GREEK NEW TESTAMENT - 2. TIMOTHY

GREEK NEW TESTAMENT
2. TIMOTHY

Apparatus: Variant readings are given in the text in this presentation: | Westcott-Hort text | NA-26 text |
< > indicates a word where NA26 encloses only a part of the word in square brackets. Since this would affect the search tools, we use these brackets. The reader should consult the printed NA26 edition for the details.
[ ] indicates doubtful text.


1:1 paulos apostolos cristou ihsou dia qelhmatos qeou kat epaggelian zwhs ths en cristw ihsou

1:2 timoqew agaphtw teknw caris eleos eirhnh apo qeou patros kai cristou ihsou tou kuriou hmwn

1:3 carin ecw tw qew w latreuw apo progonwn en kaqara suneidhsei ws adialeipton ecw thn peri sou mneian en tais dehsesin mou nuktos kai hmeras

1:4 epipoqwn se idein memnhmenos sou twn dakruwn ina caras plhrwqw

1:5 upomnhsin labwn ths en soi anupokritou pistews htis enwkhsen prwton en th mammh sou lwidi kai th mhtri sou eunikh pepeismai de oti kai en soi

1:6 di hn aitian anamimnhskw se anazwpurein to carisma tou qeou o estin en soi dia ths epiqesews twn ceirwn mou

1:7 ou gar edwken hmin o qeos pneuma deilias alla dunamews kai agaphs kai swfronismou

1:8 mh oun epaiscunqhs to marturion tou kuriou hmwn mhde eme ton desmion autou alla sugkakopaqhson tw euaggeliw kata dunamin qeou

1:9 tou swsantos hmas kai kalesantos klhsei agia ou kata ta erga hmwn alla kata idian proqesin kai carin thn doqeisan hmin en cristw ihsou pro cronwn aiwniwn

1:10 fanerwqeisan de nun dia ths epifaneias tou swthros hmwn cristou ihsou katarghsantos men ton qanaton fwtisantos de zwhn kai afqarsian dia tou euaggeliou

1:11 eis o eteqhn egw khrux kai apostolos kai didaskalos

1:12 di hn aitian kai tauta pascw all ouk epaiscunomai oida gar w pepisteuka kai pepeismai oti dunatos estin thn paraqhkhn mou fulaxai eis ekeinhn thn hmeran

1:13 upotupwsin ece ugiainontwn logwn wn par emou hkousas en pistei kai agaph th en cristw ihsou

1:14 thn kalhn paraqhkhn fulaxon dia pneumatos agiou tou enoikountos en hmin

1:15 oidas touto oti apestrafhsan me pantes oi en th asia wn estin fugelos kai ermogenhs

1:16 dwh eleos o kurios tw onhsiforou oikw oti pollakis me aneyuxen kai thn alusin mou ouk epaiscunqh

1:17 alla genomenos en rwmh spoudaiws ezhthsen me kai euren

1:18 dwh autw o kurios eurein eleos para kuriou en ekeinh th hmera kai osa en efesw dihkonhsen beltion su ginwskeis

2:1 su oun teknon mou endunamou en th cariti th en cristw ihsou

2:2 kai a hkousas par emou dia pollwn marturwn tauta paraqou pistois anqrwpois oitines ikanoi esontai kai eterous didaxai

2:3 sugkakopaqhson ws kalos stratiwths cristou ihsou

2:4 oudeis strateuomenos empleketai tais tou biou pragmateiais ina tw stratologhsanti aresh

2:5 ean de kai aqlh tis ou stefanoutai ean mh nomimws aqlhsh

2:6 ton kopiwnta gewrgon dei prwton twn karpwn metalambanein

2:7 noei o legw dwsei gar soi o kurios sunesin en pasin

2:8 mnhmoneue ihsoun criston eghgermenon ek nekrwn ek spermatos dauid kata to euaggelion mou

2:9 en w kakopaqw mecri desmwn ws kakourgos alla o logos tou qeou ou dedetai

2:10 dia touto panta upomenw dia tous eklektous ina kai autoi swthrias tucwsin ths en cristw ihsou meta doxhs aiwniou

2:11 pistos o logos ei gar sunapeqanomen kai suzhsomen

2:12 ei upomenomen kai sumbasileusomen ei arnhsomeqa kakeinos arnhsetai hmas

2:13 ei apistoumen ekeinos pistos menei arnhsasqai gar eauton ou dunatai

2:14 tauta upomimnhske diamarturomenos enwpion tou qeou mh logomacein ep ouden crhsimon epi katastrofh twn akouontwn

2:15 spoudason seauton dokimon parasthsai tw qew ergathn anepaiscunton orqotomounta ton logon ths alhqeias

2:16 tas de bebhlous kenofwnias periistaso epi pleion gar prokoyousin asebeias

2:17 kai o logos autwn ws gaggraina nomhn exei wn estin umenaios kai filhtos

2:18 oitines peri thn alhqeian hstochsan legontes | | [thn] | anastasin hdh gegonenai kai anatrepousin thn tinwn pistin

2:19 o mentoi stereos qemelios tou qeou esthken ecwn thn sfragida tauthn egnw kurios tous ontas autou kai aposthtw apo adikias pas o onomazwn to onoma kuriou

2:20 en megalh de oikia ouk estin monon skeuh crusa kai argura alla kai xulina kai ostrakina kai a men eis timhn a de eis atimian

2:21 ean oun tis ekkaqarh eauton apo toutwn estai skeuos eis timhn hgiasmenon eucrhston tw despoth eis pan ergon agaqon htoimasmenon

