelw | tw | ths | en smurnh ekklhsias grayon tade legei o prwtos kai o escatos os egeneto nekros kai ezhsen

2:9 oida sou thn qliyin kai thn ptwceian alla plousios ei kai thn blasfhmian ek twn legontwn ioudaious einai eautous kai ouk eisin alla sunagwgh tou satana

2:10 | mh | mhden | fobou a melleis pascein idou mellei ballein o diabolos ex umwn eis fulakhn ina peirasqhte kai | echte | exete | qliyin hmerwn deka ginou pistos acri qanatou kai dwsw soi ton stefanon ths zwhs

2:11 o ecwn ous akousatw ti to pneuma legei tais ekklhsiais o nikwn ou mh adikhqh ek tou qanatou tou deuterou

2:12 kai tw aggelw ths en pergamw ekklhsias grayon tade legei o ecwn thn romfaian thn distomon thn oxeian

2:13 oida pou katoikeis opou o qronos tou satana kai krateis to onoma mou kai ouk hrnhsw thn pistin mou kai en tais hmerais antipas o martus mou o pistos | [mou] | mou | os apektanqh par umin opou o satanas katoikei

2:14 all ecw kata sou oliga oti eceis ekei kratountas thn didachn balaam os edidasken tw balak balein skandalon enwpion twn uiwn israhl fagein eidwloquta kai porneusai

2:15 outws eceis kai su kratountas thn didachn | | [twn] | nikolaitwn omoiws

2:16 metanohson oun ei de mh ercomai soi tacu kai polemhsw met autwn en th romfaia tou stomatos mou

2:17 o ecwn ous akousatw ti to pneuma legei tais ekklhsiais tw nikwnti dwsw autw tou manna tou kekrummenou kai dwsw autw yhfon leukhn kai epi thn yhfon onoma kainon gegrammenon o oudeis oiden ei mh o lambanwn

2:18 kai tw aggelw | tw | ths | en quateirois ekklhsias grayon tade legei o uios tou qeou o ecwn tous ofqalmous | [autou] | autou | ws floga puros kai oi podes autou omoioi calkolibanw

2:19 oida sou ta erga kai thn agaphn kai thn pistin kai thn diakonian kai thn upomonhn sou kai ta erga sou ta escata pleiona twn prwtwn

2:20 alla ecw kata sou oti afeis thn gunaika iezabel h legousa eauthn profhtin kai didaskei kai plana tous emous doulous porneusai kai fagein eidwloquta

2:21 kai edwka auth cronon ina metanohsh kai ou qelei metanohsai ek ths porneias auths

2:22 idou ballw authn eis klinhn kai tous moiceuontas met auths eis qliyin megalhn ean mh | metanohsousin | metanohswsin | ek twn ergwn auths

2:23 kai ta tekna auths apoktenw en qanatw kai gnwsontai pasai ai ekklhsiai oti egw eimi o eraunwn nefrous kai kardias kai dwsw umin ekastw kata ta erga umwn

2:24 umin de legw tois loipois tois en quateirois osoi ouk ecousin thn didachn tauthn oitines ouk egnwsan ta baqea tou satana ws legousin ou ballw ef umas allo baros

2:25 plhn o ecete krathsate | acris | <acris> | ou an hxw

2:26 kai o nikwn kai o thrwn acri telous ta erga mou dwsw autw exousian epi twn eqnwn

2:27 kai poimanei autous en rabdw sidhra ws ta skeuh ta keramika suntribetai [2:28] ws kagw eilhfa para tou patros mou

2:28 kai dwsw autw ton astera ton prwinon

2:29 o ecwn ous akousatw ti to pneuma legei tais ekklhsiais

3:1 kai tw aggelw ths en sardesin ekklhsias grayon tade legei o ecwn ta epta pneumata tou qeou kai tous epta asteras oida sou ta erga oti onoma eceis oti zhs kai nekros ei

3:2 ginou grhgorwn kai sthrison ta loipa a emellon apoqanein ou gar eurhka sou | | ta | erga peplhrwmena enwpion tou qeou mou

3:3 mnhmoneue oun pws eilhfas kai hkousas kai threi kai metanohson ean oun mh grhgorhshs hxw ws klepths kai ou mh gnws poian wran hxw epi se

3:4 alla eceis oliga onomata en sardesin a ouk emolunan ta imatia autwn kai peripathsousin met emou en leukois oti axioi eisin

3:5 o nikwn outws peribaleitai en imatiois leukois kai ou mh exaleiyw to onoma autou ek ths biblou ths zwhs kai omologhsw to onoma autou enwpion tou patros mou kai enwpion twn aggelwn autou

3:6 o ecwn ous akousatw ti to pneuma legei tais ekklhsiais

3:7 kai tw aggelw ths en filadelfeia ekklhsias grayon tade legei o agios o alhqinos o ecwn thn klein dauid o anoigwn kai oudeis kleisei kai kleiwn kai oudeis anoigei

3:8 oida sou ta erga idou dedwka enwpion sou quran hnewgmenhn hn oudeis dunatai kleisai authn oti mikran eceis dunamin kai ethrhsas mou ton logon kai ouk hrnhsw to onoma mou

3:9 idou didw ek ths sunagwghs tou satana twn legontwn eautous ioudaious einai kai ouk eisin alla yeudontai idou poihsw autous ina hxousin kai proskunhsousin enwpion twn podwn sou kai gnwsin oti egw hgaphsa se

3:10 oti ethrhsas ton logon ths upomonhs mou kagw se thrhsw ek ths wras tou peirasmou ths melloushs ercesqai epi ths oikoumenhs olhs peirasai tous katoikountas epi ths ghs

3:11 ercomai tacu kratei o eceis ina mhdeis labh ton stefanon sou

3:12 o nikwn poihsw auton stulon en tw naw tou qeou mou kai exw ou mh exelqh eti kai grayw ep auton to onoma tou qeou mou kai to onoma ths polews tou qeou mou ths kainhs ierousalhm h katabainousa ek tou ouranou apo tou qeou mou kai to onoma mou to kainon

3:13 o ecwn ous akousatw ti to pneuma legei tais ekklhsiais

3:14 kai tw aggelw ths en laodikeia ekklhsias grayon tade legei o amhn o martus o pistos kai | [o] | | alhqinos h arch ths ktisews tou qeou

3:15 oida sou ta erga oti oute yucros ei oute zestos ofelon yucros hs h zestos

3:16 outws oti cliaros ei kai oute zestos oute yucros mellw se emesai ek tou stomatos mou

3:17 oti legeis oti plousios eimi kai peplouthka kai ouden creian ecw kai ouk oidas oti su ei o talaipwros kai eleeinos kai ptwcos kai tuflos kai gumnos

3:18 sumbouleuw soi agorasai par emou crusion pepurwmenon ek puros ina plouthshs kai imatia leuka ina peribalh kai mh fanerwqh h aiscunh ths gumnothtos sou kai | kollourion | <kollourion> | egcrisai tous ofqalmous sou ina blephs

3:19 egw osous ean filw elegcw kai paideuw zhleue oun kai metanohson

3:20 idou esthka epi thn quran kai krouw ean tis akoush ths fwnhs mou kai anoixh thn quran | | [kai] | eiseleusomai pros auton kai deipnhsw met autou kai autos met emou

3:21 o nikwn dwsw autw kaqisai met emou en tw qronw mou ws kagw enikhsa kai ekaqisa meta tou patros mou en tw qronw autou

3:22 o ecwn ous akousatw ti to pneuma legei tais ekklhsiais

4:1 meta tauta eidon kai idou qura hnewgmenh en tw ouranw kai h fwnh h prwth hn hkousa ws salpiggos laloushs met emou legwn anaba wde kai deixw soi a dei genesqai meta tauta

4:2 euqews egenomhn en pneumati kai idou qronos ekeito en tw ouranw kai epi ton qronon kaqhmenos

4:3 kai o kaqhmenos omoios orasei liqw iaspidi kai sardiw kai iris kukloqen tou qronou omoios orasei smaragdinw

4:4 kai kukloqen tou qronou | qronoi | qronous | eikosi tessares kai epi tous qronous eikosi tessaras presbuterous kaqhmenous peribeblhmenous | | en | imatiois leukois kai epi tas kefalas autwn stefanous crusous

4:5 kai ek tou qronou ekporeuontai astrapai kai fwnai kai brontai kai epta lampades puros kaiomenai enwpion tou qronou a eisin ta epta pneumata tou qeou

4:6 kai enwpion tou qronou ws qalassa ualinh omoia krustallw kai en mesw tou qronou kai kuklw tou qronou tessara zwa gemonta ofqalmwn emprosqen kai opisqen

4:7 kai to zwon to prwton omoion leonti kai to deuteron zwon omoion moscw kai to triton zwon ecwn to proswpon ws anqrwpou kai to tetarton zwon omoion aetw petomenw

