GREEK NEW TESTAMENT - 1. THESSALONIAN

GREEK NEW TESTAMENT
1. THESSALONIAN

Apparatus: Variant readings are given in the text in this presentation: | Westcott-Hort text | NA-26 text |
< > indicates a word where NA26 encloses only a part of the word in square brackets. Since this would affect the search tools, we use these brackets. The reader should consult the printed NA26 edition for the details.
[ ] indicates doubtful text.


1:1 paulos kai silouanos kai timoqeos th ekklhsia qessalonikewn en qew patri kai kuriw ihsou cristw caris umin kai eirhnh

1:2 eucaristoumen tw qew pantote peri pantwn umwn mneian poioumenoi epi twn proseucwn hmwn

1:3 adialeiptws mnhmoneuontes umwn tou ergou ths pistews kai tou kopou ths agaphs kai ths upomonhs ths elpidos tou kuriou hmwn ihsou cristou emprosqen tou qeou kai patros hmwn

1:4 eidotes adelfoi hgaphmenoi upo [tou] qeou thn ekloghn umwn

1:5 oti to euaggelion hmwn ouk egenhqh eis umas en logw monon alla kai en dunamei kai en pneumati agiw kai | | [en] | plhroforia pollh kaqws oidate oioi egenhqhmen | | [en] | umin di umas

1:6 kai umeis mimhtai hmwn egenhqhte kai tou kuriou dexamenoi ton logon en qliyei pollh meta caras pneumatos agiou

1:7 wste genesqai umas tupon pasin tois pisteuousin en th makedonia kai en th acaia

1:8 af umwn gar exhchtai o logos tou kuriou ou monon en th makedonia kai | | [en th] | acaia all en panti topw h pistis umwn h pros ton qeon exelhluqen wste mh creian ecein hmas lalein ti

1:9 autoi gar peri hmwn apaggellousin opoian eisodon escomen pros umas kai pws epestreyate pros ton qeon apo twn eidwlwn douleuein qew zwnti kai alhqinw

1:10 kai anamenein ton uion autou ek twn ouranwn on hgeiren ek [twn] nekrwn ihsoun ton ruomenon hmas ek ths orghs ths ercomenhs

2:1 autoi gar oidate adelfoi thn eisodon hmwn thn pros umas oti ou kenh gegonen

2:2 alla propaqontes kai ubrisqentes kaqws oidate en filippois eparrhsiasameqa en tw qew hmwn lalhsai pros umas to euaggelion tou qeou en pollw agwni

2:3 h gar paraklhsis hmwn ouk ek planhs oude ex akaqarsias oude en dolw

2:4 alla kaqws dedokimasmeqa upo tou qeou pisteuqhnai to euaggelion outws laloumen ouc ws anqrwpois areskontes alla qew tw dokimazonti tas kardias hmwn

2:5 oute gar pote en logw kolakeias egenhqhmen kaqws oidate oute | | en | profasei pleonexias qeos martus

2:6 oute zhtountes ex anqrwpwn doxan oute af umwn oute ap allwn [2:7] dunamenoi en barei einai ws cristou apostoloi

2:7 alla egenhqhmen nhpioi en mesw umwn ws ean trofos qalph ta eauths tekna

2:8 outws omeiromenoi umwn eudokoumen metadounai umin ou monon to euaggelion tou qeou alla kai tas eautwn yucas dioti agaphtoi hmin egenhqhte

2:9 mnhmoneuete gar adelfoi ton kopon hmwn kai ton mocqon nuktos kai hmeras ergazomenoi pros to mh epibarhsai tina umwn ekhruxamen eis umas to euaggelion tou qeou

2:10 umeis martures kai o qeos ws osiws kai dikaiws kai amemptws umin tois pisteuousin egenhqhmen

2:11 kaqaper oidate ws ena ekaston umwn ws pathr tekna eautou [2:12] parakalountes umas kai paramuqoumenoi

2:12 kai marturomenoi eis to peripatein umas axiws tou qeou tou kalountos umas eis thn eautou basileian kai doxan

2:13 kai dia touto kai hmeis eucaristoumen tw qew adialeiptws oti paralabontes logon akohs par hmwn tou qeou edexasqe ou logon anqrwpwn alla kaqws | alhqws estin | estin alhqws | logon qeou os kai energeitai en umin tois pisteuousin

