GREEK NEW TESTAMENT - 1. TIMOTHY

GREEK NEW TESTAMENT
1. TIMOTHY

Apparatus: Variant readings are given in the text in this presentation: | Westcott-Hort text | NA-26 text |
< > indicates a word where NA26 encloses only a part of the word in square brackets. Since this would affect the search tools, we use these brackets. The reader should consult the printed NA26 edition for the details.
[ ] indicates doubtful text.


1:1 paulos apostolos cristou ihsou kat epitaghn qeou swthros hmwn kai cristou ihsou ths elpidos hmwn

1:2 timoqew gnhsiw teknw en pistei caris eleos eirhnh apo qeou patros kai cristou ihsou tou kuriou hmwn

1:3 kaqws parekalesa se prosmeinai en efesw poreuomenos eis makedonian ina paraggeilhs tisin mh eterodidaskalein

1:4 mhde prosecein muqois kai genealogiais aperantois aitines ekzhthseis parecousin mallon h oikonomian qeou thn en pistei

1:5 to de telos ths paraggelias estin agaph ek kaqaras kardias kai suneidhsews agaqhs kai pistews anupokritou

1:6 wn tines astochsantes exetraphsan eis mataiologian

1:7 qelontes einai nomodidaskaloi mh noountes mhte a legousin mhte peri tinwn diabebaiountai

1:8 oidamen de oti kalos o nomos ean tis autw nomimws crhtai

1:9 eidws touto oti dikaiw nomos ou keitai anomois de kai anupotaktois asebesin kai amartwlois anosiois kai bebhlois patrolwais kai mhtrolwais androfonois

1:10 pornois arsenokoitais andrapodistais yeustais epiorkois kai ei ti eteron th ugiainoush didaskalia antikeitai

1:11 kata to euaggelion ths doxhs tou makariou qeou o episteuqhn egw

1:12 carin ecw tw endunamwsanti me cristw ihsou tw kuriw hmwn oti piston me hghsato qemenos eis diakonian

1:13 to proteron onta blasfhmon kai diwkthn kai ubristhn alla hlehqhn oti agnown epoihsa en apistia

1:14 uperepleonasen de h caris tou kuriou hmwn meta pistews kai agaphs ths en cristw ihsou

1:15 pistos o logos kai pashs apodochs axios oti cristos ihsous hlqen eis ton kosmon amartwlous swsai wn prwtos eimi egw

1:16 alla dia touto hlehqhn ina en emoi prwtw endeixhtai cristos ihsous thn apasan makroqumian pros upotupwsin twn mellontwn pisteuein ep autw eis zwhn aiwnion

1:17 tw de basilei twn aiwnwn afqartw aoratw monw qew timh kai doxa eis tous aiwnas twn aiwnwn amhn

1:18 tauthn thn paraggelian paratiqemai soi teknon timoqee kata tas proagousas epi se profhteias ina strateuh en autais thn kalhn strateian

1:19 ecwn pistin kai agaqhn suneidhsin hn tines apwsamenoi peri thn pistin enauaghsan

1:20 wn estin umenaios kai alexandros ous paredwka tw satana ina paideuqwsin mh blasfhmein

2:1 parakalw oun prwton pantwn poieisqai dehseis proseucas enteuxeis eucaristias uper pantwn anqrwpwn

2:2 uper basilewn kai pantwn twn en uperoch ontwn ina hremon kai hsucion bion diagwmen en pash eusebeia kai semnothti

2:3 touto kalon kai apodekton enwpion tou swthros hmwn qeou

2:4 os pantas anqrwpous qelei swqhnai kai eis epignwsin alhqeias elqein

2:5 eis gar qeos eis kai mesiths qeou kai anqrwpwn anqrwpos cristos ihsous

2:6 o dous eauton antilutron uper pantwn to marturion kairois idiois

2:7 eis o eteqhn egw khrux kai apostolos alhqeian legw ou yeudomai didaskalos eqnwn en pistei kai alhqeia

2:8 boulomai oun proseucesqai tous andras en panti topw epairontas osious ceiras cwris orghs kai | dialogismwn | dialogismou |

2:9 wsautws | | [kai] | gunaikas en katastolh kosmiw meta aidous kai swfrosunhs kosmein eautas mh en plegmasin kai crusiw h margaritais h imatismw polutelei

2:10 all o prepei gunaixin epaggellomenais qeosebeian di ergwn agaqwn

2:11 gunh en hsucia manqanetw en pash upotagh

2:12 didaskein de gunaiki ouk epitrepw oude auqentein andros all einai en hsucia

2:13 adam gar prwtos eplasqh eita eua

2:14 kai adam ouk hpathqh h de gunh exapathqeisa en parabasei gegonen

2:15 swqhsetai de dia ths teknogonias ean meinwsin en pistei kai agaph kai agiasmw meta swfrosunhs

