GREEK NEW TESTAMENT - ROMANS

GREEK NEW TESTAMENT
ROMANS

Apparatus: Variant readings are given in the text in this presentation: | Westcott-Hort text | NA-26 text |
< > indicates a word where NA26 encloses only a part of the word in square brackets. Since this would affect the search tools, we use these brackets. The reader should consult the printed NA26 edition for the details.
[ ] indicates doubtful text.


1:1 paulos doulos | ihsou cristou | cristou ihsou | klhtos apostolos afwrismenos eis euaggelion qeou

1:2 o proephggeilato dia twn profhtwn autou en grafais agiais

1:3 peri tou uiou autou tou genomenou ek spermatos dauid kata sarka

1:4 tou orisqentos uiou qeou en dunamei kata pneuma agiwsunhs ex anastasews nekrwn ihsou cristou tou kuriou hmwn

1:5 di ou elabomen carin kai apostolhn eis upakohn pistews en pasin tois eqnesin uper tou onomatos autou

1:6 en ois este kai umeis klhtoi ihsou cristou

1:7 pasin tois ousin en rwmh agaphtois qeou klhtois agiois caris umin kai eirhnh apo qeou patros hmwn kai kuriou ihsou cristou

1:8 prwton men eucaristw tw qew mou dia ihsou cristou peri pantwn umwn oti h pistis umwn kataggelletai en olw tw kosmw

1:9 martus gar mou estin o qeos w latreuw en tw pneumati mou en tw euaggeliw tou uiou autou ws adialeiptws mneian umwn poioumai

1:10 pantote epi twn proseucwn mou deomenos ei pws hdh pote euodwqhsomai en tw qelhmati tou qeou elqein pros umas

1:11 epipoqw gar idein umas ina ti metadw carisma umin pneumatikon eis to sthricqhnai umas

1:12 touto de estin sumparaklhqhnai en umin dia ths en allhlois pistews umwn te kai emou

1:13 ou qelw de umas agnoein adelfoi oti pollakis proeqemhn elqein pros umas kai ekwluqhn acri tou deuro ina tina karpon scw kai en umin kaqws kai en tois loipois eqnesin

1:14 ellhsin te kai barbarois sofois te kai anohtois ofeileths eimi

1:15 outws to kat eme proqumon kai umin tois en rwmh euaggelisasqai

1:16 ou gar epaiscunomai to euaggelion dunamis gar qeou estin eis swthrian panti tw pisteuonti ioudaiw te | [prwton] | prwton | kai ellhni

1:17 dikaiosunh gar qeou en autw apokaluptetai ek pistews eis pistin kaqws gegraptai o de dikaios ek pistews zhsetai

1:18 apokaluptetai gar orgh qeou ap ouranou epi pasan asebeian kai adikian anqrwpwn twn thn alhqeian en adikia katecontwn

1:19 dioti to gnwston tou qeou faneron estin en autois o qeos gar autois efanerwsen

1:20 ta gar aorata autou apo ktisews kosmou tois poihmasin nooumena kaqoratai h te aidios autou dunamis kai qeioths eis to einai autous anapologhtous

1:21 dioti gnontes ton qeon ouc ws qeon edoxasan h hucaristhsan all emataiwqhsan en tois dialogismois autwn kai eskotisqh h asunetos autwn kardia

1:22 faskontes einai sofoi emwranqhsan

1:23 kai hllaxan thn doxan tou afqartou qeou en omoiwmati eikonos fqartou anqrwpou kai peteinwn kai tetrapodwn kai erpetwn

1:24 dio paredwken autous o qeos en tais epiqumiais twn kardiwn autwn eis akaqarsian tou atimazesqai ta swmata autwn en autois

1:25 oitines methllaxan thn alhqeian tou qeou en tw yeudei kai esebasqhsan kai elatreusan th ktisei para ton ktisanta os estin euloghtos eis tous aiwnas amhn

1:26 dia touto paredwken autous o qeos eis paqh atimias ai te gar qhleiai autwn methllaxan thn fusikhn crhsin eis thn para fusin

1:27 omoiws te kai oi arsenes afentes thn fusikhn crhsin ths qhleias exekauqhsan en th orexei autwn eis allhlous arsenes en arsesin thn aschmosunhn katergazomenoi kai thn antimisqian hn edei ths planhs autwn en eautois apolambanontes

1:28 kai kaqws ouk edokimasan ton qeon ecein en epignwsei paredwken autous o qeos eis adokimon noun poiein ta mh kaqhkonta

1:29 peplhrwmenous pash adikia ponhria pleonexia kakia mestous fqonou fonou eridos dolou kakohqeias yiquristas

1:30 katalalous qeostugeis ubristas uperhfanous alazonas efeuretas kakwn goneusin apeiqeis

1:31 asunetous asunqetous astorgous anelehmonas

1:32 oitines to dikaiwma tou qeou epignontes oti oi ta toiauta prassontes axioi qanatou eisin ou monon auta poiousin alla kai suneudokousin tois prassousin

2:1 dio anapologhtos ei w anqrwpe pas o krinwn en w gar krineis ton eteron seauton katakrineis ta gar auta prasseis o krinwn

2:2 oidamen de oti to krima tou qeou estin kata alhqeian epi tous ta toiauta prassontas

2:3 logizh de touto w anqrwpe o krinwn tous ta toiauta prassontas kai poiwn auta oti su ekfeuxh to krima tou qeou

2:4 h tou ploutou ths crhstothtos autou kai ths anochs kai ths makroqumias katafroneis agnown oti to crhston tou qeou eis metanoian se agei

2:5 kata de thn sklhrothta sou kai ametanohton kardian qhsaurizeis seautw orghn en hmera orghs kai apokaluyews dikaiokrisias tou qeou

2:6 os apodwsei ekastw kata ta erga autou

2:7 tois men kaq upomonhn ergou agaqou doxan kai timhn kai afqarsian zhtousin zwhn aiwnion

2:8 tois de ex eriqeias kai apeiqousin th alhqeia peiqomenois de th adikia orgh kai qumos

2:9 qliyis kai stenocwria epi pasan yuchn anqrwpou tou katergazomenou to kakon ioudaiou te prwton kai ellhnos

2:10 doxa de kai timh kai eirhnh panti tw ergazomenw to agaqon ioudaiw te prwton kai ellhni

2:11 ou gar estin proswpolhmyia para tw qew

2:12 osoi gar anomws hmarton anomws kai apolountai kai osoi en nomw hmarton dia nomou kriqhsontai

2:13 ou gar oi akroatai nomou dikaioi para [tw] qew all oi poihtai nomou dikaiwqhsontai

2:14 otan gar eqnh ta mh nomon econta fusei ta tou nomou poiwsin outoi nomon mh econtes eautois eisin nomos

2:15 oitines endeiknuntai to ergon tou nomou grapton en tais kardiais autwn summarturoushs autwn ths suneidhsews kai metaxu allhlwn twn logismwn kathgorountwn h kai apologoumenwn

2:16 en | h hmera | hmera ote | krinei o qeos ta krupta twn anqrwpwn kata to euaggelion mou dia cristou ihsou

2:17 ei de su ioudaios eponomazh kai epanapauh nomw kai kaucasai en qew

2:18 kai ginwskeis to qelhma kai dokimazeis ta diaferonta kathcoumenos ek tou nomou