2:22 tas de newterikas epiqumias feuge diwke de dikaiosunhn pistin agaphn eirhnhn meta twn epikaloumenwn ton kurion ek kaqaras kardias

2:23 tas de mwras kai apaideutous zhthseis paraitou eidws oti gennwsin macas

2:24 doulon de kuriou ou dei macesqai alla hpion einai pros pantas didaktikon anexikakon

2:25 en prauthti paideuonta tous antidiatiqemenous mhpote dwh autois o qeos metanoian eis epignwsin alhqeias

2:26 kai ananhywsin ek ths tou diabolou pagidos ezwgrhmenoi up autou eis to ekeinou qelhma

3:1 touto de ginwske oti en escatais hmerais ensthsontai kairoi calepoi

3:2 esontai gar oi anqrwpoi filautoi filarguroi alazones uperhfanoi blasfhmoi goneusin apeiqeis acaristoi anosioi

3:3 astorgoi aspondoi diaboloi akrateis anhmeroi afilagaqoi

3:4 prodotai propeteis tetufwmenoi filhdonoi mallon h filoqeoi

3:5 econtes morfwsin eusebeias thn de dunamin auths hrnhmenoi kai toutous apotrepou

3:6 ek toutwn gar eisin oi endunontes eis tas oikias kai aicmalwtizontes gunaikaria seswreumena amartiais agomena epiqumiais poikilais

3:7 pantote manqanonta kai mhdepote eis epignwsin alhqeias elqein dunamena

3:8 on tropon de iannhs kai iambrhs antesthsan mwusei outws kai outoi anqistantai th alhqeia anqrwpoi katefqarmenoi ton noun adokimoi peri thn pistin

3:9 all ou prokoyousin epi pleion h gar anoia autwn ekdhlos estai pasin ws kai h ekeinwn egeneto

3:10 su de parhkolouqhsas mou th didaskalia th agwgh th proqesei th pistei th makroqumia th agaph th upomonh

3:11 tois diwgmois tois paqhmasin oia moi egeneto en antioceia en ikoniw en lustrois oious diwgmous uphnegka kai ek pantwn me errusato o kurios

3:12 kai pantes de oi qelontes | zhn eusebws | eusebws zhn | en cristw ihsou diwcqhsontai

3:13 ponhroi de anqrwpoi kai gohtes prokoyousin epi to ceiron planwntes kai planwmenoi

3:14 su de mene en ois emaqes kai epistwqhs eidws para tinwn emaqes

3:15 kai oti apo brefous | | [ta] | iera grammata oidas ta dunamena se sofisai eis swthrian dia pistews ths en cristw ihsou

3:16 pasa grafh qeopneustos kai wfelimos pros didaskalian pros elegmon pros epanorqwsin pros paideian thn en dikaiosunh

3:17 ina artios h o tou qeou anqrwpos pros pan ergon agaqon exhrtismenos

4:1 diamarturomai enwpion tou qeou kai cristou ihsou tou mellontos krinein zwntas kai nekrous kai thn epifaneian autou kai thn basileian autou

4:2 khruxon ton logon episthqi eukairws akairws elegxon epitimhson parakaleson en pash makroqumia kai didach

4:3 estai gar kairos ote ths ugiainoushs didaskalias ouk anexontai alla kata tas idias epiqumias eautois episwreusousin didaskalous knhqomenoi thn akohn

4:4 kai apo men ths alhqeias thn akohn apostreyousin epi de tous muqous ektraphsontai

4:5 su de nhfe en pasin kakopaqhson ergon poihson euaggelistou thn diakonian sou plhroforhson

4:6 egw gar hdh spendomai kai o kairos ths analusews mou efesthken

4:7 ton kalon agwna hgwnismai ton dromon teteleka thn pistin tethrhka

4:8 loipon apokeitai moi o ths dikaiosunhs stefanos on apodwsei moi o kurios en ekeinh th hmera o dikaios kriths ou monon de emoi alla kai pasin tois hgaphkosin thn epifaneian autou

4:9 spoudason elqein pros me tacews

4:10 dhmas gar me | egkateleipen | egkatelipen | agaphsas ton nun aiwna kai eporeuqh eis qessalonikhn krhskhs eis galatian titos eis dalmatian

4:11 loukas estin monos met emou markon analabwn age meta seautou estin gar moi eucrhstos eis diakonian

4:12 tucikon de apesteila eis efeson

4:13 ton failonhn on | apeleipon | apelipon | en trwadi para karpw ercomenos fere kai ta biblia malista tas membranas

4:14 alexandros o calkeus polla moi kaka enedeixato apodwsei autw o kurios kata ta erga autou

4:15 on kai su fulassou lian gar antesth tois hmeterois logois

4:16 en th prwth mou apologia oudeis moi paregeneto alla pantes me | egkateleipon | egkatelipon | mh autois logisqeih

4:17 o de kurios moi paresth kai enedunamwsen me ina di emou to khrugma plhroforhqh kai akouswsin panta ta eqnh kai errusqhn ek stomatos leontos

4:18 rusetai me o kurios apo pantos ergou ponhrou kai swsei eis thn basileian autou thn epouranion w h doxa eis tous aiwnas twn aiwnwn amhn

4:19 aspasai priskan kai akulan kai ton onhsiforou oikon

4:20 erastos emeinen en korinqw trofimon de | apeleipon | apelipon | en milhtw asqenounta

4:21 spoudason pro ceimwnos elqein aspazetai se euboulos kai poudhs kai linos kai klaudia kai oi adelfoi | [pantes] | pantes |

4:22 o kurios meta tou pneumatos sou h caris meq umwn