GREEK NEW TESTAMENT - TITUS

GREEK NEW TESTAMENT
TITUS

Apparatus: Variant readings are given in the text in this presentation: | Westcott-Hort text | NA-26 text |
< > indicates a word where NA26 encloses only a part of the word in square brackets. Since this would affect the search tools, we use these brackets. The reader should consult the printed NA26 edition for the details.
[ ] indicates doubtful text.


1:1 paulos doulos qeou apostolos de ihsou cristou kata pistin eklektwn qeou kai epignwsin alhqeias ths kat eusebeian

1:2 ep elpidi zwhs aiwniou hn ephggeilato o ayeudhs qeos pro cronwn aiwniwn

1:3 efanerwsen de kairois idiois ton logon autou en khrugmati o episteuqhn egw kat epitaghn tou swthros hmwn qeou

1:4 titw gnhsiw teknw kata koinhn pistin caris kai eirhnh apo qeou patros kai cristou ihsou tou swthros hmwn

1:5 toutou carin | apeleipon | apelipon | se en krhth ina ta leiponta epidiorqwsh kai katasthshs kata polin presbuterous ws egw soi dietaxamhn

1:6 ei tis estin anegklhtos mias gunaikos anhr tekna ecwn pista mh en kathgoria aswtias h anupotakta

1:7 dei gar ton episkopon anegklhton einai ws qeou oikonomon mh auqadh mh orgilon mh paroinon mh plhkthn mh aiscrokerdh

1:8 alla filoxenon filagaqon swfrona dikaion osion egkrath

1:9 antecomenon tou kata thn didachn pistou logou ina dunatos h kai parakalein en th didaskalia th ugiainoush kai tous antilegontas elegcein

1:10 eisin gar polloi | | [kai] | anupotaktoi mataiologoi kai frenapatai malista oi ek ths peritomhs

1:11 ous dei epistomizein oitines olous oikous anatrepousin didaskontes a mh dei aiscrou kerdous carin

1:12 eipen tis ex autwn idios autwn profhths krhtes aei yeustai kaka qhria gasteres argai

1:13 h marturia auth estin alhqhs di hn aitian elegce autous apotomws ina ugiainwsin | [en] | en | th pistei

1:14 mh prosecontes ioudaikois muqois kai entolais anqrwpwn apostrefomenwn thn alhqeian

1:15 panta kaqara tois kaqarois tois de memiammenois kai apistois ouden kaqaron alla memiantai autwn kai o nous kai h suneidhsis

1:16 qeon omologousin eidenai tois de ergois arnountai bdeluktoi ontes kai apeiqeis kai pros pan ergon agaqon adokimoi

2:1 su de lalei a prepei th ugiainoush didaskalia

2:2 presbutas nhfalious einai semnous swfronas ugiainontas th pistei th agaph th upomonh

2:3 presbutidas wsautws en katasthmati ieroprepeis mh diabolous | mhde | mh | oinw pollw dedoulwmenas kalodidaskalous

2:4 ina swfronizwsin tas neas filandrous einai filoteknous

2:5 swfronas agnas oikourgous agaqas upotassomenas tois idiois andrasin ina mh o logos tou qeou blasfhmhtai

2:6 tous newterous wsautws parakalei swfronein

2:7 peri panta seauton parecomenos tupon kalwn ergwn en th didaskalia afqorian semnothta

2:8 logon ugih akatagnwston ina o ex enantias entraph mhden ecwn legein peri hmwn faulon

2:9 doulous idiois despotais upotassesqai en pasin euarestous einai mh antilegontas

2:10 mh nosfizomenous alla pasan pistin endeiknumenous agaqhn ina thn didaskalian thn tou swthros hmwn qeou kosmwsin en pasin

2:11 epefanh gar h caris tou qeou swthrios pasin anqrwpois

2:12 paideuousa hmas ina arnhsamenoi thn asebeian kai tas kosmikas epiqumias swfronws kai dikaiws kai eusebws zhswmen en tw nun aiwni

2:13 prosdecomenoi thn makarian elpida kai epifaneian ths doxhs tou megalou qeou kai swthros hmwn | cristou ihsou | ihsou cristou |

2:14 os edwken eauton uper hmwn ina lutrwshtai hmas apo pashs anomias kai kaqarish eautw laon periousion zhlwthn kalwn ergwn

2:15 tauta lalei kai parakalei kai elegce meta pashs epitaghs mhdeis sou perifroneitw

3:1 upomimnhske autous arcais exousiais upotassesqai peiqarcein pros pan ergon agaqon etoimous einai

3:2 mhdena blasfhmein amacous einai epieikeis pasan endeiknumenous prauthta pros pantas anqrwpous

3:3 hmen gar pote kai hmeis anohtoi apeiqeis planwmenoi douleuontes epiqumiais kai hdonais poikilais en kakia kai fqonw diagontes stughtoi misountes allhlous

3:4 ote de h crhstoths kai h filanqrwpia epefanh tou swthros hmwn qeou

3:5 ouk ex ergwn twn en dikaiosunh a epoihsamen hmeis alla kata to autou eleos eswsen hmas dia loutrou paliggenesias kai anakainwsews pneumatos agiou

3:6 ou execeen ef hmas plousiws dia ihsou cristou tou swthros hmwn

3:7 ina dikaiwqentes th ekeinou cariti klhronomoi genhqwmen kat elpida zwhs aiwniou

3:8 pistos o logos kai peri toutwn boulomai se diabebaiousqai ina frontizwsin kalwn ergwn proistasqai oi pepisteukotes qew tauta estin kala kai wfelima tois anqrwpois

3:9 mwras de zhthseis kai genealogias kai | erin | ereis | kai macas nomikas periistaso eisin gar anwfeleis kai mataioi

3:10 airetikon anqrwpon meta mian kai deuteran nouqesian paraitou

3:11 eidws oti exestraptai o toioutos kai amartanei wn autokatakritos

3:12 otan pemyw arteman pros se h tucikon spoudason elqein pros me eis nikopolin ekei gar kekrika paraceimasai

3:13 zhnan ton nomikon kai apollwn spoudaiws propemyon ina mhden autois leiph

3:14 manqanetwsan de kai oi hmeteroi kalwn ergwn proistasqai eis tas anagkaias creias ina mh wsin akarpoi

3:15 aspazontai se oi met emou pantes aspasai tous filountas hmas en pistei h caris meta pantwn umwn