2:19 pepoiqas te seauton odhgon einai tuflwn fws twn en skotei

2:20 paideuthn afronwn didaskalon nhpiwn econta thn morfwsin ths gnwsews kai ths alhqeias en tw nomw

2:21 o oun didaskwn eteron seauton ou didaskeis o khrusswn mh kleptein klepteis

2:22 o legwn mh moiceuein moiceueis o bdelussomenos ta eidwla ierosuleis

2:23 os en nomw kaucasai dia ths parabasews tou nomou ton qeon atimazeis

2:24 to gar onoma tou qeou di umas blasfhmeitai en tois eqnesin kaqws gegraptai

2:25 peritomh men gar wfelei ean nomon prasshs ean de parabaths nomou hs h peritomh sou akrobustia gegonen

2:26 ean oun h akrobustia ta dikaiwmata tou nomou fulassh ouc h akrobustia autou eis peritomhn logisqhsetai

2:27 kai krinei h ek fusews akrobustia ton nomon telousa se ton dia grammatos kai peritomhs parabathn nomou

2:28 ou gar o en tw fanerw ioudaios estin oude h en tw fanerw en sarki peritomh

2:29 all o en tw kruptw ioudaios kai peritomh kardias en pneumati ou grammati ou o epainos ouk ex anqrwpwn all ek tou qeou

3:1 ti oun to perisson tou ioudaiou h tis h wfeleia ths peritomhs

3:2 polu kata panta tropon prwton men [gar] oti episteuqhsan ta logia tou qeou

3:3 ti gar ei hpisthsan tines mh h apistia autwn thn pistin tou qeou katarghsei

3:4 mh genoito ginesqw de o qeos alhqhs pas de anqrwpos yeusths | kaqaper | kaqws | gegraptai opws an dikaiwqhs en tois logois sou kai nikhseis en tw krinesqai se

3:5 ei de h adikia hmwn qeou dikaiosunhn sunisthsin ti eroumen mh adikos o qeos o epiferwn thn orghn kata anqrwpon legw

3:6 mh genoito epei pws krinei o qeos ton kosmon

3:7 ei de h alhqeia tou qeou en tw emw yeusmati eperisseusen eis thn doxan autou ti eti kagw ws amartwlos krinomai

3:8 kai mh kaqws blasfhmoumeqa | [kai] | kai | kaqws fasin tines hmas legein oti poihswmen ta kaka ina elqh ta agaqa wn to krima endikon estin

3:9 ti oun proecomeqa ou pantws prohtiasameqa gar ioudaious te kai ellhnas pantas uf amartian einai

3:10 kaqws gegraptai oti ouk estin dikaios oude eis

3:11 ouk estin | | o | suniwn ouk estin | | o | ekzhtwn ton qeon

3:12 pantes exeklinan ama hcrewqhsan ouk estin | | o | poiwn crhstothta | ouk estin | [ouk estin] | ews enos

3:13 tafos anewgmenos o larugx autwn tais glwssais autwn edoliousan ios aspidwn upo ta ceilh autwn

3:14 wn to stoma aras kai pikrias gemei

3:15 oxeis oi podes autwn ekceai aima

3:16 suntrimma kai talaipwria en tais odois autwn

3:17 kai odon eirhnhs ouk egnwsan

3:18 ouk estin fobos qeou apenanti twn ofqalmwn autwn

3:19 oidamen de oti osa o nomos legei tois en tw nomw lalei ina pan stoma fragh kai upodikos genhtai pas o kosmos tw qew

3:20 dioti ex ergwn nomou ou dikaiwqhsetai pasa sarx enwpion autou dia gar nomou epignwsis amartias

3:21 nuni de cwris nomou dikaiosunh qeou pefanerwtai marturoumenh upo tou nomou kai twn profhtwn

3:22 dikaiosunh de qeou dia pistews | [ihsou] | ihsou | cristou eis pantas tous pisteuontas ou gar estin diastolh

3:23 pantes gar hmarton kai usterountai ths doxhs tou qeou

3:24 dikaioumenoi dwrean th autou cariti dia ths apolutrwsews ths en cristw ihsou

3:25 on proeqeto o qeos ilasthrion dia | | [ths] | pistews en tw autou aimati eis endeixin ths dikaiosunhs autou dia thn paresin twn progegonotwn amarthmatwn

3:26 en th anoch tou qeou pros thn endeixin ths dikaiosunhs autou en tw nun kairw eis to einai auton dikaion kai dikaiounta ton ek pistews ihsou

3:27 pou oun h kauchsis exekleisqh dia poiou nomou twn ergwn ouci alla dia nomou pistews

3:28 logizomeqa gar dikaiousqai pistei anqrwpon cwris ergwn nomou

3:29 h ioudaiwn o qeos monon ouci kai eqnwn nai kai eqnwn

3:30 eiper eis o qeos os dikaiwsei peritomhn ek pistews kai akrobustian dia ths pistews

3:31 nomon oun katargoumen dia ths pistews mh genoito alla nomon istanomen

4:1 ti oun eroumen | | eurhkenai | abraam ton propatora hmwn kata sarka

4:2 ei gar abraam ex ergwn edikaiwqh ecei kauchma all ou pros qeon

4:3 ti gar h grafh legei episteusen de abraam tw qew kai elogisqh autw eis dikaiosunhn

4:4 tw de ergazomenw o misqos ou logizetai kata carin alla kata ofeilhma

4:5 tw de mh ergazomenw pisteuonti de epi ton dikaiounta ton asebh logizetai h pistis autou eis dikaiosunhn

4:6 kaqaper kai dauid legei ton makarismon tou anqrwpou w o qeos logizetai dikaiosunhn cwris ergwn

4:7 makarioi wn afeqhsan ai anomiai kai wn epekalufqhsan ai amartiai

4:8 makarios anhr ou ou mh logishtai kurios amartian

4:9 o makarismos oun outos epi thn peritomhn h kai epi thn akrobustian legomen gar elogisqh tw abraam h pistis eis dikaiosunhn

4:10 pws oun elogisqh en peritomh onti h en akrobustia ouk en peritomh all en akrobustia

4:11 kai shmeion elaben peritomhs sfragida ths dikaiosunhs ths pistews ths en th akrobustia eis to einai auton patera pantwn twn pisteuontwn di akrobustias eis to logisqhnai | | [kai] | autois [thn] dikaiosunhn

4:12 kai patera peritomhs tois ouk ek peritomhs monon alla kai tois stoicousin tois icnesin ths en akrobustia pistews tou patros hmwn abraam

4:13 ou gar dia nomou h epaggelia tw abraam h tw spermati autou to klhronomon auton einai kosmou alla dia dikaiosunhs pistews

4:14 ei gar oi ek nomou klhronomoi kekenwtai h pistis kai kathrghtai h epaggelia

4:15 o gar nomos orghn katergazetai ou de ouk estin nomos oude parabasis

4:16 dia touto ek pistews ina kata carin eis to einai bebaian thn epaggelian panti tw spermati ou tw ek tou nomou monon alla kai tw ek pistews abraam os estin pathr pantwn hmwn

4:17 kaqws gegraptai oti patera pollwn eqnwn teqeika se katenanti ou episteusen qeou tou zwopoiountos tous nekrous kai kalountos ta mh onta ws onta

4:18 os par elpida ep elpidi episteusen eis to genesqai auton patera pollwn eqnwn kata to eirhmenon outws estai to sperma sou