4:8 kai ta tessara zwa en kaq en autwn ecwn ana pterugas ex kukloqen kai eswqen gemousin ofqalmwn kai anapausin ouk ecousin hmeras kai nuktos legontes agios agios agios kurios o qeos o pantokratwr o hn kai o wn kai o ercomenos

4:9 kai otan dwsousin ta zwa doxan kai timhn kai eucaristian tw kaqhmenw epi | tou qronou | tw qronw | tw zwnti eis tous aiwnas twn aiwnwn

4:10 pesountai oi eikosi tessares presbuteroi enwpion tou kaqhmenou epi tou qronou kai proskunhsousin tw zwnti eis tous aiwnas twn aiwnwn kai balousin tous stefanous autwn enwpion tou qronou legontes

4:11 axios ei o kurios kai o qeos hmwn labein thn doxan kai thn timhn kai thn dunamin oti su ektisas ta panta kai dia to qelhma sou hsan kai ektisqhsan

5:1 kai eidon epi thn dexian tou kaqhmenou epi tou qronou biblion gegrammenon eswqen kai opisqen katesfragismenon sfragisin epta

5:2 kai eidon aggelon iscuron khrussonta en fwnh megalh tis axios anoixai to biblion kai lusai tas sfragidas autou

5:3 kai oudeis edunato en tw ouranw oude epi ths ghs oude upokatw ths ghs anoixai to biblion oute blepein auto

5:4 kai | [egw] | | eklaion polu oti oudeis axios eureqh anoixai to biblion oute blepein auto

5:5 kai eis ek twn presbuterwn legei moi mh klaie idou enikhsen o lewn o ek ths fulhs iouda h riza dauid anoixai to biblion kai tas epta sfragidas autou

5:6 kai eidon en mesw tou qronou kai twn tessarwn zwwn kai en mesw twn presbuterwn arnion esthkos ws esfagmenon ecwn kerata epta kai ofqalmous epta oi eisin ta [epta] pneumata tou qeou apestalmenoi eis pasan thn ghn

5:7 kai hlqen kai eilhfen ek ths dexias tou kaqhmenou epi tou qronou

5:8 kai ote elaben to biblion ta tessara zwa kai oi eikosi tessares presbuteroi epesan enwpion tou arniou econtes ekastos kiqaran kai fialas crusas gemousas qumiamatwn ai eisin ai proseucai twn agiwn

5:9 kai adousin wdhn kainhn legontes axios ei labein to biblion kai anoixai tas sfragidas autou oti esfaghs kai hgorasas tw qew en tw aimati sou ek pashs fulhs kai glwsshs kai laou kai eqnous

5:10 kai epoihsas autous tw qew hmwn basileian kai iereis kai | basileuousin | basileusousin | epi ths ghs

5:11 kai eidon kai hkousa fwnhn aggelwn pollwn kuklw tou qronou kai twn zwwn kai twn presbuterwn kai hn o ariqmos autwn muriades muriadwn kai ciliades ciliadwn

5:12 legontes fwnh megalh axion estin to arnion to esfagmenon labein thn dunamin kai plouton kai sofian kai iscun kai timhn kai doxan kai eulogian

5:13 kai pan ktisma o en tw ouranw kai epi ths ghs kai upokatw ths ghs kai epi ths qalasshs | [estin] | | kai ta en autois panta hkousa legontas tw kaqhmenw epi | tou qronou | tw qronw | kai tw arniw h eulogia kai h timh kai h doxa kai to kratos eis tous aiwnas twn aiwnwn

5:14 kai ta tessara zwa elegon amhn kai oi presbuteroi epesan kai prosekunhsan

6:1 kai eidon ote hnoixen to arnion mian ek twn epta sfragidwn kai hkousa enos ek twn tessarwn zwwn legontos ws fwnh bronths ercou

6:2 kai eidon kai idou ippos leukos kai o kaqhmenos ep auton ecwn toxon kai edoqh autw stefanos kai exhlqen nikwn kai ina nikhsh

6:3 kai ote hnoixen thn sfragida thn deuteran hkousa tou deuterou zwou legontos ercou

6:4 kai exhlqen allos ippos purros kai tw kaqhmenw ep auton edoqh | [autw] | autw | labein thn eirhnhn | [ek] | ek | ths ghs kai ina allhlous sfaxousin kai edoqh autw macaira megalh

6:5 kai ote hnoixen thn sfragida thn trithn hkousa tou tritou zwou legontos ercou kai eidon kai idou ippos melas kai o kaqhmenos ep auton ecwn zugon en th ceiri autou

6:6 kai hkousa ws fwnhn en mesw twn tessarwn zwwn legousan coinix sitou dhnariou kai treis coinikes kriqwn dhnariou kai to elaion kai ton oinon mh adikhshs

6:7 kai ote hnoixen thn sfragida thn tetarthn hkousa fwnhn tou tetartou zwou legontos ercou

6:8 kai eidon kai idou ippos clwros kai o kaqhmenos epanw | [autou] | autou | onoma autw [o] qanatos kai o adhs hkolouqei met autou kai edoqh autois exousia epi to tetarton ths ghs apokteinai en romfaia kai en limw kai en qanatw kai upo twn qhriwn ths ghs

6:9 kai ote hnoixen thn pempthn sfragida eidon upokatw tou qusiasthriou tas yucas twn esfagmenwn dia ton logon tou qeou kai dia thn marturian hn eicon

6:10 kai ekraxan fwnh megalh legontes ews pote o despoths o agios kai alhqinos ou krineis kai ekdikeis to aima hmwn ek twn katoikountwn epi ths ghs

6:11 kai edoqh autois ekastw stolh leukh kai erreqh autois ina anapausontai eti cronon mikron ews plhrwqwsin kai oi sundouloi autwn kai oi adelfoi autwn oi mellontes apoktennesqai ws kai autoi

6:12 kai eidon ote hnoixen thn sfragida thn ekthn kai seismos megas egeneto kai o hlios egeneto melas ws sakkos tricinos kai h selhnh olh egeneto ws aima

6:13 kai oi asteres tou ouranou epesan eis thn ghn ws sukh ballei tous olunqous auths upo anemou megalou seiomenh

6:14 kai o ouranos apecwrisqh ws biblion elissomenon kai pan oros kai nhsos ek twn topwn autwn ekinhqhsan

6:15 kai oi basileis ths ghs kai oi megistanes kai oi ciliarcoi kai oi plousioi kai oi iscuroi kai pas doulos kai eleuqeros ekruyan eautous eis ta sphlaia kai eis tas petras twn orewn

6:16 kai legousin tois oresin kai tais petrais pesete ef hmas kai kruyate hmas apo proswpou tou kaqhmenou epi tou qronou kai apo ths orghs tou arniou

6:17 oti hlqen h hmera h megalh ths orghs autwn kai tis dunatai staqhnai

7:1 meta touto eidon tessaras aggelous estwtas epi tas tessaras gwnias ths ghs kratountas tous tessaras anemous ths ghs ina mh pneh anemos epi ths ghs mhte epi ths qalasshs mhte epi pan dendron

7:2 kai eidon allon aggelon anabainonta apo anatolhs hliou econta sfragida qeou zwntos kai ekraxen fwnh megalh tois tessarsin aggelois ois edoqh autois adikhsai thn ghn kai thn qalassan

7:3 legwn mh adikhshte thn ghn mhte thn qalassan mhte ta dendra acri sfragiswmen tous doulous tou qeou hmwn epi twn metwpwn autwn

7:4 kai hkousa ton ariqmon twn esfragismenwn ekaton tesserakonta tessares ciliades esfragismenoi ek pashs fulhs uiwn israhl

7:5 ek fulhs iouda dwdeka ciliades esfragismenoi ek fulhs roubhn dwdeka ciliades ek fulhs gad dwdeka ciliades

7:6 ek fulhs ashr dwdeka ciliades ek fulhs nefqalim dwdeka ciliades ek fulhs manassh dwdeka ciliades

7:7 ek fulhs sumewn dwdeka ciliades ek fulhs leui dwdeka ciliades ek fulhs issacar dwdeka ciliades

7:8 ek fulhs zaboulwn dwdeka ciliades ek fulhs iwshf dwdeka ciliades ek fulhs beniamin dwdeka ciliades esfragismenoi

7:9 meta tauta eidon kai idou oclos polus on ariqmhsai auton oudeis edunato ek pantos eqnous kai fulwn kai lawn kai glwsswn estwtes enwpion tou qronou kai enwpion tou arniou peribeblhmenous stolas leukas kai foinikes en tais cersin autwn

7:10 kai krazousin fwnh megalh legontes h swthria tw qew hmwn tw kaqhmenw epi tw qronw kai tw arniw

7:11 kai pantes oi aggeloi eisthkeisan kuklw tou qronou kai twn presbuterwn kai twn tessarwn zwwn kai epesan enwpion tou qronou epi ta proswpa autwn kai prosekunhsan tw qew

