GREEK NEW TESTAMENT - 2. THESSALONIAN

GREEK NEW TESTAMENT
2. THESSALONIAN

Apparatus: Variant readings are given in the text in this presentation: | Westcott-Hort text | NA-26 text |
< > indicates a word where NA26 encloses only a part of the word in square brackets. Since this would affect the search tools, we use these brackets. The reader should consult the printed NA26 edition for the details.
[ ] indicates doubtful text.


1:1 paulos kai silouanos kai timoqeos th ekklhsia qessalonikewn en qew patri hmwn kai kuriw ihsou cristw

1:2 caris umin kai eirhnh apo qeou patros | | [hmwn] | kai kuriou ihsou cristou

1:3 eucaristein ofeilomen tw qew pantote peri umwn adelfoi kaqws axion estin oti uperauxanei h pistis umwn kai pleonazei h agaph enos ekastou pantwn umwn eis allhlous

1:4 wste autous hmas en umin egkaucasqai en tais ekklhsiais tou qeou uper ths upomonhs umwn kai pistews en pasin tois diwgmois umwn kai tais qliyesin ais anecesqe

1:5 endeigma ths dikaias krisews tou qeou eis to kataxiwqhnai umas ths basileias tou qeou uper hs kai pascete

1:6 eiper dikaion para qew antapodounai tois qlibousin umas qliyin

1:7 kai umin tois qlibomenois anesin meq hmwn en th apokaluyei tou kuriou ihsou ap ouranou met aggelwn dunamews autou

1:8 en puri flogos didontos ekdikhsin tois mh eidosin qeon kai tois mh upakouousin tw euaggeliw tou kuriou hmwn ihsou

1:9 oitines dikhn tisousin oleqron aiwnion apo proswpou tou kuriou kai apo ths doxhs ths iscuos autou

1:10 otan elqh endoxasqhnai en tois agiois autou kai qaumasqhnai en pasin tois pisteusasin oti episteuqh to marturion hmwn ef umas en th hmera ekeinh

1:11 eis o kai proseucomeqa pantote peri umwn ina umas axiwsh ths klhsews o qeos hmwn kai plhrwsh pasan eudokian agaqwsunhs kai ergon pistews en dunamei

1:12 opws endoxasqh to onoma tou kuriou hmwn ihsou en umin kai umeis en autw kata thn carin tou qeou hmwn kai kuriou ihsou cristou

2:1 erwtwmen de umas adelfoi uper ths parousias tou kuriou | [hmwn] | hmwn | ihsou cristou kai hmwn episunagwghs ep auton

2:2 eis to mh tacews saleuqhnai umas apo tou noos mhde qroeisqai mhte dia pneumatos mhte dia logou mhte di epistolhs ws di hmwn ws oti enesthken h hmera tou kuriou

2:3 mh tis umas exapathsh kata mhdena tropon oti ean mh elqh h apostasia prwton kai apokalufqh o anqrwpos ths anomias o uios ths apwleias

2:4 o antikeimenos kai uperairomenos epi panta legomenon qeon h sebasma wste auton eis ton naon tou qeou kaqisai apodeiknunta eauton oti estin qeos

2:5 ou mnhmoneuete oti eti wn pros umas tauta elegon umin

2:6 kai nun to katecon oidate eis to apokalufqhnai auton en tw | autou | eautou | kairw

2:7 to gar musthrion hdh energeitai ths anomias monon o katecwn arti ews ek mesou genhtai

2:8 kai tote apokalufqhsetai o anomos on o kurios [ihsous] anelei tw pneumati tou stomatos autou kai katarghsei th epifaneia ths parousias autou

2:9 ou estin h parousia kat energeian tou satana en pash dunamei kai shmeiois kai terasin yeudous

2:10 kai en pash apath adikias tois apollumenois anq wn thn agaphn ths alhqeias ouk edexanto eis to swqhnai autous

2:11 kai dia touto pempei autois o qeos energeian planhs eis to pisteusai autous tw yeudei

2:12 ina kriqwsin pantes oi mh pisteusantes th alhqeia alla eudokhsantes th adikia

2:13 hmeis de ofeilomen eucaristein tw qew pantote peri umwn adelfoi hgaphmenoi upo kuriou oti eilato umas o qeos | ap archs | aparchn | eis swthrian en agiasmw pneumatos kai pistei alhqeias

2:14 eis o | | [kai] | ekalesen umas dia tou euaggeliou hmwn eis peripoihsin doxhs tou kuriou hmwn ihsou cristou

2:15 ara oun adelfoi sthkete kai krateite tas paradoseis as edidacqhte eite dia logou eite di epistolhs hmwn

2:16 autos de o kurios hmwn ihsous cristos kai [o] qeos o pathr hmwn o agaphsas hmas kai dous paraklhsin aiwnian kai elpida agaqhn en cariti

2:17 parakalesai umwn tas kardias kai sthrixai en panti ergw kai logw agaqw

3:1 to loipon proseucesqe adelfoi peri hmwn ina o logos tou kuriou trech kai doxazhtai kaqws kai pros umas

3:2 kai ina rusqwmen apo twn atopwn kai ponhrwn anqrwpwn ou gar pantwn h pistis

3:3 pistos de estin o kurios os sthrixei umas kai fulaxei apo tou ponhrou

3:4 pepoiqamen de en kuriw ef umas oti a paraggellomen [kai] poieite kai poihsete

3:5 o de kurios kateuqunai umwn tas kardias eis thn agaphn tou qeou kai eis thn upomonhn tou cristou

3:6 paraggellomen de umin adelfoi en onomati tou kuriou | | [hmwn] | ihsou cristou stellesqai umas apo pantos adelfou ataktws peripatountos kai mh kata thn paradosin hn | parelabete | parelabosan | par hmwn

3:7 autoi gar oidate pws dei mimeisqai hmas oti ouk htakthsamen en umin

3:8 oude dwrean arton efagomen para tinos all en kopw kai mocqw nuktos kai hmeras ergazomenoi pros to mh epibarhsai tina umwn

3:9 ouc oti ouk ecomen exousian all ina eautous tupon dwmen umin eis to mimeisqai hmas

3:10 kai gar ote hmen pros umas touto parhggellomen umin oti ei tis ou qelei ergazesqai mhde esqietw

3:11 akouomen gar tinas peripatountas en umin ataktws mhden ergazomenous alla periergazomenous

3:12 tois de toioutois paraggellomen kai parakaloumen en kuriw ihsou cristw ina meta hsucias ergazomenoi ton eautwn arton esqiwsin

3:13 umeis de adelfoi mh egkakhshte kalopoiountes

3:14 ei de tis ouc upakouei tw logw hmwn dia ths epistolhs touton shmeiousqe mh sunanamignusqai autw ina entraph

3:15 kai mh ws ecqron hgeisqe alla nouqeteite ws adelfon

3:16 autos de o kurios ths eirhnhs dwh umin thn eirhnhn dia pantos en panti tropw o kurios meta pantwn umwn

3:17 o aspasmos th emh ceiri paulou o estin shmeion en pash epistolh outws grafw

3:18 h caris tou kuriou hmwn ihsou cristou meta pantwn umwn