4:19 kai mh asqenhsas th pistei katenohsen to eautou swma [hdh] nenekrwmenon ekatontaeths pou uparcwn kai thn nekrwsin ths mhtras sarras

4:20 eis de thn epaggelian tou qeou ou diekriqh th apistia all enedunamwqh th pistei dous doxan tw qew

4:21 kai plhroforhqeis oti o ephggeltai dunatos estin kai poihsai

4:22 dio [kai] elogisqh autw eis dikaiosunhn

4:23 ouk egrafh de di auton monon oti elogisqh autw

4:24 alla kai di hmas ois mellei logizesqai tois pisteuousin epi ton egeiranta ihsoun ton kurion hmwn ek nekrwn

4:25 os paredoqh dia ta paraptwmata hmwn kai hgerqh dia thn dikaiwsin hmwn

5:1 dikaiwqentes oun ek pistews eirhnhn | ecwmen | ecomen | pros ton qeon dia tou kuriou hmwn ihsou cristou

5:2 di ou kai thn prosagwghn eschkamen [th pistei] eis thn carin tauthn en h esthkamen kai kaucwmeqa ep elpidi ths doxhs tou qeou

5:3 ou monon de alla kai kaucwmeqa en tais qliyesin eidotes oti h qliyis upomonhn katergazetai

5:4 h de upomonh dokimhn h de dokimh elpida

5:5 h de elpis ou kataiscunei oti h agaph tou qeou ekkecutai en tais kardiais hmwn dia pneumatos agiou tou doqentos hmin

5:6 | ei ge | eti gar | cristos ontwn hmwn asqenwn eti kata kairon uper asebwn apeqanen

5:7 molis gar uper dikaiou tis apoqaneitai uper gar tou agaqou taca tis kai tolma apoqanein

5:8 sunisthsin de thn eautou agaphn eis hmas o qeos oti eti amartwlwn ontwn hmwn cristos uper hmwn apeqanen

5:9 pollw oun mallon dikaiwqentes nun en tw aimati autou swqhsomeqa di autou apo ths orghs

5:10 ei gar ecqroi ontes kathllaghmen tw qew dia tou qanatou tou uiou autou pollw mallon katallagentes swqhsomeqa en th zwh autou

5:11 ou monon de alla kai kaucwmenoi en tw qew dia tou kuriou hmwn ihsou | [cristou] | cristou | di ou nun thn katallaghn elabomen

5:12 dia touto wsper di enos anqrwpou h amartia eis ton kosmon eishlqen kai dia ths amartias o qanatos kai outws eis pantas anqrwpous o qanatos dihlqen ef w pantes hmarton

5:13 acri gar nomou amartia hn en kosmw amartia de ouk | ellogatai | ellogeitai | mh ontos nomou

5:14 alla ebasileusen o qanatos apo adam mecri mwusews kai epi tous mh amarthsantas epi tw omoiwmati ths parabasews adam os estin tupos tou mellontos

5:15 all ouc ws to paraptwma outws | [kai] | kai | to carisma ei gar tw tou enos paraptwmati oi polloi apeqanon pollw mallon h caris tou qeou kai h dwrea en cariti th tou enos anqrwpou ihsou cristou eis tous pollous eperisseusen

5:16 kai ouc ws di enos amarthsantos to dwrhma to men gar krima ex enos eis katakrima to de carisma ek pollwn paraptwmatwn eis dikaiwma

5:17 ei gar tw tou enos paraptwmati o qanatos ebasileusen dia tou enos pollw mallon oi thn perisseian ths caritos kai | [ths dwreas] | ths dwreas | ths dikaiosunhs lambanontes en zwh basileusousin dia tou enos ihsou cristou

5:18 ara oun ws di enos paraptwmatos eis pantas anqrwpous eis katakrima outws kai di enos dikaiwmatos eis pantas anqrwpous eis dikaiwsin zwhs

5:19 wsper gar dia ths parakohs tou enos anqrwpou amartwloi katestaqhsan oi polloi outws kai dia ths upakohs tou enos dikaioi katastaqhsontai oi polloi

5:20 nomos de pareishlqen ina pleonash to paraptwma ou de epleonasen h amartia upereperisseusen h caris

5:21 ina wsper ebasileusen h amartia en tw qanatw outws kai h caris basileush dia dikaiosunhs eis zwhn aiwnion dia ihsou cristou tou kuriou hmwn

6:1 ti oun eroumen epimenwmen th amartia ina h caris pleonash

6:2 mh genoito oitines apeqanomen th amartia pws eti zhsomen en auth

6:3 h agnoeite oti osoi ebaptisqhmen eis criston | [ihsoun] | ihsoun | eis ton qanaton autou ebaptisqhmen

6:4 sunetafhmen oun autw dia tou baptismatos eis ton qanaton ina wsper hgerqh cristos ek nekrwn dia ths doxhs tou patros outws kai hmeis en kainothti zwhs peripathswmen

6:5 ei gar sumfutoi gegonamen tw omoiwmati tou qanatou autou alla kai ths anastasews esomeqa

6:6 touto ginwskontes oti o palaios hmwn anqrwpos sunestaurwqh ina katarghqh to swma ths amartias tou mhketi douleuein hmas th amartia

6:7 o gar apoqanwn dedikaiwtai apo ths amartias

6:8 ei de apeqanomen sun cristw pisteuomen oti kai suzhsomen autw

6:9 eidotes oti cristos egerqeis ek nekrwn ouketi apoqnhskei qanatos autou ouketi kurieuei

6:10 o gar apeqanen th amartia apeqanen efapax o de zh zh tw qew

6:11 outws kai umeis logizesqe eautous | einai | [einai] | nekrous men th amartia zwntas de tw qew en cristw ihsou

6:12 mh oun basileuetw h amartia en tw qnhtw umwn swmati eis to upakouein tais epiqumiais autou

6:13 mhde paristanete ta melh umwn opla adikias th amartia alla parasthsate eautous tw qew wsei ek nekrwn zwntas kai ta melh umwn opla dikaiosunhs tw qew

6:14 amartia gar umwn ou kurieusei ou gar este upo nomon alla upo carin

6:15 ti oun amarthswmen oti ouk esmen upo nomon alla upo carin mh genoito

6:16 ouk oidate oti w paristanete eautous doulous eis upakohn douloi este w upakouete htoi amartias eis qanaton h upakohs eis dikaiosunhn

6:17 caris de tw qew oti hte douloi ths amartias uphkousate de ek kardias eis on paredoqhte tupon didachs

6:18 eleuqerwqentes de apo ths amartias edoulwqhte th dikaiosunh

6:19 anqrwpinon legw dia thn asqeneian ths sarkos umwn wsper gar paresthsate ta melh umwn doula th akaqarsia kai th anomia | [eis thn anomian] | eis thn anomian | outws nun parasthsate ta melh umwn doula th dikaiosunh eis agiasmon

6:20 ote gar douloi hte ths amartias eleuqeroi hte th dikaiosunh

6:21 tina oun karpon eicete tote ef ois nun epaiscunesqe to gar telos ekeinwn qanatos

6:22 nuni de eleuqerwqentes apo ths amartias doulwqentes de tw qew ecete ton karpon umwn eis agiasmon to de telos zwhn aiwnion