7:12 legontes amhn h eulogia kai h doxa kai h sofia kai h eucaristia kai h timh kai h dunamis kai h iscus tw qew hmwn eis tous aiwnas twn aiwnwn | [amhn] | amhn |

7:13 kai apekriqh eis ek twn presbuterwn legwn moi outoi oi peribeblhmenoi tas stolas tas leukas tines eisin kai poqen hlqon

7:14 kai eirhka autw kurie mou su oidas kai eipen moi outoi eisin oi ercomenoi ek ths qliyews ths megalhs kai eplunan tas stolas autwn kai eleukanan autas en tw aimati tou arniou

7:15 dia touto eisin enwpion tou qronou tou qeou kai latreuousin autw hmeras kai nuktos en tw naw autou kai o kaqhmenos epi tou qronou skhnwsei ep autous

7:16 ou peinasousin eti oude diyhsousin eti oude mh pesh ep autous o hlios oude pan kauma

7:17 oti to arnion to ana meson tou qronou poimanei autous kai odhghsei autous epi zwhs phgas udatwn kai exaleiyei o qeos pan dakruon ek twn ofqalmwn autwn

8:1 kai otan hnoixen thn sfragida thn ebdomhn egeneto sigh en tw ouranw ws hmiwrion

8:2 kai eidon tous epta aggelous oi enwpion tou qeou esthkasin kai edoqhsan autois epta salpigges

8:3 kai allos aggelos hlqen kai estaqh epi tou qusiasthriou ecwn libanwton crusoun kai edoqh autw qumiamata polla ina dwsei tais proseucais twn agiwn pantwn epi to qusiasthrion to crusoun to enwpion tou qronou

8:4 kai anebh o kapnos twn qumiamatwn tais proseucais twn agiwn ek ceiros tou aggelou enwpion tou qeou

8:5 kai eilhfen o aggelos ton libanwton kai egemisen auton ek tou puros tou qusiasthriou kai ebalen eis thn ghn kai egenonto brontai kai fwnai kai astrapai kai seismos

8:6 kai oi epta aggeloi oi econtes tas epta salpiggas htoimasan autous ina salpiswsin

8:7 kai o prwtos esalpisen kai egeneto calaza kai pur memigmena en aimati kai eblhqh eis thn ghn kai to triton ths ghs katekah kai to triton twn dendrwn katekah kai pas cortos clwros katekah

8:8 kai o deuteros aggelos esalpisen kai ws oros mega puri kaiomenon eblhqh eis thn qalassan kai egeneto to triton ths qalasshs aima

8:9 kai apeqanen to triton twn ktismatwn twn en th qalassh ta econta yucas kai to triton twn ploiwn diefqarhsan

8:10 kai o tritos aggelos esalpisen kai epesen ek tou ouranou asthr megas kaiomenos ws lampas kai epesen epi to triton twn potamwn kai epi tas phgas twn udatwn

8:11 kai to onoma tou asteros legetai o ayinqos kai egeneto to triton twn udatwn eis ayinqon kai polloi twn anqrwpwn apeqanon ek twn udatwn oti epikranqhsan

8:12 kai o tetartos aggelos esalpisen kai eplhgh to triton tou hliou kai to triton ths selhnhs kai to triton twn asterwn ina skotisqh to triton autwn kai h hmera mh fanh to triton auths kai h nux omoiws

8:13 kai eidon kai hkousa enos aetou petomenou en mesouranhmati legontos fwnh megalh ouai ouai ouai tous katoikountas epi ths ghs ek twn loipwn fwnwn ths salpiggos twn triwn aggelwn twn mellontwn salpizein

9:1 kai o pemptos aggelos esalpisen kai eidon astera ek tou ouranou peptwkota eis thn ghn kai edoqh autw h kleis tou freatos ths abussou

9:2 kai hnoixen to frear ths abussou kai anebh kapnos ek tou freatos ws kapnos kaminou megalhs kai eskotwqh o hlios kai o ahr ek tou kapnou tou freatos

9:3 kai ek tou kapnou exhlqon akrides eis thn ghn kai edoqh autais exousia ws ecousin exousian oi skorpioi ths ghs

9:4 kai erreqh autais ina mh adikhsousin ton corton ths ghs oude pan clwron oude pan dendron ei mh tous anqrwpous oitines ouk ecousin thn sfragida tou qeou epi twn metwpwn

9:5 kai edoqh | autais | autois | ina mh apokteinwsin autous all ina basanisqhsontai mhnas pente kai o basanismos autwn ws basanismos skorpiou otan paish anqrwpon

9:6 kai en tais hmerais ekeinais zhthsousin oi anqrwpoi ton qanaton kai ou mh eurhsousin auton kai epiqumhsousin apoqanein kai feugei o qanatos ap autwn

9:7 kai ta omoiwmata twn akridwn omoia ippois htoimasmenois eis polemon kai epi tas kefalas autwn ws stefanoi omoioi crusw kai ta proswpa autwn ws proswpa anqrwpwn

9:8 kai eicon tricas ws tricas gunaikwn kai oi odontes autwn ws leontwn hsan

9:9 kai eicon qwrakas ws qwrakas sidhrous kai h fwnh twn pterugwn autwn ws fwnh armatwn ippwn pollwn trecontwn eis polemon

9:10 kai ecousin ouras omoias skorpiois kai kentra kai en tais ourais autwn h exousia autwn adikhsai tous anqrwpous mhnas pente

9:11 ecousin ep autwn basilea ton aggelon ths abussou onoma autw ebraisti abaddwn kai en th ellhnikh onoma ecei apolluwn

9:12 h ouai h mia aphlqen idou ercetai eti duo ouai meta tauta

9:13 kai o ektos aggelos esalpisen kai hkousa fwnhn mian ek twn | | [tessarwn] | keratwn tou qusiasthriou tou crusou tou enwpion tou qeou

9:14 legonta tw ektw aggelw o ecwn thn salpigga luson tous tessaras aggelous tous dedemenous epi tw potamw tw megalw eufrath

9:15 kai eluqhsan oi tessares aggeloi oi htoimasmenoi eis thn wran kai hmeran kai mhna kai eniauton ina apokteinwsin to triton twn anqrwpwn

9:16 kai o ariqmos twn strateumatwn tou ippikou dismuriades muriadwn hkousa ton ariqmon autwn

9:17 kai outws eidon tous ippous en th orasei kai tous kaqhmenous ep autwn econtas qwrakas purinous kai uakinqinous kai qeiwdeis kai ai kefalai twn ippwn ws kefalai leontwn kai ek twn stomatwn autwn ekporeuetai pur kai kapnos kai qeion

9:18 apo twn triwn plhgwn toutwn apektanqhsan to triton twn anqrwpwn ek tou puros kai tou kapnou kai tou qeiou tou ekporeuomenou ek twn stomatwn autwn

9:19 h gar exousia twn ippwn en tw stomati autwn estin kai en tais ourais autwn ai gar ourai autwn omoiai ofesin ecousai kefalas kai en autais adikousin

9:20 kai oi loipoi twn anqrwpwn oi ouk apektanqhsan en tais plhgais tautais | ou | oude | metenohsan ek twn ergwn twn ceirwn autwn ina mh proskunhsousin ta daimonia kai ta eidwla ta crusa kai ta argura kai ta calka kai ta liqina kai ta xulina a oute blepein dunantai oute akouein oute peripatein

9:21 kai ou metenohsan ek twn fonwn autwn oute ek twn farmakwn autwn oute ek ths porneias autwn oute ek twn klemmatwn autwn

10:1 kai eidon allon aggelon iscuron katabainonta ek tou ouranou peribeblhmenon nefelhn kai h iris epi | thn kefalhn | ths kefalhs | autou kai to proswpon autou ws o hlios kai oi podes autou ws stuloi puros

10:2 kai ecwn en th ceiri autou biblaridion hnewgmenon kai eqhken ton poda autou ton dexion epi ths qalasshs ton de euwnumon epi ths ghs

10:3 kai ekraxen fwnh megalh wsper lewn mukatai kai ote ekraxen elalhsan ai epta brontai tas eautwn fwnas

10:4 kai ote elalhsan ai epta brontai hmellon grafein kai hkousa fwnhn ek tou ouranou legousan sfragison a elalhsan ai epta brontai kai mh auta grayhs

10:5 kai o aggelos on eidon estwta epi ths qalasshs kai epi ths ghs hren thn ceira autou thn dexian eis ton ouranon

10:6 kai wmosen en tw zwnti eis tous aiwnas twn aiwnwn os ektisen ton ouranon kai ta en autw kai thn ghn kai ta en auth | [kai | kai | thn qalassan kai ta en | auth] | auth | oti cronos ouketi estai

10:7 all en tais hmerais ths fwnhs tou ebdomou aggelou otan mellh salpizein kai etelesqh to musthrion tou qeou ws euhggelisen tous eautou doulous tous profhtas