2:14 umeis gar mimhtai egenhqhte adelfoi twn ekklhsiwn tou qeou twn ouswn en th ioudaia en cristw ihsou oti ta auta epaqete kai umeis upo twn idiwn sumfuletwn kaqws kai autoi upo twn ioudaiwn

2:15 twn kai ton kurion apokteinantwn ihsoun kai tous profhtas kai hmas ekdiwxantwn kai qew mh areskontwn kai pasin anqrwpois enantiwn

2:16 kwluontwn hmas tois eqnesin lalhsai ina swqwsin eis to anaplhrwsai autwn tas amartias pantote efqasen de ep autous h orgh eis telos

2:17 hmeis de adelfoi aporfanisqentes af umwn pros kairon wras proswpw ou kardia perissoterws espoudasamen to proswpon umwn idein en pollh epiqumia

2:18 dioti hqelhsamen elqein pros umas egw men paulos kai apax kai dis kai enekoyen hmas o satanas

2:19 tis gar hmwn elpis h cara h stefanos kauchsews h ouci kai umeis emprosqen tou kuriou hmwn ihsou en th autou parousia

2:20 umeis gar este h doxa hmwn kai h cara

3:1 dio mhketi stegontes eudokhsamen kataleifqhnai en aqhnais monoi

3:2 kai epemyamen timoqeon ton adelfon hmwn kai | diakonon | sunergon | tou qeou en tw euaggeliw tou cristou eis to sthrixai umas kai parakalesai uper ths pistews umwn

3:3 to mhdena sainesqai en tais qliyesin tautais autoi gar oidate oti eis touto keimeqa

3:4 kai gar ote pros umas hmen proelegomen umin oti mellomen qlibesqai kaqws kai egeneto kai oidate

3:5 dia touto kagw mhketi stegwn epemya eis to gnwnai thn pistin umwn mh pws epeirasen umas o peirazwn kai eis kenon genhtai o kopos hmwn

3:6 arti de elqontos timoqeou pros hmas af umwn kai euaggelisamenou hmin thn pistin kai thn agaphn umwn kai oti ecete mneian hmwn agaqhn pantote epipoqountes hmas idein kaqaper kai hmeis umas

3:7 dia touto pareklhqhmen adelfoi ef umin epi pash th anagkh kai qliyei hmwn dia ths umwn pistews

3:8 oti nun zwmen ean umeis sthkete en kuriw

3:9 tina gar eucaristian dunameqa tw qew antapodounai peri umwn epi pash th cara h cairomen di umas emprosqen tou qeou hmwn

3:10 nuktos kai hmeras uper ekperissou deomenoi eis to idein umwn to proswpon kai katartisai ta usterhmata ths pistews umwn

3:11 autos de o qeos kai pathr hmwn kai o kurios hmwn ihsous kateuqunai thn odon hmwn pros umas

3:12 umas de o kurios pleonasai kai perisseusai th agaph eis allhlous kai eis pantas kaqaper kai hmeis eis umas

3:13 eis to sthrixai umwn tas kardias amemptous en agiwsunh emprosqen tou qeou kai patros hmwn en th parousia tou kuriou hmwn ihsou meta pantwn twn agiwn autou | | [amhn] |

4:1 loipon | | oun | adelfoi erwtwmen umas kai parakaloumen en kuriw ihsou | [ina] | ina | kaqws parelabete par hmwn to pws dei umas peripatein kai areskein qew kaqws kai peripateite ina perisseuhte mallon

4:2 oidate gar tinas paraggelias edwkamen umin dia tou kuriou ihsou

4:3 touto gar estin qelhma tou qeou o agiasmos umwn apecesqai umas apo ths porneias

4:4 eidenai ekaston umwn to eautou skeuos ktasqai en agiasmw kai timh

4:5 mh en paqei epiqumias kaqaper kai ta eqnh ta mh eidota ton qeon

4:6 to mh uperbainein kai pleonektein en tw pragmati ton adelfon autou dioti ekdikos kurios peri pantwn toutwn kaqws kai proeipamen umin kai diemarturameqa

4:7 ou gar ekalesen hmas o qeos epi akaqarsia all en agiasmw

4:8 toigaroun o aqetwn ouk anqrwpon aqetei alla ton qeon ton | | [kai] | didonta to pneuma autou to agion eis umas

4:9 peri de ths filadelfias ou creian ecete grafein umin autoi gar umeis qeodidaktoi este eis to agapan allhlous