6:23 ta gar oywnia ths amartias qanatos to de carisma tou qeou zwh aiwnios en cristw ihsou tw kuriw hmwn

7:1 h agnoeite adelfoi ginwskousin gar nomon lalw oti o nomos kurieuei tou anqrwpou ef oson cronon zh

7:2 h gar upandros gunh tw zwnti andri dedetai nomw ean de apoqanh o anhr kathrghtai apo tou nomou tou andros

7:3 ara oun zwntos tou andros moicalis crhmatisei ean genhtai andri eterw ean de apoqanh o anhr eleuqera estin apo tou nomou tou mh einai authn moicalida genomenhn andri eterw

7:4 wste adelfoi mou kai umeis eqanatwqhte tw nomw dia tou swmatos tou cristou eis to genesqai umas eterw tw ek nekrwn egerqenti ina karpoforhswmen tw qew

7:5 ote gar hmen en th sarki ta paqhmata twn amartiwn ta dia tou nomou enhrgeito en tois melesin hmwn eis to karpoforhsai tw qanatw

7:6 nuni de kathrghqhmen apo tou nomou apoqanontes en w kateicomeqa wste douleuein | [hmas] | hmas | en kainothti pneumatos kai ou palaiothti grammatos

7:7 ti oun eroumen o nomos amartia mh genoito alla thn amartian ouk egnwn ei mh dia nomou thn te gar epiqumian ouk hdein ei mh o nomos elegen ouk epiqumhseis

7:8 aformhn de labousa h amartia dia ths entolhs kateirgasato en emoi pasan epiqumian cwris gar nomou amartia nekra

7:9 egw de ezwn cwris nomou pote elqoushs de ths entolhs h amartia anezhsen egw de apeqanon

7:10 kai eureqh moi h entolh h eis zwhn auth eis qanaton

7:11 h gar amartia aformhn labousa dia ths entolhs exhpathsen me kai di auths apekteinen

7:12 wste o men nomos agios kai h entolh agia kai dikaia kai agaqh

7:13 to oun agaqon emoi egeneto qanatos mh genoito alla h amartia ina fanh amartia dia tou agaqou moi katergazomenh qanaton ina genhtai kaq uperbolhn amartwlos h amartia dia ths entolhs

7:14 oidamen gar oti o nomos pneumatikos estin egw de sarkinos eimi pepramenos upo thn amartian

7:15 o gar katergazomai ou ginwskw ou gar o qelw touto prassw all o misw touto poiw

7:16 ei de o ou qelw touto poiw sumfhmi tw nomw oti kalos

7:17 nuni de ouketi egw katergazomai auto alla h | enoikousa | oikousa | en emoi amartia

7:18 oida gar oti ouk oikei en emoi tout estin en th sarki mou agaqon to gar qelein parakeitai moi to de katergazesqai to kalon ou

7:19 ou gar o qelw poiw agaqon alla o ou qelw kakon touto prassw

7:20 ei de o ou qelw | | [egw] | touto poiw ouketi egw katergazomai auto alla h oikousa en emoi amartia

7:21 euriskw ara ton nomon tw qelonti emoi poiein to kalon oti emoi to kakon parakeitai

7:22 sunhdomai gar tw nomw tou qeou kata ton esw anqrwpon

7:23 blepw de eteron nomon en tois melesin mou antistrateuomenon tw nomw tou noos mou kai aicmalwtizonta me | [en] | en | tw nomw ths amartias tw onti en tois melesin mou

7:24 talaipwros egw anqrwpos tis me rusetai ek tou swmatos tou qanatou toutou

7:25 caris | [de] | de | tw qew dia ihsou cristou tou kuriou hmwn ara oun autos egw tw men noi douleuw nomw qeou th de sarki nomw amartias

8:1 ouden ara nun katakrima tois en cristw ihsou

8:2 o gar nomos tou pneumatos ths zwhs en cristw ihsou hleuqerwsen se apo tou nomou ths amartias kai tou qanatou

8:3 to gar adunaton tou nomou en w hsqenei dia ths sarkos o qeos ton eautou uion pemyas en omoiwmati sarkos amartias kai peri amartias katekrinen thn amartian en th sarki

8:4 ina to dikaiwma tou nomou plhrwqh en hmin tois mh kata sarka peripatousin alla kata pneuma

8:5 oi gar kata sarka ontes ta ths sarkos fronousin oi de kata pneuma ta tou pneumatos

8:6 to gar fronhma ths sarkos qanatos to de fronhma tou pneumatos zwh kai eirhnh

8:7 dioti to fronhma ths sarkos ecqra eis qeon tw gar nomw tou qeou ouc upotassetai oude gar dunatai

8:8 oi de en sarki ontes qew aresai ou dunantai

8:9 umeis de ouk este en sarki alla en pneumati eiper pneuma qeou oikei en umin ei de tis pneuma cristou ouk ecei outos ouk estin autou

8:10 ei de cristos en umin to men swma nekron dia amartian to de pneuma zwh dia dikaiosunhn

8:11 ei de to pneuma tou egeirantos ton ihsoun ek nekrwn oikei en umin o egeiras | ek nekrwn criston ihsoun zwopoihsei [kai] | criston ek nekrwn zwopoihsei kai | ta qnhta swmata umwn dia tou enoikountos autou pneumatos en umin

8:12 ara oun adelfoi ofeiletai esmen ou th sarki tou kata sarka zhn

8:13 ei gar kata sarka zhte mellete apoqnhskein ei de pneumati tas praxeis tou swmatos qanatoute zhsesqe

8:14 osoi gar pneumati qeou agontai outoi uioi qeou eisin

8:15 ou gar elabete pneuma douleias palin eis fobon alla elabete pneuma uioqesias en w krazomen abba o pathr

8:16 auto to pneuma summarturei tw pneumati hmwn oti esmen tekna qeou

8:17 ei de tekna kai klhronomoi klhronomoi men qeou sugklhronomoi de cristou eiper sumpascomen ina kai sundoxasqwmen

8:18 logizomai gar oti ouk axia ta paqhmata tou nun kairou pros thn mellousan doxan apokalufqhnai eis hmas

8:19 h gar apokaradokia ths ktisews thn apokaluyin twn uiwn tou qeou apekdecetai

8:20 th gar mataiothti h ktisis upetagh ouc ekousa alla dia ton upotaxanta ef elpidi

8:21 oti kai auth h ktisis eleuqerwqhsetai apo ths douleias ths fqoras eis thn eleuqerian ths doxhs twn teknwn tou qeou

8:22 oidamen gar oti pasa h ktisis sustenazei kai sunwdinei acri tou nun

8:23 ou monon de alla kai autoi thn aparchn tou pneumatos econtes | [hmeis] | hmeis | kai autoi en eautois stenazomen uioqesian apekdecomenoi thn apolutrwsin tou swmatos hmwn

8:24 th gar elpidi eswqhmen elpis de blepomenh ouk estin elpis o gar blepei tis elpizei

8:25 ei de o ou blepomen elpizomen di upomonhs apekdecomeqa

8:26 wsautws de kai to pneuma sunantilambanetai th asqeneia hmwn to gar ti proseuxwmeqa kaqo dei ouk oidamen alla auto to pneuma uperentugcanei stenagmois alalhtois

8:27 o de eraunwn tas kardias oiden ti to fronhma tou pneumatos oti kata qeon entugcanei uper agiwn