10:8 kai h fwnh hn hkousa ek tou ouranou palin lalousan met emou kai legousan upage labe to biblion to hnewgmenon en th ceiri tou aggelou tou estwtos epi ths qalasshs kai epi ths ghs

10:9 kai aphlqa pros ton aggelon legwn autw dounai moi to biblaridion kai legei moi labe kai katafage auto kai pikranei sou thn koilian all en tw stomati sou estai gluku ws meli

10:10 kai elabon to biblaridion ek ths ceiros tou aggelou kai katefagon auto kai hn en tw stomati mou ws meli gluku kai ote efagon auto epikranqh h koilia mou

10:11 kai legousin moi dei se palin profhteusai epi laois kai eqnesin kai glwssais kai basileusin pollois

11:1 kai edoqh moi kalamos omoios rabdw legwn egeire kai metrhson ton naon tou qeou kai to qusiasthrion kai tous proskunountas en autw

11:2 kai thn aulhn thn exwqen tou naou ekbale exwqen kai mh authn metrhshs oti edoqh tois eqnesin kai thn polin thn agian pathsousin mhnas tesserakonta [kai] duo

11:3 kai dwsw tois dusin martusin mou kai profhteusousin hmeras cilias diakosias exhkonta | peribeblhmenous | peribeblhmenoi | sakkous

11:4 outoi eisin ai duo elaiai kai ai duo lucniai | [ai] | ai | enwpion tou kuriou ths ghs estwtes

11:5 kai ei tis autous qelei adikhsai pur ekporeuetai ek tou stomatos autwn kai katesqiei tous ecqrous autwn kai ei tis qelhsh autous adikhsai outws dei auton apoktanqhnai

11:6 outoi ecousin thn exousian kleisai ton ouranon ina mh uetos brech tas hmeras ths profhteias autwn kai exousian ecousin epi twn udatwn strefein auta eis aima kai pataxai thn ghn en pash plhgh osakis ean qelhswsin

11:7 kai otan teleswsin thn marturian autwn to qhrion to anabainon ek ths abussou poihsei met autwn polemon kai nikhsei autous kai apoktenei autous

11:8 kai to ptwma autwn epi ths plateias ths polews ths megalhs htis kaleitai pneumatikws sodoma kai aiguptos opou kai o kurios autwn estaurwqh

11:9 kai blepousin ek twn lawn kai fulwn kai glwsswn kai eqnwn to ptwma autwn hmeras treis kai hmisu kai ta ptwmata autwn ouk afiousin teqhnai eis mnhma

11:10 kai oi katoikountes epi ths ghs cairousin ep autois kai eufrainontai kai dwra pemyousin allhlois oti outoi oi duo profhtai ebasanisan tous katoikountas epi ths ghs

11:11 kai meta | [tas] | tas | treis hmeras kai hmisu pneuma zwhs ek tou qeou eishlqen | [en] | en | autois kai esthsan epi tous podas autwn kai fobos megas epepesen epi tous qewrountas autous

11:12 kai hkousan fwnhs megalhs ek tou ouranou legoushs autois anabate wde kai anebhsan eis ton ouranon en th nefelh kai eqewrhsan autous oi ecqroi autwn

11:13 kai en ekeinh th wra egeneto seismos megas kai to dekaton ths polews epesen kai apektanqhsan en tw seismw onomata anqrwpwn ciliades epta kai oi loipoi emfoboi egenonto kai edwkan doxan tw qew tou ouranou

11:14 h ouai h deutera aphlqen idou h ouai h trith ercetai tacu

11:15 kai o ebdomos aggelos esalpisen kai egenonto fwnai megalai en tw ouranw legontes egeneto h basileia tou kosmou tou kuriou hmwn kai tou cristou autou kai basileusei eis tous aiwnas twn aiwnwn

11:16 kai oi eikosi tessares presbuteroi [oi] enwpion tou qeou kaqhmenoi epi tous qronous autwn epesan epi ta proswpa autwn kai prosekunhsan tw qew

11:17 legontes eucaristoumen soi kurie o qeos o pantokratwr o wn kai o hn oti eilhfas thn dunamin sou thn megalhn kai ebasileusas

11:18 kai ta eqnh wrgisqhsan kai hlqen h orgh sou kai o kairos twn nekrwn kriqhnai kai dounai ton misqon tois doulois sou tois profhtais kai tois agiois kai tois foboumenois to onoma sou tous mikrous kai tous megalous kai diafqeirai tous diafqeirontas thn ghn

11:19 kai hnoigh o naos tou qeou o en tw ouranw kai wfqh h kibwtos ths diaqhkhs autou en tw naw autou kai egenonto astrapai kai fwnai kai brontai kai seismos kai calaza megalh

12:1 kai shmeion mega wfqh en tw ouranw gunh peribeblhmenh ton hlion kai h selhnh upokatw twn podwn auths kai epi ths kefalhs auths stefanos asterwn dwdeka

12:2 kai en gastri ecousa kai krazei wdinousa kai basanizomenh tekein

12:3 kai wfqh allo shmeion en tw ouranw kai idou drakwn megas purros ecwn kefalas epta kai kerata deka kai epi tas kefalas autou epta diadhmata

12:4 kai h oura autou surei to triton twn asterwn tou ouranou kai ebalen autous eis thn ghn kai o drakwn esthken enwpion ths gunaikos ths melloushs tekein ina otan tekh to teknon auths katafagh

12:5 kai eteken uion arsen os mellei poimainein panta ta eqnh en rabdw sidhra kai hrpasqh to teknon auths pros ton qeon kai pros ton qronon autou

12:6 kai h gunh efugen eis thn erhmon opou ecei ekei topon htoimasmenon apo tou qeou ina ekei trefwsin authn hmeras cilias diakosias exhkonta

12:7 kai egeneto polemos en tw ouranw o micahl kai oi aggeloi autou tou polemhsai meta tou drakontos kai o drakwn epolemhsen kai oi aggeloi autou

12:8 kai ouk iscusen oude topos eureqh autwn eti en tw ouranw

12:9 kai eblhqh o drakwn o megas o ofis o arcaios o kaloumenos diabolos kai o satanas o planwn thn oikoumenhn olhn eblhqh eis thn ghn kai oi aggeloi autou met autou eblhqhsan

12:10 kai hkousa fwnhn megalhn en tw ouranw legousan arti egeneto h swthria kai h dunamis kai h basileia tou qeou hmwn kai h exousia tou cristou autou oti eblhqh o kathgwr twn adelfwn hmwn o kathgorwn autous enwpion tou qeou hmwn hmeras kai nuktos

12:11 kai autoi enikhsan auton dia to aima tou arniou kai dia ton logon ths marturias autwn kai ouk hgaphsan thn yuchn autwn acri qanatou

12:12 dia touto eufrainesqe | | [oi] | ouranoi kai oi en autois skhnountes ouai thn ghn kai thn qalassan oti katebh o diabolos pros umas ecwn qumon megan eidws oti oligon kairon ecei

12:13 kai ote eiden o drakwn oti eblhqh eis thn ghn ediwxen thn gunaika htis eteken ton arsena

12:14 kai edoqhsan th gunaiki ai duo pteruges tou aetou tou megalou ina pethtai eis thn erhmon eis ton topon auths opou trefetai ekei kairon kai kairous kai hmisu kairou apo proswpou tou ofews

12:15 kai ebalen o ofis ek tou stomatos autou opisw ths gunaikos udwr ws potamon ina authn potamoforhton poihsh

12:16 kai ebohqhsen h gh th gunaiki kai hnoixen h gh to stoma auths kai katepien ton potamon on ebalen o drakwn ek tou stomatos autou

12:17 kai wrgisqh o drakwn epi th gunaiki kai aphlqen poihsai polemon meta twn loipwn tou spermatos auths twn thrountwn tas entolas tou qeou kai econtwn thn marturian ihsou

13:1 [12:18] kai estaqh epi thn ammon ths qalasshs [13:1] kai eidon ek ths qalasshs qhrion anabainon econ kerata deka kai kefalas epta kai epi twn keratwn autou deka diadhmata kai epi tas kefalas autou | onomata | <onomata> | blasfhmias

13:2 kai to qhrion o eidon hn omoion pardalei kai oi podes autou ws arkou kai to stoma autou ws stoma leontos kai edwken autw o drakwn thn dunamin autou kai ton qronon autou kai exousian megalhn

13:3 kai mian ek twn kefalwn autou ws esfagmenhn eis qanaton kai h plhgh tou qanatou autou eqerapeuqh kai eqaumasqh olh h gh opisw tou qhriou

13:4 kai prosekunhsan tw drakonti oti edwken thn exousian tw qhriw kai prosekunhsan tw qhriw legontes tis omoios tw qhriw kai tis dunatai polemhsai met autou

13:5 kai edoqh autw stoma laloun megala kai blasfhmias kai edoqh autw exousia poihsai mhnas tesserakonta [kai] duo