3:1 pistos o logos ei tis episkophs oregetai kalou ergou epiqumei

3:2 dei oun ton episkopon anepilhmpton einai mias gunaikos andra nhfalion swfrona kosmion filoxenon didaktikon

3:3 mh paroinon mh plhkthn alla epieikh amacon afilarguron

3:4 tou idiou oikou kalws proistamenon tekna econta en upotagh meta pashs semnothtos

3:5 ei de tis tou idiou oikou prosthnai ouk oiden pws ekklhsias qeou epimelhsetai

3:6 mh neofuton ina mh tufwqeis eis krima empesh tou diabolou

3:7 dei de kai marturian kalhn ecein apo twn exwqen ina mh eis oneidismon empesh kai pagida tou diabolou

3:8 diakonous wsautws semnous mh dilogous mh oinw pollw prosecontas mh aiscrokerdeis

3:9 econtas to musthrion ths pistews en kaqara suneidhsei

3:10 kai outoi de dokimazesqwsan prwton eita diakoneitwsan anegklhtoi ontes

3:11 gunaikas wsautws semnas mh diabolous nhfalious pistas en pasin

3:12 diakonoi estwsan mias gunaikos andres teknwn kalws proistamenoi kai twn idiwn oikwn

3:13 oi gar kalws diakonhsantes baqmon eautois kalon peripoiountai kai pollhn parrhsian en pistei th en cristw ihsou

3:14 tauta soi grafw elpizwn elqein | [pros se] | pros se | en tacei

3:15 ean de bradunw ina eidhs pws dei en oikw qeou anastrefesqai htis estin ekklhsia qeou zwntos stulos kai edraiwma ths alhqeias

3:16 kai omologoumenws mega estin to ths eusebeias musthrion os efanerwqh en sarki edikaiwqh en pneumati wfqh aggelois ekhrucqh en eqnesin episteuqh en kosmw anelhmfqh en doxh

4:1 to de pneuma rhtws legei oti en usterois kairois aposthsontai tines ths pistews prosecontes pneumasin planois kai didaskaliais daimoniwn

4:2 en upokrisei yeudologwn kekausthriasmenwn thn idian suneidhsin

4:3 kwluontwn gamein apecesqai brwmatwn a o qeos ektisen eis metalhmyin meta eucaristias tois pistois kai epegnwkosin thn alhqeian

4:4 oti pan ktisma qeou kalon kai ouden apoblhton meta eucaristias lambanomenon

4:5 agiazetai gar dia logou qeou kai enteuxews

4:6 tauta upotiqemenos tois adelfois kalos esh diakonos cristou ihsou entrefomenos tois logois ths pistews kai ths kalhs didaskalias h parhkolouqhkas

4:7 tous de bebhlous kai grawdeis muqous paraitou gumnaze de seauton pros eusebeian

4:8 h gar swmatikh gumnasia pros oligon estin wfelimos h de eusebeia pros panta wfelimos estin epaggelian ecousa zwhs ths nun kai ths melloushs

4:9 pistos o logos kai pashs apodochs axios

4:10 eis touto gar kopiwmen kai agwnizomeqa oti hlpikamen epi qew zwnti os estin swthr pantwn anqrwpwn malista pistwn

4:11 paraggelle tauta kai didaske

4:12 mhdeis sou ths neothtos katafroneitw alla tupos ginou twn pistwn en logw en anastrofh en agaph en pistei en agneia

4:13 ews ercomai prosece th anagnwsei th paraklhsei th didaskalia

4:14 mh amelei tou en soi carismatos o edoqh soi dia profhteias meta epiqesews twn ceirwn tou presbuteriou

4:15 tauta meleta en toutois isqi ina sou h prokoph fanera h pasin

4:16 epece seautw kai th didaskalia epimene autois touto gar poiwn kai seauton swseis kai tous akouontas sou

5:1 presbuterw mh epiplhxhs alla parakalei ws patera newterous ws adelfous

5:2 presbuteras ws mhteras newteras ws adelfas en pash agneia

5:3 chras tima tas ontws chras

5:4 ei de tis chra tekna h ekgona ecei manqanetwsan prwton ton idion oikon eusebein kai amoibas apodidonai tois progonois touto gar estin apodekton enwpion tou qeou

5:5 h de ontws chra kai memonwmenh hlpiken epi | [ton] | | qeon kai prosmenei tais dehsesin kai tais proseucais nuktos kai hmeras

5:6 h de spatalwsa zwsa teqnhken

5:7 kai tauta paraggelle ina anepilhmptoi wsin

5:8 ei de tis twn idiwn kai malista oikeiwn ou pronoei thn pistin hrnhtai kai estin apistou ceirwn

5:9 chra katalegesqw mh elatton etwn exhkonta gegonuia enos andros gunh

5:10 en ergois kalois marturoumenh ei eteknotrofhsen ei exenodochsen ei agiwn podas eniyen ei qlibomenois ephrkesen ei panti ergw agaqw ephkolouqhsen