8:28 oidamen de oti tois agapwsin ton qeon panta sunergei | [o qeos] | | eis agaqon tois kata proqesin klhtois ousin

8:29 oti ous proegnw kai prowrisen summorfous ths eikonos tou uiou autou eis to einai auton prwtotokon en pollois adelfois

8:30 ous de prowrisen toutous kai ekalesen kai ous ekalesen toutous kai edikaiwsen ous de edikaiwsen toutous kai edoxasen

8:31 ti oun eroumen pros tauta ei o qeos uper hmwn tis kaq hmwn

8:32 os ge tou idiou uiou ouk efeisato alla uper hmwn pantwn paredwken auton pws ouci kai sun autw ta panta hmin carisetai

8:33 tis egkalesei kata eklektwn qeou qeos o dikaiwn

8:34 tis o katakrinwn cristos [ihsous] o apoqanwn mallon de egerqeis | [ek nekrwn] os | os kai | estin en dexia tou qeou os kai entugcanei uper hmwn

8:35 tis hmas cwrisei apo ths agaphs tou cristou qliyis h stenocwria h diwgmos h limos h gumnoths h kindunos h macaira

8:36 kaqws gegraptai oti eneken sou qanatoumeqa olhn thn hmeran elogisqhmen ws probata sfaghs

8:37 all en toutois pasin upernikwmen dia tou agaphsantos hmas

8:38 pepeismai gar oti oute qanatos oute zwh oute aggeloi oute arcai oute enestwta oute mellonta oute dunameis

8:39 oute uywma oute baqos oute tis ktisis etera dunhsetai hmas cwrisai apo ths agaphs tou qeou ths en cristw ihsou tw kuriw hmwn

9:1 alhqeian legw en cristw ou yeudomai summarturoushs moi ths suneidhsews mou en pneumati agiw

9:2 oti luph moi estin megalh kai adialeiptos odunh th kardia mou

9:3 hucomhn gar anaqema einai autos egw apo tou cristou uper twn adelfwn mou twn suggenwn mou kata sarka

9:4 oitines eisin israhlitai wn h uioqesia kai h doxa kai ai diaqhkai kai h nomoqesia kai h latreia kai ai epaggeliai

9:5 wn oi pateres kai ex wn o cristos to kata sarka o wn epi pantwn qeos euloghtos eis tous aiwnas amhn

9:6 ouc oion de oti ekpeptwken o logos tou qeou ou gar pantes oi ex israhl outoi israhl

9:7 oud oti eisin sperma abraam pantes tekna all en isaak klhqhsetai soi sperma

9:8 tout estin ou ta tekna ths sarkos tauta tekna tou qeou alla ta tekna ths epaggelias logizetai eis sperma

9:9 epaggelias gar o logos outos kata ton kairon touton eleusomai kai estai th sarra uios

9:10 ou monon de alla kai rebekka ex enos koithn ecousa isaak tou patros hmwn

9:11 mhpw gar gennhqentwn mhde praxantwn ti agaqon h faulon ina h kat ekloghn proqesis tou qeou menh [9:12] ouk ex ergwn all ek tou kalountos

9:12 erreqh auth oti o meizwn douleusei tw elassoni

9:13 | kaqaper | kaqws | gegraptai ton iakwb hgaphsa ton de hsau emishsa

9:14 ti oun eroumen mh adikia para tw qew mh genoito

9:15 tw mwusei gar legei elehsw on an elew kai oiktirhsw on an oiktirw

9:16 ara oun ou tou qelontos oude tou trecontos alla tou elewntos qeou

9:17 legei gar h grafh tw faraw oti eis auto touto exhgeira se opws endeixwmai en soi thn dunamin mou kai opws diaggelh to onoma mou en pash th gh

9:18 ara oun on qelei eleei on de qelei sklhrunei

9:19 ereis moi oun ti | | [oun] | eti memfetai tw gar boulhmati autou tis anqesthken

9:20 w anqrwpe menounge su tis ei o antapokrinomenos tw qew mh erei to plasma tw plasanti ti me epoihsas outws

9:21 h ouk ecei exousian o kerameus tou phlou ek tou autou furamatos poihsai o men eis timhn skeuos o de eis atimian

9:22 ei de qelwn o qeos endeixasqai thn orghn kai gnwrisai to dunaton autou hnegken en pollh makroqumia skeuh orghs kathrtismena eis apwleian

9:23 | | kai | ina gnwrish ton plouton ths doxhs autou epi skeuh eleous a prohtoimasen eis doxan

9:24 ous kai ekalesen hmas ou monon ex ioudaiwn alla kai ex eqnwn

9:25 ws kai en tw wshe legei kalesw ton ou laon mou laon mou kai thn ouk hgaphmenhn hgaphmenhn

9:26 kai estai en tw topw ou erreqh | [autois] | autois | ou laos mou umeis ekei klhqhsontai uioi qeou zwntos

9:27 hsaias de krazei uper tou israhl ean h o ariqmos twn uiwn israhl ws h ammos ths qalasshs to upoleimma swqhsetai

9:28 logon gar suntelwn kai suntemnwn poihsei kurios epi ths ghs

9:29 kai kaqws proeirhken hsaias ei mh kurios sabawq egkatelipen hmin sperma ws sodoma an egenhqhmen kai ws gomorra an wmoiwqhmen

9:30 ti oun eroumen oti eqnh ta mh diwkonta dikaiosunhn katelaben dikaiosunhn dikaiosunhn de thn ek pistews

9:31 israhl de diwkwn nomon dikaiosunhs eis nomon ouk efqasen

9:32 dia ti oti ouk ek pistews all ws ex ergwn prosekoyan tw liqw tou proskommatos

9:33 kaqws gegraptai idou tiqhmi en siwn liqon proskommatos kai petran skandalou kai o pisteuwn ep autw ou kataiscunqhsetai

10:1 adelfoi h men eudokia ths emhs kardias kai h dehsis pros ton qeon uper autwn eis swthrian

10:2 marturw gar autois oti zhlon qeou ecousin all ou kat epignwsin

10:3 agnoountes gar thn tou qeou dikaiosunhn kai thn idian | | [dikaiosunhn] | zhtountes sthsai th dikaiosunh tou qeou ouc upetaghsan

10:4 telos gar nomou cristos eis dikaiosunhn panti tw pisteuonti

10:5 mwushs gar grafei | oti | | thn dikaiosunhn thn ek | nomou o poihsas | [tou] nomou oti o poihsas auta | anqrwpos zhsetai en | auth | autois |

10:6 h de ek pistews dikaiosunh outws legei mh eiphs en th kardia sou tis anabhsetai eis ton ouranon tout estin criston katagagein

10:7 h tis katabhsetai eis thn abusson tout estin criston ek nekrwn anagagein

10:8 alla ti legei eggus sou to rhma estin en tw stomati sou kai en th kardia sou tout estin to rhma ths pistews o khrussomen

10:9 oti ean omologhshs | to rhma | | en tw stomati sou | oti kurios ihsous | kurion ihsoun | kai pisteushs en th kardia sou oti o qeos auton hgeiren ek nekrwn swqhsh

10:10 kardia gar pisteuetai eis dikaiosunhn stomati de omologeitai eis swthrian

10:11 legei gar h grafh pas o pisteuwn ep autw ou kataiscunqhsetai

10:12 ou gar estin diastolh ioudaiou te kai ellhnos o gar autos kurios pantwn ploutwn eis pantas tous epikaloumenous auton