13:6 kai hnoixen to stoma autou eis blasfhmias pros ton qeon blasfhmhsai to onoma autou kai thn skhnhn autou tous en tw ouranw skhnountas

13:7 | [kai | kai | edoqh autw poihsai polemon meta twn agiwn kai nikhsai | autous] | autous | kai edoqh autw exousia epi pasan fulhn kai laon kai glwssan kai eqnos

13:8 kai proskunhsousin auton pantes oi katoikountes epi ths ghs ou ou gegraptai to onoma autou en tw bibliw ths zwhs tou arniou tou esfagmenou apo katabolhs kosmou

13:9 ei tis ecei ous akousatw

13:10 ei tis eis aicmalwsian eis aicmalwsian upagei ei tis en macairh | apoktenei dei | apoktanqhnai | auton en macairh apoktanqhnai wde estin h upomonh kai h pistis twn agiwn

13:11 kai eidon allo qhrion anabainon ek ths ghs kai eicen kerata duo omoia arniw kai elalei ws drakwn

13:12 kai thn exousian tou prwtou qhriou pasan poiei enwpion autou kai poiei thn ghn kai tous en auth katoikountas ina proskunhsousin to qhrion to prwton ou eqerapeuqh h plhgh tou qanatou autou

13:13 kai poiei shmeia megala ina kai pur poih ek tou ouranou katabainein eis thn ghn enwpion twn anqrwpwn

13:14 kai plana tous katoikountas epi ths ghs dia ta shmeia a edoqh autw poihsai enwpion tou qhriou legwn tois katoikousin epi ths ghs poihsai eikona tw qhriw os ecei thn plhghn ths macairhs kai ezhsen

13:15 kai edoqh | auth | autw | dounai pneuma th eikoni tou qhriou ina kai lalhsh h eikwn tou qhriou kai poihsh [ina] osoi ean mh proskunhswsin th eikoni tou qhriou apoktanqwsin

13:16 kai poiei pantas tous mikrous kai tous megalous kai tous plousious kai tous ptwcous kai tous eleuqerous kai tous doulous ina dwsin autois caragma epi ths ceiros autwn ths dexias h epi to metwpon autwn

13:17 | [kai] | kai | ina mh tis dunhtai agorasai h pwlhsai ei mh o ecwn to caragma to onoma tou qhriou h ton ariqmon tou onomatos autou

13:18 wde h sofia estin o ecwn noun yhfisatw ton ariqmon tou qhriou ariqmos gar anqrwpou estin kai o ariqmos autou exakosioi exhkonta ex

14:1 kai eidon kai idou to arnion estos epi to oros siwn kai met autou ekaton tesserakonta tessares ciliades ecousai to onoma autou kai to onoma tou patros autou gegrammenon epi twn metwpwn autwn

14:2 kai hkousa fwnhn ek tou ouranou ws fwnhn udatwn pollwn kai ws fwnhn bronths megalhs kai h fwnh hn hkousa ws kiqarwdwn kiqarizontwn en tais kiqarais autwn

14:3 kai adousin | ws | [ws] | wdhn kainhn enwpion tou qronou kai enwpion twn tessarwn zwwn kai twn presbuterwn kai oudeis edunato maqein thn wdhn ei mh ai ekaton tesserakonta tessares ciliades oi hgorasmenoi apo ths ghs

14:4 outoi eisin oi meta gunaikwn ouk emolunqhsan parqenoi gar eisin outoi oi akolouqountes tw arniw opou an | upagei | upagh | outoi hgorasqhsan apo twn anqrwpwn aparch tw qew kai tw arniw

14:5 kai en tw stomati autwn ouc eureqh yeudos amwmoi eisin

14:6 kai eidon allon aggelon petomenon en mesouranhmati econta euaggelion aiwnion euaggelisai epi tous kaqhmenous epi ths ghs kai epi pan eqnos kai fulhn kai glwssan kai laon

14:7 legwn en fwnh megalh fobhqhte ton qeon kai dote autw doxan oti hlqen h wra ths krisews autou kai proskunhsate tw poihsanti ton ouranon kai thn ghn kai qalassan kai phgas udatwn

14:8 kai allos | deuteros [aggelos] | aggelos deuteros | hkolouqhsen legwn epesen epesen babulwn h megalh h ek tou oinou tou qumou ths porneias auths pepotiken panta ta eqnh

14:9 kai allos aggelos tritos hkolouqhsen autois legwn en fwnh megalh ei tis proskunei to qhrion kai thn eikona autou kai lambanei caragma epi tou metwpou autou h epi thn ceira autou

14:10 kai autos pietai ek tou oinou tou qumou tou qeou tou kekerasmenou akratou en tw pothriw ths orghs autou kai basanisqhsetai en puri kai qeiw enwpion aggelwn agiwn kai enwpion tou arniou

14:11 kai o kapnos tou basanismou autwn eis aiwnas aiwnwn anabainei kai ouk ecousin anapausin hmeras kai nuktos oi proskunountes to qhrion kai thn eikona autou kai ei tis lambanei to caragma tou onomatos autou

14:12 wde h upomonh twn agiwn estin oi thrountes tas entolas tou qeou kai thn pistin ihsou

14:13 kai hkousa fwnhs ek tou ouranou legoushs grayon makarioi oi nekroi oi en kuriw apoqnhskontes ap arti nai legei to pneuma ina anapahsontai ek twn kopwn autwn ta gar erga autwn akolouqei met autwn

14:14 kai eidon kai idou nefelh leukh kai epi thn nefelhn kaqhmenon omoion uion anqrwpou ecwn epi ths kefalhs autou stefanon crusoun kai en th ceiri autou drepanon oxu

14:15 kai allos aggelos exhlqen ek tou naou krazwn en fwnh megalh tw kaqhmenw epi ths nefelhs pemyon to drepanon sou kai qerison oti hlqen h wra qerisai oti exhranqh o qerismos ths ghs

14:16 kai ebalen o kaqhmenos epi ths nefelhs to drepanon autou epi thn ghn kai eqerisqh h gh

14:17 kai allos aggelos exhlqen ek tou naou tou en tw ouranw ecwn kai autos drepanon oxu

14:18 kai allos aggelos [exhlqen] ek tou qusiasthriou [o] ecwn exousian epi tou puros kai efwnhsen fwnh megalh tw econti to drepanon to oxu legwn pemyon sou to drepanon to oxu kai trughson tous botruas ths ampelou ths ghs oti hkmasan ai stafulai auths

14:19 kai ebalen o aggelos to drepanon autou eis thn ghn kai etrughsen thn ampelon ths ghs kai ebalen eis thn lhnon tou qumou tou qeou ton megan

14:20 kai epathqh h lhnos exwqen ths polews kai exhlqen aima ek ths lhnou acri twn calinwn twn ippwn apo stadiwn ciliwn exakosiwn

15:1 kai eidon allo shmeion en tw ouranw mega kai qaumaston aggelous epta econtas plhgas epta tas escatas oti en autais etelesqh o qumos tou qeou

15:2 kai eidon ws qalassan ualinhn memigmenhn puri kai tous nikwntas ek tou qhriou kai ek ths eikonos autou kai ek tou ariqmou tou onomatos autou estwtas epi thn qalassan thn ualinhn econtas kiqaras tou qeou

15:3 kai adousin thn wdhn mwusews tou doulou tou qeou kai thn wdhn tou arniou legontes megala kai qaumasta ta erga sou kurie o qeos o pantokratwr dikaiai kai alhqinai ai odoi sou o basileus twn | aiwnwn | eqnwn |

15:4 tis ou mh fobhqh kurie kai doxasei to onoma sou oti monos osios oti panta ta eqnh hxousin kai proskunhsousin enwpion sou oti ta dikaiwmata sou efanerwqhsan

15:5 kai meta tauta eidon kai hnoigh o naos ths skhnhs tou marturiou en tw ouranw

15:6 kai exhlqon oi epta aggeloi [oi] econtes tas epta plhgas ek tou naou endedumenoi | liqon | linon | kaqaron lampron kai periezwsmenoi peri ta sthqh zwnas crusas

15:7 kai en ek twn tessarwn zwwn edwken tois epta aggelois epta fialas crusas gemousas tou qumou tou qeou tou zwntos eis tous aiwnas twn aiwnwn

15:8 kai egemisqh o naos kapnou ek ths doxhs tou qeou kai ek ths dunamews autou kai oudeis edunato eiselqein eis ton naon acri telesqwsin ai epta plhgai twn epta aggelwn

16:1 kai hkousa megalhs fwnhs ek tou naou legoushs tois epta aggelois upagete kai ekceete tas epta fialas tou qumou tou qeou eis thn ghn

16:2 kai aphlqen o prwtos kai execeen thn fialhn autou eis thn ghn kai egeneto elkos kakon kai ponhron epi tous anqrwpous tous econtas to caragma tou qhriou kai tous proskunountas th eikoni autou