4:10 kai gar poieite auto eis pantas tous adelfous [tous] en olh th makedonia parakaloumen de umas adelfoi perisseuein mallon

4:11 kai filotimeisqai hsucazein kai prassein ta idia kai ergazesqai tais | | [idiais] | cersin umwn kaqws umin parhggeilamen

4:12 ina peripathte euschmonws pros tous exw kai mhdenos creian echte

4:13 ou qelomen de umas agnoein adelfoi peri twn koimwmenwn ina mh luphsqe kaqws kai oi loipoi oi mh econtes elpida

4:14 ei gar pisteuomen oti ihsous apeqanen kai anesth outws kai o qeos tous koimhqentas dia tou ihsou axei sun autw

4:15 touto gar umin legomen en logw kuriou oti hmeis oi zwntes oi perileipomenoi eis thn parousian tou kuriou ou mh fqaswmen tous koimhqentas

4:16 oti autos o kurios en keleusmati en fwnh arcaggelou kai en salpiggi qeou katabhsetai ap ouranou kai oi nekroi en cristw anasthsontai prwton

4:17 epeita hmeis oi zwntes oi perileipomenoi ama sun autois arpaghsomeqa en nefelais eis apanthsin tou kuriou eis aera kai outws pantote sun kuriw esomeqa

4:18 wste parakaleite allhlous en tois logois toutois

5:1 peri de twn cronwn kai twn kairwn adelfoi ou creian ecete umin grafesqai

5:2 autoi gar akribws oidate oti hmera kuriou ws klepths en nukti outws ercetai

5:3 otan legwsin eirhnh kai asfaleia tote aifnidios autois | epistatai | efistatai | oleqros wsper h wdin th en gastri ecoush kai ou mh ekfugwsin

5:4 umeis de adelfoi ouk este en skotei ina h hmera umas ws | kleptas | klepths | katalabh

5:5 pantes gar umeis uioi fwtos este kai uioi hmeras ouk esmen nuktos oude skotous

5:6 ara oun mh kaqeudwmen ws oi loipoi alla grhgorwmen kai nhfwmen

5:7 oi gar kaqeudontes nuktos kaqeudousin kai oi mequskomenoi nuktos mequousin

5:8 hmeis de hmeras ontes nhfwmen endusamenoi qwraka pistews kai agaphs kai perikefalaian elpida swthrias

5:9 oti ouk eqeto hmas o qeos eis orghn alla eis peripoihsin swthrias dia tou kuriou hmwn ihsou | [cristou] | cristou |

5:10 tou apoqanontos | peri | uper | hmwn ina eite grhgorwmen eite kaqeudwmen ama sun autw zhswmen

5:11 dio parakaleite allhlous kai oikodomeite eis ton ena kaqws kai poieite

5:12 erwtwmen de umas adelfoi eidenai tous kopiwntas en umin kai proistamenous umwn en kuriw kai nouqetountas umas

5:13 kai hgeisqai autous uper ekperissou en agaph dia to ergon autwn eirhneuete en eautois

5:14 parakaloumen de umas adelfoi nouqeteite tous ataktous paramuqeisqe tous oligoyucous antecesqe twn asqenwn makroqumeite pros pantas

5:15 orate mh tis kakon anti kakou tini apodw alla pantote to agaqon diwkete | | [kai] | eis allhlous kai eis pantas

5:16 pantote cairete

5:17 adialeiptws proseucesqe

5:18 en panti eucaristeite touto gar qelhma qeou en cristw ihsou eis umas

5:19 to pneuma mh sbennute

5:20 profhteias mh exouqeneite

5:21 panta | [de] | de | dokimazete to kalon katecete

5:22 apo pantos eidous ponhrou apecesqe

5:23 autos de o qeos ths eirhnhs agiasai umas oloteleis kai oloklhron umwn to pneuma kai h yuch kai to swma amemptws en th parousia tou kuriou hmwn ihsou cristou thrhqeih

5:24 pistos o kalwn umas os kai poihsei

5:25 adelfoi proseucesqe [kai] peri hmwn

5:26 aspasasqe tous adelfous pantas en filhmati agiw

5:27 enorkizw umas ton kurion anagnwsqhnai thn epistolhn pasin tois adelfois

5:28 h caris tou kuriou hmwn ihsou cristou meq umwn