10:13 pas gar os an epikaleshtai to onoma kuriou swqhsetai

10:14 pws oun epikaleswntai eis on ouk episteusan pws de pisteuswsin ou ouk hkousan pws de akouswsin cwris khrussontos

10:15 pws de khruxwsin ean mh apostalwsin | kaqaper | kaqws | gegraptai ws wraioi oi podes twn euaggelizomenwn | | [ta] | agaqa

10:16 all ou pantes uphkousan tw euaggeliw hsaias gar legei kurie tis episteusen th akoh hmwn

10:17 ara h pistis ex akohs h de akoh dia rhmatos cristou

10:18 alla legw mh ouk hkousan menounge eis pasan thn ghn exhlqen o fqoggos autwn kai eis ta perata ths oikoumenhs ta rhmata autwn

10:19 alla legw mh israhl ouk egnw prwtos mwushs legei egw parazhlwsw umas ep ouk eqnei ep eqnei asunetw parorgiw umas

10:20 hsaias de apotolma kai legei eureqhn | | [en] | tois eme mh zhtousin emfanhs egenomhn tois eme mh eperwtwsin

10:21 pros de ton israhl legei olhn thn hmeran exepetasa tas ceiras mou pros laon apeiqounta kai antilegonta

11:1 legw oun mh apwsato o qeos ton laon autou mh genoito kai gar egw israhliths eimi ek spermatos abraam fulhs beniamin

11:2 ouk apwsato o qeos ton laon autou on proegnw h ouk oidate en hlia ti legei h grafh ws entugcanei tw qew kata tou israhl

11:3 kurie tous profhtas sou apekteinan ta qusiasthria sou kateskayan kagw upeleifqhn monos kai zhtousin thn yuchn mou

11:4 alla ti legei autw o crhmatismos katelipon emautw eptakiscilious andras oitines ouk ekamyan gonu th baal

11:5 outws oun kai en tw nun kairw leimma kat ekloghn caritos gegonen

11:6 ei de cariti ouketi ex ergwn epei h caris ouketi ginetai caris

11:7 ti oun o epizhtei israhl touto ouk epetucen h de eklogh epetucen oi de loipoi epwrwqhsan

11:8 | kaqaper | kaqws | gegraptai edwken autois o qeos pneuma katanuxews ofqalmous tou mh blepein kai wta tou mh akouein ews ths shmeron hmeras

11:9 kai dauid legei genhqhtw h trapeza autwn eis pagida kai eis qhran kai eis skandalon kai eis antapodoma autois

11:10 skotisqhtwsan oi ofqalmoi autwn tou mh blepein kai ton nwton autwn dia pantos sugkamyon

11:11 legw oun mh eptaisan ina peswsin mh genoito alla tw autwn paraptwmati h swthria tois eqnesin eis to parazhlwsai autous

11:12 ei de to paraptwma autwn ploutos kosmou kai to htthma autwn ploutos eqnwn posw mallon to plhrwma autwn

11:13 umin de legw tois eqnesin ef oson men oun eimi egw eqnwn apostolos thn diakonian mou doxazw

11:14 ei pws parazhlwsw mou thn sarka kai swsw tinas ex autwn

11:15 ei gar h apobolh autwn katallagh kosmou tis h proslhmyis ei mh zwh ek nekrwn

11:16 ei de h aparch agia kai to furama kai ei h riza agia kai oi kladoi

11:17 ei de tines twn kladwn exeklasqhsan su de agrielaios wn enekentrisqhs en autois kai sugkoinwnos ths rizhs ths piothtos ths elaias egenou

11:18 mh katakaucw twn kladwn ei de katakaucasai ou su thn rizan bastazeis alla h riza se

11:19 ereis oun exeklasqhsan kladoi ina egw egkentrisqw

11:20 kalws th apistia exeklasqhsan su de th pistei esthkas mh uyhla fronei alla fobou

11:21 ei gar o qeos twn kata fusin kladwn ouk efeisato | | [mh pws] | oude sou feisetai

11:22 ide oun crhstothta kai apotomian qeou epi men tous pesontas apotomia epi de se crhstoths qeou ean epimenhs th crhstothti epei kai su ekkophsh

11:23 kakeinoi de ean mh epimenwsin th apistia egkentrisqhsontai dunatos gar estin o qeos palin egkentrisai autous

11:24 ei gar su ek ths kata fusin exekophs agrielaiou kai para fusin enekentrisqhs eis kallielaion posw mallon outoi oi kata fusin egkentrisqhsontai th idia elaia

11:25 ou gar qelw umas agnoein adelfoi to musthrion touto ina mh hte | en | [par] | eautois fronimoi oti pwrwsis apo merous tw israhl gegonen acris ou to plhrwma twn eqnwn eiselqh

11:26 kai outws pas israhl swqhsetai kaqws gegraptai hxei ek siwn o ruomenos apostreyei asebeias apo iakwb

11:27 kai auth autois h par emou diaqhkh otan afelwmai tas amartias autwn

11:28 kata men to euaggelion ecqroi di umas kata de thn ekloghn agaphtoi dia tous pateras

11:29 ametamelhta gar ta carismata kai h klhsis tou qeou

11:30 wsper gar umeis pote hpeiqhsate tw qew nun de hlehqhte th toutwn apeiqeia

11:31 outws kai outoi nun hpeiqhsan tw umeterw eleei ina kai autoi | nun | [nun] | elehqwsin

11:32 sunekleisen gar o qeos tous pantas eis apeiqeian ina tous pantas elehsh

11:33 w baqos ploutou kai sofias kai gnwsews qeou ws anexeraunhta ta krimata autou kai anexicniastoi ai odoi autou

11:34 tis gar egnw noun kuriou h tis sumboulos autou egeneto

11:35 h tis proedwken autw kai antapodoqhsetai autw

11:36 oti ex autou kai di autou kai eis auton ta panta autw h doxa eis tous aiwnas amhn

12:1 parakalw oun umas adelfoi dia twn oiktirmwn tou qeou parasthsai ta swmata umwn qusian zwsan agian | tw qew euareston | euareston tw qew | thn logikhn latreian umwn

12:2 kai mh suschmatizesqe tw aiwni toutw alla metamorfousqe th anakainwsei tou noos eis to dokimazein umas ti to qelhma tou qeou to agaqon kai euareston kai teleion

12:3 legw gar dia ths caritos ths doqeishs moi panti tw onti en umin mh uperfronein par o dei fronein alla fronein eis to swfronein ekastw ws o qeos emerisen metron pistews

12:4 kaqaper gar en eni swmati polla melh ecomen ta de melh panta ou thn authn ecei praxin

12:5 outws oi polloi en swma esmen en cristw to de kaq eis allhlwn melh

12:6 econtes de carismata kata thn carin thn doqeisan hmin diafora eite profhteian kata thn analogian ths pistews

12:7 eite diakonian en th diakonia eite o didaskwn en th didaskalia

12:8 eite o parakalwn en th paraklhsei o metadidous en aplothti o proistamenos en spoudh o elewn en ilarothti