16:3 kai o deuteros execeen thn fialhn autou eis thn qalassan kai egeneto aima ws nekrou kai pasa yuch zwhs apeqanen ta en th qalassh

16:4 kai o tritos execeen thn fialhn autou eis tous potamous kai tas phgas twn udatwn kai egeneto aima

16:5 kai hkousa tou aggelou twn udatwn legontos dikaios ei o wn kai o hn | [o] | o | osios oti tauta ekrinas

16:6 oti aima agiwn kai profhtwn execean kai aima autois | dedwkas | <dedwkas> | piein axioi eisin

16:7 kai hkousa tou qusiasthriou legontos nai kurie o qeos o pantokratwr alhqinai kai dikaiai ai kriseis sou

16:8 kai o tetartos execeen thn fialhn autou epi ton hlion kai edoqh autw kaumatisai tous anqrwpous en puri

16:9 kai ekaumatisqhsan oi anqrwpoi kauma mega kai eblasfhmhsan to onoma tou qeou tou econtos thn exousian epi tas plhgas tautas kai ou metenohsan dounai autw doxan

16:10 kai o pemptos execeen thn fialhn autou epi ton qronon tou qhriou kai egeneto h basileia autou eskotwmenh kai emaswnto tas glwssas autwn ek tou ponou

16:11 kai eblasfhmhsan ton qeon tou ouranou ek twn ponwn autwn kai ek twn elkwn autwn kai ou metenohsan ek twn ergwn autwn

16:12 kai o ektos execeen thn fialhn autou epi ton potamon ton megan | [ton] | ton | eufrathn kai exhranqh to udwr autou ina etoimasqh h odos twn basilewn twn apo anatolhs hliou

16:13 kai eidon ek tou stomatos tou drakontos kai ek tou stomatos tou qhriou kai ek tou stomatos tou yeudoprofhtou pneumata tria akaqarta ws batracoi

16:14 eisin gar pneumata daimoniwn poiounta shmeia a ekporeuetai epi tous basileis ths oikoumenhs olhs sunagagein autous eis ton polemon ths hmeras ths megalhs tou qeou tou pantokratoros

16:15 idou ercomai ws klepths makarios o grhgorwn kai thrwn ta imatia autou ina mh gumnos peripath kai blepwsin thn aschmosunhn autou

16:16 kai sunhgagen autous eis ton topon ton kaloumenon ebraisti armagedwn

16:17 kai o ebdomos execeen thn fialhn autou epi ton aera kai exhlqen fwnh megalh ek tou naou apo tou qronou legousa gegonen

16:18 kai egenonto astrapai kai fwnai kai brontai kai seismos egeneto megas oios ouk egeneto af ou | anqrwpoi egenonto | anqrwpos egeneto | epi ths ghs thlikoutos seismos outws megas

16:19 kai egeneto h polis h megalh eis tria merh kai ai poleis twn eqnwn epesan kai babulwn h megalh emnhsqh enwpion tou qeou dounai auth to pothrion tou oinou tou qumou ths orghs autou

16:20 kai pasa nhsos efugen kai orh ouc eureqhsan

16:21 kai calaza megalh ws talantiaia katabainei ek tou ouranou epi tous anqrwpous kai eblasfhmhsan oi anqrwpoi ton qeon ek ths plhghs ths calazhs oti megalh estin h plhgh auths sfodra

17:1 kai hlqen eis ek twn epta aggelwn twn econtwn tas epta fialas kai elalhsen met emou legwn deuro deixw soi to krima ths pornhs ths megalhs ths kaqhmenhs epi udatwn pollwn

17:2 meq hs eporneusan oi basileis ths ghs kai emequsqhsan oi katoikountes thn ghn ek tou oinou ths porneias auths

17:3 kai aphnegken me eis erhmon en pneumati kai eidon gunaika kaqhmenhn epi qhrion kokkinon | gemonta | <gemonta> | onomata blasfhmias ecwn kefalas epta kai kerata deka

17:4 kai h gunh hn peribeblhmenh porfuroun kai kokkinon kai kecruswmenh crusiw kai liqw timiw kai margaritais ecousa pothrion crusoun en th ceiri auths gemon bdelugmatwn kai ta akaqarta ths porneias auths

17:5 kai epi to metwpon auths onoma gegrammenon musthrion babulwn h megalh h mhthr twn pornwn kai twn bdelugmatwn ths ghs

17:6 kai eidon thn gunaika mequousan ek tou aimatos twn agiwn kai ek tou aimatos twn marturwn ihsou kai eqaumasa idwn authn qauma mega

17:7 kai eipen moi o aggelos dia ti eqaumasas egw erw soi to musthrion ths gunaikos kai tou qhriou tou bastazontos authn tou econtos tas epta kefalas kai ta deka kerata

17:8 to qhrion o eides hn kai ouk estin kai mellei anabainein ek ths abussou kai eis apwleian upagei kai qaumasqhsontai oi katoikountes epi ths ghs wn ou gegraptai to onoma epi to biblion ths zwhs apo katabolhs kosmou blepontwn to qhrion oti hn kai ouk estin kai parestai

17:9 wde o nous o ecwn sofian ai epta kefalai epta orh eisin opou h gunh kaqhtai ep autwn

17:10 kai basileis epta eisin oi pente epesan o eis estin o allos oupw hlqen kai otan elqh oligon auton dei meinai

17:11 kai to qhrion o hn kai ouk estin kai autos ogdoos estin kai ek twn epta estin kai eis apwleian upagei

17:12 kai ta deka kerata a eides deka basileis eisin oitines basileian oupw elabon alla exousian ws basileis mian wran lambanousin meta tou qhriou

17:13 outoi mian gnwmhn ecousin kai thn dunamin kai exousian autwn tw qhriw didoasin

17:14 outoi meta tou arniou polemhsousin kai to arnion nikhsei autous oti kurios kuriwn estin kai basileus basilewn kai oi met autou klhtoi kai eklektoi kai pistoi

17:15 kai legei moi ta udata a eides ou h pornh kaqhtai laoi kai ocloi eisin kai eqnh kai glwssai

17:16 kai ta deka kerata a eides kai to qhrion outoi mishsousin thn pornhn kai hrhmwmenhn poihsousin authn kai gumnhn kai tas sarkas auths fagontai kai authn katakausousin | [en] | en | puri

17:17 o gar qeos edwken eis tas kardias autwn poihsai thn gnwmhn autou kai poihsai mian gnwmhn kai dounai thn basileian autwn tw qhriw acri telesqhsontai oi logoi tou qeou

17:18 kai h gunh hn eides estin h polis h megalh h ecousa basileian epi twn basilewn ths ghs

18:1 meta tauta eidon allon aggelon katabainonta ek tou ouranou econta exousian megalhn kai h gh efwtisqh ek ths doxhs autou

18:2 kai ekraxen en iscura fwnh legwn epesen epesen babulwn h megalh kai egeneto katoikhthrion daimoniwn kai fulakh pantos pneumatos akaqartou kai fulakh pantos orneou akaqartou | | [kai fulakh pantos qhriou akaqartou] | kai memishmenou

18:3 oti ek | [tou oinou] | tou oinou | tou qumou ths porneias auths | peptwkan | pepwkan | panta ta eqnh kai oi basileis ths ghs met auths eporneusan kai oi emporoi ths ghs ek ths dunamews tou strhnous auths eplouthsan

18:4 kai hkousa allhn fwnhn ek tou ouranou legousan exelqate o laos mou ex auths ina mh sugkoinwnhshte tais amartiais auths kai ek twn plhgwn auths ina mh labhte

18:5 oti ekollhqhsan auths ai amartiai acri tou ouranou kai emnhmoneusen o qeos ta adikhmata auths

18:6 apodote auth ws kai auth apedwken kai diplwsate | [ta] | ta | dipla kata ta erga auths en tw pothriw w ekerasen kerasate auth diploun

18:7 osa edoxasen authn kai estrhniasen tosouton dote auth basanismon kai penqos oti en th kardia auths legei oti kaqhmai basilissa kai chra ouk eimi kai penqos ou mh idw

18:8 dia touto en mia hmera hxousin ai plhgai auths qanatos kai penqos kai limos kai en puri katakauqhsetai oti iscuros | [kurios] | kurios | o qeos o krinas authn

18:9 kai klausousin kai koyontai ep authn oi basileis ths ghs oi met auths porneusantes kai strhniasantes otan blepwsin ton kapnon ths purwsews auths

18:10 apo makroqen esthkotes dia ton fobon tou basanismou auths legontes ouai ouai h polis h megalh babulwn h polis h iscura oti mia wra hlqen h krisis sou

18:11 kai oi emporoi ths ghs klaiousin kai penqousin ep authn oti ton gomon autwn oudeis agorazei ouketi

18:12 gomon crusou kai argurou kai liqou timiou kai margaritwn kai bussinou kai porfuras kai sirikou kai kokkinou kai pan xulon quinon kai pan skeuos elefantinon kai pan skeuos ek xulou timiwtatou kai calkou kai sidhrou kai marmarou