5:11 newteras de chras paraitou otan gar katastrhniaswsin tou cristou gamein qelousin

5:12 ecousai krima oti thn prwthn pistin hqethsan

5:13 ama de kai argai manqanousin periercomenai tas oikias ou monon de argai alla kai fluaroi kai periergoi lalousai ta mh deonta

5:14 boulomai oun newteras gamein teknogonein oikodespotein mhdemian aformhn didonai tw antikeimenw loidorias carin

5:15 hdh gar tines exetraphsan opisw tou satana

5:16 ei tis pisth ecei chras eparkeitw autais kai mh bareisqw h ekklhsia ina tais ontws chrais eparkesh

5:17 oi kalws proestwtes presbuteroi diplhs timhs axiousqwsan malista oi kopiwntes en logw kai didaskalia

5:18 legei gar h grafh boun alownta ou fimwseis kai axios o ergaths tou misqou autou

5:19 kata presbuterou kathgorian mh paradecou ektos ei mh epi duo h triwn marturwn

5:20 tous | [de] | | amartanontas enwpion pantwn elegce ina kai oi loipoi fobon ecwsin

5:21 diamarturomai enwpion tou qeou kai cristou ihsou kai twn eklektwn aggelwn ina tauta fulaxhs cwris prokrimatos mhden poiwn kata prosklisin

5:22 ceiras tacews mhdeni epitiqei mhde koinwnei amartiais allotriais seauton agnon threi

5:23 mhketi udropotei alla oinw oligw crw dia ton stomacon kai tas puknas sou asqeneias

5:24 tinwn anqrwpwn ai amartiai prodhloi eisin proagousai eis krisin tisin de kai epakolouqousin

5:25 wsautws kai ta erga ta kala prodhla kai ta allws econta krubhnai ou dunantai

6:1 osoi eisin upo zugon douloi tous idious despotas pashs timhs axious hgeisqwsan ina mh to onoma tou qeou kai h didaskalia blasfhmhtai

6:2 oi de pistous econtes despotas mh katafroneitwsan oti adelfoi eisin alla mallon douleuetwsan oti pistoi eisin kai agaphtoi oi ths euergesias antilambanomenoi tauta didaske kai parakalei

6:3 ei tis eterodidaskalei kai mh prosercetai ugiainousin logois tois tou kuriou hmwn ihsou cristou kai th kat eusebeian didaskalia

6:4 tetufwtai mhden epistamenos alla noswn peri zhthseis kai logomacias ex wn ginetai fqonos eris blasfhmiai uponoiai ponhrai

6:5 diaparatribai diefqarmenwn anqrwpwn ton noun kai apesterhmenwn ths alhqeias nomizontwn porismon einai thn eusebeian

6:6 estin de porismos megas h eusebeia meta autarkeias

6:7 ouden gar eishnegkamen eis ton kosmon oti oude exenegkein ti dunameqa

6:8 econtes de diatrofas kai skepasmata toutois arkesqhsomeqa

6:9 oi de boulomenoi ploutein empiptousin eis peirasmon kai pagida kai epiqumias pollas anohtous kai blaberas aitines buqizousin tous anqrwpous eis oleqron kai apwleian

6:10 riza gar pantwn twn kakwn estin h filarguria hs tines oregomenoi apeplanhqhsan apo ths pistews kai eautous periepeiran odunais pollais

6:11 su de w anqrwpe qeou tauta feuge diwke de dikaiosunhn eusebeian pistin agaphn upomonhn praupaqian

6:12 agwnizou ton kalon agwna ths pistews epilabou ths aiwniou zwhs eis hn eklhqhs kai wmologhsas thn kalhn omologian enwpion pollwn marturwn

6:13 paraggellw | soi | [soi] | enwpion tou qeou tou zwogonountos ta panta kai cristou ihsou tou marturhsantos epi pontiou pilatou thn kalhn omologian

6:14 thrhsai se thn entolhn aspilon anepilhmpton mecri ths epifaneias tou kuriou hmwn ihsou cristou

6:15 hn kairois idiois deixei o makarios kai monos dunasths o basileus twn basileuontwn kai kurios twn kurieuontwn

6:16 o monos ecwn aqanasian fws oikwn aprositon on eiden oudeis anqrwpwn oude idein dunatai w timh kai kratos aiwnion amhn

6:17 tois plousiois en tw nun aiwni paraggelle mh uyhlofronein mhde hlpikenai epi ploutou adhlothti all epi qew tw pareconti hmin panta plousiws eis apolausin

6:18 agaqoergein ploutein en ergois kalois eumetadotous einai koinwnikous

6:19 apoqhsaurizontas eautois qemelion kalon eis to mellon ina epilabwntai ths ontws zwhs

6:20 w timoqee thn paraqhkhn fulaxon ektrepomenos tas bebhlous kenofwnias kai antiqeseis ths yeudwnumou gnwsews

6:21 hn tines epaggellomenoi peri thn pistin hstochsan h caris meq umwn