12:9 h agaph anupokritos apostugountes to ponhron kollwmenoi tw agaqw

12:10 th filadelfia eis allhlous filostorgoi th timh allhlous prohgoumenoi

12:11 th spoudh mh oknhroi tw pneumati zeontes tw kuriw douleuontes

12:12 th elpidi cairontes th qliyei upomenontes th proseuch proskarterountes

12:13 tais creiais twn agiwn koinwnountes thn filoxenian diwkontes

12:14 eulogeite tous diwkontas | | [umas] | eulogeite kai mh katarasqe

12:15 cairein meta cairontwn klaiein meta klaiontwn

12:16 to auto eis allhlous fronountes mh ta uyhla fronountes alla tois tapeinois sunapagomenoi mh ginesqe fronimoi par eautois

12:17 mhdeni kakon anti kakou apodidontes pronooumenoi kala enwpion pantwn anqrwpwn

12:18 ei dunaton to ex umwn meta pantwn anqrwpwn eirhneuontes

12:19 mh eautous ekdikountes agaphtoi alla dote topon th orgh gegraptai gar emoi ekdikhsis egw antapodwsw legei kurios

12:20 alla ean peina o ecqros sou ywmize auton ean diya potize auton touto gar poiwn anqrakas puros swreuseis epi thn kefalhn autou

12:21 mh nikw upo tou kakou alla nika en tw agaqw to kakon

13:1 pasa yuch exousiais uperecousais upotassesqw ou gar estin exousia ei mh upo qeou ai de ousai upo qeou tetagmenai eisin

13:2 wste o antitassomenos th exousia th tou qeou diatagh anqesthken oi de anqesthkotes eautois krima lhmyontai

13:3 oi gar arcontes ouk eisin fobos tw agaqw ergw alla tw kakw qeleis de mh fobeisqai thn exousian to agaqon poiei kai exeis epainon ex auths

13:4 qeou gar diakonos estin soi eis to agaqon ean de to kakon poihs fobou ou gar eikh thn macairan forei qeou gar diakonos estin ekdikos eis orghn tw to kakon prassonti

13:5 dio anagkh upotassesqai ou monon dia thn orghn alla kai dia thn suneidhsin

13:6 dia touto gar kai forous teleite leitourgoi gar qeou eisin eis auto touto proskarterountes

13:7 apodote pasin tas ofeilas tw ton foron ton foron tw to telos to telos tw ton fobon ton fobon tw thn timhn thn timhn

13:8 mhdeni mhden ofeilete ei mh to allhlous agapan o gar agapwn ton eteron nomon peplhrwken

13:9 to gar ou moiceuseis ou foneuseis ou kleyeis ouk epiqumhseis kai ei tis etera entolh en tw logw toutw anakefalaioutai [en tw] agaphseis ton plhsion sou ws seauton

13:10 h agaph tw plhsion kakon ouk ergazetai plhrwma oun nomou h agaph

13:11 kai touto eidotes ton kairon oti wra hdh umas ex upnou egerqhnai nun gar egguteron hmwn h swthria h ote episteusamen

13:12 h nux proekoyen h de hmera hggiken apoqwmeqa oun ta erga tou skotous enduswmeqa [de] ta opla tou fwtos

13:13 ws en hmera euschmonws peripathswmen mh kwmois kai meqais mh koitais kai aselgeiais mh eridi kai zhlw

13:14 alla endusasqe ton kurion ihsoun criston kai ths sarkos pronoian mh poieisqe eis epiqumias

14:1 ton de asqenounta th pistei proslambanesqe mh eis diakriseis dialogismwn

14:2 os men pisteuei fagein panta o de asqenwn lacana esqiei

14:3 o esqiwn ton mh esqionta mh exouqeneitw o de mh esqiwn ton esqionta mh krinetw o qeos gar auton proselabeto

14:4 su tis ei o krinwn allotrion oikethn tw idiw kuriw sthkei h piptei staqhsetai de dunatei gar o kurios sthsai auton

14:5 os men [gar] krinei hmeran par hmeran os de krinei pasan hmeran ekastos en tw idiw noi plhroforeisqw

14:6 o fronwn thn hmeran kuriw fronei kai o esqiwn kuriw esqiei eucaristei gar tw qew kai o mh esqiwn kuriw ouk esqiei kai eucaristei tw qew

14:7 oudeis gar hmwn eautw zh kai oudeis eautw apoqnhskei

14:8 ean te gar zwmen tw kuriw zwmen ean te apoqnhskwmen tw kuriw apoqnhskomen ean te oun zwmen ean te apoqnhskwmen tou kuriou esmen

14:9 eis touto gar cristos apeqanen kai ezhsen ina kai nekrwn kai zwntwn kurieush

14:10 su de ti krineis ton adelfon sou h kai su ti exouqeneis ton adelfon sou pantes gar parasthsomeqa tw bhmati tou qeou

14:11 gegraptai gar zw egw legei kurios oti emoi kamyei pan gonu kai pasa glwssa exomologhsetai tw qew

14:12 ara [oun] ekastos hmwn peri eautou logon dwsei [tw qew]

14:13 mhketi oun allhlous krinwmen alla touto krinate mallon to mh tiqenai proskomma tw adelfw h skandalon

14:14 oida kai pepeismai en kuriw ihsou oti ouden koinon di eautou ei mh tw logizomenw ti koinon einai ekeinw koinon

14:15 ei gar dia brwma o adelfos sou lupeitai ouketi kata agaphn peripateis mh tw brwmati sou ekeinon apollue uper ou cristos apeqanen

14:16 mh blasfhmeisqw oun umwn to agaqon

14:17 ou gar estin h basileia tou qeou brwsis kai posis alla dikaiosunh kai eirhnh kai cara en pneumati agiw

14:18 o gar en toutw douleuwn tw cristw euarestos tw qew kai dokimos tois anqrwpois

14:19 ara oun ta ths eirhnhs diwkwmen kai ta ths oikodomhs ths eis allhlous

14:20 mh eneken brwmatos katalue to ergon tou qeou panta men kaqara alla kakon tw anqrwpw tw dia proskommatos esqionti

14:21 kalon to mh fagein krea mhde piein oinon mhde en w o adelfos sou proskoptei

14:22 su pistin | hn | [hn] | eceis kata seauton ece enwpion tou qeou makarios o mh krinwn eauton en w dokimazei

14:23 o de diakrinomenos ean fagh katakekritai oti ouk ek pistews pan de o ouk ek pistews amartia estin

15:1 ofeilomen de hmeis oi dunatoi ta asqenhmata twn adunatwn bastazein kai mh eautois areskein

15:2 ekastos hmwn tw plhsion aresketw eis to agaqon pros oikodomhn

15:3 kai gar o cristos ouc eautw hresen alla kaqws gegraptai oi oneidismoi twn oneidizontwn se epepesan ep eme

15:4 osa gar proegrafh | [panta] | | eis thn hmeteran didaskalian egrafh ina dia ths upomonhs kai dia ths paraklhsews twn grafwn thn elpida ecwmen

15:5 o de qeos ths upomonhs kai ths paraklhsews dwh umin to auto fronein en allhlois kata criston ihsoun

15:6 ina omoqumadon en eni stomati doxazhte ton qeon kai patera tou kuriou hmwn ihsou cristou

15:7 dio proslambanesqe allhlous kaqws kai o cristos proselabeto | hmas | umas | eis doxan tou qeou

15:8 legw gar criston diakonon gegenhsqai peritomhs uper alhqeias qeou eis to bebaiwsai tas epaggelias twn paterwn