18:13 kai kinnamwmon kai amwmon kai qumiamata kai muron kai libanon kai oinon kai elaion kai semidalin kai siton kai kthnh kai probata kai ippwn kai redwn kai swmatwn kai yucas anqrwpwn

18:14 kai h opwra sou ths epiqumias ths yuchs aphlqen apo sou kai panta ta lipara kai ta lampra apwleto apo sou kai ouketi ou mh auta eurhsousin

18:15 oi emporoi toutwn oi plouthsantes ap auths apo makroqen sthsontai dia ton fobon tou basanismou auths klaiontes kai penqountes

18:16 legontes ouai ouai h polis h megalh h peribeblhmenh bussinon kai porfuroun kai kokkinon kai kecruswmenh [en] crusiw kai liqw timiw kai margarith

18:17 oti mia wra hrhmwqh o tosoutos ploutos kai pas kubernhths kai pas o epi topon plewn kai nautai kai osoi thn qalassan ergazontai apo makroqen esthsan

18:18 kai | ekraxan | ekrazon | blepontes ton kapnon ths purwsews auths legontes tis omoia th polei th megalh

18:19 kai ebalon coun epi tas kefalas autwn kai | ekraxan | ekrazon | klaiontes kai penqountes legontes ouai ouai h polis h megalh en h eplouthsan pantes oi econtes ta ploia en th qalassh ek ths timiothtos auths oti mia wra hrhmwqh

18:20 eufrainou ep auth ourane kai oi agioi kai oi apostoloi kai oi profhtai oti ekrinen o qeos to krima umwn ex auths

18:21 kai hren eis aggelos iscuros liqon ws mulinon megan kai ebalen eis thn qalassan legwn outws ormhmati blhqhsetai babulwn h megalh polis kai ou mh eureqh eti

18:22 kai fwnh kiqarwdwn kai mousikwn kai aulhtwn kai salpistwn ou mh akousqh en soi eti kai pas tecniths | [pashs tecnhs] | pashs tecnhs | ou mh eureqh en soi eti kai fwnh mulou ou mh akousqh en soi eti

18:23 kai fws lucnou ou mh fanh en soi eti kai fwnh numfiou kai numfhs ou mh akousqh en soi eti oti | [oi] | oi | emporoi sou hsan oi megistanes ths ghs oti en th farmakeia sou eplanhqhsan panta ta eqnh

18:24 kai en auth aima profhtwn kai agiwn eureqh kai pantwn twn esfagmenwn epi ths ghs

19:1 meta tauta hkousa ws fwnhn megalhn oclou pollou en tw ouranw legontwn allhlouia h swthria kai h doxa kai h dunamis tou qeou hmwn

19:2 oti alhqinai kai dikaiai ai kriseis autou oti ekrinen thn pornhn thn megalhn htis efqeiren thn ghn en th porneia auths kai exedikhsen to aima twn doulwn autou ek ceiros auths

19:3 kai deuteron eirhkan allhlouia kai o kapnos auths anabainei eis tous aiwnas twn aiwnwn

19:4 kai epesan oi presbuteroi oi eikosi tessares kai ta tessara zwa kai prosekunhsan tw qew tw kaqhmenw epi tw qronw legontes amhn allhlouia

19:5 kai fwnh apo tou qronou exhlqen legousa aineite tw qew hmwn pantes oi douloi autou | | [kai] | oi foboumenoi auton oi mikroi kai oi megaloi

19:6 kai hkousa ws fwnhn oclou pollou kai ws fwnhn udatwn pollwn kai ws fwnhn brontwn iscurwn legontwn allhlouia oti ebasileusen kurios o qeos [hmwn] o pantokratwr

19:7 cairwmen kai agalliwmen kai | dwsomen | dwswmen | thn doxan autw oti hlqen o gamos tou arniou kai h gunh autou htoimasen eauthn

19:8 kai edoqh auth ina peribalhtai bussinon lampron kaqaron to gar bussinon ta dikaiwmata twn agiwn estin

19:9 kai legei moi grayon makarioi oi eis to deipnon tou gamou tou arniou keklhmenoi kai legei moi outoi oi logoi alhqinoi tou qeou eisin

19:10 kai epesa emprosqen twn podwn autou proskunhsai autw kai legei moi ora mh sundoulos sou eimi kai twn adelfwn sou twn econtwn thn marturian ihsou tw qew proskunhson h gar marturia ihsou estin to pneuma ths profhteias

19:11 kai eidon ton ouranon hnewgmenon kai idou ippos leukos kai o kaqhmenos ep auton | pistos [kaloumenos] | [kaloumenos] pistos | kai alhqinos kai en dikaiosunh krinei kai polemei

19:12 oi de ofqalmoi autou | | [ws] | flox puros kai epi thn kefalhn autou diadhmata polla ecwn onoma gegrammenon o oudeis oiden ei mh autos

19:13 kai peribeblhmenos imation | rerantismenon | bebammenon | aimati kai keklhtai to onoma autou o logos tou qeou

19:14 kai ta strateumata | ta | [ta] | en tw ouranw hkolouqei autw ef ippois leukois endedumenoi bussinon leukon kaqaron

19:15 kai ek tou stomatos autou ekporeuetai romfaia oxeia ina en auth pataxh ta eqnh kai autos poimanei autous en rabdw sidhra kai autos patei thn lhnon tou oinou tou qumou ths orghs tou qeou tou pantokratoros

19:16 kai ecei epi to imation kai epi ton mhron autou onoma gegrammenon basileus basilewn kai kurios kuriwn

19:17 kai eidon ena aggelon estwta en tw hliw kai ekraxen [en] fwnh megalh legwn pasin tois orneois tois petomenois en mesouranhmati deute sunacqhte eis to deipnon to mega tou qeou

19:18 ina faghte sarkas basilewn kai sarkas ciliarcwn kai sarkas iscurwn kai sarkas ippwn kai twn kaqhmenwn ep | autous | autwn | kai sarkas pantwn eleuqerwn te kai doulwn kai mikrwn kai megalwn

19:19 kai eidon to qhrion kai tous basileis ths ghs kai ta strateumata autwn sunhgmena poihsai ton polemon meta tou kaqhmenou epi tou ippou kai meta tou strateumatos autou

19:20 kai epiasqh to qhrion kai met autou o yeudoprofhths o poihsas ta shmeia enwpion autou en ois eplanhsen tous labontas to caragma tou qhriou kai tous proskunountas th eikoni autou zwntes eblhqhsan oi duo eis thn limnhn tou puros ths kaiomenhs en qeiw

19:21 kai oi loipoi apektanqhsan en th romfaia tou kaqhmenou epi tou ippou th exelqoush ek tou stomatos autou kai panta ta ornea ecortasqhsan ek twn sarkwn autwn

20:1 kai eidon aggelon katabainonta ek tou ouranou econta thn klein ths abussou kai alusin megalhn epi thn ceira autou

20:2 kai ekrathsen ton drakonta o ofis o arcaios os estin diabolos kai o satanas kai edhsen auton cilia eth

20:3 kai ebalen auton eis thn abusson kai ekleisen kai esfragisen epanw autou ina mh planhsh eti ta eqnh acri telesqh ta cilia eth meta tauta dei luqhnai auton mikron cronon

20:4 kai eidon qronous kai ekaqisan ep autous kai krima edoqh autois kai tas yucas twn pepelekismenwn dia thn marturian ihsou kai dia ton logon tou qeou kai oitines ou prosekunhsan to qhrion oude thn eikona autou kai ouk elabon to caragma epi to metwpon kai epi thn ceira autwn kai ezhsan kai ebasileusan meta tou cristou cilia eth

20:5 oi loipoi twn nekrwn ouk ezhsan acri telesqh ta cilia eth auth h anastasis h prwth

20:6 makarios kai agios o ecwn meros en th anastasei th prwth epi toutwn o deuteros qanatos ouk ecei exousian all esontai iereis tou qeou kai tou cristou kai basileusousin met autou [ta] cilia eth

20:7 kai otan telesqh ta cilia eth luqhsetai o satanas ek ths fulakhs autou

20:8 kai exeleusetai planhsai ta eqnh ta en tais tessarsin gwniais ths ghs ton gwg kai magwg sunagagein autous eis ton polemon wn o ariqmos autwn ws h ammos ths qalasshs

20:9 kai anebhsan epi to platos ths ghs kai ekukleusan thn parembolhn twn agiwn kai thn polin thn hgaphmenhn kai katebh pur ek tou ouranou kai katefagen autous

20:10 kai o diabolos o planwn autous eblhqh eis thn limnhn tou puros kai qeiou opou kai to qhrion kai o yeudoprofhths kai basanisqhsontai hmeras kai nuktos eis tous aiwnas twn aiwnwn

20:11 kai eidon qronon megan leukon kai ton kaqhmenon ep | autou | auton | ou apo tou proswpou efugen h gh kai o ouranos kai topos ouc eureqh autois