15:9 ta de eqnh uper eleous doxasai ton qeon kaqws gegraptai dia touto exomologhsomai soi en eqnesin kai tw onomati sou yalw

15:10 kai palin legei eufranqhte eqnh meta tou laou autou

15:11 kai palin aineite panta ta eqnh ton kurion kai epainesatwsan auton pantes oi laoi

15:12 kai palin hsaias legei estai h riza tou iessai kai o anistamenos arcein eqnwn ep autw eqnh elpiousin

15:13 o de qeos ths elpidos plhrwsai umas pashs caras kai eirhnhs en tw pisteuein eis to perisseuein umas en th elpidi en dunamei pneumatos agiou

15:14 pepeismai de adelfoi mou kai autos egw peri umwn oti kai autoi mestoi este agaqwsunhs peplhrwmenoi pashs | ths | [ths] | gnwsews dunamenoi kai allhlous nouqetein

15:15 | tolmhroterws | tolmhroteron | de egraya umin apo merous ws epanamimnhskwn umas dia thn carin thn doqeisan moi | apo | upo | tou qeou

15:16 eis to einai me leitourgon cristou ihsou eis ta eqnh ierourgounta to euaggelion tou qeou ina genhtai h prosfora twn eqnwn euprosdektos hgiasmenh en pneumati agiw

15:17 ecw oun [thn] kauchsin en cristw ihsou ta pros ton qeon

15:18 ou gar tolmhsw ti lalein wn ou kateirgasato cristos di emou eis upakohn eqnwn logw kai ergw

15:19 en dunamei shmeiwn kai teratwn en dunamei pneumatos | [agiou] | [qeou] | wste me apo ierousalhm kai kuklw mecri tou illurikou peplhrwkenai to euaggelion tou cristou

15:20 outws de filotimoumenon euaggelizesqai ouc opou wnomasqh cristos ina mh ep allotrion qemelion oikodomw

15:21 alla kaqws gegraptai | oyontai ois ouk anhggelh peri autou | ois ouk anhggelh peri autou oyontai | kai oi ouk akhkoasin sunhsousin

15:22 dio kai enekoptomhn ta polla tou elqein pros umas

15:23 nuni de mhketi topon ecwn en tois klimasin toutois epipoqian de ecwn tou elqein pros umas apo | ikanwn | pollwn | etwn

15:24 ws an poreuwmai eis thn spanian elpizw gar diaporeuomenos qeasasqai umas kai uf umwn propemfqhnai ekei ean umwn prwton apo merous emplhsqw

15:25 nuni de poreuomai eis ierousalhm diakonwn tois agiois

15:26 eudokhsan gar makedonia kai acaia koinwnian tina poihsasqai eis tous ptwcous twn agiwn twn en ierousalhm

15:27 eudokhsan gar kai ofeiletai eisin autwn ei gar tois pneumatikois autwn ekoinwnhsan ta eqnh ofeilousin kai en tois sarkikois leitourghsai autois

15:28 touto oun epitelesas kai sfragisamenos autois ton karpon touton apeleusomai di umwn eis spanian

15:29 oida de oti ercomenos pros umas en plhrwmati eulogias cristou eleusomai

15:30 parakalw de umas [adelfoi] dia tou kuriou hmwn ihsou cristou kai dia ths agaphs tou pneumatos sunagwnisasqai moi en tais proseucais uper emou pros ton qeon

15:31 ina rusqw apo twn apeiqountwn en th ioudaia kai h diakonia mou h eis ierousalhm euprosdektos tois agiois genhtai

15:32 ina en cara elqwn pros umas dia qelhmatos qeou sunanapauswmai umin

15:33 o de qeos ths eirhnhs meta pantwn umwn amhn

16:1 sunisthmi de umin foibhn thn adelfhn hmwn ousan [kai] diakonon ths ekklhsias ths en kegcreais

16:2 ina | prosdexhsqe authn | authn prosdexhsqe | en kuriw axiws twn agiwn kai parasthte auth en w an umwn crhzh pragmati kai gar auth prostatis pollwn egenhqh kai emou autou

16:3 aspasasqe priskan kai akulan tous sunergous mou en cristw ihsou

16:4 oitines uper ths yuchs mou ton eautwn trachlon upeqhkan ois ouk egw monos eucaristw alla kai pasai ai ekklhsiai twn eqnwn

16:5 kai thn kat oikon autwn ekklhsian aspasasqe epaineton ton agaphton mou os estin aparch ths asias eis criston

16:6 aspasasqe marian htis polla ekopiasen eis umas

16:7 aspasasqe andronikon kai iounian tous suggeneis mou kai sunaicmalwtous mou oitines eisin epishmoi en tois apostolois oi kai pro emou gegonan en cristw

16:8 aspasasqe ampliaton ton agaphton mou en kuriw

16:9 aspasasqe ourbanon ton sunergon hmwn en cristw kai stacun ton agaphton mou

16:10 aspasasqe apellhn ton dokimon en cristw aspasasqe tous ek twn aristoboulou

16:11 aspasasqe hrwdiwna ton suggenh mou aspasasqe tous ek twn narkissou tous ontas en kuriw

16:12 aspasasqe trufainan kai trufwsan tas kopiwsas en kuriw aspasasqe persida thn agaphthn htis polla ekopiasen en kuriw

16:13 aspasasqe roufon ton eklekton en kuriw kai thn mhtera autou kai emou

16:14 aspasasqe asugkriton flegonta ermhn patroban erman kai tous sun autois adelfous

16:15 aspasasqe filologon kai ioulian nhrea kai thn adelfhn autou kai olumpan kai tous sun autois pantas agious

16:16 aspasasqe allhlous en filhmati agiw aspazontai umas ai ekklhsiai pasai tou cristou

16:17 parakalw de umas adelfoi skopein tous tas dicostasias kai ta skandala para thn didachn hn umeis emaqete poiountas kai ekklinete ap autwn

16:18 oi gar toioutoi tw kuriw hmwn cristw ou douleuousin alla th eautwn koilia kai dia ths crhstologias kai eulogias exapatwsin tas kardias twn akakwn

16:19 h gar umwn upakoh eis pantas afiketo ef umin oun cairw qelw de umas sofous | [men] | | einai eis to agaqon akeraious de eis to kakon

16:20 o de qeos ths eirhnhs suntriyei ton satanan upo tous podas umwn en tacei h caris tou kuriou hmwn ihsou meq umwn

16:21 aspazetai umas timoqeos o sunergos | [mou] | mou | kai loukios kai iaswn kai swsipatros oi suggeneis mou

16:22 aspazomai umas egw tertios o grayas thn epistolhn en kuriw

16:23 aspazetai umas gaios o xenos mou kai olhs ths ekklhsias aspazetai umas erastos o oikonomos ths polews kai kouartos o adelfos

16:24

16:25 | tw | [tw | de dunamenw umas sthrixai kata to euaggelion mou kai to khrugma ihsou cristou kata apokaluyin musthriou cronois aiwniois sesighmenou

16:26 fanerwqentos de nun dia te grafwn profhtikwn kat epitaghn tou aiwniou qeou eis upakohn pistews eis panta ta eqnh gnwrisqentos

16:27 monw sofw qew dia ihsou cristou | [w] | w | h doxa eis tous aiwnas | amhn | amhn] |