20:12 kai eidon tous nekrous tous megalous kai tous mikrous estwtas enwpion tou qronou kai biblia hnoicqhsan kai allo biblion hnoicqh o estin ths zwhs kai ekriqhsan oi nekroi ek twn gegrammenwn en tois bibliois kata ta erga autwn

20:13 kai edwken h qalassa tous nekrous tous en auth kai o qanatos kai o adhs edwkan tous nekrous tous en autois kai ekriqhsan ekastos kata ta erga autwn

20:14 kai o qanatos kai o adhs eblhqhsan eis thn limnhn tou puros outos o qanatos o deuteros estin h limnh tou puros

20:15 kai ei tis ouc eureqh en th biblw ths zwhs gegrammenos eblhqh eis thn limnhn tou puros

21:1 kai eidon ouranon kainon kai ghn kainhn o gar prwtos ouranos kai h prwth gh aphlqan kai h qalassa ouk estin eti

21:2 kai thn polin thn agian ierousalhm kainhn eidon katabainousan ek tou ouranou apo tou qeou htoimasmenhn ws numfhn kekosmhmenhn tw andri auths

21:3 kai hkousa fwnhs megalhs ek tou qronou legoushs idou h skhnh tou qeou meta twn anqrwpwn kai skhnwsei met autwn kai autoi laoi autou esontai kai autos o qeos met autwn estai | | [autwn qeos] |

21:4 kai exaleiyei pan dakruon ek twn ofqalmwn autwn kai o qanatos ouk estai eti oute penqos oute kraugh oute ponos ouk estai eti | | [oti] | ta prwta aphlqan

21:5 kai eipen o kaqhmenos epi tw qronw idou kaina poiw panta kai legei grayon oti outoi oi logoi pistoi kai alhqinoi eisin

21:6 kai eipen moi gegonan egw | | [eimi] | to alfa kai to w h arch kai to telos egw tw diywnti dwsw ek ths phghs tou udatos ths zwhs dwrean

21:7 o nikwn klhronomhsei tauta kai esomai autw qeos kai autos estai moi uios

21:8 tois de deilois kai apistois kai ebdelugmenois kai foneusin kai pornois kai farmakois kai eidwlolatrais kai pasin tois yeudesin to meros autwn en th limnh th kaiomenh puri kai qeiw o estin o qanatos o deuteros

21:9 kai hlqen eis ek twn epta aggelwn twn econtwn tas epta fialas twn gemontwn twn epta plhgwn twn escatwn kai elalhsen met emou legwn deuro deixw soi thn numfhn thn gunaika tou arniou

21:10 kai aphnegken me en pneumati epi oros mega kai uyhlon kai edeixen moi thn polin thn agian ierousalhm katabainousan ek tou ouranou apo tou qeou

21:11 ecousan thn doxan tou qeou o fwsthr auths omoios liqw timiwtatw ws liqw iaspidi krustallizonti

21:12 ecousa teicos mega kai uyhlon ecousa pulwnas dwdeka kai epi tois pulwsin aggelous dwdeka kai onomata epigegrammena a estin | | [ta onomata] | twn dwdeka fulwn uiwn israhl

21:13 apo anatolhs pulwnes treis kai apo borra pulwnes treis kai apo notou pulwnes treis kai apo dusmwn pulwnes treis

21:14 kai to teicos ths polews ecwn qemelious dwdeka kai ep autwn dwdeka onomata twn dwdeka apostolwn tou arniou

21:15 kai o lalwn met emou eicen metron kalamon crusoun ina metrhsh thn polin kai tous pulwnas auths kai to teicos auths

21:16 kai h polis tetragwnos keitai kai to mhkos auths oson | | [kai] | to platos kai emetrhsen thn polin tw kalamw epi stadiwn dwdeka ciliadwn to mhkos kai to platos kai to uyos auths isa estin

21:17 kai emetrhsen to teicos auths ekaton tesserakonta tessarwn phcwn metron anqrwpou o estin aggelou

21:18 kai h endwmhsis tou teicous auths iaspis kai h polis crusion kaqaron omoion ualw kaqarw

21:19 oi qemelioi tou teicous ths polews panti liqw timiw kekosmhmenoi o qemelios o prwtos iaspis o deuteros sapfiros o tritos calkhdwn o tetartos smaragdos

21:20 o pemptos sardonux o ektos sardion o ebdomos crusoliqos o ogdoos bhrullos o enatos topazion o dekatos crusoprasos o endekatos uakinqos o dwdekatos amequstos

21:21 kai oi dwdeka pulwnes dwdeka margaritai ana eis ekastos twn pulwnwn hn ex enos margaritou kai h plateia ths polews crusion kaqaron ws ualos diaughs

21:22 kai naon ouk eidon en auth o gar kurios o qeos o pantokratwr naos auths estin kai to arnion

21:23 kai h polis ou creian ecei tou hliou oude ths selhnhs ina fainwsin auth h gar doxa tou qeou efwtisen authn kai o lucnos auths to arnion

21:24 kai peripathsousin ta eqnh dia tou fwtos auths kai oi basileis ths ghs ferousin thn doxan autwn eis authn

21:25 kai oi pulwnes auths ou mh kleisqwsin hmeras nux gar ouk estai ekei

21:26 kai oisousin thn doxan kai thn timhn twn eqnwn eis authn

21:27 kai ou mh eiselqh eis authn pan koinon kai [o] poiwn bdelugma kai yeudos ei mh oi gegrammenoi en tw bibliw ths zwhs tou arniou

22:1 kai edeixen moi potamon udatos zwhs lampron ws krustallon ekporeuomenon ek tou qronou tou qeou kai tou arniou

22:2 en mesw ths plateias auths kai tou potamou enteuqen kai ekeiqen xulon zwhs poioun karpous dwdeka kata mhna ekaston apodidoun ton karpon autou kai ta fulla tou xulou eis qerapeian twn eqnwn

22:3 kai pan kataqema ouk estai eti kai o qronos tou qeou kai tou arniou en auth estai kai oi douloi autou latreusousin autw

22:4 kai oyontai to proswpon autou kai to onoma autou epi twn metwpwn autwn

22:5 kai nux ouk estai eti kai ouk ecousin creian fwtos lucnou kai | fws | fwtos | hliou oti kurios o qeos fwtisei | [ep] | ep | autous kai basileusousin eis tous aiwnas twn aiwnwn

22:6 kai eipen moi outoi oi logoi pistoi kai alhqinoi kai o kurios o qeos twn pneumatwn twn profhtwn apesteilen ton aggelon autou deixai tois doulois autou a dei genesqai en tacei

22:7 kai idou ercomai tacu makarios o thrwn tous logous ths profhteias tou bibliou toutou

22:8 kagw iwannhs o akouwn kai blepwn tauta kai ote hkousa kai ebleya epesa proskunhsai emprosqen twn podwn tou aggelou tou deiknuontos moi tauta

22:9 kai legei moi ora mh sundoulos sou eimi kai twn adelfwn sou twn profhtwn kai twn thrountwn tous logous tou bibliou toutou tw qew proskunhson

22:10 kai legei moi mh sfragishs tous logous ths profhteias tou bibliou toutou o kairos gar eggus estin

22:11 o adikwn adikhsatw eti kai o ruparos rupanqhtw eti kai o dikaios dikaiosunhn poihsatw eti kai o agios agiasqhtw eti

22:12 idou ercomai tacu kai o misqos mou met emou apodounai ekastw ws to ergon estin autou

22:13 egw to alfa kai to w o prwtos kai o escatos h arch kai to telos

22:14 makarioi oi plunontes tas stolas autwn ina estai h exousia autwn epi to xulon ths zwhs kai tois pulwsin eiselqwsin eis thn polin

22:15 exw oi kunes kai oi farmakoi kai oi pornoi kai oi foneis kai oi eidwlolatrai kai pas filwn kai poiwn yeudos

22:16 egw ihsous epemya ton aggelon mou marturhsai umin tauta epi tais ekklhsiais egw eimi h riza kai to genos dauid o asthr o lampros o prwinos

22:17 kai to pneuma kai h numfh legousin ercou kai o akouwn eipatw ercou kai o diywn ercesqw o qelwn labetw udwr zwhs dwrean

22:18 marturw egw panti tw akouonti tous logous ths profhteias tou bibliou toutou ean tis epiqh ep auta epiqhsei o qeos ep auton tas plhgas tas gegrammenas en tw bibliw toutw

22:19 kai ean tis afelh apo twn logwn tou bibliou ths profhteias tauths afelei o qeos to meros autou apo tou xulou ths zwhs kai ek ths polews ths agias twn gegrammenwn en tw bibliw toutw

22:20 legei o marturwn tauta nai ercomai tacu amhn ercou kurie ihsou

22:21 h caris tou kuriou ihsou | [cristou] meta twn agiwn | meta pantwn |